ml.news
8

ഫ്രാൻസ്: തിരുപ്പട്ടമില്ലാതെ 58 രൂപതകൾ - പഴയ കുർബ്ബാന സമൂഹങ്ങൾ വളരുന്നു

ഫ്രാൻസിൽ, തിരുപ്പട്ടത്തിന്റെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 133-ന്നിൽ നിന്നും 114-ലേക്ക് താഴ്ന്നു. അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട 82 വൈദികരും ഒരു രൂപതയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. …
hr.news
93

Francuska: 58 biskupija bez zaređivanja - staroobredne zajednice nastavljaju rasti

U Francuskoj je broj zaređivanja pao sa prošlogodišnjih 133 na 114 u ovoj godini. 82 zaređena svećenika pripadaju nekoj biskupiji. 58 od 96 francuskih biskupija ove godine nije imalo zaređivanja. …
zh.news
38

法国:58个无圣职的教区——古老的仪式社区不断增长

在法国,圣职人数从去年的133人下降到今年的114人。被任命的神父中有82人属于教区。 今年,法国96个教区中有58个没有任命。 根据La Croix,今年20%的新神父来…
ru.news
49

Во Франции 58 епархий остались без новых священников, в то время как количество сторонников …

В этом году количество новых священников, возведенных в сан, сократилось с 133 до 114. Стоит отметить, что 82 из новых священников будут работать в епархиях. При этом, 58 из 96 епархий на …
fil.news
32

Pransya: 58 Diyosesis na Walang Ordinasyon - Komunidad ng Lumang Misa Patuloy na Lumalago

Sa Pransya, ang bilang ng ordinasyon ay bumagsak mula 133 noong nakaraang taon hanggang sa 114 ngayong taon. 82 ng inordinahang pari ay nabibilang sa isang diyosesis. 58 sa 96 na diyosesis ng Pransya…
hi.news
16

फ़्रांस: 58 डायरोजिस बिना नियुक्ति के- पुरानी संस्कार समुदाय बढ़ रहे हैं

फ्रांस में नियुक्ति इस साल 133 रहीं जो पिछले साल 114 थी। तक समन्वय की संख्या गिर गई है। नियुक्त 82 पादरी एक डायोसिस से संबंधित हैं। 96 फ्रांसीसी डायोसिस में से 58 की इस साल कोई नियुक्ति नहीं हुई थी। …
vi.news
47

Pháp: 58 giáo phận không có sự sắc phong - Các cộng đồng cực nghi thức tiếp tục phát triển

Tại Pháp, số lượng các chức sắc đã giảm từ 133 năm ngoái xuống còn 114 năm nay. 82 trong số các linh mục được phong chức thuộc về một giáo phận. 58 trong số 96 giáo phận Pháp không có sắc phong trong…
pt.news
12128

França: 58 dioceses sem ordenações - Comunidades do Rito Antigo continuam crescendo

Na França, o número de ordenações caiu de 133 no ano passado, para 114 neste ano. 82 dos sacerdotes ordenados pertencem a uma única diocese. 58 das 96 dioceses francesas não tiveram ordenações neste …
cristine
A Fraternidade Sacerdotal de Sao Pio X e uma organização fanática pelos ritos antigos que so seguem a formalidade. Os sacerdotes seguem os ritos do …More
A Fraternidade Sacerdotal de Sao Pio X e uma organização fanática pelos ritos antigos que so seguem a formalidade. Os sacerdotes seguem os ritos do antigo catolicismo utilizado o instinto humano de imitação...Os sacerdotes parecem robôs falando latim. Nas missas eles rezam latim para si mesmo e se esquecem que em muitos países como nas Alemanha as pessoas ainda estudam latim no colégio. tem pecas de teatro em latim. Nas bibliotecas existem ate revistas em quadrinhos do Asterix e Pato Donald em latim, programas de televisão em latim e que existe maquinas de tradução como o Google Tradutor em latim também....onde as pessoas podem traduzir qualquer texto em latim se tiverem interesse.
Detestei as missas onde os Padres rezam falando com as paredes sem microfone para a gente escuta-los quando eles falam. Confessionário com estes religiosos pode esquecer!
Pode-se ser tradicional rezar uma missa tridentina sem problemas sem ser fanático sem raciocínio....
E tentar ser verdadeiramente cristão…More
Renato batismo and one more user like this.
hu.news
279

Franciaország: 58 egyházmegye, 0 felszentelés - mindeközben a régi rítust követő közösségek száma …

A francia felszentelések száma a tavalyi 133-ról 114-re csökkent idén. A felszentelt papok közül 82 pap tartozik egyházmegyéhez. A 96 francia egyházmegye közül 58 egyházmegyében nem történt semmil…
es.news
21385

Francia: 58 diócesis sin ordenaciones – Comunidades del Viejo Rito siguen creciendo

En Francia, el número de ordenaciones ha caído de 133 en el año pasado a 114 en este año. 82 de los sacerdotes ordenados pertenecen a una sola diócesis. 58 de las 96 diócesis francesas no tuvieron …
jamacor
En Francia, el número de ordenaciones ha caído de 133 en el año pasado a 114 en este año. 82 de los sacerdotes ordenados pertenecen a una sola …More
En Francia, el número de ordenaciones ha caído de 133 en el año pasado a 114 en este año. 82 de los sacerdotes ordenados pertenecen a una sola diócesis.
¡Que aprendan los demás obispos por qué en una sola diócesis se han ordenado 82 sacerdotes! ¿De qué diócesis provienen los 82 neosacerdotes?
El gran problema es que la mayoría de los obispos actuales no quieren que existan sacerdotes: hace años que perdieron la fe, ¿qué concepto tienen de lo que debe ser un sacerdote? ¿Cómo son los formadores de los seminarios? Hay que recordar machaconamente que la vitalidad de una Diócesis la marca la marcha del seminario.
rogelio ernesto likes this.
ms.news
18

Perancis: 58 Buah Dioceses Tanpa Ordinasi – Komuniti Ritual Lama Semakin Membesar

Di Perancis, bilangan ordinasi telah menunjukkan penurunan 133 (tahun lepas) kepada 114 (tahun ini). Terdapat 82 paderi berordinasi dari sebuah diocese. Dari 96, 58 diocese yang tiada ordinasi bagi …
tr.news
19

Fransa: Atama Yapılmayan 58 Piskoposluk - Eski Rite Toplulukları Büyümeye Devam Ediyor

Fransa'da, geçen yılki 133 olan rahip olarak atanan kişi sayısı bu yıl 114'e kadar düştü. Ataması yapılan rahiplerin 82'si bir piskoposluğa bağlı. 96 Fransız piskoposluk bölgesinin 58'inde bu yıl …
ko.news
14

프랑스: 임명없이 58 교구들 - 고대 전례 커뮤니티들이 계속 자라나

프랑스에서, 임명의 수가 작년의 133으로 부터 올해 114로 떨어졌다. 임명된 신부들 중 82명은 한 교구에 속한다. 96개의 프랑스 교구들 중 58이 올해 임명을 가지지 않았다.
pl.news
21.8K

Francja: 58 diecezji bez święceń, społeczności trydenckie dalej się rozwijają

We Francji liczba święceń spadła w stosunku do zeszłego roku ze 133 do 114 w tym roku. 82 księży z nowo święconych należy do diecezji. 58 z 96 francuskich parafii nie wykona w tym roku ani jednego …
Tymoteusz
Młodzi, którzy jeszcze wierzą we Francji, nie są głupi i wyczuwają na kilometr apostazję hierarchii oraz to, że źle się dzieje w Kościele katolickim,…More
Młodzi, którzy jeszcze wierzą we Francji, nie są głupi i wyczuwają na kilometr apostazję hierarchii oraz to, że źle się dzieje w Kościele katolickim, więc nie chcą walczyć z wiatrakami, czyli przełożonymi i liberalno-masońskim światem zewnętrznym...
Weronika..S
Im większe rozluźnienie dyscypliny wiary, tym mniej powołań, jak wynika z badań amerykańskiego uczonego Starka, co potwierdza praktyka religijna.
lv.news
25

Francijā bez ordinētiem mācītājiem ir izveidojušās 58 draudzes – vecticībnieku kopienu skaits …

Francijā ordināciju skaits ir samazinājies no 133 pagājušajā gadā līdz 114 šogad; 82 no ordinētajiem mācītājiem pieder pie kādas draudzes. Šogad 58 no 96 Francijas draudzēm nenotika neviena ordinācij…
de.news
512.5K

Frankreich: 58 Diözesen ohne Priesterweihen - Gemeinschaften des Alten Ritus wachsen

In Frankreich ist die Zahl der Priesterweihen von 133 im Jahr 2017 auf 114 in diesem Jahr gefallen. 82 Neupriester gehören zu einer Diözese. 58 der 96 französischen Diözesen hatten in diesem Jahr …
rbsonline
Bei der Zahl 58 sollten bei einem Katholiken die Alarmglocken läuten. Sagt doch der Cristos, es wird sein wie zu Zeiten Noahs. Noah schreibt man im …More
Bei der Zahl 58 sollten bei einem Katholiken die Alarmglocken läuten. Sagt doch der Cristos, es wird sein wie zu Zeiten Noahs. Noah schreibt man im Ybrit "nc" mit dem Wert 58, dem Code 58, der Ordnungszahl 22, der Prüfziffer 4.
Nun was lesen wir, keine Priesterweihen, trifft das vielleicht auf die gesamte Römische Kirche zu, denn die ist doch schon 1958 vom Glauben abgefallen.
ABBA, in 8878.
46/71
rbsonline
Von der Apokalypse lernen wir, daß die Hure Babylon, das vom Wahren Glauben abgefallene Roma das Malzeichen des Tieres spendet. Auf Deuscht heißt …More
Von der Apokalypse lernen wir, daß die Hure Babylon, das vom Wahren Glauben abgefallene Roma das Malzeichen des Tieres spendet. Auf Deuscht heißt das, daß Roma nach dem Glaubensabfall keine gültigen Sakramente mehr Spenden kann, da Roma die Gegenintention zur Wahren Kirche angenommen hat und ferner noch die Form der Sakramente geändert hat.
Wie finden wir heraus, wann der Glaubensabfall beginnt? Hierzu sollte man die Enzykliken der Päpste vor 1958 studieren, dort wird klar gesagt wann die Endzeit beginnt.
Mit der Französichen Revolution beginnt die Endzeit, das war 1789. die Zahl verrät uns auch, wann der Anti-Christ in Roma auftaucht, es war 1978, als Wojtyla den Stuhl Petri okkupierte. Bei Pius IX. lernen wir, daß seine Endzeit-Betrachtung 1846 mit La Salette zusammen fällt. In La Salette werden drei Jahreszahlen als markante Daten übermittelt, 1846, 1858, 1864. Jeweils 100 Jahre später treten die Ereignisse ein, die die Zerstörung Romas einleiten und zur Vollendung bringen. …More
View 3 more comments.
it.news
611.2K

Francia: 58 diocesi senza ordinazioni - Comunità di Vecchio rito in continua crescita

In Francia, il numero di ordinazioni è caduto dalle 133 dello scorso anno alle 114 di quest'anno. 82 dei sacerdoti ordinati appartengono a una diocesi. 58 delle 96 diocesi francesi non hanno avuto …
Acchiappaladri
@architettura ?????? Scusi ma non capisco: le risulta che l'articolo citi numeri non rispondenti al vero? Oppure che non sia vera l'affermazione nel …More
@architettura ?????? Scusi ma non capisco: le risulta che l'articolo citi numeri non rispondenti al vero?
Oppure che non sia vera l'affermazione nel titolo "Comunità di vecchio rito in continua crescita"?
L'articolo è così breve che non riesco a immaginare quali altre potrebbero essere delle affermazioni non provate (secondo lei).
architettura
Articoli come questo inquietano; solo affermazioni non provate.
View 4 more comments.
ar.news
39

فرنسا: 58 أبرشية بدون ترسيمات - مجتمعات الطقس القديم تستمر في النمو

انخفض عدد الترسيمات في فرنسا من 133 في العام الماضي إلى 114 في هذا العام. وينتمي 82 من القساوسة المرسمين إلى أبرشية. و58 من أصل 96 أبرشية فرنسية لم يكن لديها أي ترسيمات …
csk.news
21675

Francúzsko: 58 Diocéz bez vysviacok - komunity starého obradu stále rastú

Vo Francúzsku počet vysviacok klesol z minuloročných 133 na 114 v tomto roku. 82 vysvätených kňazov patrí diecéze. 58 z 96 Francúzskych diecéz v tomto roku nemalo žiadnu vysviacku. Podľa La Croix
snakee
ano pí. Chrástecká, my to o BKP víme
adrianicm
Naši drahí modernisti vás TLO spovedajú a vysluhujú sviatosti. Však?
warez likes this.
fr.news
2806

France : 58 diocèses sans ordonnation, les communautés de rite ancien continuent de croître

En France, le nombre d'ordinations est passé de 133 à 114 cette année. 82 des prêtres ordonnés appartiennent à un diocèse. 58 des 96 diocèses français n'avaient pas d'ordinations cette année. Selon …
AveMaria44
On reconnait l'arbre à ses fruits.....le grand bond en avant l'aggiornamento, le printemps de l’Église qui ne condamne plus personne.......Il n'y a …More
On reconnait l'arbre à ses fruits.....le grand bond en avant l'aggiornamento, le printemps de l’Église qui ne condamne plus personne.......Il n'y a pas de rite ancien, mais le seul rite légitime et valide, encore faut-il être sacré, ordonné, dans ce rite pour célébrer la véritable Sainte Messe.....
GChevalier
Il ne faut pas s'inquiéter car les prêtres-mariés vont bientôt arriver sur le marché : les grandes surfaces s'y préparent !