ml.news
20

1.1% വൈദികർ പഴയ കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കുന്നു - സമ്മോറും പൊന്തിഫിക്കുമാണ് …

ലോകമെമ്പാടുമായി 4500-നും 6500-നും ഇടയ്ക്കുള്ള കത്തോലിക്കാ വൈദികർ പഴയ ലാറ്റിൻ കുർബ്ബാനയർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഫ്രഞ്ച് സംഘടനയായ പേ ലിറ്റർജിക്ക് കണക്ക…
pt.news
111

1,1% dos sacerdotes celebra o Rito Romano - O maior grupo foi criado por Summorum Pontificium

A organização francesa Paix liturgique estima que entre 4.500 e 6.500 padres católicos em todo o mundo celebram a Missa Tridentina em latim, o que representaria 1,1% do clero católico. Esse número …
lt.news
23

1,1% visų kunigų vis dar laiko senojo formato mišias - didžiausioji grupė sukurta pagal Summorum …

Prancūzijos organizacija Paix liturgique suskaičiavo, jog tarp 4,5 tūkst. ir 6,5 tūkst katalikų kunigų visame pasaulyje vis dar laiko senąsias Lotynų mišias. Tai sudaro 1,1% katalikų dvasininkijos. …
nl.news
125

1.1% van de priesters vieren de Oude Rite - De grootste groep werd aangemaakt door Summorum Pontif…

De Franse organisatie Paix liturgique schat dat tussen de 4.500 en 6.500 katholieke priesters wereldwijd de Oude Latijnse Mis vieren. Dit zou 1,1% van de katholieke geestelijkheid zijn. Dit aantal …
vi.news
73

1,1% linh mục cử hành nghi thức cũ - Nhóm lớn nhất được tạo ra bởi Summorum Pontificum

Tổ chức Pháp Paix liturgique ước tính rằng khoảng 4.500 đến 6.500 linh mục Công giáo trên toàn thế giới cử hành Thánh lễ Latinh cổ. Chỗ này sẽ rơi vào khoảng 1,1% số lượng giáo sĩ Công giáo. Con số …
uk.news
21

1.1% священиків дотримуються Старого обряду: найбільша група була створена Summorum Pontific…

За інформацією французької організації Paix liturgique, від 4500 до 6500 католицьких священиків з усього світу проводять богослужіння на латині. Це становить приблизно 1.1% від усіх католицьких …
ru.news
48

1.1% священников придерживаются старого обряда: самая большая группа была создана Summoru…

По информации французской организации Paix liturgique, от 4500 до 6500 католических священников по всему миру проводят богослужения на латыни. Это составляет примерно 1.1% от всех …
hr.news
328

1,1% svećenika slavi stari obred - najveću skupinu omogućio je Summorum Pontificum

Francuska organizacija Paix liturgique procjenjuje da između 4.500 i 6.500 katoličkih svećenika u svijetu slavi starolatinsku misu. To bi bilo 1,1% katoličkog svećenstva. Ovaj broj uključuje 760 …
pl.news
341K

1,1% księży odprawie mszę w rycie trydenckim – największą grupę tworzy Summorum Pontificum

Francuska organizacja Paix liturgique szacuje, że na całym świecie mszę w rycie trydenckim odprawia 4500 do 6500 księży. Stanowiłoby to 1,1% kleru katolickiego. Ta liczba uwzględnia już 760 duchowny…
masoński sukces, Mszę Świętą Wszechczasów, sprowadzono do BŁĘDU STATYSTYCZNEGO.. Kard. Ottaviani, Kard. Bacci Krótka analiza krytyczna Novus …More
masoński sukces, Mszę Świętą Wszechczasów, sprowadzono do BŁĘDU STATYSTYCZNEGO..
Kard. Ottaviani, Kard. Bacci
Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae
Rzym, 25 września 1969 r.
swiety.krzyz.org/kak.htm
Tymoteusz
ELOHIM. = dyżurny hejter i troll.
View one more comment.
ko.news
24

신부의 1.1% 고대 전례를 축복 - 가장 큰 그룹은 Summorum Pontificum에 …

프랑스 기관 Paix liturgique은 전세계 4,500에서 6,500명의 가톨릭 신부들이 고대 라틴 전례를 축복한다고 추측한다. 이는 가톨릭 …
lv.news
21

1,1% no priesteriem svin veco rituālu – lielāko grupu izveidoja "Summorum Pontificum"

Francijas organizācija Paix liturgique lēš, ka no 4500 līdz 6500 katoļu priesteri visā pasaulē svin veco Latīņamerikas rituālu, kas būtu 1,1% no visiem katoļu garīdzniekiem. Šajā skaitā ir 760 Svētā…
hu.news
317

A papok 1.1%-a ünnepel régi misét - a legnagyobb csoportot a Summorum pontificum alkotta

A francia Paix liturgique szervezet becslése szerint világszerte 4500-6500 katolikus pap tart régi latin misét. Ez a katolikus klérus 1.1%-át teszi ki. Ebbe a számba benne van a 760 pap, akik Szent …
sl.news
25

1,1% duhovnikov praznuje Stari obred - Največjo skupino je ustvaril Summorum Pontificum

Francoska organizacija Paix liturgique ocenjuje, da med 4.500 in 6.500 katoliških duhovnikov po vsem svetu praznuje Staro latinsko mašo. To število vključuje 760 duhovnikov Društva Sv. Pija X (SSPX)…
de.news
52.3K

1,1% der Priester feiern die Alte Messe – größte Gruppe stammt von Summorum Pontificum

Die französische Organisation Paix liturgique schätzt, dass zwischen 4.500 und 6.500 katholische Priester weltweit die Alte Lateinische Messe zelebrieren. Das wäre mindestens 1,1 % des katholischen …
Mir vsjem
Dazu ist zu sagen, dass die - auch von der Priesterbruderschaft St. Pius X. - als "Alte Messe" bezeichnete, nicht die von Papst Pius V. für immer …More
Dazu ist zu sagen, dass die - auch von der Priesterbruderschaft St. Pius X. - als "Alte Messe" bezeichnete, nicht die von Papst Pius V. für immer festgelegte Tridentinische Messe, die Messe aller Zeiten, ist. Bei der sog. "Alten Messe" handelt es sich um die längst angegriffene 1962-Messe mit bereits erheblichen Veränderungen. Denn dem unveränderlichen Kanon der Messe darf nichts hinzugefügt oder hinweggenommen werden. Johannes XXIII. handelte in eigener Initiative entgegen dem vom heiligen Papst Pius V. für immer festgelegten Ritus. Dass das endlich klar ist!
Die Neuerung Johannes XXIII. war eine Tat radikalster Revolution. Seine Handlung war ihm verboten. Wird der Kanon gestürmt, ist nichts mehr frei von weiteren Eingriffen. Mit dem Angriff auf den Kanon war somit das Tor geöffnet für die nachfolgenden Änderungen.
"die regelmäßig den tridentinischen Ritus zelebrieren" entspricht also nicht der Wahrheit!
Mangold03
Seit der Volksaltar eingeführt wurde, stellen sich die Priester vor Gott, sie zeigen Gott die kalte Schulter, sie agieren wie Politiker - haben sogar…More
Seit der Volksaltar eingeführt wurde, stellen sich die Priester vor Gott, sie zeigen Gott die kalte Schulter, sie agieren wie Politiker - haben sogar ein Rednerpult - und Gott schaut ihnen quasi über die Schulter. Die ganze Aufmerksamkeit gilt dem Volk, keine Privatsphäre mehr zwischen Gott und dem Priester, abgelenkt durch das Kirchenvolk.
Der Hochaltar ist ausgerichtet gegen Osten - in Erwartung auf das Kommen Jesu, doch kaum ein Priester sieht noch nach Osten .......!!!
View 3 more comments.
fr.news
22503

1,1% des prêtres célèbrent l'ancien rite - le plus grand groupe a été créé par Summorum Pontificum

L'organisation française Paix liturgique estime que 4 500 à 6 500 prêtres catholiques dans le monde célèbrent la messe en latin, ce qui représenterait 1,1% du clergé catholique. Ce nombre comprend…
AveMaria44
L'ancien rite est le seul certainement valide, mais ce n'est pas le cas des ordinations du nouveau rite. Non seulement il faut célébrer le rite …More
L'ancien rite est le seul certainement valide, mais ce n'est pas le cas des ordinations du nouveau rite. Non seulement il faut célébrer le rite jamais abrogé, mais encore faut-il avoir eut une ordination valide et si possible une formation théologique en harmonie.
View one more comment.
ar.news
22

1،1٪ من القساوسة يحتفلون بالطقوس القديمة - تم إنشاء أكبر مجموعة من طرف سوموروم …

قدرت المنظمة الفرنسية Paix liturgique أن ما بين 4500 و 6500 من القساوسة الكاثوليك في جميع أنحاء العالم يحتفلون بالقداس اللاتيني القديم، وتشكل هذه النسبة ما يقارب 1.1٪ من …
es.news
21462

1,1% de los sacerdotes celebra el Rito Antiguo – El grupo más grande fue creado por el Motu Proprio…

La organización francesa Paix liturgique estima que entre 4.500 y 6.500 sacerdotes católicos en todo el mundo la Misa Antigua en latín. Esto representaría el 1,1% del clero católico. Este número …
Y EN LA PLATA VA A PASAR LO MISMO POR EL OBISPO BESUCON.
malemp
Aqui en Buenos Aires capital NO hay una sola capilla de la "iglesia oficial"donde se pueda ir; solo en muy pocas se dicen algunas partes en latin …More
Aqui en Buenos Aires capital NO hay una sola capilla de la "iglesia oficial"donde se pueda ir; solo en muy pocas se dicen algunas partes en latin como el Agnus Dei o el Kyrie, me pregunto ¿por que?
DEFENSA DE LA FE likes this.

1,1% dei sacerdoti celebra il Vecchio rito – Il gruppo più grande creato dalla Summorum Pontificum

L'organizzazione francese Paix liturgiquestima che nel mondo ci siano tra i 4500 e i 6500 sacerdoti Cattolici che celebrano la Vecchia Messa in latino. Sarebbe l'1,1% del clero Cattolico. Questo …
«Quest'ultimo gruppo ha ricevuto il permesso di dire la Vecchia Messa nel 2007 con la Summorum Pontificum di Benedetto XVI». Eccepisco: il permesso …More
«Quest'ultimo gruppo ha ricevuto il permesso di dire la Vecchia Messa nel 2007 con la Summorum Pontificum di Benedetto XVI».
Eccepisco: il permesso fu dato da papa San Pio V, che stabilì: «In virtù dell'Autorità Apostolica, Noi concediamo, a tutti i sacerdoti... l'Indulto perpetuo di poter seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa, senza scrupolo veruno di coscienza o pericolo di incorrere in alcuna pena, giudizio o censura, questo stesso Messale, di cui dunque avranno la piena facoltà di servirsi liberamente e lecitamente: così che... non siano tenuti a celebrare la Messa in maniera differente da quella che Noi abbiamo prescritta, né, d'altra parte, possano venir costretti e spinti da alcuno a cambiare questo Messale... Che se qualcuno avrà l'audacia di attentarvi, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo» (Costituzione apostolica "Quo primum tempore", 15 luglio 1570).
TommasoG
View 7 more comments.

1,1% Of Priest Celebrate Old Rite - Biggest Group Was Created By Summorum Pontificum

The French organisation Paix liturgique estimates that between 4,500 and 6,500 Catholic priests worldwide celebrate the Old Latin Mass. This would be 1.1% of the Catholic clergy. This number include…
The article fails to explain how this French organization reached such an estimate. I can say with certainty, the figure given for the FSSP's …More
The article fails to explain how this French organization reached such an estimate. I can say with certainty, the figure given for the FSSP's membership is factually incorrect.
www.fssp.org/en/presentation-2/figures/
So 1 percent celebrate the true mass instead of the protestant version. Victory tot he enemies of Christ, it seems.
View 5 more comments.