ml.news
18

കൂരിയ “നവീകരണം“ ഒരു “വലിയ ഡിസാസ്റ്ററിയെ“ സൃഷ്ടിക്കും, കൂടാതെ വിശ്വാസതിരുസംഘത…

റോമൻ കൂരിയയുടെ “നവീകരണം“ വിശ്വാസതിരുസംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷവത്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ “സൂപ്പർ മിനിസ്റ്ററി“ സൃഷ്ടിക്കും. …
tr.news
62

Kardinal Müller: "Francis'in Curia Reformu Plansız, Tutarsız, Cahilane"

Kardinal Müller, pnp.de internet sitesine (5 Mayıs), Papa Francis'in, yaklaşmakta olan Roman Curia "reformu", bir şekilde Papa'nın, "bireysel piskoposların ve piskoposlar konferanslarının hizmetine …
uk.news
20

Кардинал Мюллер: куріальна реформа Папи Франциска "випадкова", "непослідовна" і "безграмотна…

5 травня кардинал Мюллер повідомив pnp.de, що майбутня "реформа" римської курії є "випадковою перестановкою 16 міністерств, які повинні служити Папі Римському, окремим єпископам і єпископ…
pt.news
250

"Reforma" da Cúria criará "superdicastério", e também rebaixará Congregação para a Doutrina da Fé

A "reforma" da Cúria Romana verá a criação de um novo "superministério" para a a evangelização, corroendo ainda mais a posição da Congregação para a Doutrina da Fé. A evangelização está morta na Igre…
ru.news
61

Куриальная "реформа" приведет к созданию "супердикастерия", который лишит смысла и без того …

Куриальная "реформа" приведет к созданию нового "суперминистерства" по вопросам евангелизации, которое лишит смысла и без того потерянную конгрегацию доктрины веры, которая постоянно …
ro.news
29

Reforma Curiei va crea "Super Dicasteriul", încă un declin al Congregației pentru Doctrina Credințe…

"Reforma" Curiei Romane va cre un nou "super-minister" pentru evanghelizare, erodând în continuare poziția Congregației pentru Doctrina Credinței. Evanghelizarea a murit în Biserică încă de la …
pl.news
783

"Reforma" Kurii stworzy "Superdykasterię", pogrążając Kongregację Doktryn Wiary

"Reforma" Kurii Rzymskiej będzie wiązała się z powołaniem nowego "superministerstwa" ds. ewangelizacji, coraz dalej spychając Kongregację Doktryn Wiary. Ewangelizacja w Kościele obumarła na II Soborz…
hr.news
494

"Reforma" Kurije stvorit će "Super dikasterij" i još više degradirati Kongregaciju za nauk vjere

"Reforma" Rimske kurije vidjet će stvaranje nove "super službe" za evangelizaciju, koja će dodatno narušiti položaj Kongregacije za nauk vjere. Evangelizacija je umrla u Crkvi nakon Drugog vatikansko…
sl.news
248

Kurijska "Reforma" bo ustvarila "super telo za izbor sodnikov." Nadaljnje degradiranje kongregacije…

"Reforma" rimske kurije bo ustvarila novo "super ministrstvo" za evangelizacijo, kar bo dodatno spodkopalo položaj kongregacije za nauk vere. Evangelizacija je v Cerkvi mrtva že od drugega vatikanske…
Johanka2
Tell UN Chief to condemn anti-Christian attacks in Sri Lanka PETITION: lifepetitions.com/petition/after-sri-lanka… After hundreds of Christians were…More
Tell UN Chief to condemn anti-Christian attacks in Sri Lanka
PETITION:
lifepetitions.com/petition/after-sri-lanka…
After hundreds of Christians were murdered in Sri Lanka on Easter Sunday, this petition tells the UN Secretary-General, António Guterres to call on the international community to "stand united against anti-Christian hatred," just as he did for Muslims after the attacks in New Zealand.
Yes, this petition is asking the UN Chief to call these, and similar attacks, what they are: "Anti-CHRISTIAN hatred."
lifepetitions.com/petition/after-sri-lanka…
Johanka2
---------- Forwarded message --------- Od: PatriotPetition.org <info@patriotpetition.org> Date: st 24. 4. 2019 o 15:17 Subject: Der UN-Generalsekret…More
---------- Forwarded message ---------
Od: PatriotPetition.org <info@patriotpetition.org>
Date: st 24. 4. 2019 o 15:17
Subject: Der UN-Generalsekretär soll die anti-christlichen Anschläge von Sri Lanka klar und deutlich verurteilen!
www.patriotpetition.org
Der UN-Generalsekretär soll die anti-christlichen Anschläge von Sri Lanka klar und deutlich verurteilen!
Grüß Gott und guten Tag ,
am Ostersonntag 2019 wurden in Sri Lanka hunderte Christen in Kirchen und Hotels von einer örtlichen islamischen Terrororganisation barbarisch ermordet, die vermutlich Verbindungen zu einem viel größeren, internationalen Terrornetzwerk, möglicherweise dem „Islamischen Staat“, hat. Mit mehr als 321 Toten einer der blutigsten Anschläge seit dem 11. September 2001. Doch trotzdem verurteilen die Vereinten Nationen den Terroranschlag nur halbherzig und verschweigen das Motiv der Tat: die Christenverfolgung durch den Islam. Bisher hat lediglich der UN-Sicherheitsrat eine vom deutschen UN-Botschafter …More
lv.news
21

Kūrijas "reforma" radīs "milzīgu ministriju" un turpinās ticības doktrīnas kongregācijas darba …

Romas kūrijas "reforma" radīs jaunu "superministriju" evaņģelizācijai, vēl vairāk mazinot ticības mācības kongregācijas pozīciju. Baznīcā kopš 2. Vatikāna padomes evaņģelizācija ir mirusi, un tā arī …

„Reform“ der Kurie: Neues Superdikasterium geplant, Glaubenskongregation weiter entmachtet

Die bevorstehende „Reform“ der römischen Kurie wird ein neues „Superministerium“ für die Evangelisierung einführen. Dieser Schritt soll die Bedeutung der Kongregation für die Glaubenslehre weiter …
rumi
Wie lange schaut Gott wohl noch zu?
Nach Papst Paul Vl, ist Franziskus der zweite modernistische Papst, der derart grundlegende Änderungen, in der hl Kirche durchführt, die das innerste…More
Nach Papst Paul Vl, ist Franziskus der zweite modernistische Papst, der derart grundlegende Änderungen, in der hl Kirche durchführt, die das innerste Wesen der Kirche zerstören sollen. Es soll warscheinlich der nächste und nun entscheidende Schritt sein, eine mit der einstigen katholischen Kirche, nicht mehr vergleichbaren, neuen Gemeinschaft im Vatikan zu installieren. Eine Gemeinschaft, die zwar noch die Örtlichkeiten der früheren katholischen Kirche beansprucht und nutzt und sich deren staatlichen Rechte aneignet, aber ansonsten von der eigentlichen katholischen Kirche, nur noch den Namen belässt. Die Frage ist, wenn dieser Vorgang nun abgeschlossen sein wird, wo die tatsächliche katholische Kirche dann zu finden sein wird.
View 34 more comments.
lt.news
139

Kurija „reformos“ sukurs „super dikasteriją“ ir toliau menkins Tikėjimo doktrinos kongregaciją

Romos Kurijos „reformos“ pastatys pamatus naujosios „super ministerijos“ Evangelizacijos susikūrimui bei toliau griaus Tikėjimo doktrinos kongregacijos poziciją Bažnyčioje. Evangelizacija buvo prakti…
Johanka2
Tell UN Chief to condemn anti-Christian attacks in Sri Lanka PETITION: lifepetitions.com/petition/after-sri-lanka… After hundreds of Christians were…More
Tell UN Chief to condemn anti-Christian attacks in Sri Lanka
PETITION:
lifepetitions.com/petition/after-sri-lanka…
After hundreds of Christians were murdered in Sri Lanka on Easter Sunday, this petition tells the UN Secretary-General, António Guterres to call on the international community to "stand united against anti-Christian hatred," just as he did for Muslims after the attacks in New Zealand.
Yes, this petition is asking the UN Chief to call these, and similar attacks, what they are: "Anti-CHRISTIAN hatred."
lifepetitions.com/petition/after-sri-lanka…
ar.news
32

"إصلاح" الكوريا سينتج " دائرة رسولية عليا"، مجمع أقل مستوى لمجمع عقيدة الإيمان

سيشهد "إصلاح" الكوريا الرومانية إنشاء "وزارة عظمى" جديدة للتبشير، مما سيؤدي إلى تآكل مكانة مجمع عقيدة الإيمان. وقد أصبح التبشير ميتاً في الكنيسة منذ مجمع الفاتيكان الثاني …
nl.news
100

Curia-"hervorming" zal "superdicasterie" creëren, en dus de Congregatie voor de Geloofsleer verder …

De "hervorming" van de Romeinse Curia zal leiden tot de oprichting van een nieuwe "superdicasterie" voor de Evangelisatie, waardoor de positie van de Congregatie voor de Geloofsleer verder wordt …
vi.news
59

"Cải cách" Giáo triều sẽ tạo ra "Siêu Thánh Bộ", tiếp tục hạ cấp Giáo lý Đức tin

Sự "cải cách" của Giáo triều Rôma sẽ chứng kiến việc tạo ra một "siêu mục vụ mới" cho việc Truyền giáo, làm xói mòn thêm vị thế của Tu hội về Giáo lý Đức tin. Truyền giáo đã chết trong Giáo hội kể …
hu.news
1408

A Kúria reformokkal "szuper dikasztériumot" fog létrehozni, lealacsonyítják még jobban a Hittani …

A Római Kúria "reformja" egy új "szuper lelkészséget" akar létrehozni az evangelizációhoz, amivel még jobban szétszedik a Hittani Kongregációt. Az evangelizáció már a második vatikáni zsinat óta halo…
es.news
3747

“Reforma de la Curia” creará un “Super dicasterio”, además degradará la Congregación para la Doctri…

La “reforma” de la Curia romana verá la creación de un nuevo “super ministerio” para la evangelización, además de erosionar la posición de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La evangelización…
LOS SACERDOTES NO SE CASARAN EN LA IGLESIA CATOLICA QUE PERTENECE A JESUCRISTO. SE CASARAN EN LA FALSA IGLESIA O EN LA SECTA JESUITA. GRAC…More
LOS SACERDOTES NO SE CASARAN EN LA IGLESIA CATOLICA QUE PERTENECE A JESUCRISTO.
SE CASARAN EN LA FALSA IGLESIA O EN LA SECTA JESUITA.
GRACIAS ES UN SODOMITA MAS DE LA FALSA IGLESIA.
EN LA FALSA IGLESIA LOS SODOMITAS Y LOS MARXISTAS SON ADMIRADOS. SE ADMITEN ADULTEROS NO ARREPENTIDOS.
kalebrio
sacerdotes se casaran
View one more comment.
fr.news
1881

La "réforme" de la Curie va créer un "super dicastère", une nouvelle dégradation de la Congrégation…

La "réforme" de la Curie romaine verra la création d'un nouveau "super ministère" pour l'évangélisation, érodant encore plus la position de la Congrégation pour la doctrine de la foi. L'évangélisatio…

"Reforma" kúria vytvorí "superdikastériu", ktorá ešte viac zníži Kongregáciu pre Náuku Viery

„Reforma“ Rímskej kúrie zavedie vytvorenie novej „nadradenej služby“ pre evanjelizáciu, ktorá bude ďalej narúšať pozíciu Kongregácie pre Náuku Viery. Evanjelizácia bola v Cirkvi od Druhého Vatikánske…
Tj. děsivá zpráva. Prý od 1.7.2019 má ukončit svou činnost kongregace pro nauku víry, potom bude chaos. Panna Maria to předpověděla 10.4.2019: NEMŮ…More
Tj. děsivá zpráva. Prý od 1.7.2019 má ukončit svou činnost kongregace pro nauku víry, potom bude chaos. Panna Maria to předpověděla 10.4.2019: NEMŮŽETE PROŽÍVAT VÍRU SVÝM ZPŮSOBEM Neposkvrněná PMaria nám oznamuje, že žijeme v době předcházející dobu VELKÉ TRAGÉDIE ZTRÁTY VÍRY. Proto nás varuje, že nemůžeme žít víru SVÉVOLNĚ. Čili máme žít víru dle zásady: NE má vůle, ale Tvá vůle se staň Pane Bože. Tj. tak jako když se modlil Syn Boží k svému Otci v Getsemane..
Mates5485 and one more user like this.
it.news
22K

"Riforma" della Curia creerà "super dicastero", ridimensionando ulteriormente la Congregazione per …

La "riforma" della Curia Romana vedrà la creazione di un nuovo "super ministero" per l'Evangelizzazione, erodendo ulteriormente la posizione della Congregazione per la Dottrina della Fede. L'Evangeli…
Stat Crux
Come, come? Non aveva detto che il proselitismo è una solenne sciocchezza?
Stat Crux
Come, come? Non aveva detto che il proselitismo è una solenn sciocchezza?