zh.news
38

根据方济各的说法,异教徒和犹太人都没有同情心吗?

教宗方济各2月1日在向上帝的圣约翰兄弟医院演讲时说,激情和同情是圣灵赐予的礼物。他还说,“…
ml.news
20

വിഗ്രഹാരാധകർക്കും ജൂതന്മാർക്കും സഹാനുഭൂതി പാടില്ലേ - ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ് …

അഭിനിവേശവും സഹാനുഭൂതിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ദാനങ്ങളാണെന്ന് ഫെബ്രുവരി 1-ന് ഹോസ്പിറ്റല്ലർ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് സെൻ്റ് ജോണിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ …
ko.news
24

이교도인들과 유대인들은 자비를 가질 수 없어 - Francis에 의하면?

교황 Francis가 2월 1일 Hospitaller Brothers of Saint John of God 을 위한 알현에서 열정과 자비는 Holy Spirit으로부터의 선물이라고 말하고 "예수를 위한 …
vi.news
42

Liệu người ngoại giáo và Do Thái có thể không có lòng trắc ẩn không - Theo Francis?

Giáo Hoàng Francis đã nói trong một buổi khán triều vào ngày 1 tháng 2 cho "Hội Anh em nhà thờ thánh John của Thiên Chúa", rằng niềm đam mê và lòng trắc ẩn là những món quà từ Chúa Thánh Thần, nói …
pt.news
54

Podem pagãos e judeus não terem compaixão - segundo Francisco?

O Papa Francisco disse, durante uma audiência de 1º de fevereiro para os Irmãos Hospitaleiros de São João de Deus, que paixão e compaixão são presentes do Espírito Santo, acrescentando que "não pode …
ro.news
32

Păgânii și evreii nu pot avea compasiune - Potrivit lui Francisc?

Papa Francisc a declarat în cadrul unei audiențe din 1 februarie pentru Hospitaller Brothers ai Sfântul Ioan al lui Dumnezeu că pasiunea și compasiunea sunt daruri de la Duhul Sfânt, adăugând că "nu …
nl.news
65

Kunnen heidenen en joden geen barmhartigheid voelen - volgens Franciscus?

Paus Franciscus zei tijdens een audiëntie op 1 februari voor de Hospitaalbroeders van Sint-Jan van God dat hartstocht en barmhartigheid geschenken zijn van de Heilige Geest en voegde daaraan toe dat …

Les païens et les juifs sont ils incapables de compassion - selon François ?

Le pape François a déclaré lors de l'audience des Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu, le 1 er février, que la passion et la compassion sont des dons du Saint-Esprit, ajoutant qu'il "ne peut y …
Psaume 62
@fr.news Le pape en l’occurrence avait probablement à l’idée la compassion surnaturelle enracinée dans la charité du Christ, c’est-à-dire dans une …More
@fr.news Le pape en l’occurrence avait probablement à l’idée la compassion surnaturelle enracinée dans la charité du Christ, c’est-à-dire dans une connaissance amoureuse et consciente du Christ, et non la compassion qui est plutôt d’ordre naturel mais qui toutefois n'est pas sans être sous une certaine influence de la grâce attractive de Dieu. Dans la parabole dite du jugement dernier en Matthieu 25, le Christ Jésus parle des élus parmi toutes les nations païennes depuis le commencement de l'humanité, qui tout en ignorant véritablement l’Evangile et la connaissance intime et consciente de Dieu (qui, dans la foi au Christ, conduit les baptisés qui se respectent à voir dans l’humain souffrant le Christ souffrant) ont quand même accompli des actes concrets de compassion vis-à-vis de leurs semblables humains, actes de compassion d’ordre naturel qui les ont préparés à adhérer, à terme et d’une façon que Dieu seul connaît, à la compassion ou amour surnaturel de Dieu qui seul sauve en tant …More
apvs
Non : en réalité, François a été vivement choqué par la vue de cette vidéo, et il réagit ici en conséquence ! Ecoutons plutôt ce qu'il y dit lui-…More
Non : en réalité, François a été vivement choqué par la vue de cette vidéo, et il réagit ici en conséquence ! Ecoutons plutôt ce qu'il y dit lui-même :
" Beaucoup pensent de manière différente ( la liberté de penser, la liberté de religion condamnée jadis par l'Eglise ! ), ressentent les choses différemment ( selon les jours ! N'oublions pas non plus le sens du vent... important ! ) cherchent ou rencontrent Dieu de diverses manières ( parfaite paraphrase de Vatican II ). Dans cette multitude, dans cet évantail de religions, nous avons une seule certitude pour tous : NOUS SOMMES TOUS ENFANTS DE DIEU.
- Je crois en l'Amour ! - Je crois en l'Amour ! - Je crois en l'Amour ! ( mais donc, bien sûr, je ne suis capable d'aucune authentique compassion ) Je compte sur vous pour diffuser mon intention de ce mois : QUE LE DIALOGUE SINCERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE DIFFERENTES RELIGIONS PORTE DES FRUITS DE PAIX ET DE JUSTICE "

Si donc nous sommes tous enfants de Dieu …More
View 3 more comments.
lv.news
18

Vai pagāniem un ebrejiem nav līdzjūtības pēc Franciska domām?

Pāvests Francisks teica 1. februārī brāļiem Hospitāļa Sv. Jāņa draudzē, ka aizrautība un līdzjūtība ir dāvanas no Svētā Gara, piebilstot, ka „nevar būt autentiskas līdzjūtības pret citiem, ja nav …
hr.news
161

Zar pagani i Židovi ne mogu imati suosjećanja - prema Franji?

Papa Franjo tijekom svoje audijencije 1. veljače za braću Hospitaller Sv. Ivana Božjega poručio je da su strast i suosjećanje darovi Duha svetoga, dodavši da "ne postoji autentično suosjećanje za …
uk.news
13

Папа Франциск вважає, що безбожники і євреї не можуть отримати милосердя?

1 лютого, під час аудієнції представників Ордена госпітальєрів св. Іоанна Божого, Папа Франциск заявив, що співчуття і милосердя - це дар Святого Духа, додавши, що "ті, хто не поділяють нашу …
ms.news
13

Bolehkah Penganut Pagan Dan Jew Tiada Belas Kasihan- Menurut Francis?

Pada 1hb Februari, Pope Francis menyampaikan ucapan bagi Hospitaller Brothers of Saint John of God, bahawa kesungguhan dan belas kasihan merupakan hadiah daripada are syurga. bahawa “sesorang tidak …
lt.news
20

Ar pagonys ir žydai negali turėti atjautos - pasak Pranciškaus?

Vasario pirmosios auditorijoje, skirtoje „Dievo ir Hospitaller Šv. Jono broliams“, Popiežius Pranciškus teigė, jog aistra ir atjauta yra Šventosios Dvasios dovanos, pridūrė, jog „negali būti …
ru.news
43

Папа Франциск считает, что безбожники и евреи не могут получить милосердие?

1 февраля во время аудиенции представителей Ордена госпиталитов св. Иоанна Божьего Папа Франциск заявил, что сострадание и милосердие это дар Святого Духа, добавив, что "те, кто не …

Können gemäß Franziskus Heiden und Juden kein Mitleid haben?

Papst Franziskus sagte am 1. Februar bei einer Audienz für die Barmherzigen Brüder vom heiligen Johannes von Gott, dass Mitleid und Mitgefühl Gaben des Heiligen Geistes sind. Er fügte hinzu, dass es …
Waagerl
Ich denke Menschen Juden wie Heiden haben auch Mitleid, nur verstehen die ihr Mitleid anders. Heiden verstehen Mitleid ethisch. Christen verstehn …More
Ich denke Menschen Juden wie Heiden haben auch Mitleid, nur verstehen die ihr Mitleid anders.
Heiden verstehen Mitleid ethisch. Christen verstehn Mitleid größtenteils biblisch. Juden verstehn Mitleid eben auch aus ihrem Glauben heraus. Alle unterscheiden sich untereinander. Papst Franziskus wollte sicherlich sagen es gibt kein größeres Mitleid als das aus dem Heiligen Geist geführte. Denn Der heilige Geist versetzt uns in die Lage wahres Mitleid zu empfinden. Es gibt ja auch egoistisches oder geheucheltes Mitleid, welches nicht vom Heiligen Geist stammt!
In der Heiligen Schrift heißt es: Es gibt keine barmherizigere Liebe, als die wer sein Leben hingiebt für andere.
Und dann gibt es noch das Hohe Lied der Liebe!
Mangold03
wieder mal so typisch für ihn. Redet viel, sagt aber nix, mit dem man was anfangen könnte. Das kann alles heißen. Er dreht es dann so, daß es genau …More
wieder mal so typisch für ihn. Redet viel, sagt aber nix, mit dem man was anfangen könnte.
Das kann alles heißen. Er dreht es dann so, daß es genau so nicht zu verstehen ist. Das war ja bereits von Anfang an so, er wird sich nie ändern. Er sollte in erster Linie Mitleid mit Christus haben, und dann erst auf die Menschheit zugehen, nur ersteres kann er nicht.
View 28 more comments.

Czy poganie i Żydzi są pozbawieni współczucia - według papieża Franciszka?

1 lutego w czasie audiencji dla Braci Szpitala św. Jana od Boga papież Franciszek powiedział, że pasja i współczucie są darami Ducha Świętego, dodając, że "nie ma autentycznego współczucia dla …
ELOHIM....zapoznaj się z prof.Augusta Rohlinga Talmuda, jest to w pigułce prawda o żydach....rozmowa z ignorantem jest jak kopanie się z 🐴....oby ta …More
ELOHIM....zapoznaj się z prof.Augusta Rohlinga Talmuda, jest to w pigułce prawda o żydach....rozmowa z ignorantem jest jak kopanie się z 🐴....oby ta wypowiedź papy Franceska była zapowiedzią jego Powrotu do źródła PRAWDY=JEZUSA CHRYSTUSA ... Módlmy się o to
ELOHIM.
Żydzi to nasi Starsi Bracia w wierze!
View 3 more comments.
ar.news
20

هل يمكن ألا تكون للوثنيين واليهود شفقة - وفقا لفرانسيس؟

قال البابا فرنسيس في لقاء 1 شباط / فبراير مع أخوية هوسبيتالر للقديس يوحنا الرب إن الشفقة والحنان هما عطايا من الروح القدس مضيفين أنه "لا يمكن أن تكون هناك شفقة حقيقية …
hu.news
248

Ferenc pápa szerint pogányok és a zsidók nem képesek az együttérzésre?

Ferenc pápa azt mondta február 1-jén a Betegápoló Irgalmasrendnek, hogy a szenvedély és az együttérzés a Szentlélek ajándéka, így "más nem lehet szenvedélyes, ha nem érez szenvedélyes szeretetet …

¿Según Francisco, los paganos y los judios no pueden tener compasión?

El papa Francisco dijo durante una audiencia llevada a cabo el 1 de febrero para los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, que la pasión y la compasión son dones del Espíritu Santo, agregando …
vgg
Vg2: Si la "auténtica compasión" es espiritualizada; es decir: que se hace por amor a Dios, los que no aman a Dios no pueden tenerla. Los que no,…More
Vg2: Si la "auténtica compasión" es espiritualizada; es decir: que se hace por amor a Dios, los que no aman a Dios no pueden tenerla. Los que no,tienen otro tipo de compasión,, podríamos llamarla social (nb.: esto ya lo recoge el Evangelio)
jamacor
¡Una más!...Sí, hasta que la muerte nos separe.
sl.news
20

Ali pogani in Židje nimajo sočutja - Po navedbah Frančiška?

Papež Frančišek je med pridigo, ki je 1. februarja potekala za usmiljene brate sv. Janeza od Boga, dejal, da sta strast in sočutje darili Svetega Duha in dodal, da »ne more obstajati verodostojno …