ml.news
23

ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ദുർബ്ബലമായ ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം നൽകി …

“തൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ തെളിവുകളിൽ, അത്ര ഉദാസീനതയോടെ, ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല, …
vi.news
49

Thư ký cá nhân của John Paul II phủi bỏ trách nhiệm một cách yếu đuối lên cáo buộc của Francis

"Tôi không tin rằng Giáo hoàng John Paul II không tin các bằng chứng phạm tội được trình lên cho ngài, theo một cách vô tư như vậy, đây không phải là phong cách của ngài ta" - Hồng y Stanisław …
pt.news
81

Secretário particular de João Paulo II oferece um débil declínio de responsabilidade em nome de …

"Eu não creio que o papa João Paulo II não acreditasse de maneira depreciativa nas provas criminais que lhe foram apresentadas, esse não era seu estilo", disse o cardeal Stanislaw Dziwisz, …
uk.news
27

Особистий секретар Івана Павла II робить мляві спроби спростувати заяви Папи Франциска

В ході бесіди з щотижневим виданням Tygodnik Powszechny, особистий секретар Івана Павла II, Станіслав Дзівіш, повідомив: "Я не вірю, що Папа Іван Павло II не став би довіряти доказам, які були …
lt.news
32

Jono Pauliaus privatus sekretorius įspėjo Pranciškų

Savaitraštis Tygodnik Powszechny paviešino Kardinolo ir Jono Pauliaus privataus sekretoriaus Stanislavo Dziwisz interviu komentarus: „Aš netikiu, jog Popiežius Jonas Paulius II-asis patikėjo jam …
ru.news
47

Личный секретарь Иоанна Павла II делает вялые попытки опровергнуть заявления Папы Франциск…

В ходе беседы с еженедельным изданием Tygodnik Powszechny личный секретарь Иоанна Павла II, Станислав Дзивиш, сообщил: "Я не верю, что Папа Иоанн Павел II не стал доверять доказательства…
ko.news
17

John Paul의 사적 비서, Francis의 이야기에 대한 약한 변명을 제공

"나는 교황 John Paul II가 그렇게 아무렇지도 않게 그에게 주어진 범죄 증거를 믿지 않았다고 믿지 않는다, 이는 그의 스타일이 …
fr.news
11.1K

Le secrétaire particulier de Jean Paul II propose un avertissement faible au compte de François

"Je ne crois pas que le pape Jean-Paul II n’ait pas cru aux preuves du crime qui lui avaient été présentées, ce n’était pas son style", a déclaré le cardinal Stanisław Dziwisz, secrétaire particulier…
Un grand chaos et pour cause ,quand on embrasse les élucubrations de ennemis ,on ne peut que les faire sienne .
de.news
32.4K

Vertrauter von Johannes Paul II. dementiert die Anschuldigung von Franziskus halbherzig

„Ich glaube nicht, dass Papst Johannes Paul II. Beweise für ein Verbrechen, die man ihm vorlegte, auf so lockere Weise einfach nicht glaubte. Das war nicht sein Stil.“ Das sagte Kardinal Stanisław …
SvataHora
@Ottaviani - ... genau! Und passt vor allem nichts ins Bild eines "Heiligen".
Wo großes Chaos hinterlassen? Man sollte nicht die im Flugzeug billige, überhaupt unerhörte und von eigenem Verschulden ablenkende öffentliche …More
Wo großes Chaos hinterlassen? Man sollte nicht die im Flugzeug billige, überhaupt unerhörte und von eigenem Verschulden ablenkende öffentliche Anschuldigung des Homofreundes Bergoglio unterstützen. Denn 1. erlaubte der hl. Johannes-Paul II. nach langen Jahren der Verfolgung wieder die Tridentinische Messe per Indult, kämpfte 2. gegen den Starrsinn der deutschen Bischöfe für das Leben der ungeborenen Kinder sowie gegen die moralische Irrlehre des Konsequenzialismus und begeisterte 3. weltweit die Jugend für Jesus Christus und die katholische Kirche.
View one more comment.
hr.news
406

Privatni tajnik Ivana Pavla nudi slabu izjavu u Franjinu obranu

"Ne vjerujem da papa Ivan Pavao II. nije vjerovao dokazima o zločinima koji su mu predočeni, na tako bezbrižan način, to nije bio njegov stil" - izjavio je za tjednik Tygodnik Powszechny kardinal …

Súkromný tajomník Jána Pavla ponúka slabé popretie Františkovho výkladu

"Neverím, že pápež Ján Pavol II. neveril dôkazom o zločine, ktorý mu bol predložený, takýmto nonšalantným spôsobom, to nebol jeho štýl" - povedal kardinál Stanisław Dziwisz, súkromný tajomník Jána …
Ludovika
Petícia PROTI dobíjaniu detí,ktoré prežili svoj potrat TU: lifepetitions.com/petition/petition-no-to-… www.lifesitenews.com/pulse/infant-who-surv…More
Petícia PROTI dobíjaniu detí,ktoré prežili svoj potrat TU:
lifepetitions.com/petition/petition-no-to-…
www.lifesitenews.com/pulse/infant-who-surv…
ar.news
19

سكرتير يوحنا بولس الخاص يقدم إخلاء مسؤولية ضعيف لحساب فرنسيس

قال الكاردينال ستانيسلو دزيويز ، السكرتير الخاص ليوحنا بولس، لصحيفة Tygodnik Powszechny الأسبوعية: "لا أعتقد أن البابا يوحنا بولس الثاني لم يصدق دليل الجريمة المُقدم له، …
lv.news
25

Jāņa Pāvila privātais sekretārs piedāvā vāju atrunu Franciska darbībām

"Es neticu, ka pāvests Jānis Pāvils II neticēja viņam iesniegtajiem noziegumu pierādījumiem, kas notika šādā nekļūdīgā veidā, tas nebija viņa stilā," iknedēļas izdevumā Tygodnik Powszechny teica …
hu.news
466

II. János Pál személyi titkára nem jó véleménnyel beszél Ferenc pápáról

"Nem hiszem el, hogy II. János Pál pápa nem hitt az elé rakott bűnügyi bizonyítékokban, ő nem ilyen volt" - mondta Stanisław Dziwisz bíboros, II. János Pál személyi titkára a Tygodnik Powszechny …
es.news
453

Secretario privado de Juan Pablo II ofrece una débil declinación de responsabilidad a cuenta de …

“No creo que el papa Juan Pablo II no creyera en una forma despectiva en la evidencia criminal que le presentaron, éste no era su estilo”, dijo al semanario Tygodnik Powszechny el secretario privado …
pl.news
22.5K

Prywatny sekretarz Jana Pawła delikatnie podważa stanowisko Franciszka

"Nie wierzę, że papież Jan Paweł II nie dał wiary dowodom zbrodni, jakie mu przedstawiałem, w tak nonszalancki sposób - to nie w jego stylu", powiedział Tygodnikowi Powszechnemu prywatny sekretarz …
Specjalistą od grzechów jest Antychryst od Miłości Pan Bóg więc czym miał się zajmować JP II - Kardynał Stanisław Dziwisz dał się poznać po "owocach"…More
Specjalistą od grzechów jest Antychryst od Miłości Pan Bóg więc czym miał się zajmować JP II - Kardynał Stanisław Dziwisz dał się poznać po "owocach" nie wypełniając woli zmarłego Ojca Świętego tym samym uwiarygodnił twierdzenia ks; Natanka. A tak na marginesie "Nie jest tajemnicą, że Jan Paweł II zostawił w wielu obszarach Kościoła spory bałagan." bałagan do dzisiaj wprowadza -Tygodnik Powszechny - co to jest? Czyj to dopisek? napisane tak aby wyglądało na wypowiedź Kard. Dziwisza. - Bez komentarza.
Kardynał Dziwisz i Franciszek obie te postaci budzą wiele kontrowersji i nie wzbudzają mego zaufania nie wspominając już o Tygodniku Powszechnym …More
Kardynał Dziwisz i Franciszek obie te postaci budzą wiele kontrowersji i nie wzbudzają mego zaufania nie wspominając już o Tygodniku Powszechnym który pismem katolickim przestał być już dawno.
sl.news
33

Zasebni sekretar Janeza Pavla II. ponuja slab izgovor za Frančiškovo izpoved

"Ne verjamem, da papež Janez Pavel II. ni verjel dokazom o zločinih, ki so mu bili predstavljeni, tako brezbrižno, to ni bil njegov slog", je povedal tedniku Tygodnik Powszechny povedal kardinal …
it.news
2.1K

Il segretario privato di Giovanni Paolo II offre una debole dichiarazione a discolpa per conto di …

"Io non credo che papa Giovanni Paolo II non fosse convinto delle prove di crimine presentategli, in modo così noncurante, non era il suo stile" – Questo ha detto il cardinale Stanisław Dziwisz, …
en.news
2.2K

John Paul’s Private Secretary Offers Weak Disclaimer to Francis' Account

"I do not believe that Pope John Paul II did not believe the crime evidence presented to him, in such a nonchalant way, this was not his style" - Cardinal Stanisław Dziwisz, John Paul’s private …