Clicks226
Stylita
41

Boží slovo na den 24.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'"
Lk 13,1-9
Omlouvám se Bohumile, ale toto video Mistrovské podvody Jezuitů: Ukrýtí Placaté země a Lunárního Sabatu! co vložila je zřejmě obratně zpracováno, ale žel zase - fake news. Je mi líto, ale jisté věci nejsou jen o jezuitech... Důležité skutečnosti jsou mnohovrstevné a vzájemně se podporují, ovlivňují... Určité teorie či spiklenecká videa a nebo podobné články jsou psány v nepoctivém úmyslu jiné …More
Omlouvám se Bohumile, ale toto video Mistrovské podvody Jezuitů: Ukrýtí Placaté země a Lunárního Sabatu! co vložila je zřejmě obratně zpracováno, ale žel zase - fake news. Je mi líto, ale jisté věci nejsou jen o jezuitech... Důležité skutečnosti jsou mnohovrstevné a vzájemně se podporují, ovlivňují... Určité teorie či spiklenecká videa a nebo podobné články jsou psány v nepoctivém úmyslu jiné obalamutit. Marketingově to takovým prostě vychází. A lidé se balamutit nechají. Proto stále existují prodejci zájezdů, prodejci nejlevnějších energií a prodejci s teplou vodou :) Lidská hloupost a schopnost se nechat manipulovat je největším byznysem světa.... Byla a bude. Nebuďme hloupí a manipulovatelní. Lidé se nám snaží nakecat kde co www.youtube.com/watch Po vodě se vážně běhat totiž nedá :) ani chodit: www.youtube.com/watch ale přesvědčivé, že? Podobně s placatou zemi, těch videí bude plno.... Ale placatá a s kupolí? Ani náhodou.
Ano, Bůh je skutečně láska, to je na tom krásně jednoduché a pro každého pochopitelné a uchopitelné... Neznamená to ale, že svět není složitý a komplikovaný. To by nás ale od Lásky nemělo nikdy odloučit nebo vést k falešným závěrům.... nepotřebuji znát kolik zrn písku je na pískovišti, ale zda-li miluji dítě, které si na něm hraje :)
Barbarine, jsi necitlivý, hádavý a dokonce morálně hloupý člověk. Nemusím nad tebou ani žasnout :)
Mates5485 likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/03_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, midjanského kněze. Když (jednou) vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který (šlehal) ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš si řekl: „Půjdu se podívat na …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/03_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, midjanského kněze. Když (jednou) vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který (šlehal) ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš si řekl: „Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neshoří.“ Když Hospodin viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ A on odpověděl: „Tady jsem!“ (Bůh) řekl: „Nepřibližuj se sem, zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“ A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pravil: „Viděl jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem.“ Mojžíš pravil Bohu: „Hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim: `Posílá mě k vám Bůh vašich otců.' Když se zeptají: `Jaké je jeho jméno?' - co jim mám říci?“ Bůh pravil Mojžíšovi: „Já jsem, který jsem!“ A dodal: „Tak řekneš synům Izraele: `Ten, který jest, posílá mě k vám.'„ A ještě pravil Bůh Mojžíšovi: „Tak řekneš synům Izraele: `Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův posílá mě k vám!' To je moje jméno na věky, to je můj název po všechna pokolení.“
Ex 3,1-8a.13-15

Žalm:
Hospodin je milosrdný a milostivý.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin koná spravedlivé skutky,
zjednává právo všem utlačeným.
Oznámil své plány Mojžíšovi,
izraelským synům své skutky.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Zl 103(102)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale přesto se většina z nich Bohu nelíbila. Pomřeli na poušti. Tyto věci se staly nám pro výstrahu, abychom netoužili po špatnostech, jako toužili oni. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a za to byli pobiti od (anděla) Zhoubce. To se jim přihodilo jako výstražný příklad a bylo to napsáno jako poučení pro nás, kteří žijeme v době poslední. Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl
1Kor 10,1-6.10-12

Evangelium: Lk 13,1-9

Církevní kalendář:
sv. Kateřina Švédská (+1381)
Je dcerou svaté Brigity, byla vychovávaná v klášteře a na přání rodičů se provdala za Egharda, s nímž učinila slib zdrženlivosti a zachovávání panenství. Její matka založila řád "Spasitele světa" a odešla do Říma, kam ji Kateřina r. 1348 následovala. Zpráva o smrti manžela ji zastihla v Římě. Zůstala však s matkou a provázela ji i na pouti do Svaté země. Když se vrátily, matka zemřela. Její tělo převezla příští rok do Švédska, kde ji ve vadstenském klášteře pohřbila a sama vstoupila do řádu Spasitele světa. Byla ještě jednou v Římě, pak těžce onemocněla a v 50 letech zemřela.
více: catholica.cz