Clicks141
Stylita
52

Boží slovo na den 16.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Mt 5,43-48
Inu Bohumilo, podívej se na portál Gloria. Tv a na diskuze také a pochopíš, že vonné kadidlo se rodí jinde :) Zde je to hnůj a občas perla.... Ale i za tu stojí se v hnoji hrabat :)
>>>>>>>>>>>>>
Bohumila
před 1 hodinou
"My jsme totiž Bohu jako vonné kadidlo vydychující Krista ....
Mates5485
Bohumila
16. mar

Zaujímavé tým pádom popieraš Boha svätej trojici v troch osobách ( Otec,syn,Duch svätý )
Mates5485
Bohumila
pred 2 hodinami

"....Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Jistě dokonalí v Kristu Ježíši, Synu Božím, ne v sobě samém.
To je snad jasné! Néé křesťané???

Je jasné chápané s tvojho textu,že ty nevieš o Tom,že v Bohu v svätej trojici dokonalej sú tri osoby - samotný Otec všemohúci,vsevidiaci,všadeprítomný, potom syn živého Boha -…
More
Bohumila
pred 2 hodinami

"....Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Jistě dokonalí v Kristu Ježíši, Synu Božím, ne v sobě samém.
To je snad jasné! Néé křesťané???

Je jasné chápané s tvojho textu,že ty nevieš o Tom,že v Bohu v svätej trojici dokonalej sú tri osoby - samotný Otec všemohúci,vsevidiaci,všadeprítomný, potom syn živého Boha - Bohočlovek,Spasiteľ,Vykupiteľ,mesiáš,kráľ a pán neba i zeme, Ježiš Kristus a Duch svätý ? ( čistý,láskavý,dobrotivý,spravodlivý - platí pre tri osoby.)

Milovať máme rovnako všetky tri osoby.

Či nebodaj v tvojej sekte ťa to neučia ? Asi tá učia,že tri osoby nie sú a všetci sú iba Ježiš Kristus ? To sektári šíria.
Mates5485 likes this.
Zedad
Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti dnes poroučí, abys prováděl tato nařízení a ustanovení, zachovával je a plnil z celého svého srdce a z celé své duše. Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když budeš chodit po jeho cestách, když budeš zachovávat jeho nařízení, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti dnes poroučí, abys prováděl tato nařízení a ustanovení, zachovával je a plnil z celého svého srdce a z celé své duše. Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když budeš chodit po jeho cestách, když budeš zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení a když ho budeš poslouchat. A Hospodin tě dnes zavázal, že mu chceš být zvláštním lidem, jak ti slíbil, když budeš zachovávat všechny jeho příkazy. Nad všechny národy, které učinil, tě vyvýší ke slávě, cti a chvále, a ty budeš lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu, jak to nařídil.“
Dt 26,16-19

Žalm:
Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání,
hledají ho celým srdcem.

Tys dal svá nařízení,
aby se jich dbalo svědomitě.
Kéž jsou pevné mé cesty,
abych zachovával tvé příkazy.

Oslavím tě upřímným srdcem,
když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.
Tvé příkazy chci zachovávat,
jenom mě neopouštěj!
Zl 119

Evangelium: Mt 5,43-48

Církevní kalendář:
sv. Heribert (+1021)
Pocházel ze šlechtické rodiny v Německu. Studoval v benediktinském opatství a stal se kancléřem pro Itálii v roce 994 a r. 998 kancléřem pro Německo. Byl poradcem a průvodcem císaře Oty III. Od r. 995 byl knězem a r. 999 přijal biskupské svěcení a arcibiskupský úřad v Kolíně nad Rýnem, který zastával s pověstí svatosti. Nebyl však ušetřen ani pomluv, jimž zprvu věřil i Jindřich II. Heribert mohl žít v blahobytu, ale byl opravdovým pastýřem a pomocníkem ubohých, kterým ulevoval v mravní i v hmotné bídě až do své smrti.
více: catholica.cz