ml.news
15

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്ന നിവേദനത്തിന് ഡച്ച് ബിഷപ്പ…

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ വിനാശകരമായ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനികളുടെ നിവേദനത്തിന് ഡച്ച് ബിഷപ്പുമാരുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഏപ്രിൽ 11-ന് മറുപ…
pt.news
51

Bispos holandeses respondem à petição preocupada com Francisco

O secretário geral dos bispos holandeses respondeu, em 11 de abril, à petição que os bispos receberam de intelectuais preocupados com as políticas destrutivas de Papa Francisco. Ele reconheceu que …
ro.news
27

Episcopii olandezi răspund petiției prin care se exprimă temerea față de Francisc

Secretarul general al episcopilor olandezi a răspuns pe 11 aprilie petiției pe care episcopii au primit-o de la intelectualii îngrijorați de politicile distrugătoare ale papei Francisc. El a recunos…
hr.news
215

Nizozemski biskupi odgovaraju na peticiju zabrinutosti zbog Franje

Glavni tajnik nizozemskih biskupa odgovorio je 11. travnja na peticiju koju su biskupi primili od intelektualaca zabrinutih za destruktivnu politiku pape Franje. Potvrdio je kako se peticija bavi "…
fil.news
20

Mga Obispong Dutch Sinagot ang Petisyon na Nag-aalala Tungkol Kay Francis

Ang general secretary ng mga obispong Dutch ay sumagot noong Abril 11 sa petisyon na natanggap ng mga obispo mula sa mga intelektuwal na nag-aalala tungkol sa nakasisirang mga batas ni Papa Francis. …
de.news
211.9K

Niederländische Bischöfe beantworten Petition, welche sich über Franziskus sorgt

Der Generalsekretär der niederländischen Bischöfe beantwortete am 11. April die Petition niederländischer Intellektueller, welche über die „destruktive Politik“ von Franziskus besorgt sind. Der Sekr…
SvataHora
Was mich sehr freut: ich war ja von Anfang an äußerst skeptisch über diesen "neuen Papst" und kritisierte ihn von Anfang an schärfstens. Da bemerkte …More
Was mich sehr freut: ich war ja von Anfang an äußerst skeptisch über diesen "neuen Papst" und kritisierte ihn von Anfang an schärfstens. Da bemerkte ich immer wieder, dass gewisse Kommentare von mir einfach so verschwunden waren. Aber bereits seit sehr langer Zeit bleiben meine Kommentare stehen, auch wenn ich die schärfsten Geschütze gegen diesen gefährlichen Verführer Bergoglio auffahre!
SvataHora
"Franziskus" der Erste: Wunschkandidat der Hölle! Diabolos heißt Durcheinanderwerfer! Und genau das ist dieser höllische Fakepapst: er verwirrt, …More
"Franziskus" der Erste: Wunschkandidat der Hölle! Diabolos heißt Durcheinanderwerfer! Und genau das ist dieser höllische Fakepapst: er verwirrt, bringt durcheinander, macht ratlos, führt in die Iree und macht irre! Ein wahrer Papst wäre durch das Predigen der katholischen Wahrheit ein wahrer Führer und Wegbegleiter zum Himmel!
CollarUri likes this.
uk.news
24

Голландські єпископи відповіли авторам петиції щодо Папи Франциска

11 квітня генеральний секретар голландських єпископів відповів авторам петиції, яка була складена представниками інтелігенції з метою звернути увагу на руйнівну діяльність Папи Франциска. Гене…
lt.news
28

Nyderlandų vyskupai atsakė į intelektualų iškeltą peticiją

Nyderlandų vyskupų generalinis sekretorius balandžio 11-ąją atsakė į peticiją, kurią šalies intelektualai sudarė susirūpinę dėl Popiežiaus Pranciškaus destruktyvių politikų. Jis pripažino, jog petici…
nl.news
52

Nederlandse bisschoppen beantwoorden petitie die zich zorgen maakt over Franciscus

De algemene secretaris van de Nederlandse bisschoppen antwoordt op 11 april op de petitie die de bisschoppen ontvingen van intellectuelen die zich zorgen maken over het destructieve beleid van paus …
vi.news
45

Các giám mục Hà Lan trả lời đơn thỉnh nguyện bày tỏ lo lắng về Francis

Tổng thư ký các giám mục Hà Lan đã trả lời ngày 11 tháng 4 về đơn thỉnh nguyện mà các giám mục nhận được từ các nhà trí thức lo lắng về các chính sách phá hoại của Giáo hoàng Francis. Ông thừa …
ru.news
38

Голландские епископы ответили авторам петиции о Папе Франциске

11 апреля генеральный секретарь голландских епископов ответил авторам петиции, которая была составлена представителями интеллигенции с целью обратить внимание на разрушительную …
hu.news
1312

A holland püspökök válaszolnak a Ferenc pápát izgató petícióra

A holland püspökök generális titkára válaszolt április 11-én a petícióra, amit a püspökök az értelmiségtől kaptak, akik aggódnak Ferenc pápa pusztító irányelvei miatt. Tudomásul vette, hogy a petíci…
charisma likes this.
fr.news
1652

Les évêques néerlandais répondent à une pétition qui s'inquiète au sujet de François

Le secrétaire général des évêques néerlandais a répondu le 11 avril à la pétition reçue par les évêques de la part d'intellectuels inquiets des politiques destructrices du pape François. Il a reconn…
GChevalier
Quels drôles d'évêques ! Des bouts de carton...
ar.news
21

الأساقفة الهولنديون يردون على على العريضة التي يثير مخاوف حول فرانسيس

رد السكرتير العام للأساقفة الهولنديين في 11 أبريل / نيسان على عريضة تلقاها الأساقفة من المثقفين الذين أعربوا عن مخاوفهم من سياسات البابا فرانسيس المدمرة. واعترف بأن العريض…
es.news
2514

Obispos holandeses responden a petición que plantea preocupaciones sobre Francisco

El secretario general de la Conferencia Episcopal Holandesa contestó el 11 de abril a la petición que los obispos recibieron de intelectuales preocupados por las políticas destructivas de Francisco. …
rogelio ernesto and one more user like this.
pl.news
211.9K

Holenderscy biskupi odpowiadają na petycję wiernych zmartwionych działaniami Franciszka

Sekretarz generalny holenderskiego episkopatu odpowiedział 11 kwietnia na petycję skierowaną do biskupów przez intelektualistów zmartwionych destruktywną polityką Franciszka. Potwierdził, iż petycja…
Rafał_Ovile
jamciok czy z Tobą(rozumem) jest wszystko w porządku?
Rafał_Ovile
A czy są w Polsce intelektualiści zdolni do napisania o destrukcji obecnego pontyfikatu do KEP?
Rafał_Ovile likes this.
csk.news
775

Holandskí biskupi odpovedajú na petíciu, ktorá sa bojí o Františka

Holandský biskupský generálny tajomník odpovedal 11. apríla na petíciu , ktorú biskupi prijali od intelektuálov obávajúcich sa deštruktívnej politiky Pápeža Františka. Priznal, že petícia sa venoval…
lv.news
26

Holandiešu bīskapi atbild petīcijai, par kuru Francisks bija noraizējies

Holandiešu bīskapu galvenais sekretārs 11. aprīlī atbildēja uz petīciju, ko bīskapi saņēma no intelektuāļiem, kas bija noraizējušies par pāvesta Franciska destruktīvo politiku. Viņš pamanīja, ka …
it.news
211.6K

Vescovi olandesi rispondono a petizione preoccupata di Francesco

Il segretario generale dei vescovi olandesi ha risposto l'11 aprile alla petizione che i vescovi hanno ricevuto da intellettuali preoccupati delle politiche distruttive di papa Francesco. Ha riconos…
Carlo Maria
In realtà il vero Papa è ancora Benedetto XVI in quanto non si è dimesso l'11 febbraio 2013 (infatti è rimasto Papa a tutti gli effetti) e poi il 28 …More
In realtà il vero Papa è ancora Benedetto XVI in quanto non si è dimesso l'11 febbraio 2013 (infatti è rimasto Papa a tutti gli effetti) e poi il 28 febbraio 2013 non ha fatto alcunché che lo potesse far passare da essere Papa a essere ex-Papa. Di conseguenza Jorge Mario Bergoglio è ancora soltanto un Cardinale. Inoltre già da tempo si poteva facilmente inferire che il Cardinale Jorge Mario Bergoglio è caduto in eresia manifesta e molteplice.
Potete trovare maggiori dettagli in quest'opera:
Pace C. M., "Il vero Papa è ancora Benedetto XVI", Youcanprint 2017:
books.google.com/…/Il_vero_Papa_%C…
oppure:
www.youcanprint.it/…/il-vero-papa-an…
Maurizio Muscas
Ricordiamo che un tempo molti zuavi pontifici erano Olandesi.. Sarebbe un miracolo un' Olanda nuovamente cattolica
Maurizio Muscas likes this.
en.news
2.1K

Dutch Bishops Answer Petition Which Worries About Francis

The Dutch bishops' general secretary replied on April 11 to the petition the bishops received from intellectuals worried about Pope Francis' destructive policies. He acknowledged that the petition …