Language
31

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വത്തിക്കാൻ സ്വവർഗ്ഗമാഫിയയെ "ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു"

സ്വവർഗ്ഗലോബിയെ വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനുള്ള ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ തകർത്തുവെന്ന് ”ദ ഡിക്ടേറ്റർ …
Write a comment …
29

Francis Sedang Mempergunakan Mafia Gay Vatican

Pope Francis telah melemahkan niat Benedict XVI dalam "membersihkan" lobby homoseksual dari Vatican, menurut penulis yang tidak ternama dalam penulisannya (Pope yang Diktator) ”The Dictator Pope”. …
Write a comment …
77

Francis Đang "Sử dụng" Mafia Gay của Vatican

Đức giáo hoàng Francis đang làm suy yếu nỗ lực của Đức Benedict XVI trong việc dọn dẹp việc vận động hành lang cho đồng tính luyến ái đến từ Vatican, theo tác giả không tên của "The Dictator Pope" . …
Write a comment …

František "Využíva" Vatikánsku Gay Mafiu

Pápež Franctišek podkopal údajný pokus Benedikta XVI vyčistiť homosexuálnu lobby z Vatikánu podľa nemenovaného autora "Diktátor pápeža" , Hovoriac s Militantnou Cirkvou (17. decembra), autor uviedo…
Write a comment …
Beno
Zato tvá slova jsou pravá. Jen jaksi stále zůstávají prázdná... jecminek 4.7.2014 08:18:27 ...ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupov… More
Hoki
... S odstupem času se jejich obraz konečně dokreslil na GLORII do podoby prolhaných amorálních vzteklých klaunů, kteří jsou jen - k smíchu. Jejich slova jsou falešná.
76

Franciscus "gebruikt" Vaticaanse homomaffia

Paus Franciscus heeft de vermeende poging van Benedictus XVI om de homoseksuele lobby van het Vaticaan te uit te mesten ondermijnd, volgens de naamloze auteur van "De Dictator-Paus". In een gesprek …
Write a comment …

Vatikán Chce Odhaliť Autora "Pápeža Diktátor"

Pápežovi Františkovi uviedol zoznam šiestich mien, ktorí možno napísali Pápež Diktátor. Anonymný autor povedal Katolíckemu Hlásateľovi(13. decembra) prostredníctvom e-mailu, že sa nakoniec ho odha…
Write a comment …
henta
Tak zapoj svoji šedou mozkovnu
alica111
henta včera Ali, v jedné České adventní písni se zpívá "...pravda malé místo má všude po všem světě".....neštýmuje to s tím co píšeš: … More
2 98

Vaticaan wil de auteur van "De Dictator-Paus" ontmaskeren

Paus Francis heeft een lijst gekregen van zes namen van mensen die mogelijkerwijs De Dictator-Paus schreven. De anonieme schrijver vertelde via e-mail aan Catholic Herald (13 december) dat hij uite…
Write a comment …
Josefine
Vatican´s Nervi Paul VI Audience Hall: www.youtube.com/watch
1 78

Vatikan želi razkrinkati avtorja "papeža diktatorja"

Papež Frančišek je dobil seznam šestih imen, ki so morda avtorji Dictator Pope (Papeža diktatorja). Anonimni avtor je za katoliški Herald (13. decembra) po elektronski pošti povedal, da bo sčasoma …
Write a comment …
1 52

Vatican Ingin Mendedahkan Penulis Mister yang Mengarang “The Dictator Pope”

Pope Francis telah diberikan 6 nama suspek yang dicurigai menulis The Dictator Pope. Penulis yang tidak ternama berkata kepada Catholic Herald (13 Disember) menerusi emel yang akan mendedahkan …
Write a comment …
50

"ഡിക്ടേറ്റർ പോപ്പിന്റെ" രചയിതാവിനെ തേടി വത്തിക്കാൻ "വേട്ടയാടൽ" തുടങ്ങി

“ഡിക്ടേറ്റർ പോപ്പിന്റെ” രചയിതാവിനെ തേടി വത്തിക്കാൻ "ഭീതിജനകമായ വേട്ടയാടൽ ആരംഭിച്ചുവെന്ന്" ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തക ടെസ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ …
Write a comment …
131

"독재자 교황"의 저자를 찾기위해 바티칸이 "마녀 사냥" 시작

바티칸이 책 “Dictator Pope”의 저자를 찾기 위해 "황급한 마녀 사냥을 시작"했다고 호주 저널리스트 Tess Livington이 보고한다. 이 책은 …
Write a comment …
84

Vaticaan begint "heksenjacht" om de auteur van "Dictator Pope" te vinden

Het Vaticaan heeft "een manische heksenjacht op gang gebracht" om de auteur van het boek "Dictator Pope" te vinden, schrijft Australisch journalist Tess Livingston. Het boek is geschreven in een …
Write a comment …
56

Vatikan, "Diktatör Papa" Kitabının Yazarı İçin "Cadı Avı" Başlattı

Avustralya Gazeteci Tess Livingston'ın haberine göre, Vatikan, "Diktatör Papa" adlı kitabın yazarını bulabilmek için "çılgın bir cadı avı başlattı". Kitap, gerçeklere dayalı bir tarzda yazılmış ve …
Write a comment …
58

Padre Bergoglio - Hakufaa Kuwa Askofu

Kitabu kiitwacho “The Dictator Pope” kilichoandikwa na Marcantonio Colonna kinajua kuhusu kadirio la Padre Bergoglio lililotoka kwa aliyekuwa Mkuu wa Wayesu wakati huo, Padre Peter Hans Kolvenbach (…
Write a comment …
70

Padre Bergoglio: Hindi Angkop Maging Obispo

Ang librong “The Dictator Pope” ni Marcantonio Colonna ay alam ang tungkol sa pagsusuri kay Padre Beegoglio mula sa noo'y Superior General ng mga Hesuita na si Padre Peter Hans Kolvenbach (+2016), …
Write a comment …
139

Padre Bergoglio: Não Apto a Ser Bispo

O livro “O Papa Ditador”, de Marcantonio Colonna, conhece a avaliação que padre Bergoglio recebeu do então superior geral dos jesuítas, o padre Peter Hans Kolvenbach (+2016), quando ele pediu uma …
Write a comment …
61

Părintele Bergoglio - Nepotrivit pentru a fi episcop

Cartea "Papa dictator" scrisă de Marcantonio Colonna cunoaște evaluarea pe care a primit-o părintele Bergoglio de la generalul suprem al iezuiților, părintele Peter Hans Kolvenbach (+2016), când a …
Write a comment …
279

Otac Bergoglio - Neprikladan za biskupa

Knjiga "Papa diktator" Marcantonija Colonne upoznata je s ocjenom koju je otac Bergoglio primio od tadašnjega Vrhovnog nadbiskupa isusovaca, oca Petera Hansa Kolvenbacha (+2016), kada je podnio …
Write a comment …
84

神父Bergoglio——不适合当主教

Marcantonio Colonna的书“独裁教皇” 提供了当神父Bergoglio申请豁免禁止耶稣会士成为主教的规则时,从耶稣会上级,神父Peter Hans …
Write a comment …
49

Tēvs Bergolio – nepiemērots bīskapa amatam

Markantonio Kolonnas grāmata "Pāvests-diktators"zina stāstīt par uzdevumu, kādu svētais tēvs Bergolio saņēmis no jezuītu virspavēlnieka tēva Pētera Hansa Kolvenbaha (+2016), kad viņš pieteicies …
Write a comment …
68

फादर बर्गोग्लियो - बिशप होने के लिए अयोग्य हैं

मार्केंटोनियो कोलोना की किताब "द डिक्टेटर पोप" फादर बर्गोग्लियो द्वारा जेसुइट्स के तत्कालीन सुपीरियर जनरल से प्राप्त मूल्यांकन को बताती है। फादर पीटर हंस कोलवेनबैक (+2016), जब उन्होंने नियम से एक …
Write a comment …
97

Отец Бергольо неспособен быть епископом

Книга авторства Маркантонио Колонна, под названием "Папа - диктатор", рассказывает об оценке, которую получил о. Бергольо от главы ордена Иезуитов, о. Петера Ханса Кольвенбаха (умер в …
Write a comment …
56

Fada Bergoglio – Ekwesịghị ị bụ Bishọp

Akwụkwọ “The Dictator Pope” si n'aka Marcantonio Colonna ma maka nnyocha nke Fada Bergoglio natara n'aka Onye gburugburu nke ndị Jesuit, Fada Peter Hans Kolvenbach (+2016), mgbe o tinyere akwụkwọ …
Write a comment …
973

Bergoglio atya - nem alkalmas püspöknek

Marcantonio Colonna “A diktátor pápa” című könyvéből tudjuk, hogy Bergoglio atya milyen értékelést kapott a jezsuita rend generálisától, Peter Hans Kolvenbach atyától (+2016), amikor felmentést …
Write a comment …
77

Отець Берґоліо – не відповідає посаді єпископа

Книга “Папа Диктатор” Маркантоніо Колонни бере до уваги оцінку, яку отець Берґоліо отримав від тодішнього Генерала Товариства Ісуса, отця Петера Ганса Кольвенбаха (+2016), коли він звернувся …
Write a comment …

Pater Bergoglio – ungeeignet für das Bischofsamt

Das Buch „Der Diktator Papst“ von Marcantonio Colonna berichtet über eine Beurteilung von Pater Jorge Bergoglio durch den Generaloberen der Jesuiten, Pater Peter Hans Kolvenbach (+2016). Anlass der …
Write a comment …
Tobias.12
Guter Kommentar, treffend formuliert. Man müsste noch hinzufügen, dass dadurch ein Baum des Todes gepflanzt wird, dessen Früchte allerlei Übel … More
Franz Joseph
@Viandonta, wenn die Fehler nicht bewusst schuldhaft gemacht werden..... -------------------------------------------------- Sehr geehrte Viandonta, … More

Le père Bergoglio n'avait pas les qualités nécessaires pour être évêque

Le livre Le pape dictateur de Marcantonio Colonna mentionne l'évaluation reçue par le père Bergoglio de la part du Supérieur Général des Jésuites de l'époque, le Père Peter Hans Kolvenbach (décédé …
Write a comment …
avecrux.avemaria
blanche52, nous sommes rayées de la liste à celui à qui il ne faut pas s'adresser.... Chhhuuutteeee silence c'est l'avant première du film Harry … More
Roy-XXIII
Jean de Roquefort hier Mais le Bon Dieu l'a voulu comme Successeur de Pierre. Tous ceux qui s'en prennent au saint père François, s'en prennent … More

O. Bergogilo – niewłaściwy, by być biskupem

W książce “The Dictator Pope” Marcantonio Colonny opisana jest opinia, jaką o. Bergoglio otrzymał od ówczesnego przełożonego jezuitów, o. Petera Hansa Kolvenbacha (+2016), kiedy starał się o …
Write a comment …
Quas Primas
Noooo, Luchinka ma rację! Jak bezmyślnie ktoś atakuje, to i owszem, niech robi to w innym miejscu. Natomiast, obowiązkiem katolika jest mówić prawdę … More
a r o n
Luchinka 4 lata temu ... Kto chce bezmyslnie atakowac Papieza Franciszka i szukac zaczepek, niech robi to w innym miejscu. Oremus pro Pontifice Nost… More
59

الأب بيرغوجليو - غير مناسب ليكون أسقفا

يعرف كتاب " البابا الديكتاتور"لكاتبه ماركانطونيو كولونا عن التقييم الذي حصل عليه الأب بيرغوجليو من طرف كبير اليسوعيين آنذلك، الأب بيتر هانز كولفينباخ (+2016)، عندما تقدم …
Write a comment …
63

伯戈里奥神父——不适合当主教

马尔科托尼奥·科隆纳(Marcantonio Colonna)的书《独裁者教宗》(The Dictator Pope)披露伯戈格利奥神父(教宗方济各)从耶稣会的当时…
Write a comment …

Padre Bergoglio – no apto para ser obispo

El explosivo libro “El Papa dictador” de Marcantonio Colonna conoce la evaluación que el padre Bergoglio recibió del entonces superior general de la Compañía de Jesús, el padre Peter Hans Kolvenbach…
Write a comment …
Los herejes como Bergoglio son "ungidos" por señor de las tinieblas. El heresiarca Bergoglio es un enemigo de Cristo desde Argentina. Los … More
EDGARIUS
Y como dice Edgarius el que juzga, crítica y condena al ungido del señor, que se le haga la lengua chicharrón.

Padre Bergoglio: inadatto a essere vescovo

Il libro “Il papa dittatore” di Marcantonio Colonna conosce la valutazione che padre Bergoglio ha ricevuto dall'allora Superiore Generale dei Gesuiti, padre Peter Hans Kolvenbach (+2016), quando …
Write a comment …
Testimone82
"Ma aveva anche l'abitudine di dire cose diametralmente opposte da un giorno all'altro." ce ne siamo accorti...
duxcunctator
@Walter @Francesco I BENEDICTUS PP. XVI : Unico e Vero Papa finché in Vita : “Dubia” e “Correctio filialis” BENEDICTUS PP. XVI Unico e Vero Papa … More

Father Bergoglio – Unsuitable to be a Bishop

The book “The Dictator Pope” by Marcantonio Colonna knows about the assessment Father Bergoglio received from the then Superior General of the Jesuits, Father Peter Hans Kolvenbach (+2016), when he …
Write a comment …
Creepy, Bergoglio's face can cause a man to vomit. His yearning to become a bishop by a special dispensation, this adds more evidence of his deceit, … More
Hoki
Libore, přestaň blbnout a spekulovat a oslovuj prosím papeže odpovídajícím způsobem. Děkuji.