Language
1

കർദ്ദിനാൾ മുള്ളർ: ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ “പാഷണ്ഡകനല്ല“ - അദ്ദേഹം “യാഥാസ്ഥിതിക…

തൻ്റെ ചുറ്റമുള്ളവരുടെ ഇരയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെന്ന അവിശ്വസനീയമായ സിദ്ധാന്തം കർദ്ദിനാൾ ഗെഹാദ് മുള്ളർ ആവർത്തിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ തന്നെത്ത…
5

추기경 Müller: Francis 는 "이단"이 아님 - 그는 "정교회"

추기경 Gerhard Müller가 교황 Francis가 자신 주변에 둘러싸는 이들의 피해자라는 가능성없는 이론을 반복했다. Müller는 반-가톨릭 가짜-…
19

Kardinal Müller: Francis "Sapkın" Değil - O Bir "Ortodoks"

Kardinal Gerhard Müller, Papa Francis'in kendisini çevreleyenlerin kurbanı olduğu yönündeki mantıksız teorisini tekrarladı. Müller, Katolik karşıtı haber dergisi Spiegel'e (15 Şubat), Papa Francis'…
37

Cardinalul Müller: Francisc nu este "eretic" - este "ortodox

Cardinalul Gerhard Müller și-a repetat teoria implauzibilă potrivit căreia Papa Francisc este o victimă a celor cu care se înconjoară. Müller a declarat revistei de știri false anti-catolice Spiegel …
26

Josef Seifert: Francis đã từ chối Cơ đốc giáo, biến Thiên Chúa thành một "người tương đối"

Nhà triết học nổi tiếng người Áo, Josef Seifert, đã chỉ trích gay gắt tuyên bố của Giáo hoàng Francis rằng chủ nghĩa đa nguyên và đa dạng của các tôn giáo là "ý chí của Thiên Chúa". Trong một bài …
716

Josef Seifert: Francisco “rejeitou o cristianismo”, transformou Deus em um “relativista”

O famoso filósofo austríaco Josef Seifert criticou duramente a Pafirmação de Abu Dhabi do Papa Francisco, segundo a qual o pluralismo e a diversidade de religiões é algo “querido por Deus”. Em …
211

Йозеф Зайферт считает, что Папа Франциск "отказался от христианства", превратив Господа в "…

Знаменитый австрийский философ Йозеф Зайферт бурно раскритиковал заявление, которое Папа Франциск сделал в Абу-Даби, заявляя о том, что разнообразие религий - это "воля Господа". 8 февр…
111

Josef Seifert: Franciscus heeft "het christendom verworpen", veranderde God in een "relativist"

De beroemde Oostenrijkse filosoof Josef Seifert heeft scherpe kritiek geuit op de Abu Dhabi claim van paus Franciscus dat pluralisme en diversiteit van religies "gewild door God" zijn. In een artike…

Josef Seifert: Ferenc pápa "elutasítja a kereszténységet", Istent egy "relativistává" változtatta

Josef Seifert, a híres osztrák filozófus keményen kritizálta Ferenc pápa abu-dzabi kijelentését, miszerint a vallások száma és sokfélesége "Isten akarata". Az en.gloria.tv oldalon publikált cikkben…
19

Josefs Seiferts: Francisks ir „noraidījis kristietību”, nosaucot Dievu par „relativistu”

Slavenais austriešu filozofs Josefs Seiferts ir kritiski izteicies par Franciska Abu Dabī pausto pārliecīb, ka reliģiju plurālisms un daudzveidība ir "Dieva griba". Rakstā, kas publicēts vietnē en.…
306

Josef Seifert: Franjo je "odbacio kršćanstvo" i pretvorio Boga u "relativista"

Poznati austrijski filozof Josef Seifert oštro je kritizirao tvrdnju pape Franje u Abu Dhabiju da su pluralizam i raznolikost religija "Božja volja". U članku objavljenom na gloria.tv (8. veljače) …
14

Josef Seifert: Francis Telah “Menolak Nilai Kristian”, Menerbalikkan Status Tuhan Kepada "Relativis…

Ahli Falsafah Austrian, Josef Seifert telah membuat kritikan tajam terhadap tuntutan bicara Pope Francis di Abu Dhabi berkenaan dengan pluralisme dan kepelbagaian agama yang "ditakdirkan oleh …

Josef Seifert: Franziskus hat das Christentum verworfen und aus Gott einen „Relativisten“ gemacht

Der bekannte österreichische Philosoph Josef Seifert hat die Abu Dhabi Erklärung von Papst Franziskus scharf kritisiert. Franziskus sagt in dem Dokument, dass „der Pluralismus der Religionen von …
Immaculata90
Endlich wachen auch die Halbkonservativen auf und geben zu, daß dieser Charlatan niemals Papst der katholischen Kirche sein kann!
boettro
Wie wahr!

Josef Seifert: Franciszek "odrzucił chrześcijaństwo", zmienił Boga w "relatywistę"

Znany austriacki filozof, Josef Seifert, ostro skrytykował papieża Franciszka i jego twierdzenie z Abu Dhabi, jakoby zróżnicowanie religii było "pożądane przez Boga". W artykule opublikowanym na
ELOHIM.
Quas Primas 27 minuty temu Kocham "lefebrystów" Kocham ich za to, że uratowali katolicką Wiarę. Kocham ich za to, że swoją nauką .................… More
ELOHIM.
Quas Primas 27 minuty temu Kocham "lefebrystów" Kocham ich za to, że uratowali katolicką Wiarę. Kocham ich za to, że swoją nauką .................… More
48

جوزيف سيفرت: فرانسيس "رفض المسيحية"، وحول الرب إلى "نسبي"

انتقد الفيلسوف النمساوي المعروف جوزيف سيفرت بشدة زعم البابا فرانسيس في أبوظبي بأن التعددية وتنوع الأديان هما من "إرادة الرب". و يتساءل سيفرت في مقالة منشورة على موقع

Josef Seifert: Francisco ha “rechazado el cristianismo”, convirtió a Dios en un “relativista”

El famoso filósofo austríaco Josef Seifert criticó severamente la afirmación de Abu Dhabi del papa Francisco, según la cual el pluralismo y la diversidad de religiones son “queridas por Dios”. En …
vgg
Vg2: El documento de Abu Dhabi no es un manifiesto religioso para nada. Cada uno lo firma en su Dios correspondiente y el resto no son sino normas … More
DEFENSA DE LA FE
MUY CLARO CREO QUE ES TIEMPO QUE SE APLIQUE EL DERECHO CANONICO Y QUE SE RETRACTE FRANCISCO ESO QUE FIRMO ES INACEPTABLE PARA LA … More

Josef Seifert: Francesco ha "respinto il Cristianesimo", trasformando Dio in un "relativista"

Il famoso filosofo austriaco Josef Seifert ha criticato aspramente la affermazione di Abu Dhabi di papa Francesco che il pluralismo e la diversità di religioni siano "volontà di Dio". In un articolo…
Nicolaos
Bergoglio ci presenta un Dio a sua immagine e somiglianza. Quello che descrive è il ritratto di se stesso, non il volto vero di Dio.
Giovanni da Rho
Eppure Fr. Bergoglio non ha fatto altro che esplicitare concetti già contenuti in nuce in alcuni passaggi del Concilio: se Bergoglio è il frutto, l'… More

Josef Seifert : François a "rejeté le christianisme" et transformé Dieu en "relativiste"

Le célèbre philosophe autrichien Josef Seifert a vivement critiqué la déclaration du pape François à Abou Dhabi selon laquelle le pluralisme et la diversité des religions sont "voulus par Dieu". …
De Profundis
« La plus grande persécution de l’Église ne vient pas d’ennemis extérieurs, mais naît du péché des chrétiens. »
Gastonviet
«L'ateismo eretto a sistema di pretesa civilta ha piombato il mondo in un mare di sangue», BENOÎT XV, Allocution au Sacré-Collège. Noël 1917. Le … More

Josef Seifert: Francis Has “Rejected Christianity”, Turned God into a "Relativist"

The famous Austrian philosopher Josef Seifert has sharply criticized Pope Francis’ Abu Dhabi claim that pluralism and diversity of religions are "willed by God". In an article published on en.glori…
Gesù è con noi
SEIFERT: FRANCIS HAS REJECTED CHRISTIANITY. IF HE DOESN'T CORRECT, I'M AFRAID CANON LAW INVALIDATING HIS PAPACY APPLIES.
Lazarus Gethsemane
Self-appointed infallible Canon Lawyer and world's smartest Catholic in all the universe that has ever been - *DR!* Ed Peters! Boy-genius! - will be … More