ml.news
174

ഒത്തുതീർപ്പിലായ കർദ്ദിനാളിനെ കമർലെംഗോയായി നിയമിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

പരിശുദ്ധ റോമൻ സഭയുടെ കമർലെംഗോയായി കർദ്ദിനാൾ കെവിൻ ഫാരലിനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ നിയമിച്ചു. മക്കാരിക്ക് കേസിലും മറ്റു പീഡന കേസുകളിലും വളരെയധികം ഉൾപ്പെട…
ko.news
20

Francis, 의문의 추기경을 새 Camerlengo로 임명

교황 Francis가 추기경 Kevin Farrell을 Holy Roman Church의 Carmerlengo로 임명했다. Farrell은 Bergoglio 법정인이자 급진적 상대주의자이며 McCarrick 과 …
csk.news
428

František menuje kompromitovaného kardinála ako nového Camerlengo

Pápež František vymenoval kardinála Kevin Farrella za Carmerlengo Svätej Rímskej Cirkvi. Farrell je Bergogliov dvorný, radikálny relativista a hlboko zapojený v McCarrickovi a inom zneužívaní. …
lv.news
20

Francisks ieceļ kompromitēto kardinālu kā jauno īpašumu pārvaldnieku

Pāvests Francisks ir nosaucis kardinālu Kevinu Farrelu par jauno Svētās Romas baznīcas īpašumu pārvaldnieku. Farrels ir Bergoglio sekotājs, radikāls relatīvists un dziļi iesaistīts Makarika un cito…
sl.news
22

Frančišek imenuje kompromisnega kardinala za novega Kamerlenga

Papež Frančišek je imenoval kardinala Kevina Farrella za novega Kamerlenga Svete rimske cerkve. Farrell pripada Bergoglijevem dvoru, je radikalni relativist in je globoko vpleten v McCarrickove …
ms.news
18

Francis Menamakan Kardinal Berkompromi Sebagai Camerlengo Baharu

Pope Francis telah menamakan Kardinal Kevin Farrell sebagai Carmerlengo kepada Gereja Holy Roman. Farrell merupakan orang kanan Bergoglio, seorang relativis yang radikal dan banyak terlibat dalam …
zh.news
18

天主教婚姻从来就不存在——红衣主教Kevin Farrell

今年71岁的平信徒暨家庭与生命部部长,支持同性恋的枢机主教Kevin Farrell,告诉TheTablet.co.uk,Amoris Laetitia的内容没有什么是和福音…

Katholische Ehe hat nie existiert – Kardinal Farrell

Es gibt „nichts“ in Amoris Laetitia, das dem Evangelium widerspricht. Das sagte der pro-homosexuelle Kardinal Kevin Farrell (71), der Präfekt des Dikasteriums für Laien, Familie und Leben, vor …
Waagerl
Katholische Ehe hat nie existiert – Kardinal Farrell Dann hat es lt. Kardinal Farrell also nie das Sakrament der Ehe gegeben? Wenn ein Priester so …More
Katholische Ehe hat nie existiert – Kardinal Farrell
Dann hat es lt. Kardinal Farrell also nie das Sakrament der Ehe gegeben?
Wenn ein Priester so was sagt, dann zielt das auch auf alle anderen Sakramente ab.
Denn das eine zieht das andere nach sich.
Und wenn er sagt katholische Ehe hat nie existiert, dann bejaht er auch alle anderen Eheformen, wie Gender es propagiert.
Sagte nicht Martin Luther, welcher ein abgefallener röm. katholische Priester war und ein Judas Iskariot wurde, "die Ehe ist ein weltliches Ding". …More
Sagte nicht Martin Luther, welcher ein abgefallener röm. katholische Priester war und ein Judas Iskariot wurde, "die Ehe ist ein weltliches Ding". Praktisch für ihn denn dadurch konnte er eine Nonne ehelichen.... Wohl kaum der Plan Gottes

H.H. Kardinal welcher durch diese Benennung den Titel eines ErzApostelsfürsten trägt, lesen Sie doch einmal zu diesem Thema die Bibel und den KKK, Sie werden überrascht sein, was da interessantes drin steht.....
View 15 more comments.
pt.news
299

O casamento católico nunca existiu - Cardeal Farrell

Não há "nada" em Amoris Laetitia que seja contrário ao Evangelho, disse em 23 de janeiro, ao site TheTablet.co.uk, o cardeal pro-gay Kevin Farrell, de 71 anos, prefeito do Dicastério para os Leigos, …
hu.news
519

Farrell bíboros: A katolikus házasság soha sem létezett

"Semmi" sincs az Amoris Laetitia buzdításban, ami ellentmond a Szentírásnak - mondta a 71 éves, melegpárti Kevin Farrell bíboros, aki a Világiak, a Család és az Élet kongregáció prefektusa, a …
hr.news
298

Katolički brak nikada nije postojao - kardinal Farrell

U Amoris Laetitiji nema "ničega" što je suprotno Evanđelju, pro-gej kardinal Kevin Farrell (71), prefekt Dikasterija za laike, obitelj i život, rekao je za pro-gej TheTablet.co.uk (23. siječnja). …
pl.news
42.3K

Katolickie małżeństwo nigdy nie istniało: kardynał Farrell

W Amoris Laetitia nie ma "nic", co sprzeciwiałoby się Ewangelii, powiedział progejowski kardynał Kevin Farrell (71), prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia w wywiadzie z progejowskim …
Tymoteusz
Dożyliśmy czasów, że zboczeńcy (bądź popierający grzechy sodomskie), wykolejeńcy, apostaci, kłamcy w szatach kardynalskich łżą jak psy.
Bos016
Światowe Forum Ekonomczne: miliardy popłyną na promocję ideologii LGBT Po raz pierwszy w historii Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), uczestnicy …More
Światowe Forum Ekonomczne: miliardy popłyną na promocję ideologii LGBT
Po raz pierwszy w historii Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), uczestnicy zgodzili się opracować i wdrożyć ramowy plan „włączenia” osób należących do subkultury LGBT w świat biznesu i wielkich korporacji. Tym samym, na rzecz promocji homoideologii na całym świecie przeznaczone zostaną miliardy dolarów
Read more: www.pch24.pl
View 2 more comments.
vi.news
39

Hôn nhân Công giáo chưa bao giờ tồn tại - Hồng Y Farrell

"Không có gì" trong Amoris Laetitia trái với Phúc Âm, Hồng y thân đồng tính Kevin Farrell, 71 tuổi, Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống, nói với trong thân đồng tính TheTablet.…
ro.news
30

Căsătoria catolică nu a existat niciodată - Cardinalul Farrell

Nu există "nimic" în Amoris Laetitia, care este contrar Evangheliei, cardinal pro-homosexualitate, Kevin Farrell, 71 de ani, Prefectul Dicasteriului pentru Laici, Familie și Viață, a declarat …
uk.news
21

Кардинал Фаррелл вважає, що католицького шлюбу просто не існувало

23 січня, в ході бесіди з виданням TheTablet.co.uk, яке підтримує геїв, префект Дикастерії у справах мирян, сім'ї та життя, 71-річний кардинал Кевін Фаррелл заявив, що в Amoris Laetitia "немає …
ru.news
48

Кардинал Фаррелл считает, что католического брака просто не существовало

23 января в ходе беседы с изданием TheTablet.co.uk, которое поддерживает геев, префект дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, 71-летний кардинал Кевин Фаррелл заявил, что в Amoris …
fr.news
4802

Cardinal Farrell : le mariage catholique n'a jamais existé

Il n'y a "rien" dans Amoris Laetitia qui soit contraire à l'Evangile, a déclaré le cardinal Kevin Farrell, 71 ans, préfet du dicastère des laïcs, de la famille et de la vie, au journal TheTablet.co.…
Bon, il est temps que sortent tous ceux qui sont la petite minorité pas très forte de cette Eglise afin qu'on ne finance plus les cardinaux comme …More
Bon, il est temps que sortent tous ceux qui sont la petite minorité pas très forte de cette Eglise afin qu'on ne finance plus les cardinaux comme Farell et qu'on lui dise "Farewell Farell..."
Macron a prévu un avion spécial avec tous ces gens pour sa fuite à Varennes, vraiment ???

Sans doute, il va devoir se convertir à l'Islam s'il veut pouvoir avoir une retraite. Les temps sont durs pour tout le monde apparemment. M'étonnerait pas que sinon bientôt il se mette aussi à un rond-point aussi avec un gilet jaune pour dire que la république doit le subventionner maintenant qu'il n'y a plus personne pour sa lecture de l'Evangile...
Islam ou gilet jaune pour lui ?
aux noces de Cana Jésus et sa famille était invité rien a voir a cette endroit le sacrement de mariage le mariage est plus qu'un sacrement il a été …More
aux noces de Cana Jésus et sa famille était invité rien a voir a cette endroit le sacrement de mariage le mariage est plus qu'un sacrement il a été institué dans le livre de la Genèse
View 2 more comments.
ar.news
37

الكاردينال فاريل: الزواج الكاثوليكي لم يوجد أبدا

ذكر الكاردينال الموالي للمثليين كيفن فاريل، البالغ من العمر 71 سنة، وهو محافظ الدائرة الرولية للعائلة والأسرة والحياة، لموقع TheTablet.co.uk المؤيد للمثليين (23 يناير/كانون الثاني) …
lt.news
36

Katalikų santuoka niekada neegzistavo - teigia Kardinolas Farelas

Dokumentacijoje Amoris Laetitia nėra „nieko“ panašaus, kas būtų prieštaringa Evangelijai, internetiniam portalui TheTablet.co.uk nurodė gėjų propagandistas, Kardinolas ir dvasininkų, šeimos bei …
es.news
41737

Cardenal Farrell: el matrimonio católico nunca existió

“No hay nada” en Amoris Laetitia que sea contrario al Evangelio, dijo el 23 de enero en la página web TheTablet.co.uk el cardenal pro-homosexual Kevin Farrell, de 71 años, el prefecto del Dicasterio …
jamacor
Él afirma que los que defienden la enseñanza católica sobre el matrimonio “tienen una visión de volver a una Iglesia que yo creo que nunca existió”. …More
Él afirma que los que defienden la enseñanza católica sobre el matrimonio “tienen una visión de volver a una Iglesia que yo creo que nunca existió”.

Es la visión de un corrupto inmanentista: soy dios y la realidad la fabrico yo.
"Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios"(Mt 5,8)
eva333
¿Qué se puede esperar de un homosexualista nombrado por Bergoglio por disposición del violador McCarrick?
View 2 more comments.
it.news
62.3K

Matrimonio Cattolico mai esistito - Cardinale Farrell

Non c'è "nulla" nell'Amoris Laetitia che sia contrario al Vangelo, ha detto al sito pro-gay TheTablet.co.uk (23 gennaio) il cardinale pro-gay Kevin Farrell (71), Prefetto del Dicastero per Laici, la …
A tempo debito queste dichiarazioni pubbliche gli daranno da parte della Chiesa rinnovata il titolo di eretico, a meno di un suo ritrattamento delle …More
A tempo debito queste dichiarazioni pubbliche gli daranno da parte della Chiesa rinnovata il titolo di eretico, a meno di un suo ritrattamento delle dichiarazioni prima della sua...
Ma quanti credenti anche lui avrà indotto in peccato mortale? Quanti di questi abbiano poi commesso sacrilegio su invito di questo principe della Chiesa, prendendo l'Eucaristia in peccato mortale? Mi ricordo della parabola in cui Gesù parlava di quell'amministratore che non doveva perseguitare e maltrattare i suoi sottoposti, parafrasando noi fedeli e non doveva ubriacarsi e darsi ai vizi. Intervenne Pietro e chiese a Gesù: "dici questo solo per noi o anche per gli altri?" In pratica Pietro sa bene che il primo responsabile nella Chiesa che può essere buttato nelle tenebre è Pietro, il Papa, ma poi lo sono anche gli apostoli e i suoi successori. Responsabilità grande se non ci si cura della parte morale e spirituale delle anime, figurarsi se loro stessi vogliono cambiare l'insegnamento della Chiesa, di cui a torto si ritengono padroni. Ma non lo sono perché il vero Padrone non tarderà ad arrivare. So bene attraverso una rivelazione che Dio sarebbe già intervenuto di fronte al male e alla perversione nel mondo, ma vi sono ancora anime da salvare. Certo qualcosa succederà quando l'orribile sacrilegio accadrà nel luogo santo (abolizione della formula consacratoria all'interno del messale liturgico). Allora le Chiese si svuoteranno dei veri fedeli e si riempiranno di gente compromessa (messaggio della Madonna ad Akita, approvato dalla Chiesa): i nuovi ariani.
Figuriamoci chi lo dice... non prendo in considerazione le parole di un pro-gay, non meritano alcun risalto, tanto sono sconclusionate e offensive …More
Figuriamoci chi lo dice... non prendo in considerazione le parole di un pro-gay, non meritano alcun risalto, tanto sono sconclusionate e offensive di Cristo.
L'abito non fa il Cardinale!
View 4 more comments.
en.news
94.5K

Catholic Marriage Has Never Existed - Cardinal Farrell

There is "nothing" in Amoris Laetitia that is contrary to the Gospel, pro-gay Cardinal Kevin Farrell, 71, the Prefect of the Dicastery for Laity, Family and Life, told the pro-gay TheTablet.co.uk (…
“The road to hell is paved with the skulls of erring priests, with bishops as their signposts.” St. John ChrysostomMore
“The road to hell is paved with the skulls of erring priests, with bishops as their signposts.”
St. John Chrysostom
Prayhard
Bergoglians like to create confusion over marriage, as they have in mind a particular end, one already available to Anglican ministers, who like …More
Bergoglians like to create confusion over marriage, as they have in mind a particular end, one already available to Anglican ministers, who like them, are 'not the marrying kind,' of being able to have pretended church blessing of 'marriage' to a comrade in sodomy.
View 7 more comments.