Clicks274
ľubica
6

Cirkevný analytik De Mattei: Na kolenách po 500 rokoch

161

Rím 2. novembra 2016

Píšem to s hlbokou bolesťou. Zdá sa, že 31. októbra tohto roku vo švédskom Lunde počas ekumenického stretnutia pápeža Františka s predstaviteľmi Svetovej luteránskej federácie vykvitlo nové náboženstvo. Náboženstvo, u ktorého sú jasné východiskové body, ale cieľ ostáva nejasný a znepokojujúci.

Na snímke pápež František a prezident Luteránskej svetovej federácie biskup Munib Younan počas ekumenickej modlitby v katedrále vo švédskom meste Lund 31. októbra 2016

Slogan, ktorý opakovane zaznieval v katedrále v Lund, hovorí o nevyhnutnosti “spoločnej cesty”, ktorá privedie katolíkov a luteránov “od konfliktu ku spoločenstvu”. Pápež František ale aj pastor Martin Junge, sekretár Luteránskej federácie, sa vo svojich kázniach odvolávali na evanjeliové podobenstvo o viniči a ratolestiach. Katolíci a luteráni sú “suché konáre” na tom istom strome, ktorý neprináša ovocie kvôli separácii v roku 1517. Ale nikto nevie, aké by malo byť to ovocie. To, čo majú teraz katolíci a luteráni spoločné, je hlboká kríza. Aj keď z rozličných dôvodov.

Luteranizmus bol jedným z hlavných faktorov sekularizácie západnej spoločnosti a dnes je trýznivý kvôli dôslednosti, ktorou rozvinul zárodky rozdelenia, ktoré nosil v sebe už od svojho vzniku. Predvojom sekularizácie boli škandinávske krajiny, ktoré dlhý čas boli vzorom pre našu budúcnosť. Ale Švédsko po tom, čo sa transformovalo na krajinu multikulturalizmu a homosexuálnych práv, je dnes krajinou, v ktorej len 2% luteránov sú praktizujúci, kým takmer 10% populácie praktizuje islamské náboženstvo.

Katolícka cirkev, naopak, je v kríze sebadeštrukcie, pretože opustila svoju Tradíciu, aby nastúpila na proces sekularizácie moderného sveta, práve vtedy, keď sa ten paradoxne nachádzal v procese rozkladu. Luteráni hľadajú v ekumenizme dych života a katolícka Cirkev zasa v tomto objatí nevníma dych smrti.

“Toho, čo nás spája, je omnoho viac než to, čo nás rozdeľuje”, hovorilo sa počas ceremónie v Lunde. Ale čo vlastne spája katolíkov a luteránov? Nič, ani ten krst, ktorý je jediným zo 7 sviatostí, ktorý luteráni uznávajú. Pre katolíkov totiž krst zmýva dedičný hriech, zatiaľčo podľa luteránov ho nemožno zmazať, pretože pre nich je ľudská prirodzenosť príliš skazená a hriech je neporaziteľný. Lutherova formula: “Hreš silno, ale ver ešte silnejšie” zhŕňa v podstate celé učenie. Človek je neschopný dobra a nemôže urobiť nič, len hrešiť a slepo sa zveriť božskému milosrdenstvu. Boh následne svojvoľne a neodvolateľne rozhodne o tom, kto sa spasí a kto bude zatratený. Neexistuje sloboda jedinca, len rigorázna predestinácia (predurčenosť) vyvolených a zatratených.

Pre luteránov “Sola Fides” (len viera) sprevádza “Sola Scriptura” (len Písmo). Pre katolíkov sú dva pramene Božieho Zjavenia: Sväté Písmo a Tradícia. Luteráni eliminovali Tradíciu, pretože si myslia, že človek musí mať vzťah s Bohom priamo, bez sprostredkovania. Jedná sa o princíp slobodného výkladu Svätého Písma, čo následne má za následok individualizmus a súčasný relativizmus.

Tento princíp spôsobuje, že následne sa odmieta úloha Cirkvi a pápeža, ktorého Luther definoval ako “apoštola Satana” a “antikrista”. Luther nenávidel pápeža a katolícku omšu, ktorú chcel zredukovať len na spomienku a poprieť jej charakter obety a premenenia chleba a vína na Telo a Krv Krista. Ale pre katolíkov je táto nekrvavá obeta Krista v omši jediným zdrojom Božej milosti. Jedná sa teda len o jednoduché nedorozumenia a nepochopenia?

Pápež František v Lunde prehlásil: “Aj my musíme hľadieť s láskou a čestnosťou na našu minulosť a uznať chyby a prosiť o odpustenie.” Tiež povedal: “Je treba rovnako čestne priznať, že naše rozdelenie sa vzdialilo pôvodnej intuícii Božieho ľudu, ktorý prirodzene túži po jednote a táto intuícia bola historicky viac vedená mocnými tohto sveta než vôľou verného ľudu”. Kto sú títo mocní? Pápeži a svätí, ktorí od samého začiatku bojovali proti luteranizmu? Cirkev, ktorá luteranizmus počas piatich storočí odsudzovala?

Koncil v Tridente sa definitívne vyriekol o nekompatibilite katolíckej viery s protestantskou. Nemôžeme nasledovať pápeža po inej ceste.

Roberto de Mattei

ľubica
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Seraf…More
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
ľubica
.....pápež chce prevrátiť učenie, spájaním sa s kacírmi. Len má veľký problém! Mnohých katolíkov síce ohlúpil ekumenizmom, ale toto sa mu nepodarí na strane protestantov. Protestanti poznajú veľmi dobre Bibliu a takmer všetci veria v učenie proti katolíckej Cirkvi a pápežovi. Pápež je pre nich antikrist, ktorý sa pasoval na miesto Krista a tak 99% protestantov pápežom opovrhuje. Aj preto …More
.....pápež chce prevrátiť učenie, spájaním sa s kacírmi. Len má veľký problém! Mnohých katolíkov síce ohlúpil ekumenizmom, ale toto sa mu nepodarí na strane protestantov. Protestanti poznajú veľmi dobre Bibliu a takmer všetci veria v učenie proti katolíckej Cirkvi a pápežovi. Pápež je pre nich antikrist, ktorý sa pasoval na miesto Krista a tak 99% protestantov pápežom opovrhuje. Aj preto pápež dostal dobrú po papuli vo Švédsku, keď miesto oslavujúceho protestantského davu ho čakal dav ktorý ho vysmieval s heslami, antikrista nechceme!
Pápež František nekoná to, čo má konať podľa katolíckej viery!!!
ľubica
dielnasj.blogspot.sk/…/o-bludaroch-odp…
II. Strata kresťanskej viery.

Vieru stratí ten, kto :
1. je ľahostajný k náukám viery
2. kto o pravdách viery dobrovoľne pochybuje
3. kto číta protináboženské knihy alebo noviny
4. kto vstupuje do protináboženských spolkov alebo do miešaného manželstva

2. Kto dobrovoľne pochybuje o pravdách viery, ten pomaly celkom stratí svoju vieru. Pochybovanie o vier…More
dielnasj.blogspot.sk/…/o-bludaroch-odp…
II. Strata kresťanskej viery.

Vieru stratí ten, kto :
1. je ľahostajný k náukám viery
2. kto o pravdách viery dobrovoľne pochybuje
3. kto číta protináboženské knihy alebo noviny
4. kto vstupuje do protináboženských spolkov alebo do miešaného manželstva

2. Kto dobrovoľne pochybuje o pravdách viery, ten pomaly celkom stratí svoju vieru. Pochybovanie o viere pochádza od diabla. ... Kto pochybuje o pravdách Bohom zjavených, neľúbi sa Bohu, lebo mu neverí. ...

3. O vieru príde i ten, kto číta knihy proti nej napísané. To vidíme na pražskom kňazovi Husovi; ten čítal spisy anglického bludára Wicliffa (vl. menom Wig-Lőw, syn židovského konvertitu z grófstvaYorkshir, pozn. BM), stal sa sám veľkým heretikom a priniesol biedu na svoju českú vlasť. Spálený bol v Kostnici r. 1415. Aj obaja bludári Zwingli, kazateľ v hlavnom chráme curyšskom vo Švajčiarsku a Kalvín v Ženeve boli najviac len spismi Lutherovými na zlé cesty zavedení. Isté je i to, že cisár Julián Apostata (Odpadlík) len preto stal sa neverným katolíckej viere, lebo v Nikomedii čítal Libaniove proticirkevné spisy. Také proti viere namierené spisy, čo v najnovšom čase došli veľkého rozšírenia, sú obzvlášť tie, ktoré pochádzajú od bezbožných mudrcov Rousseaua, Voltaira a iných z časov francúzskej revolúcie, ďalej spisy Renena a francúzskeho romanopisca Zolu. Cirkev ako láskavá matka upozorňuje svoje deti na také viere nepriateľské spisy a zakazuje ich čítať.
3 more comments from ľubica
ľubica
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v …More
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…
ľubica
Luther vyvolal nenapraviteľnú roztržku medzi prirodzenosťou a milosťou, pripúšťal tiež tézy gnosticko - manichejského typu, podľa ktorých je nutné pokladať prirodzenosť za nenapraviteľnú . Na záver pri hľadaní výhodnejšej viery dospel k popretiu Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ostatných sviatostí, dogiem a RKC.

S Lutherom nemáme čo zdielať, rovnako tak ako s Ariom, Manim, Marcionem a Fra …
More
Luther vyvolal nenapraviteľnú roztržku medzi prirodzenosťou a milosťou, pripúšťal tiež tézy gnosticko - manichejského typu, podľa ktorých je nutné pokladať prirodzenosť za nenapraviteľnú . Na záver pri hľadaní výhodnejšej viery dospel k popretiu Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ostatných sviatostí, dogiem a RKC.

S Lutherom nemáme čo zdielať, rovnako tak ako s Ariom, Manim, Marcionem a Fra Dolcinem.


viac: Nápadná symbolika zhroucené katedrály