ml.news
83

ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞൻ: ആമസോൺ “നിർബന്ധമായും“ […

വിരമിച്ച ബിഷപ്പ് എർവിൻ കോയ്റ്റ്ലർക്ക് (80) സംശയമേതുമില്ല: ആമസോൺ സൂനഹദോസ് “നിർബന്ധമായും“ [അസാധുവായ] വനിതാ ഡീക്കന്മാരെ അവതരിപ്പിക്കണം. കത്ത…
ro.news
50

Ideologul șef al lui Francisc: Sinodul Amazonian „trebuie” să prezinte [în mod nevalid] diaconi …

Episcopul pensionat Erwin Kräutler, 80 de ani, nu are nicio îndoială: Sinodul Amazonian „trebuie„ să introducă diaconii feminini [în mod nevalid]. Prelatul anti-catolic de notorietate a fost ales …
vi.news
58

Tổng tư tưởng học của Francis: Amazon "phải" giới thiệu Chức Phó tế Nữ [không hợp lệ]

Giám mục đã nghỉ hưu Erwin Kräutler, 80, khẳng định: Hội nghị Amazon "phải" giới thiệu một chức phó tế nữ [không hợp lệ]. Vị trưởng giáo chống Công giáo khét tiếng đã được Francis chọn làm Tổng …
tr.news
50

Francis'in Baş İdeoloğu: Amazon, [Geçersiz] Kadın Diyakozluğu "Tanıtmalı"

80 yaşındaki emekli Piskopos Erwin Kräutler'in hiç şüphesi yok: Amazon Sinodu [geçersiz] kadın diyakozluğu "tanıtmalı". Ünlü Katolik karşıtı din adamı, Francis tarafından Amazon Sinodu'nun baş ideo…
vi.news
47

Tư tưởng chính của Thượng hội đồng Amazon: Việc hủy bỏ độc thân linh mục, giới thiệu nữ phó tế là …

Những người ủng hộ Francis đang trong quá trình chuẩn bị công bố kết cục xấu xa của Hội nghị Thượng hội đồng Amazon. "Thực tế" rằng Thượng hội Amazon sẽ xóa bỏ tình trạng độc thân và giới thiệu "các …
csk.news
1954

Hlavný ideológ amazonskej synody: zrušenie celibátu, predstavenie ženských diakoniek je "realistick…

Františkovi fanúšikovia sú v procese prípravy verejnosti na zlý výsledok Amazonskej synody. Je „realistické“, že Amazonská synoda zruší celibát a zavedie [neplatné] „diakonky“, tvrdá notoricky známy …
Joske
Co ještě? Řadu let se žehná ve vídeňské katedrále homosexuálním párům. Králíci mohou poděkovat bezbožníkům na papežském trůně.
ro.news
48

Ideologul șef al Sinodului Amazonului: Abolirea Celibatului, Introducerea diaconilor femei, lucruri…

Suporterii lui Francisc sunt în curs de pregătire a publicului pentru rezultatul vicios al Sinodului Amazonian. Este "realist" faptul că Sinodul Amazon va elimina celibatul și va introduce "femei …
tr.news
73

Amazon Sinodu'nun Baş İdeoloğu: Bekârete Son Verilmesi, Kadın Diyakozların Sunulması "Gerçekçi"

Francis taraftarları, halkı Amazon Sinodu'nun ahlaksız sonuçlarına hazırlama sürecinde. Adı kötüye çıkmış 80 yaşındaki Piskopos Erwin Kräutler, Avusturya Devlet televizyonu ORF 'ye verdiği demeçte, …
pt.news
115

Modernista radical escreveu o Documento de Trabalho do Sínodo da Amazônia

Francis McDonagh relatou em TheTablet.com (9 de maio) que o notório bispo brasileiro Erwin Kräutler é "o autor" do documento Instrumentum laboris para o próximo Sínodo. Nascido na Áustria, Kräutler…
nl.news
89

Radicale modernist schreef het working document voor de Amazonesynode

Francis McDonagh heeft op TheTablet.com (9 mei) gemeld dat de beruchte Braziliaanse bisschop Erwin Kräutler "de auteur" is van de Instrumentum laboris voor de komende Synode. Kräutler, geboren in …
uk.news
33

Робочий документ синоду в Амазонії був написаний радикальним модерністом

9 травня на порталі TheTablet.com Френсіс МакДонах повідомив, що сумнозвісний єпископ Ервін Кройтлер з Бразилії став "автором" Instrumentum laboris майбутнього синоду. Уродженець Австралії, …
ru.news
71

Рабочий документ синода в Амазонии был написан радикальным модернистом

9 мая на портале TheTablet.com Френсис Макдонах сообщил, что печально известный епископ Эрвин Кройтлер из Бразилии стал "автором" Instrumentum laboris предстоящего синода. Уроженец …
lt.news
38

Radikalus mondernistas parašė Amazonės Sinodo dokumentą

Pranciškus Mcdonaghas tinklalapyje TheTablet.com paskelbė (gegužės 9), jog liūdnai pagarsėjęs brazilų Vyskupas Erwinas Krautleris yra artėjančiam Sinodui skirto dokumento Instrumentum laboris „…
de.news
712K

Radikaler Modernist ist “Autor” des Arbeitsdokuments der Amazonas-Synode

Francis McDonagh schrieb auf TheTablet.com (9. Mai), dass der notorische brasilianische Bischof Erwin Kräutler „der Autor“ des Instrumentum laboris, des Arbeitsdokuments, für die bevorstehende Amaz…
smily-xy
https:/etnunc.blogspot.com/2014/05/um-priesterberufungen-zu-beten-war.html
Goldfisch
Satan präsentiert uns immer häufiger und ganz offenkundig seine Handlanger und Helfershelfer. Man sollte dies ganz bewußt wahrnehmen und sich vor …More
Satan präsentiert uns immer häufiger und ganz offenkundig seine Handlanger und Helfershelfer. Man sollte dies ganz bewußt wahrnehmen und sich vor dieser Brut hüten!!!
View 5 more comments.
pl.news
1K

Radykalny modernista autorem dokumentu roboczego Synodu Amazonii

Francis McDonagh poinformował na TheTablet.com 9 maja, że osławiony brazylijski biskup Erwin Kräutler jest "autorem" Instrumentum laboris zbliżającego się synodu. Pochodzący z Austrii Kräutler jest…
ko.news
25

급진 모더니스트, 아마존 시노드 진행 문서를 작성

Francis McDonagh은 TheTTablet.com에 (5/9) 악명높은 브라질 주교 Erwin Kräutler가 다가오는 시노드를 위한 Instrumentum laboris 의 "저자"라고 보도했다. …
ar.news
42

حداثي راديكالي هو من كتب وثيقة أعمال مجمع الأمازون الأسقفي

ذكر فرانسيس ماكدونا على موقع TheTablet.com (9 مايو/أيار) أن الأسقف البرازيلي سيئ السمعة إروين كروتلر هو "مؤلف" وثيقة المجمع القادم Instrumentum laboris. وكروتلر المزداد بالنمسا …
hu.news
396

Radikális modernista írta az amazonasi szinódus munkadokumentumát

Francis McDonagh jelentette a TheTablet.com oldalon május 9-én, hogy a hírhedt brazil püspök, Erwin Kräutler a "szerzője" a közelgő szinódus Instrumentum laboris dokumentumának. Az osztrák szület…
lv.news
35

Radikālais modernists rakstīja Amazones sinodes darba dokumentu

Franciss Makdo ir ziņojis TheTablet.com (9. maijs), ka bēdīgi slavenais Brazīlijas bīskaps Ervins Kreutlers ir Instrumentum laboris autors, dokuments ir domāts gaidāmajai sinodei. Austrija, kur …
hr.news
469

Radikalni modernist napisao je radni dokument Amazonske sinode

Francis McDonagh izvijestio je za TheTablet.com (9. svibnja) da je zloglasni brazilski biskup Erwin Kräutler "autor" Instrumentum Laborisa nadolazeće Sinode. Rođen Austrijanac, Kräutler je zagovorn…