Clicks11
Peter(skala)

Ekumenický Pašiový sprievod Košicami na Veľký piatok 19.4.2019

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravuje 25. Ekumenický Pašiový sprievod na Veľký piatok 19.4.2019 so začiatkom o 13.00 hod., pred Evanjelickým chrámom a.v., Mlynská č. 23, v Košiciach.

Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky z písma svätého o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie Božieho slova počas slávenia Veľkej noci.

Na Ekumenickom Pašiovom sprievode sa podieľajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sprievodu sa zúčastnia aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy mesta Košice.

Viac informácií na ekumenake.rimkat.sk