sw.news
11

Kadinali Brandmüller: Maaskofu Wajerumani "Wenye Uwongo Mwingi"

Jitihada la Maaskofu Wajerumani kuwakubalisha Waprotestanti Wajerumani kupokea Ekaristi katika "kesi binafsi" ni "hatua ya busara" ili kuingiza Ekaristi kwa Wasio wakatoliki, Kadinali Walter …
ml.news
15

കർദ്ദിനാൾ ബ്രാൻഡ്മുള്ളർ: ജർമ്മൻ ബിഷപ്പുമാർ "തീർത്തും ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത…

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് "വ്യക്തിഗത കേസുകളിൽ" ദിവ്യകാരുണ്യം അനുവദിക്കാനുള്ള ജർമ്മൻ ബിഷപ്പുമാരുടെ ശ്രമം അകത്തോലിക്കർക്കും ദിവ്യകാരുണ്യം നൽകാന…
pt.news
45

Cardeal Brandmüller: bispos alemães "completamente desonestos"

A tentativa dos bispos alemães de permitir que os protestantes alemães recebam a comunhão em base a "casos individuais" é um "movimento tático" para introduzir a comunhão a todos os não-católicos, …
ig.news
18

Kadịnal Brandmüller: Ndị Bishọp Germany "ezigbote ndị aghụghọ"

Mbọ nke ndị bishọp German ime ka ndị Protestant Germany natawa Oriri Nsọ “n'ọnọdụ iche iche” bụ “atụmatu aghụghọ” i ji nyewe ndị na abụghị ndị Katọlik Oriri Nsọ, ka Kadịnal Walter Brandmüller, 89, …
ru.news
30

Кардинал Брандмюллер: немецкие епископы "поразительно недобросовестны"

89-летний кардинал Вальтер Брандмюллер, который перешел в католическую церковь из рядов протестантов, считает, что попытка немецких епископов разрешить представителям немецкой протес…
sl.news
21

Kardinal Brandmüller: Nemški škofje "popolnoma nepošteni"

Poskus nemških škofov, da bi nemškim protestantom omogočil prejem Svetega obhajila v "posameznih primerih", je "taktična poteza", da bi Občestvo predstavili za vse ne-katolike, je dejal kardinal …
zh.news
25

红衣主教Brandmüller,德国主教“完全不诚实”

德国主教用“个例”的方式让德国新教徒接受圣礼的尝试是“战术移动”,其目的是为了在非天主教徒间引进圣礼, …
uk.news
23

Кардинал Брандмюллер: німецькі єпископи «втратили чесність»

Спроби німецьких єпископів дозволити німецьким протестантам отримувати причастя в «індивідуальних випадках», є «тактичним ходом» для того, щоб надавати причастя всім не-католикам, - …
fr.news
32786

Cardinal Brandmüller : les évêques allemands sont "profondément malhonnêtes"

La tentative des évêques allemands de permettre aux protestants allemands de recevoir la communion dans des "cas individuels" est "un mouvement tactique" afin d'introduire la communion pour tous …
GChevalier
La plupart des évêques sont malhonnêtes Parce qu'ils suivent la Bête Qui s'est assise en intruse Sur le Saint-Siège, et qui par ruse Veut démolir la …More
La plupart des évêques sont malhonnêtes
Parce qu'ils suivent la Bête
Qui s'est assise en intruse
Sur le Saint-Siège, et qui par ruse
Veut démolir la sainte Église,
Mais elle n'y arrivera pas,
Car le Bon Dieu compte ses pas
Jusqu'à ce qu'elle soit prise.
Par ce qu'il n'y a plus besoin depuis le Concile Vatican II ,d’après ses joyeux papes qui on fait leur propre religion ,et ont excommunier celle d'…More
Par ce qu'il n'y a plus besoin depuis le Concile Vatican II ,d’après ses joyeux papes qui on fait leur propre religion ,et ont excommunier celle d'avant eux .
View one more comment.
lv.news
18

Kardināls Brandmillers: Vācijas bīskapi "pilnīgi negodīgi"

Vācijas bīskapu mēģinājums , lai ļautu vācu protestantiem iet pie dievgalda "atsevišķos gadījumos" ir "taktiskais solis", lai ieviestu dievgaldu visiem ne-katoļiem, sacīja kardināls Valters …
fil.news
18

Cardinal Brandmüller: Mga Alemang Obispo "Ganap na Di-Tapat"

Ang pagtatangka ng mga obispong Aleman na payagan ang mga Protestanteng Aleman na tumanggap ng Komunyon base sa "indibiduwal na kaso" ay "isang taktikal na pagkilos" upang ipakilala ang …
pl.news
13821

Kard. Brandmüller: niemieccy biskupi "kompletnie nieszczerzy"

Próba niemieckich biskupów, którzy chcą zezwolenia na przyjmowanie Komunii przez niemieckich Protestantów w "indywidualnych przypadkach" jest "posunięciem taktycznym" mającym na celu wprowadzenie …
Croisade and 2 more users like this.
vi.news
207

Hồng Y Brandmüller: Các Giám mục Đức "Hoàn toàn không trung thực"

Cố gắng của các Giám mục Đức nhằm cho phép những người theo đạo Tin lành nhận Rước Lễ trong "những trường hợp riêng biệt" là "một bước đi chiến thuật" nhằm giới thiệu Rước lễ tới tất cả những người …
nl.news
115

Kardinaal Brandmüller: Duitse bisschoppen "volstrekt oneerlijk"

De poging van de Duitse bisschoppen om Duitse protestanten toe te laten de communie te ontvangen "individuele gevallen" is "een tactische zet" om de communie te introduceren voor alle niet-…
ko.news
17

추기경 Brandmüller: 독일 주교들 "완전히 부정직"

독일 신교도들이 "개개의 경우"를 통해 영성체를 받게 하려는 독일 주교들의 시도 영성체를 모든 비-가톨릭들에게 소개하기 …
hu.news
344

Brandmüller bíboros: A német püspökök "hazudnak"

A német püspökök próbája arra, hogy a német protestánsak is részesüljenek szentáldozásban "egyéni eset alapján" egy "taktikai lépés", hogy bevezessék az összes nemkatolikus számára a szentáldozást …
tr.news
18

Kardinal Brandmüller: Alman Piskoposlar "Tamamen Sahtekâr"

Protestanlıktan dönmüş 89 yaşındaki Cardinal Walter Brandmüller, Alman piskoposların, Alman Protestanların "bireysel vakalarda" Komünyon almalarına izin verilmesine yönelik girişiminin, Katolik Olma…
es.news
13451

Cardenal Brandmüller: obispos alemanes "absolutamente deshonestos"

El intento de los obispos alemanes de permitir a los protestantes alemanes recibir la Comunión en “casos individuales” es “una movida táctica” para introducir la Comunión para todos los no-…
vgg
Vg2: La consubstanciación y la Transubstanciación no sólo no son compatibles sino que aquélla (consubstanciación supone un atentado sibilino al …More
Vg2: La consubstanciación y la Transubstanciación no sólo no son compatibles sino que aquélla (consubstanciación supone un atentado sibilino al Misterio de la Eucaristía. Si están hambrientos de la Eucaristía que sean consecuentes con su fe.
Menchy55 and 2 more users like this.
lt.news
30

Kardinolas Brandmiuleris: Vokietijos vyskupai „visiškai nesąžiningi“

Vokietijos vyskupų bandymas suteikti visiems Vokietijos protestantams galimybę gauti Komuniją tik „individualiais atvejais“ yra tiesiog paprastas „taktinis manevras“ norint pristatyti komuniją …
de.news
21143.9K

Kardinal Brandmüller: Deutsche Bischöfe „ganz und gar unehrlich”

Der Versuch der deutschen Bischöfe, Protestanten in „Einzelfällen“ die Kommunion zu spenden, ist „ein taktischer Schritt in Richtung Interkommunion“ für Nicht-Katholiken. Das sagte Kardinal Walter …
Usambara
@Caruso, @pacem -->> sie schreiben, daß es nicht so ist, wie pacem es geschildert hat, ich möchte hier nochmal folgende Aussage einwerfen ---> …More
@Caruso, @pacem -->> sie schreiben, daß es nicht so ist, wie pacem es geschildert hat, ich möchte hier nochmal folgende Aussage einwerfen ---> Ein evangelischer Pfarrer stellt die provozierende Frage an seine evangelischen Mitchristen: "Warum werden wir nicht katholisch?" Intensiv befasst er sich mit den Gründen, die für die fortdauernde Trennung der christlichen Konfessionen ins Feld geführt werden: mit dem Papst und seinem Unfehlbarkeitsanspruch, mit der Bedeutung der Überlieferung neben der Heiligen Schrift, mit der Marien- und Heiligenverehrung, mit dem Ablass und dem Fegefeuer...
pacem
@alfredus Ich dachte mir, daß dieser Kommentar kommen wird,..... nun - wie Sie es auch nennen wollen, sie möchten eben das vollziehen, was Christus …More
@alfredus Ich dachte mir, daß dieser Kommentar kommen wird,..... nun - wie Sie es auch nennen wollen, sie möchten eben das vollziehen, was Christus uns beim letzten Abendmahl aufgetragen hat. Scheinbar sind Sie sehr oft in evangelischen Gottesdiensten, daß Sie so genau wissen, was man dort spüren kann und was nicht.....
View 19 more comments.
it.news
592.8K

Cardinale Brandmüller: vescovi tedeschi "totalmente disonesti"

Il tentativo dei vescovi tedeschi di consentire ai protestandi tedeschi di ricevere la Comunione in "casi individuali" è una "mossa tattica" al fine di introdurre la Comunione per i non cattolici, …
Diodoro
@Sì, è un'espressione che significava "Oggi mi lavoro uno degli staterelli italiani, domani un altro, dopodomani muovo una sollevazione di piazza... …More
@Sì, è un'espressione che significava "Oggi mi lavoro uno degli staterelli italiani, domani un altro, dopodomani muovo una sollevazione di piazza... Così mi mangio il carciofo -l'Italia- foglia per foglia"
Sam Gamgee
@Diodoro : 'politica del carciofo' di Cavour ,non l'avevo mai sentita prima ! Si riferiva alla propria in Italia ? A proposito ,Le ho mandato una …More
@Diodoro : 'politica del carciofo' di Cavour ,non l'avevo mai sentita prima ! Si riferiva alla propria in Italia ? A proposito ,Le ho mandato una e-mail....
View 3 more comments.
ar.news
20

الكاردينال براندمولر: الأساقفة الألمان "غير صادقين تماما"

تعتبر محاولة الأساقفة الألمان بالسماح للبروتستانت الألمان بتلقي القربان المقدس في "الحالات الفردية" "خطوة تكتيكية" من أجل تقديم منح القربان المقدس لغير الكاثوليك، يقول …
csk.news
53689

Kardinál Brandmüller: Nemeckí biskupi sú "úplne nečestný"

pokus Nemeckých biskupov umožniť nemeckým protestantom prijímať Sväté Prijímanie v "individuálnych prípadoch" je "taktický krok" s cieľom zaviesť Spoločenstvo pre všetkých ne-Katolíkov, povedal …
warez
janevanj bráni im niekto vyznať katolícku vieru a vrátiť sa do Cirkvi svojich prapredkov?
Segal
A naši co?🙈🙉🙊
View 3 more comments.
en.news
352.7K

Cardinal Brandmüller: German Bishops "Utterly Dishonest"

The attempt of the German bishops to allow German Protestants to receive Communion in “individual cases” is “a tactical move” in order to introduce Communion for all Non-Catholics, said Cardinal …
Ivan Tomas
It is TIME, now more than ever, for all cardinals and bishops who still have a little bit true Faith in their hearts, and bones, to STOP questioning …More
It is TIME, now more than ever, for all cardinals and bishops who still have a little bit true Faith in their hearts, and bones, to STOP questioning the heretics, deceivers, seducers, apostates & Co, - but to expose them who they really are, to condemn them all at once and forever. Until they truly repent and convert to the only one true Catholic Faith.
aderito
Confusion in the church seems to be the word
View one more comment.