ml.news
367

കർദ്ദിനാൾ ബർക്ക്: ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ വ്യാജ അബുദാബി വാദങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്…

“മതവൈവിധ്യങ്ങൾ ദൈവേഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന്“ വാദം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ അബുദാബി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കാരണം “അത് ശരിയല…
pt.news
75

Cardeal Burke: a falsa afirmação de Abu Dhabi de Francisco precisa ser retirada [mas não será]

A afirmação de que a "diversidade de religiões é querida por Deus" precisa ser removida da Declaração de Abu Dhabi de Francisco, porque ela "não está correta" - escreve o cardeal Raymond Burke em …
vi.news
50

Hồng Y Burke: Tuyên bố Abu-Dhabi sai trái của Francis cần phải bị xóa bỏ [nhưng điều đó sẽ không …

Tuyền bố rằng "sự đa nguyên của các tôn giáo là theo ý chí của Thiên Chúa" phải được xóa khỏi Tuyên bố Abu Dhabi của Francis vì nó "không đúng" - Hồng Y Raymond Burke viết trên NCRegister.com (…
uk.news
18

Кардинал Берк вважає, що заяву Папи Франциска в Абу Дабі необхідно видалити (але ніхто не …

16 січня на порталі NCRegister.com кардинал Реймонд Берк написав про те, що заяву Папи Франциска, в якій він говорить, що "розмаїття релігій - це бажання Господа", - необхідно виключити з …
hr.news
235

Kardinal Burke: Franjina lažna tvrdnja iz Abu Dhabija treba biti uklonjena [ali neće]

Tvrdnja da je "raznolikost religija Božja volja" mora biti uklonjena iz Franjine izjave jer "nije točna" - kardinal Raymond Burke piše za NCRegister.com (16. veljače). On opovrgava objašnjenje da …
fr.news
62982

Cardinal Burke : La déclaration mensongère d'Abou Dhabi de François doit être supprimée [mais ce …

L'affirmation selon laquelle "la diversité des religions est voulue par Dieu" doit être retirée de la déclaration d'Abou Dhabi du pape, car elle n'est "pas correcte" - écrit le cardinal Raymond Burk…
Pffff... pas assez
L'Église disait jadis: Hors de l'Église, Point de Salut ! Est-ce que cette devise est maintenant fausse ??? Ouin je sais… 1959… Est-ce que le pape …More
L'Église disait jadis: Hors de l'Église, Point de Salut ! Est-ce que cette devise est maintenant fausse ??? Ouin je sais… 1959… Est-ce que le pape aujourd'hui répudie ce qu'elle a toujours affirmé avec les lumières de l'Esprit Saint ? Est-ce que l'Esprit Saint a changé d'idée depuis Abou Dhabi ???
View 4 more comments.
lt.news
19

Kardinolas Burke: Pranciškaus klaidingas pareiškimas apie Abu Dabį turi būti pašalintas (tačiau …

Pranciškaus Abu Dabio deklaracijoje esantis punktas, kuriame nurodoma, kad „religinis skirtingumas yra mūsų Dievo valios įrodymas“, turėtų būti pašalintas, nes tai nėra „teisybė“, tinklalapyje …
ko.news
22

추기경 Burke: Francis의 거짓 Abu-Dhabi 주장은 없어져야 해 [하지만 …

"종교들의 다양성은 신의 뜻"이라는 주장은 반드시 Francis의 Abu Dhabi 선언으로 부터 삭제되야 한다, 왜냐면 이는 "정확"하지 않기 …
lv.news
14

Kardināls Burkē: Franciska Abu Dabī viltus izteikumi ir jāatsauc [bet tas nenotiks]

Apgalvojums, ka „reliģiju daudzveidība ir Dieva griba”, ir jāsvītro no Franciska Abu Dabī deklarācijas , jo tas ir „nav pareizs,” kardināls Raimonds Burkē raksta vietnei NCRegister.com (16. februāri…
hu.news
423

Burke bíboros: Ferenc pápa hamis abu-dzabi állítását el kell távolítani (de nem fogják)

Ferenc pápa állítását, miszerint "a vallások sokszínűsége Isten akarata" el kell távolítani az abu-dzabi nyilatkozatból, mert az nem "helyes" - írja Raymond Burke bíboros az NCRegister.com oldalon. …
tr.news
88

Kardinal Burke: "Francis'in Yanlış Abu Dabi Açıklaması Kaldırılmalı" [Fakat Kaldırılmayacak]

Kardinal Raymond Burke, 16 Şubat tarihinde, NCRegister.com internet sitesinde, “dinlerin çeşitliliğinin Tanrı tarafından istenmiş” olduğu iddiasının, "doğru olmadığı" için Francis'in Abu Dabi Deklar…
ru.news
60

Кардинал Берк считает, что заявление Папы Франциска в Абу Даби необходимо исключить (но …

16 января на портале NCRegister.com кардинал Рэймонд Берк написал о том, что заявление Папы Франциска, в котором он говорит, что "разнообразие религий - это желание Господа" необходимо …
ro.news
45

Cardinalul Burke: Afirmația falsă din Abu-Dhabi lui Francisc trebuie să fie eliminată [dar nu va …

Afirmația că "diversitatea religiilor este voită de Dumnezeu" trebuie eliminată din Declarația de la Abu Dhabi a lui Francisc, deoarece aceasta nu este "corectă" a declarat cardinalul Raymond Burke …
es.news
3523

Cardenal Raymond Burke: la falsa afirmación de Abu Dhabi de Francisco debe ser eliminada [pero no …

La afirmación que la “diversidad de religiones es querida por Dios” debe ser removida de la Declaración de Abu Dhabi de Francisco, porque “no es correcta”, escribe el cardenal Raymond Burke en NCReg…
jamacor and 2 more users like this.
ar.news
26

الكاردينال بورك: " ادعاء فرنسيس الزائف" في أبو ظبي يجب إزالته [لكن لن تتم إزالته]

كتب الكاردينال رايموند بورك على موقع NCRegister.com (16 فبراير/شباط) أنه يجب إزالة الادعاء بأن "اختلاف الأديان كان بإرادة الرب" من إعلان أبو ظبي لأنه ادعاء "غير صحيح". ويدحض بورك تفسيراً …

Kardinal Burke: Die falsche Abu-Dhabi-Aussage muss entfernt werden [wird nicht passieren]

Die Behauptung in Papst Franziskus‘ Abu Dhabi Erklärung, dass die „Verschiedenheit der Religionen von Gott gewollt” sei, muss entfernt werden, weil sie „nicht richtig“ ist. Das schreibt Kardinal …
Sie werden es niemals stoppen (Chris Izaak). Was der HERR begonnen hat, wird ER vollenden. Da hat auch der Widersacher keine Macht darüber!
PF ist der Falsche Prophet der Bibel, der die häretische neue Eine-Welt-Religion vorbereitet, von der Seligen Anna Katharina Emmerick in einer Visio…More
PF ist der Falsche Prophet der Bibel, der die häretische neue Eine-Welt-Religion vorbereitet, von der Seligen Anna Katharina Emmerick in einer Vision von 200 Jahren geschaut, die Afterkirche eben....
View 21 more comments.

Cardinale Burke: la falsa affermazione di Francesco ad Abu Dhabi dev'essere rimossa [ma non lo …

,L'affermazione che la "diversità di religioni è volontà di Dio" dev'essere rimossa dalla Dichiarazione di Abu Dhabi di Francesco, perché è "sbagliata" - scrive il cardinale Raymond Burke su NCRegis…
Due osservazioni: 1) non è che la frase di fr. Bergoglio sia «sbagliata»: è proprio eretica, al minimo; 2) se "Francesco" ha affermato: «...le dive…More
Due osservazioni:
1) non è che la frase di fr. Bergoglio sia «sbagliata»: è proprio eretica, al minimo;
2) se "Francesco" ha affermato: «...le diversità di religione [...] sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani» abbiamo "san" Giovanni Paolo II che ha scritto: «...la ferma credenza dei seguaci delle religioni non cristiane [è] effetto anche essa dello Spirito di verità, operante oltre i confini visibili del Corpo Mistico». Vedo ripetuto l'identico concetto, sommamente eretico.
Perciò sarebbe coerente criticare e l'uno e l'altro.
L'affermazione sulla pluralità delle religioni voluta da Dio contraddice la divina Rivelazione, perché Dio è cattolico. E' L'Incarnazione del Verbo …More
L'affermazione sulla pluralità delle religioni voluta da Dio contraddice la divina Rivelazione, perché Dio è cattolico. E' L'Incarnazione del Verbo di Dio che indica quale fosse e quale sia la Sua Volontà. E' un'affermazione eretica e fa il paio con la dottrina di origine massonica sull'unità trascendente di tutte le religioni. Detto questo, solo Dio sa quale fosse la consapevolezza del Papa attuale nell'approvare un simile documento.
View 3 more comments.

Kardynał Burke: fałszywe twierdzenia Franciszka z Abu Zabi muszą zostać usunięte [ale nie zostaną]

Twierdzenie o tym, że "różnorodność religii jest pożądana przez Boga", musi zostać usunięte z wygłoszonej w Abu Zabi deklaracji, ponieważ "nie jest poprawne" – pisze na NCRegister 16 lutego kardynał…
proroctwa muszą nie wypełnić i wypełniają się na naszych oczach i uszach, nam pozostaje trwać przy BOGU, a nie przy człowieku, kimkolwiek by nie był
Internauta. wstawił artykuł pt." Boska różnorodność" i się nim delektuje! No, przecież ci z tego tygodnika, w którym artykuł zamieszczono, są pokroju…More
Internauta. wstawił artykuł pt." Boska różnorodność" i się nim delektuje!
No, przecież ci z tego tygodnika, w którym artykuł zamieszczono, są pokroju "Internauty", więc nie ma się co dziwić!
View 15 more comments.

Cardinal Burke: Francis' False Abu-Dhabi-Claim Needs to be Removed [But It Will Not]

The claim that the “diversity of religions is willed by God” must be removed from Francis' Abu Dhabi Declaration because it is "not correct" - Cardinal Raymond Burke writes on NCRegister.com (Februa…
Tesa
Saint Peter Mavimenus (743) was killed by Arabs at Damascus, the city where Saint Paul was baptized, when he said to these Arabs, “Every man who …More
Saint Peter Mavimenus (743)
was killed by Arabs at Damascus, the city where Saint Paul was baptized, when he said to these Arabs, “Every man who does not hold the Catholic Christian Faith is damned like Mohammed, your false prophet.”
Really disappointing that such an Eminent Cardinal cannot say 2 *2 = 4 fromrome.wordpress.com/…/bergoglians-are…
View 2 more comments.