zh.news
57

Schneider主教,教皇已经回答了疑作

主教Athanasius Schneider 表示,布宜诺斯艾利斯主教臭名昭著的文件允许通奸者接受圣礼,否认了在实践中婚姻永续性所揭露…
ml.news
37

ബിഷപ്പ് സ്‌നൈഡർ, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ദുബിയക്ക് മറുപടി നൽകി

വ്യഭിചാരികൾക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യം അനുവദിക്കുന്ന ബ്യൂണസ് ഐറിസ് ബിഷപ്പുമാരുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ രേഖ, ഫലത്തിൽ വിവാഹത്തിന്റെ അഭേദ്യതയെക്കുറിച്ച് ദൈവീക…
ig.news
38

Bishọp Schneider, Pope a zaala Dubia

Akwụkwọ nsogbu nke ndị bishọp Buenos Aires nke na-anabata oriri nsọ maka ndị iko, gọlahụrụ eziokwu nke si n'elu igwe gbasara agbasa agbasa nke agbamakwụkwọ, Bishọp Athanasius Schneider kwuru. Mgbe…
hu.news
11350

Schneider püspök: A pápa válaszolt a Dubiára

A hírhedt Buenos Aires-i püspökök dokumentuma engedélyezi a házasságtörők szentáldozását és gyakorlatilag letagadja a házasság felbonthatatlanságát - mondta Athanasius Schneider püspök. A rorate…
Gratia copiosa
Mi a helyzet az Aparcida nyilatkozatta? Foladom a lecket, olavssak el es keressek meg van- e kapcsolat az Amoris laettita-val. Osztalyozni fogok es …More
Mi a helyzet az Aparcida nyilatkozatta? Foladom a lecket, olavssak el es keressek meg van- e kapcsolat az Amoris laettita-val. Osztalyozni fogok es mint az oszovetsegi pusztito vihar lecsapok a hibakra. Keressek meg mert penztarca is volt benne., Amikor eloszor olvastam benne volt es mar akkor arra gondoltam Bergoglio biboros is beleirt ahogy a Hit fenyet is alairta. Masodszor mar nem talaltam a penztarcat az Aparacida nyilatkozatban. Lehet a G8 kihuzta. Nem viccelek, gyerunk, dolgozni.
paro likes this.
sw.news
45

Askofu Schneider, Papa Amejibu Dubia

Ile enye sifa mbaya waraka ya maaskofu wa Buenos Aires unaitikisha wanaozini kupokea Ekaristi Takatifu, inakanusha katika mazoezi ya waliofunuliwa ukweli kitakatifu wa ndoa ya isiyovunjwa ,Askofu …
nl.news
73

Bisschop Schneider, paus heeft de Dubia beantwoord

Het beruchte document van de bisschoppen van Buenos Aires, dat communie voor echtgescheidenen toelaat, ontkent in de praktijk de goddelijk geopenbaarde waarheid van de onverbrekelijkheid van het …
pt.news
73

Dom Schneider: o Papa respondeu às Dubia

O infame documento dos bispos de Buenos Aires, que permite a Comunhão para os adúlteros, nega, na prática, a verdade divinamente revelada sobre a indissolubilidade do casamento, afirmou o bispo …
ro.news
47

Episcopul Schneider: Papa a răspuns Dubiei

Documentul infam al episcopilor din Buenos Aires, care permite comuniunea persoanelor adultere, neagă în practică adevărul divin dezvăluit al indisolubilității căsătoriei, a declarat episcopul …
tr.news
41

Piskopos Schneider: "Papa Dubia'yı Yanıtladı"

Piskopos Athanasius Schneider, zina eden kişilere Komünyon imkânı tanıyan Buenos Aires piskoposlarının rezil belgesinin, pratikte evliliğin bozulmazlığına dair tanrısal bir gerçeği yadsıyor olduğunu…
pl.news
452.4K

Biskup Schneider: papież odpowiedział na Dubia

Niesławny dokument biskupów z Buenos Aires, który pozwala na komunię dla cudzołożników, w praktyce jest zaprzeczeniem ujawnionej przez Boga prawdy o nierozwiązywalności małżeństwa, powiedział …
Anty_modernista
Odpowiedział i potwierdził herezję. Co więcej ta herezja została włączona do zwyczajnego nauczania. Bergoglio jest więc formalnym heretykiem, a …More
Odpowiedział i potwierdził herezję. Co więcej ta herezja została włączona do zwyczajnego nauczania. Bergoglio jest więc formalnym heretykiem, a formalny heretyk papieżem być nie może.
Tymoteusz
Biskup Atanazy Schneider: „"W ten sposób papież dał, moim zdaniem, wprost [niewłaściwą] odpowiedź" na Dubia.” Odpowiedź jest niewłaściwa ze względó…More
Biskup Atanazy Schneider:
„"W ten sposób papież dał, moim zdaniem, wprost [niewłaściwą] odpowiedź" na Dubia.”
Odpowiedź jest niewłaściwa ze względów dogmatycznych, natomiast jest bardzo właściwa, bo stawia kropkę nad i nad wszystkimi dotychczasowymi bardzo złymi, destabilizującymi Kościół Katolicki działaniami Franciszka.
Mamy więc potwierdzoną na piśmie formalną herezję, pytam się więc, kiedy kardynałowie odwołają oficjalnie heretyka Franciszka?, bo jak wiadomo, z chwilą potwierdzenia swojej herezji przestał być „papieżem” Kościoła Katolickiego...
View 2 more comments.
fil.news
46

Obispo Schneider, Sinagot ng Papa ang Dubia

Ang kilalang dokumento ng mga obispo ng Buenos Aires na pinapayagang tumanggap ng Komunyon ang mga nangangalunya, ay itinatanggi sa kanilang pagsasanay ang banal na katotohanan ng hindi …
fr.news
81974

Selon l'évêque Schneider, le pape a répondu au Dubia

Le document tristement célèbre des évêques de Buenos Aires qui permet la communion des adultères, nie en pratique la vérité divinement révélée de l'indissolubilité du mariage, selon Monseigneur …
Symphytum
"Les places les plus chaudes en enfer sont réservées pour ceux qui essayent de garder la neutralité lors des crises morales"
Gilo
GChevalier : "il ne reste plus qu'à prendre position ou pour ou contre : le milieu est désormais impossible". Je partage ton point de vue, c'est …More
GChevalier : "il ne reste plus qu'à prendre position ou pour ou contre : le milieu est désormais impossible". Je partage ton point de vue, c'est ainsi que se fait déjà le tri entre les élus et ceux qui décident librement d'apostasier la Foi. D'abord entre les cardinaux, évêques, prêtres et religieux, puis les fidèles. Nous sommes en plein dans cette période la Grande Apostasie dans l'église, prophétisée par la Reine du Ciel au Père Don Gobbi
View 6 more comments.
lt.news
46

Vyskupas Šneideris: Popiežius atsakė Dubia kardinolams

Dėl liūdnai pagarsėjusio Buenos Airės vyskupų dokumento, leidžiančio suteikti Komuniją svetimautojams ir visiškai prieštaraujančio santuokos saitų priesaikoms, vienas vyskupas visgi nesugebėjo …
csk.news
1421.4K

Biskup Schmeider, Pápež Odpovedal Dubie

Odporný dokument ukazujúci biskupov z Buenos Aires, ktorý umožňuje Sväté Prímanie pre cudzoložníkov, v praxi popiera božsky odhalenú pravdu nerozlučiteľnosti manželstva, Biskup Athanasius …
Peter(skala)
varning pred 4 hodinami Brat môj či snáď potrebuješ i ty , od nášho Pána dostať takéto napomenutie a usmernenie , keď sa snažíš vo svojom zanietení …More
varning pred 4 hodinami
Brat môj či snáď potrebuješ i ty , od nášho Pána dostať takéto napomenutie a usmernenie , keď sa snažíš vo svojom zanietení bojovať a až fanaticky obhajovať niečo , čo ide proti samotnému Pánu Bohu , Ježišovi Kristovi a aj samotnému Svätému Duchu !?…

.a čo tým chcel básnik povedať?
Lebo autor knihy Skutky apoštolov sa vyjadril dosť jasne a stručne, ked konkretne napisal, že Šavol prenasledoval kresťanov, až tak že schaľoval zabijanie.
Vidíš ten rozdiel?
sv.Lukáš píše konkrétne: Šavol schvaloval ukamenovanie Štefana
Mna zaujima o akom boji a obhajobe to hovoríš?
Peter(skala)
varning predvčerom Ak Cirkev jasne nedefinuje dané dokumenty ,ako v tomto prípade , môže prísť k nejasnému až zavádzajúcemu výkladu , tak ako sa tu …More
varning predvčerom
Ak Cirkev jasne nedefinuje dané dokumenty ,ako v tomto prípade , môže prísť k nejasnému až zavádzajúcemu výkladu , tak ako sa tu už deje .

lenže pri takej uvahe a logike by sme museli odsudiť nie len Al ale aj dalšie ine dokementy papežov a dokonca aj evanjelistov či samotneho Ježiša, pretože aj autori týchto kníh pisali tak, že ich slová priniesli rozdelenie: ako sám povedal Pantokrator: nie pokoj, ale meč a rozdelenie ... otec proti synovi...
mysliš si, že keby si bol papežom alebo ktokolvek z tvojich oblubených biskupov, trakže by dokazalk napisať všetky dokumenty tak, aby vyhovel všetkým..?

kdeže... vždy by sa našiel niekto - ako aj v tomto pripade - ktorému by v tvojom dokumente niečo chýbalo, pretože ked v niečom rozumie, tak v inom ešte nerozumie...
okrem toho, ppFrantišek ku AL dal vysvetlenie a to list argent.biskupov, ktorí niektorí zavrhli a to je už 2 hriech, ktorý sa dopustili vo viere a Ježišovi, ktorý im posiela odpovede na ich …More
View 12 more comments.
uk.news
52

Єпископ Шнайдер вважає, що Папа Римський відповів на Dubia (сумніви)

На думку єпископа Атаназіуса Шнайдера, сумнозвісний документ авторства єпископів з Буенос-Айреса, який дозволяє відправлення Святого Причастя невірним у подружжі, підриває основу непорушн…
ru.news
11100

Епископ Шнайдер считает, что Папа Римский ответил на Dubia

Епископ Атаназиус Шнайдер считает, что печально известный документ авторства епископов из Бунос-Айреса, который разрешает отправление Святого Причастия неверным супругам, подрывает …
Libor Halik
Франциск = еретик
Libor Halik likes this.
vi.news
633

Giám Mục Schneider, Đức Giáo Hoàng đã trả lời thư Ngờ Vực (Dubia)

Tài liệu tai tiếng của các giám mục Buenos Aires, cho phép cửa hành rước lễ đối với người ngoại tình, đồng thời chối bỏ thực tế chân lý mạc khải của Chúa về sự bất khả phân ly của hôn nhân. Giám …
lv.news
41

Bīskaps Šneiders:Pāvests ir atbildējis uz vēstuli "Dubia"

Bēdīgi slavenais dokuments no Buenosairesas bīskapa, kas ļauj iet pie dievgalda laulības pārkāpējiem, praksē noliedz laulības neatdalāmības dievišķo atklājumu, kā norāda bīskaps Atanāsijs …
it.news
745.1K

Vescovo Schneider: il papa ha risposto ai Dubia

Il famigerato documento dei vescovi di Buenos Aires che permette la Comunione agli adulteri nega in pratica la verità rivelata dell'indissolubilità del matrimonio, ha dichiarato il vescovo …
Sancte Joseph
Grazie ricambio!
Diodoro
@Sancte Joseph Sì, carissima. E vorrei ripetere: lasciare questa gente alle proprie sceneggiate tragi/comiche. Forse l'ho già scritto: il Signore …More
@Sancte Joseph Sì, carissima. E vorrei ripetere: lasciare questa gente alle proprie sceneggiate tragi/comiche.
Forse l'ho già scritto: il Signore ci chiederà anche "Che hai fatto di bello negli anni 2013-2018...?". Sicuramente NON andrebbe bene una risposta del tipo "Ho guardato ogni giorno i disastri della Pseudo-chiesa, stando male".
Tanti cari auguri per questo nuovo anno!
View 5 more comments.
es.news
16886

Monseñor Schneider: el Papa respondió los Dubia

Monseñor Athanasius Schneider ha declarado que el infame documento de los obispos de la Región Buenos Aires, que permite la Comunión para los adúlteros, en la práctica niega la verdad divinamente …
Alma libre
Valiente servidor del Señor
Menchy55 and 5 more users like this.