ml.news
25

ഫ്രാൻസിസിനെ താക്കീത് ചെയ്ത് സാറ: “മതപരമായ ബഹുത്വം നല്ലതല്ല“

ആപേക്ഷികവാദം വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ മതപരമായ ബഹുത്വം അതിൽ തന്നെ നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കർദ്ദിനാൾ റോബർട്ട് സാറ LaNef.net-നോട് (…

Sarah prekorio Franju: "Religijski pluralizam nije dobar"

Nije istina da je religijski pluralizam sam po sebi dobar, kao što vjeruje relativizam, kardinal Robert Sarah izjavio je za LaNef.net (29. ožujka). Sarah ne spominje papu Franju, ali njegova izjava …
Legio Mariae and one more user like this.

Sarah poprawia Franciszka: "pluralizm religijny nie jest dobry"

To nieprawda, że pluralizm religijny jest dobry przez relatywizm, powiedział kardynał Robert Sarah LaNef.net 29 marca. Nie wspomniał o papieży Franciszku, ale jego stwierdzenie bezpośrednio zaprzecza…
Sw.Joanna
Ja czekam na pasterza wedlug miary Bozej i o takiego codziennie sie modle.
. Ku Tradycji – cała naprzód! Sześć prawd wiary 1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3. …More
.
Ku Tradycji – cała naprzód!
Sześć prawd wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
View 2 more comments.

FRANCISZEK: Chrześcijanie i Muzułmanie wierzą w tego samego Boga

Z CYKLU: EKUMENICZNE WYSIŁKI NA RZECZ JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII Przed wizytą Franciszka do Maroka (28 marca) VaticanNews.va opublikował wideo na którym Franciszek oświadczył, że "Chrześcijanie …
hr.news
391

Franjo: Kršćani i Muslimani vjeruju u istog Boga

Uoči posjeta Maroku (30.-31. ožujka), papa Franjo je u video poruci na VaticanNews.va rekao da "kao Kršćani i kao Muslimani vjerujemo u Boga, Stvoritelja i Milosrdnog". Dodao je da je taj Bog stvorio…

Franciszek: Chrześcijanie i Muzułmanie wierzą w tego samego Boga

W przeddzień wizyty w Maroku (30-31 marca) papież Franciszek opublikował na VaticanNews.va wiadomość z filmem mówiącym "jak Chrześcijanie i Muzułmanie wierzymy w Boga, miłosiernego stwórcę". Dodał, …
Krzysiekk
Nie ma zbawienia poza Jezusem. Nawet człowiek mało się orientujący o tym wie.
View 3 more comments.
ml.news
22

ഫ്രാൻസിസ്: ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം

മൊറോക്കോയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്രയുടെ (മാർച്ച് 30-31) തലേദിവസം “ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിങ്ങളും സൃഷ്ടാവും കരുണാമയനുമായ ഒരേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന്“ …
vi.news
51

Francis yêu cầu các trường đại học giáo hoàng thúc đẩy dị giáo Abu Dhabi

Giáo hoàng Francis đã yêu cầu Hội đồng Giáo hoàng về việc Đối thoại liên tôn nhằm đóng góp vào sự phổ biến "rộng rãi nhất có thể" của Tuyên bố Abu Dhabi phản Công giáo của ông. Giám mục Miguel …
pt.news
63

Francisco pede a universidades pontifícias que promovam a heresia de Abu Dhabi

O papa Francisco pediu ao Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-Religioso para contribuir visando a "mais ampla disseminação possível" da sua anticatólica Declaração de Abu Dhabi. O bispo Migue…
uk.news
24

Папа Франциск хоче, щоб папські університети підтримали єресь з Абу-Дабі

Папа Франциск звернувся до представників Папської ради з міжрелігійного діалогу з проханням взяти участь в "максимальному поширенні інформації" з його декларації, підписаної в Абу-Дабі, яка …
lv.news
19

Francisks aicina Pontifikālās universitātes veicināt Abu Dabī dokumentu

Pāvests Francisks lūdza Pontifikālo Padomi uz reliģisko dialogu, lai veicinātu viņa antikatoliskās Abu Dabī deklarācijas „plašāku izplatīšanu”. Bīskaps Migesl Ajuso Gičots, Padomes sekretārs, pagāju…
ko.news
12

Francis, 교황 대학교들에 Abu Dhabi 이단 선전 부탁

교황 Francis는 그의 반-가톨릭 Abu Dhabi 선언의 "가장 넓은 분배"를 위해 교황회에게 종교간 대화를 요청했다. 이 회 장관 주교 Miguel Ayuso…
nl.news
54

Franciscus vraagt pauselijke universiteiten om de Abu Dhabi-ketterij te promoten

Paus Franciscus heeft de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog gevraagd om bij te dragen tot de "breedst mogelijke verspreiding" van zijn anti-katholieke Abu Dhabi Verklaring. Bisschop …
ro.news
37

Francisc cere universităților pontificale să promoveze ereziile lui Abu Dhabi

Papa Francisc cere Consiliului Pontifical pentru Dialogul Inter-Religios să contribuie la "cea mai largă diseminare posibilă" a anti-catolicismului, Declarația de la Abu Dhabi. Episcopul Miguel Ayus…
ru.news
39

Папа Франциск хочет, чтобы папские университеты поддержали ересь из Абу-Даби

Папа Франциск обратился к представителям Папского совета по межрелигиозному диалогу с просьбой принять участие в "максимальном распространении информации" из его декларации, подписа…
ar.news
20

فرنسيس يطلب من الجامعات البابوية الترويج لهرطقة أبو ظبي

طلب البابا فرنسيس من المجلس البابوي للحوار بين الأديان المساهمة في "نشر أوسع ممكن" لإعلان أبو ظبي المناهض للكاثوليكية. وأرسل الأسقف ميغيل أيوسو غيكوت، أمين المجلس، …
sl.news
27

Frančišek naproša papeške univerze, da promovirajo herezijo iz Abu Dabija

Papež Frančišek je zaprosil Papeški svet za medverski dialog, da bi prispeval k "najširšemu možnemu širjenju" njegove protikatoliške deklaracije iz Abu Dabija. Škof Miguel Ayuso Guixot, tajnik Sveta…
tr.news
122

Francis, Papalık Üniversitelerinden Abu Dabi Sapkınlığını Övmelerini İstedi

Papa Francis, Papalık Konseyi'nden, Katolik karşıtı Abu Dabi Deklarasyonu'nun “mümkün olan en geniş yayılıma” katkıda bulunmak üzere Dinler Arası Diyalog kurmasını istedi. Konsey sekreteri Piskopos…
BroDomain likes this.
fr.news
10778

François demande aux universités pontificales de promouvoir l'hérésie d'Abou Dhabi

Le pape François a demandé au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux de contribuer à la "diffusion la plus large possible" de sa déclaration anti-catholique d'Abou Dhabi. Mgr Miguel …
Olivier L
Qui donne le baiser de Judas ?
ladoctrine
@Siagrius Alors il ne peut pas être pape !
View 8 more comments.
es.news
81399

Francisco pide a las universidades pontificias que promocionen la herejía de Abu Dhabi

El papa Francisco pidió al Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso que contribuya a la “difusión más amplia posible” de su anticatólica Declaración de Abu Dhabi. Monseñor Miguel Ayuso …
vgg
Vg2: Gesù è con noi: Todo lo que he comentado lo he respaldado con el Evangelio. Si crees que son herejías , eres tú el que te estás apartando del …More
Vg2: Gesù è con noi: Todo lo que he comentado lo he respaldado con el Evangelio. Si crees que son herejías , eres tú el que te estás apartando del Evangelio. Puedes mirar cualquier comentario mío y verás que detrás de él está el Evangelio en que me baso. En cambio tú, ya, más bobadas no es posible decir. Sólo dices insultos, mentiras, calumnias y todo lo que te pasa por la cabeza. De esto que digo, TODOS los que participan en esta Web también son testigos.
Hermano DEFENSA DE LA FE todos aquí hemos sido testigos de las multiples herejías que profesa el apostata vgg que actúa como un troll a este suje…More
Hermano DEFENSA DE LA FE todos aquí hemos sido testigos de las multiples herejías que profesa el apostata vgg que actúa como un troll a este sujeto no le interesa defender la fe católica sino que sufre de Bergoglio idolatría esta aquí para defender al apostata Bergoglio por encima de todo argumento católico como un asesino de la fe a sueldo.
View 6 more comments.
hu.news
2700

Ferenc pápa azt kéri a pápai egyetemektől, hogy terjesszék az abu-dzabi eretnekséget

Ferenc pápa azt kérte a Vallásközi Párbeszédért felelős Pápai Tanácstól, hogy "ahogy tudják, terjesszék" a katolikus ellenes abu-dzabi nyilatkozatot. Miguel Ayuso Guixot püspök, a tanács titkára, …
lowoa
“Így például, Paul Kramer atya, a fatimai jelenések szakértője, aki egészen odáig ment, hogy nyilvánosan felszólalt Ferenc pápa lemondásáért – …More
“Így például, Paul Kramer atya, a fatimai jelenések szakértője, aki egészen odáig ment, hogy nyilvánosan felszólalt Ferenc pápa lemondásáért – követve Belarmino Szent Róbert, Szent Alfonso María de Liguori, Szent Antal és III. Ince pápa doktrínáját, akik azt tanították, hogy amikor megmutatkozik, hogy egy pápa eretnek, akkor automatikusan elveszíti a pápai címét, mivel többé nem mondható katolikusnak: „Aki nem tag, az nem lehet vezető.” Assisi Szent Ferenc, akinek Ferenc pápa a nevét viseli, előre megmondta, hogy jön majd egy pápa, akit „nem kanonikus úton választanak meg”, és aki „nem valódi pásztor lesz, hanem az Egyház lerombolója”.” (Alberto Villasana)
Amikor az EU Parlament előtt szabvány kövekkel, szabvány gödörbe helyezett az EU Parlament sharia bírósága által elítélt homoszexuálisokat, biszexuál…More
Amikor az EU Parlament előtt szabvány kövekkel, szabvány gödörbe helyezett az EU Parlament sharia bírósága által elítélt homoszexuálisokat, biszexuálisokat, házasságtörőket és katolikusokat szabvány keresztfára feszítik, hálásan és meleg érzésekkel fogunk Ferenc pápára és
az Abu Dabi nyilatkozatról megemlékezni. Több képet nem küldök.

Franziskus bittet Päpstliche Universitäten, seine Abu Dhabi Häresie zu verbreiten

Papst Franziskus hat den Päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog gebeten, an der „weitestmöglichen Verbreitung“ seiner anti-katholischen Abu Dhabi Erklärung beizutragen. Bischof Miguel Ayuso…
sudetus
da küssen sich die zwei Richtigen- die Unterwelt hält eben zusammen ! BUSSI !!!!
Der (Bergoglio) will's wirklich wissen......
View 29 more comments.
it.news
22.5K

Francesco chiede alle università pontificie di promuovere l'eresia di Abu Dhabi

Papa Francesco ha chiesto al Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso di contribuire alla "più ampia disseminazione possibile" della sua anti-Cattolica Dichiarazione di Abu Dhabi. Il vesco…
Bergoglio non fa che seguire l'esempio di un suo "mesto" predecessore: Cinquant'anni fa Paolo VI cedeva al ricatto massonico ed all'Islam. Così si …More
Marziale
"Ma voi, mentre dovreste chiarire il dubbio con l’evidenza, cercate di abolire l’evidenza con il dubbio." Cicerone

Francis Asks Pontifical Universities To Promote Abu Dhabi Heresy

Pope Francis has asked the Pontifical Council for Inter-religious Dialogue to contribute to the “widest possible dissemination” of his anti-Catholic Abu Dhabi Declaration. Bishop Miguel Ayuso Guixo…
aderito
please reject refuse resist heresies
Just say no.
View 3 more comments.