ml.news
15

അധികാര ദുർവ്വിനിയോഗം: പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദിവ്യകാരുണ്യം അനുവദിക്കാൻ മാക്സിന…

മ്യൂണിച്ച് കർദ്ദിനാൾ റെയ്നാഡ് മാക്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ "ആധുനികതയിലേക്ക്" നയിക്കപ്പെടുന്ന ജർമ്മൻ ബിഷപ്പുമാർ തങ്ങളെത്തന്നെ പുതിയ പ്രവണതകൾ …
pt.news
55

Abuso de poder: Marx não tem autoridade para permitir a Comunhão aos protestantes - cardeal Müller

Bispos alemães liderados pelo cardeal Reinhard Marx veem a si mesmos como criadores de tendências de uma Igreja que marcha em direção à "modernidade", disse o cardeal Gerhard Ludwig Müller a catholi…
fil.news
39

Pang-aabuso ng Kapangyarihan: Si Marx ay Walang Kapangyarihang Payagan ang Protestanteng …

Ang mga obispong Aleman na pinangungunahan ni Kardinal Reinhard Marx ng Munich ay nakikita ang mga sarili bilang trendsetter ng Simbahan sa martsa patungo sa "pagiging makabago", sinabi ni Kardinal …
uk.news
21

Узурпація влади - кардинал Мюллер вважає, що у Маркса немає повноважень для вирішення …

26 червня кардинал Герхард Людвіг Мюллер повідомив порталу catholicworldreport.com, що єпископи Німеччини під керівництвом кардинала Рейнхарда Маркса вважають себе законодавцями моди …
ro.news
198

Cardinalul Müller: Abuzul de putere - Marx nu are autoritatea de a permite comuniunea protestanțilo…

Episcopii germani, conduși de cardinalul Reinhard Marx din München, se văd ca fiind trendsetteri ai unei Biserici aflate în marș spre "modernitate", a declarat cardinalul Gerhard Ludwig Müller …
ru.news
35

Узурпация власти - кардинал Мюллер считает, что у Маркса нет полномочий для разрешения …

26 июня кардинал Герхард Людвиг Мюллер сообщил порталу catholicworldreport.com, что епископы Германии под руководством кардинала Рейнхарда Маркса считают себя законодателями моды в …
lv.news
18

"Varas ļaunprātīga izmantošana – Marksam nav tiesību atļaut protestantiem saņemt komūniju" saka …

Kardināls Gerhards Ludvigs Millers sacīja vietnei Catholicworldreport.com, ka Vācijas bīskapi, kurus vada Minhenes kardināls Reinhards Markss, uzskata sevi par virzītājspēku baznīcas tuvināšanā ar "…
vi.news
28

Lạm Dụng Quyền Lực: Marx Không Có Thẩm Quyền Cho Phép Thánh Lễ Cho Tin Lành - Đức Hồng Y …

Hội Giám mục Đức do Đức Hồng y Munich dẫn đầu là Reinhard Marx tự coi mình là những người dẫn đầu xu hướng của Giáo hội trên con đường đi đến "hiện đại", Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller nói catholi…
ko.news
14

파워의 남용: Marx는 신교도 영성체를 허용할 권한이 없어 - …

뮌헨 추기경 Reinhard Marx이 이끄는 독일 주교들은 자신들을 "현대주의"로 행진하는 교회의 유행시작인들로 본다고 추기경 Gerhard …
hi.news
19

शक्ति का दुरुपयोग: मार्क्स के पास प्रोटेस्टेंट कम्युनियन की अनुमति देने के लिए कोई अधिकार नहीं है -…

26 जून को कार्डिनल गेरहार्ड लुडविग मुलर ने catholicworldreport.com को कहा कि म्यूनिख कार्डिनल रेनहार्ड मार्क्स के नेतृत्व में जर्मन बिशप खुद को "आधुनिकता" की ओर ले जाने वाले मार्च में चर्च के पथ …
nl.news
82

Machtsmisbruik: Marx heeft niet de autoriteit om protestantse communie toe te laten - Kardinaal …

Kardinaal Gerhard Ludwig Müller zei tegen catholicworldreport.com (26 juni) dat de Duitse bisschoppen onder leiding van kardinaal Reinhard Marx van München zichzelf zien als trendsetter van een …
csk.news
2405

Zneužívanie moci: Marx nemá žiadnu právomoc povoliť Protestanské sv. prímanie - Kardinál Müller

Nemeckí biskupi pod vedením Míchovského Kardinála Reinharda Marxa sa sami na seba pozerajú ako trendseteri Cirkvi v smere do "moderna", Kardinál Gerhard Ludwig Müller povedal catholicworldreport.com…
Segal and one more user like this.
hu.news
1375

Hatalommal való visszaélés: Marxnak Nincs Felhatalmazása a Protestáns Úrvacsora Engedélyezésére - …

A németországi püspökök, akiket a müncheni Reinhard Marx bíboros vezet a Templom divatdiktátorainak minősülnek, a “modernitás” felé mutatják az utat., mondta Gerhard Ludwig Müller bíboros catholicwo…
Bazsó-Dombi Attila
Úristen, álli'tsa már le valaki ezt a személyt aki i'gy félrefordi'tja a szövegeket!!!
es.news
23467

Abuso de poder: Marx no tiene autoridad para permitir la Comunión a los protestantes – Cardenal …

Los obispos alemanes guiados por el cardenal de Múnich, Reinhard Marx, se ven como creadores de tendencias de una Iglesia en marcha hacia la “modernidad”, dijo el 26 de junio el cardenal Gerhard …
Pablo1720
Mientras un protestante, no abjure de sus errores, y acepte plena y totalmente los Dogmas de la Santa Iglesia Católica, se arrepienta de sus pecados …More
Mientras un protestante, no abjure de sus errores, y acepte plena y totalmente los Dogmas de la Santa Iglesia Católica, se arrepienta de sus pecados delante de un sacerdote Católico, y reciba los sacramentos como el bautismo, si no estuviere bautizado, además de rezar el Credo en donde cree todo lo que cree y enseña la Iglesia, no puede recibir el Sacramento de la Santísima Eucaristía...
apostolesdemaria
He aquí: el lío paco I. Y su secta.
jamacor and 2 more users like this.
tr.news
23

Gücün Kötüye Kullanılması: Marx'ın Protestan Komünyonuna İzin Verme Yetkisi Yok – Kardinal Müller

Kardinal Gerhard Ludwig Müller'in, 26 Haziran tarihinde, catholicworldreport.com internet sitesine verdiği röportaja göre, Münih Kardinal Reinhard Marx tarafından yönetilen Alman piskoposlar kendile…
ar.news
29

إساءة استخدام السلطة: ماركس لا يملك سلطة السماح بالقربان البروتستانتي - الكاردينال …

يرى الأساقفة الألمان بزعامة كاردينال ميونيخ رينهارد ماركس أنفسهم روادا للكنيسة في مسيرة "الحداثة"، يقول الكاردينال جيرهارد لودفيج مولر لموقع catholicworldreport.com (26 يونيو/حزيران…
pl.news
1599

Nadużycie władzy: Marx nie ma kompetencji, by pozwalać na Komunię protestantom – kard. Müller

Niemieccy biskupi pod wodzą monachijskiego kardynała Reinharda Marxa uznali się za wyznaczających trendu w Kościele zmierzającym w stronę "nowoczesności", powiedział kard. Gerhard Ludwig Müller 26 …
To wyraźna walka Kościoła Rzymsko-Katolickiego z Antykościołem zatrutym przez Marcina Lutra. Bój toczy się o "SERCE KOŚCIOŁA " czyli o Eucharystię (…More
To wyraźna walka Kościoła Rzymsko-Katolickiego z Antykościołem zatrutym przez Marcina Lutra. Bój toczy się o "SERCE KOŚCIOŁA " czyli o Eucharystię (żywą obecność Boga pod św. Hostią), Liturgię i prawdziwych szafarzy sakramentów - prawdziwych Księży. Czemu? Ponieważ tylko w Kościele Katolickim jest pełnia zbawienia. Szatan przez swojego Antychrysta nie może w pełni wprowadzić swoich praw, aby w pełni zniszczyć dzieło Boga i jego stworzenie czy nas ludzi.
de.news
1272.4K

Kardinal Müller: Marx hat keine Autorität, die Protestanten-Kommunion zu erlauben

Die deutschen Bischöfe unter der Führung des Münchner Kardinals Reinhard Marx sehen sich selbst als Trendsetter einer Kirche auf dem Weg zur „Modernität“. Das sagte Kardinal Gerhard Ludwig Müller …
@Theresia Katharina Nein, Kardinal Müller ist kein Wendehals, sondern er verfolgt konsequent die Linie des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das …More
@Theresia Katharina
Nein, Kardinal Müller ist kein Wendehals, sondern er verfolgt konsequent die Linie des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das erklärt auch die Schwierigkeiten, die er der Piusbruderschaft bereitet hat. Das Konzil hat die Inter-Kommunion nicht gestattet. Folglich ist auch der Kardinal dagegen. Diese Treue zu den Texten des Konzils ist wohl auch der Grund, warum er vom Papst nicht im Amt des Präfekten der Glaubenskongregation bestätigt wurde. Die Bergoglio-Neukirche verfolgt andere Ziele, wie man an diesem konkreten Beispiel unschwer erkennen kann.
Saebisch
Theresia Katharina Sie haben vollkommen Recht. Es ist doch aber zu hoffen, dass er immer mehr auf die Wahrheit der Katholischen Kirche vertraut. ,, […More
Theresia Katharina
Sie haben vollkommen Recht. Es ist doch aber zu hoffen, dass er immer mehr auf die Wahrheit der Katholischen Kirche vertraut. ,, [...] und die Wahrheit wird euch frei machen." (Joh. 8, 32).
View 10 more comments.
it.news
521.7K

Abuso di potere: Marx non ha autorità per autorizzare la Comunione ai Protestanti - Cardinale …

I vescovi tedeschi guidati dal cardinale di Monaco, Reinhard Marx, si vedono come apripista di una Chiesa in marcia verso la "modernità", ha detto il cardinale Gerhard Ludwig Müller a catholicworldr…
luca78
Ma se bergoglio gli firma i documenti l'abuso non lo fa lui ma la Chiesa pseudo cattolica!
Diodoro
@Sempliciotto Risposta al "Perché non...?": "...La conclusione del mio secondo commento a "Cardinale Burke...": "Chi fa parte del Clero, a ogni …More
@Sempliciotto Risposta al "Perché non...?":
"...La conclusione del mio secondo commento a "Cardinale Burke...": "Chi fa parte del Clero, a ogni livello, affermando che non è Papa affermerebbe (come fa don Minutella) "Stiamo vedendo l'IMPOSSIBILE, un qualcosa di MAI capitato in 2000 anni, un qualcosa che ha a che fare con un'IMPOSTURA globale".

È questo che non vogliono fare."

E non lo fanno.
View 3 more comments.
en.news
162K

Abuse of Power: Marx Has No Authority To Allow Protestant Communion – Cardinal Müller

German bishops led by Munich Cardinal Reinhard Marx see themselves as trendsetters of a Church on the march into "modernity", Cardinal Gerhard Ludwig Müller said to catholicworldreport.com (June 26)…
GChevalier
Erreur : F l'a permis !
mattsixteen24 and 5 more users like this.