ko.news
22

은퇴 할 시기: 추기경 O'Malley의 불공평성

자신을 큰 학대 조사관인것으로 행동하는 Boston 추기경 O’Malley가 월요일 추기경 Theodore McCarrick이 저지른 학대들을 자세히 설명하는 …
ml.news
19

പീഡനാരോപണ കളിയെക്കുറിച്ച് പാദസേവ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്…

കഴമ്പില്ലാത്ത പെൻസിൽവാനിയ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ വേളയിൽ വളരെയധികം വികാരനിർഭരമായ, അതിശയോക്തി കലർത്തിയ, പാദസേവ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് പേജ് …
ro.news
28

A sosit timpul demisiei : Dublul standard al cardinalului O'Malley

Cardinalul O'Malley din Boston, care se prezintă drept marele anchetator al abuzurilor, a recunoscut luni că ignorase o scrisoare care descria amănunțit abuzurile comise de cardinalul Theodore …
tr.news
21

İstifa Zamanı: Kardinal O’Malley’in Çifte Standardı

Kendisini büyük suiistimal soruşturmacısı olarak tanıtan Boston Kardinali O’Malley, Pazartesi günü, Kardinal Theodore McCarrick tarafından yapılan tacizleri ayrıntılı olarak açıklayan bir mektubu …
hi.news
20

फ्रांसिस दुर्व्यवहार के दोष पर चाटुकारिता भरा पत्र प्रकाशित करता है

20 अगस्त को पोप फ्रांसिस ने निराधार पेंसिल्वेनिया ग्रैंड जूरी रिपोर्ट के अवसर पर एक बेहद भावनात्मक, अतिशयोक्तिपूर्ण और चाटुकारिता वाले तीन पृष्ठ के पत्र को प्रकाशित किया। पत्र में वह लिखते हैं कि "…
pt.news
140

Francisco publica carta obsequiosa sobre o jogo das acusações de abuso

O Papa Francisco publicou, em 20 de agosto, uma carta de três páginas altamente emocional, hiperbólica e inovadora por ocasião do infundado Relatório do Grande Júri da Pensilvânia. Na carta ele escr…
zh.news
31

方济各出版了一本关于虐待责备游戏的自鸣得意的信

教宗方济各于8月20日发表了一封高度情绪化的、夸张的、洋洋洒洒的三页信,信中提到了未经证实的 了宾夕法尼亚大…
vi.news
31

Francis công bố bức thư nịnh hót về trò đổ lỗi việc lạm dụng

Giáo hoàng Francis đã xuất bản vào ngày 20 tháng 8, một bức thư ba trang đầy cảm xúc, cường điệu và đầy tính nịnh hót nhân dịp có báo cáo Bồi thẩm đoàn Pennsylvania thiếu rõ ràng. Trong bức thư …
lv.news
25

Francisks publicē pielaizīgu vēstuli par ļaunprātīgās izmantošanas vainas mētāšanu

Pāvests Francisks 20. augustā publicēja ļoti emocionālu, pārspīlējumiem bagātu un pielaizīgu trīs lappuses garu vēstuli saistībā ar nepamatoto Pensilvānijas žūrijas ziņojumu. Vēstulē viņš raksta, …
fil.news
28

Francis Naglathala ng Liham ng Pagsisipsip sa Laro ng Paninisi sa Pang-aabuso

Naglathala si Pope Francis noong Agosto 20 ng isang labis na emosyonal, pinalabis at pansipsip na tatlong pahinang liham sa okasyon ng hindi pa nakukumpirmang Pennsylvania Grand Jury Report. Sa liha…
uk.news
31

Папа Франциск публікує лист з лестощами, та бере участь в "грі" про порушення, виявлені в церкві

20 серпня Папа Франциск опублікував вкрай емоційний лист з лестощами на трьох сторінках, в якому він спотворює ситуацію, що склалася, і перебільшує її значимість. Лист понтифіка присвячено …
ru.news
74

Папа Франциск публикует подобострастное письмо, принимая участие в "игре" про нарушения, …

20 августа Папа Франциск опубликовал крайне эмоциональное подобострастное письмо на трех страницах, в котором он искажает сложившуюся ситуацию, и преувеличивает ее значимость. Письмо …
sl.news
26

Frančišek objavlja pismo v katerem klečeplazi pred igro krivic zlorab

Papež Frančišek je 20. avgusta objavil izjemno čustveno, hiperbolično in prislinjeno pismo na treh straneh o neutemeljenem poročilu poroštva iz Pennsylvanije. V pismu piše, da "noben napor, da prosi…
sl.news
30

Čas za odstop: Dvojni standardi kardinala O'Malleyja

Bostonski kardinal O'Malley, ki se predstavlja kot veliki inkvizitor zlorab, je v ponedeljek potrdil, da je ignoriral pismo, v katerem so bile podrobno opisane zlorabe, ki jih je storil kardinal …
ms.news
15

Francis Menerbitkan Surat Mengampu Dalam Permainan Salah-menyalah (Isu Penyalahgunaan)

Pada 20 Ogos, Pope Francis telah menerbitkan sepucuk surat sebanyak tiga muka surat yang beremosi, berunsur hyper bola dan bertujuan ampu berkenaan dengan perkara yang tidak berasas Laporan Juri …
lt.news
29

Pranciškus publikavo laišką apie prieštaringus kaltinimus ir išnaudojimus

Rugpjūčio 20-ąją Popiežius Pranciškus paviešino labai emocingą, hiperbolinį ir padlaižiaujantį trijų puslapių laišką dėl nepagrįstosios ir prieštaringos Pensilvanijos Teismo ataskaitos. Laiške popas …
pl.news
11.8K

Franciszek publikuje wiernopoddańczy list jako część gry wokół molestowania

Papież Franciszek opublikowało 20 sierpnia bardzo emocjonalny, pełen przenośni i jednocześnie wiernopoddańczy trzystronicowy list jako odpowiedź na nieuzasadniony Raport Sądu Najwyższego Pensylwan…
PiotrM
Franciszek jest kontynuatorem odstępstwa Pawłowego. Idzie ku końcowi tak mówi Pismo.
es.news
61551

Francisco publica carta servil sobre el juego de echar la culpa al abuso

El papa Francisco publicó el 20 de agosto una carta de tres páginas, altamente emocional, hiperbólica y servil en ocasión del no corroborado Informe del Gran Jurado de Pennsylvania. En la carta él …
apostolesdemaria
@films valores Veamos los sofismas serviles de paco: 1.- Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergü…More
@films valores
Veamos los sofismas serviles de paco:
1.- Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables.
R.- Bergoglio cree que la Iglesia no sufre y no reconoce el dolor de las víctimas y no condena (a estos que sirven al Diablo y a sus vergüenzas?)...
Luego, si habla en primera persona "Nos", ¿es ahora cuando empezará a reconocer el dolor y condenar? Es el, paco, el que tiene autoridad judicial sobre su secta, ¿Porqué no lanza la sentencia judicial de excomunión y suspensión para TODOS los involucrados en la mafia homosexual?

Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos.
Según Bergoglio ya no hay penitencia, no se pide perdón por los pecados y según se lee entre líneas, es la razón de todo este crimen es la falta de expiar nuestros propios pecados.
Por otro lado, si habla en primer…
More
Bergoglio se burla de nosotros los católicos pronunciando palabras vacías protocolarias carentes de acción. Donde están las renuncias de Wuerl y de …More
Bergoglio se burla de nosotros los católicos pronunciando palabras vacías protocolarias carentes de acción. Donde están las renuncias de Wuerl y de los otros cómplices de pedofilia y la suya propia Pero nosotros los católicos si actuaremos le dejaremos vacías a Bergoglio como hicieron nuestros hermanos chilenos las plazas, sus audiencias, TODO. Ya bastante se ha burlado de nosotros pero no le permitiremos la impunidad de estos abusos sexuales contra nuestros jóvenes y niños católicos. La 'tolerancia cero' de Bergoglio es un fraude.
Si Wuerl conserva su trabajo, entonces la política de "tolerancia cero" de Bergoglio es una farsa.
¿Por qué Francisco no eliminó al cardenal Donald Wuerl?
View 4 more comments.
hu.news
282

Ferenc pápa talpnyaló levelet írt a bántalmazással kapcsolatban

Ferenc pápa augusztus 20-án egy érzelmes, túlzó és talpnyaló háromoldalas levelet írt a bizonyítatlan pennsylvaniai bíróság jelentéséről. A levélben azt írja, hogy "semmilyen bocsánatkérés nem fogja…
fr.news
23786

Le Pape François Publie une Lettre Lèche-Botte dans le Jeu du Blâme Abusif.

Le Pape François a publié le 20 août une lettre de trois pages très émotive, hyperbolique et lèche-botte à l'occasion du, non-corroboré, Rapport du Grand Jury de Pennsylvanie. Dans la lettre, il écri…
Sylvanus
@Etienne bis Merci Étienne, de votre message! Tenez moi si vous le voulez au courant des éléments que vous auriez recueillis, dans le cas d'une …More
@Etienne bis Merci Étienne, de votre message! Tenez moi si vous le voulez au courant des éléments que vous auriez recueillis, dans le cas d'une éventuelle enquête. Bonne soirée. Sylvanus
Etienne bis
@L'Epérance Ah le plus que parfait du subjonctif ! Voilà une preuve de l'absence de pacte ou accord ? Aux toutes dernières nouvelles (…More
@L'Epérance
Ah le plus que parfait du subjonctif ! Voilà une preuve de l'absence de pacte ou accord ?
Aux toutes dernières nouvelles (de Mgr Carlo M. Vigano), les pactes ou accords tacites ou non, autour du personnage central de cet article, ils ne semblent pas rares du tout.
Par ailleurs, l'article 80 interdit toute magouille avec des pouvoirs politiques.
Or, des soupçons de collusion avec l'état-major de campagne de Mme Clinton existent aussi.
Ce qui manque donc, c'est une enquête serrée sur les "mafias", dès avant 2005.
Ces derniers jours, les chances d'obtenir ça ont augmenté considérablement.
View 21 more comments.