ml.news
19

ഫ്രാൻസിസ്: എൻ്റെ ചേഷ്ടകൾ മദ്യപൻ്റേത് പോലെയാണ്

പുരോഗമന ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ കത്തോലിക്കാ-വിരുദ്ധ ഫാ. ഗുസ്താവോ ഗുത്തിയേറസിനോടും, ആ സമയത്ത് വിശ്വാസതിരുസംഘത്തിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായിരു…
pt.news
140

Francisco: Meus gestos parecem com os de um bêbado

O Papa Francisco disse a jesuítas, em 26 de janeiro, em um encontro no Panamá, que ele certa vez concelebrou com o padre anticatólico Gustavo Gutiérrez, fundador da teologia da liberação, e com o …
tr.news
78

Francis: Hareketlerim Sarhoşa Benziyor

Papa Francis, 26 Ocak tarihinde Panama'da yapılan bir toplantıda Cizvitlere konuştu ve bir kere, liberalleşme teolojisinin kurucusu olan Katolik Peder Gustavo Gutiérrez ve daha sonraları İnanç …
fr.news
1700

François : Mes gestes ressemblent à ceux d'un homme ivre

Lors d’une réunion à Panama le 26 janvier, le pape François a confié aux jésuites qu’il avait concélébré avec le père anti-catholique Gustavo Gutiérrez, fondateur de la théologie de la libération, …
C'est bien vrai ! Ils étaient tous bitus jusqu'au trognon. La preuve !
hr.news
360

Franjo: Moji pokreti izgledaju kao u pijanca

Papa Franjo poručio je isusovcima na sastanku u Panami 26. siječnja da je jednom koncelebrirao s antikatoličkim ocem Gustavom Gutiérrezom, utemeljiteljem teologije oslobođenja, i kardinalom …
ro.news
44

Francisc: Gesturile mele arată ca cele ale unui om beat

Papa Francisc l-a declarat iezuiților, într-o întâlnire din 26 ianuarie, la Panama, că a celebrat o dată cu părintele anti-catolic Gustavo Gutiérrez, fondatorul teologiei eliberării, și cu …
uk.news
32

Папа Франциск: мої дії нагадують поведінку п'яної людини

26 січня, під час зустрічі з представниками ордена єзуїтів в Панамі, Папа Франциск розповів про те, що одного разу йому пощастило провести месу разом з противником католицької церкви, о. …
lt.news
21

Pranciškus: Mano gestikuliacija lyginama su alkoholikų

Sausio 26-osios dienos susitikime Panamoje Popiežius Pranciškus kalbėjosi su jėzuitais. Šiems jis dėstė, jog jis kartą kartu mišias laikė su anti-kataliku dvasininku Gustavo Gutiérrez - išsilaisvinim…
pl.news
12.6K

Franciszek: gestykuluję jak pijany

Papież Franciszek powiedział jezuitom 26 stycznia w czasie spotkania w Panamie, gdzie brał udział we wspólnej celebracji z antykatolickim o Gustavo Gutiérrezem, twórcą teologii liberalnej i …
vi.news
56

Francis: Cử chỉ của tôi trông giống như người say rượu

Giáo hoàng Francis đã nói với một giáo sĩ Dòng Tên trong một cuộc họp ngày 26 tháng 1 tại Panama rằng ông đã đồng tế một lần với Cha xứ phản Công giáo, Gustavo Gutiérrez, người sáng lập thần học tự …
ko.news
15

Francis: 내 제스쳐, 술 취한 사람처럼 보여

교황 Francis는 1월 26일 파나마에서의 미팅에서 예수회인들에게 그가 한번 좌파 신학의 설립자인 반-가톨릭 신부 Gustavo Gutiérrez와 …
ru.news
53

Папа Франциск: мои действия напоминают поведение пьяного человека

26 января во время встречи с представителями ордена иезуитов в Панаме Папа Франциск рассказал о том, что однажды ему посчастливилось провести мессу вместе с противником католической …
sl.news
26

Frančišek: Moje geste izgledajo kot geste pijanca

Papež Frančišek je jezuitom na srečanju, ki je 26. januarja potekalo v Panami povedal, da je pil s keliha skupaj z antikatoliškim očetom Gustavom Gutiérrezom, ustanoviteljem teologije osvoboditve, …

Franziskus: Meine Handlungen wirken wie die eines Betrunkenen

Papst Franziskus erwähnte bei einem Treffen mit Jesuiten in Panama (26. Januar), dass er vor einigen Jahren mit dem anti-katholischen Priester Gustavo Gutierrez und Kardinal Gerhard Ludwig Müller …
Magee
Das hätte er wohl gern. Nein, ein Betrunkener ist für seine Handlungen nicht verantwortlich. Bergoglio ist es hingegen voll und ganz, denn er ist …More
Das hätte er wohl gern. Nein, ein Betrunkener ist für seine Handlungen nicht verantwortlich. Bergoglio ist es hingegen voll und ganz, denn er ist nicht betrunken!
PaulK
Wenn er trinkt, passt er ja gut zu Juncker, Schulz und anderen Politikern!
View 11 more comments.
lv.news
21

Francisks: "Mani žesti izskatās līdzīgi kā cilvēkiem, kuri ir dzērumā"

Pāvests Francisks 26. janvārī Panamā sacīja jezuītiem, ka viņš vienu reizi vadīja pasākumu kopā ar antikatoļu tēvu Gustavo Gutierezu, atbrīvošanas teoloģijas dibinātāju, un ar kardinālu Gerhardu …
hu.news
488

Ferenc pápa: Részeghez hasonló gesztusaim vannak

Ferenc pápa azt mondta január 26-án a jezsuitáknak, akikkel Panamában találkozott, hogy egyszer misét tartott a katolikus ellenes Gustavo Gutiérrez katolikus atyával, aki felszabadító teológia …
ar.news
13

فرنسيس: إيماءاتي تشبه إيماءات السكران

قال البابا فرنسيس ليسوعيين في 26 كانون الثاني / يناير، في لقاء باناما الذي ترأس الاحتفال بالقداس فيه، إنه التقى مرة واحدة مع الأب غوستافو غوتيريز، مؤسس علم اللاهوت التحرري، …
es.news
32729

Francisco: mis gestos parecen los de un borracho

El papa Francisco dijo a jesuitas en un encuentro llevado a cabo el 26 de enero en Panamá que en una oportunidad él concelebró con el sacerdote anticatólico Gustavo Gutiérrez, el fundador de la …
Bergoglio al ponerse por encima del Magisterio de la Iglesia no solo se rebela contra Dios sino que está usurpando su lugar. “Les cuento algo …More
Bergoglio al ponerse por encima del Magisterio de la Iglesia no solo se rebela contra Dios sino que está usurpando su lugar. “Les cuento algo divertido: el gran perseguido, Gustavo Gutiérrez, el peruano, concelebró la Misa conmigo”, Francisco
El Magisterio de la Iglesia ha dictado la excomunión automática para los marxistas como Gustavo Gutierrez y sus cómplices como Jorge Mario Bergoglio.
Congregación para la Doctrina de la Fe:
•Prohibición formal de cooperar con partidos comunistas. Excomunión latae sententiaea
(Denzinger-Hünermann 3865. Decreto del Santo Oficio, 28 de junio (1 de julio) de 1949)
Papa Pío XI
El sistema comunista, sus autores y defensores están condenados
Nos condenamos el sistema, a sus autores y defensores, quienes han considerado a Rusia como el terreno más apto para realizar un sistema elaborado hace mucho tiempo y desde Rusia extenderlo por todo el mundo. (Pío XI. Encíclica Divini Redemptoris, n. 24, 19 de marzo de 1937) El comunismo es intrínsecamente perve…More
EL GESTO DE INVITAR A UN MARXISTA ENEMIGO ACERRIMO DE LA IGLESIA A CONCELEBRAR NO PARECE DE UN BORRACHO PARECE UN HEREJE.
View one more comment.
it.news
12.5K

Francesco: le mie azioni sembrano quelle di un ubriaco

Papa Francesco ha detto ai Gesuiti, durante un incontro il 26 gennaio a Panama, che ha concelebrato con l'anti-Cattolico don Gustavo Gutierrez, fondatore della teologia della liberazione, e con il …
Altro che ubriaco, Bergoglio opera come un lucidissimo distruttore della dottrina cattolica!!apostatisidiventa.blogspot.com/…/la-strategia-de…

Francis: My Gestures Look Like Those of A Drunk

Pope Francis told Jesuits in a January 26 meeting in Panama that he concelebrated once with the anti-Catholic Father Gustavo Gutiérrez, the founder of liberation theology, and with Cardinal Gerhard …
Look like a heretic quack like a heretic.....bingo we got a winner
Nah, a drunk can sober up and be ashamed of his actions.
View one more comment.