ml.news
15

ബ്രൂണോ കൊർനക്കിയോളയെ അംഗീകരിക്കാൻ വത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ?

മാർച്ച് 12-ന് അപ്പസ്തോലിക അനുരഞ്ജനക്കോടതി ഒരു ഡിക്രി പുറത്തിറക്കി. 1947-ൽ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റോമിലെ മൂന്ന് നീരുറവകളുടെ ഗുഹ സന്ദർശിക്കുന…
tr.news
74

Özel Haber: Vatikan Bruno Cornacchiola'yı Tanıyacak Mı?

Papalık Af Dairesi, yedi yıl boyunca her 12 Nisan'da, 1947 yılında Bakire Meryem'in göründüğü Roma'daki Üç Çeşme mağarasını ziyaret edenlere genel bir müsamaha tanıyan 12 Mart tarihli bir kararname …
vi.news
29

Độc quyền: Có phải Vatican sắp công nhận Bruno Cornacchiola?

Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban hành một sắc lệnh ngày 12 tháng 3, rằng vào mỗi ngày 12 tháng 4 trong suốt bảy năm, một ân xá toàn thể cho những người đến thăm hang động Ba đài phun nước, Rome, nơi Đức …
lt.news
33

Ar Vatikanas ruošiasi pripažinti Bruno Cornacchiola ir jo regėtą apsireiškimą?

Apaštališkasis kalėjimas kovo 12-ąją paskelbė dekretą suteikdamas plenarinę indulgenciją visiems, kurie vyks į Trijų Fontanų urvą Romoje, kur 1947-aisiais įvyko mergelės Marijos apsireiškimas. …
sl.news
23

Ekskluzivno: Ali bo Vatikan prepoznal pričevanja Bruna Cornacchiole?

Apostilic Penitentiary je 12. marca izdal dekret, s katerim so na vsak 12. april v naslednjih sedmih letih podeljeni odpustki vsem tistim, ki obiščejo jamo treh vodnjakov v Rimu, kjer se je leta …
ko.news
25

독보: 바티칸이 Bruno Cornacchiola를 곧 인정?

내사원이 Virgin of Revelation이 1947년 발현한 로마의 Three Fountains 동굴을 방문하는 이들에게 7년간 매년 4월 12일 완전한 면죄를 주는 3월 …
pl.news
1.4K

Tylko u nas: czy Watykan uzna Bruno Cornacchiolę?

Penitencjaria Apostolska wydała 12 marca dekret, w którym przyznaje odpust zupełny tym, którzy w ciągu siedmiu lat 12 kwietnia odwiedzą jaskinię Trzech Fontann w Rzymie, gdzie w 1947 widziano …
hr.news
442

Ekskluzivno: Sprema li se Vatikan prepoznati Bruna Cornacchiolu?

Apostolski pokajnički ured izdao je 12. ožujka dekret kojim se svakog 12. travnja tijekom sedam godina dodjeljuje plenarno odavanje onima koji posjećuju špilju Tri fontane u Rimu, gdje se Djevica …
pt.news
188

Exclusivo: O Vaticano está por reconhecer Bruno Cornacchiola?

A Penitenciária Apostólica emitiu, em 12 de março, um decreto concedendo, todo 12 de abril por sete anos, uma indulgência plenária àqueles que visitam a caverna das Três Fontes (Roma), onde a Virgem …
uk.news
34

Ексклюзив: Ватикан збирається визнати Бруно Корнаккіола?

12 березня Апостольський пенітенціарій випустив указ, згідно з яким протягом семи років кожне 12 квітня відвідувачі печери одкровення на трьох фонтанах в Римі, зможуть отримати повне …
ru.news
48

Эксклюзив: Ватикан собирается признать Бруно Корнаккиола?

12 марта апостольский пенитенциарий выпустил указ, согласно которому в течение семи лет каждое 12 апреля посетители пещеры откровения на трех фонтанах в Риме, смогут получить полное …
ar.news
20

حصري: هل الفاتيكان على وشك الاعتراف ببرونو كورنشوليولا؟

أصدر مجمع التوبة الرسولي مرسومًا في 12 مارس يمنح كل يوم 12 أبريل/نيسان خلال سبع سنوات غفرانا عامًا للذين يزورون كهف النافورات الثلاثة، بروما، حيث ظهرت عذراء الوحي في عام 1947. …
es.news
1344

Exclusivo: ¿El Vaticano va a reconocer a Bruno Cornacchiola?

La Penitenciaría Apostólica emitió el 12 de marzo un decreto, otorgando cada 12 de abril durante siete años una indulgencia plenaria a los que visiten la caverna de las Tres Fuentes, en Roma, donde …
mariamargarita likes this.
fr.news
4952

Exclusif : le Vatican est-il sur le point de reconnaître Bruno Cornacchiola?

Le Pénitencier apostolique a publié un décret du 12 mars accordant tous les 12 avril, pendant sept ans, une indulgence plénière aux visiteurs de la grotte des Trois Fontaines, à Rome, où la Vierge …
apvs
Et le Ciel commanda au cléricalisme post Vatican II : " Dénonce-toi aux yeux de tous ! " More
Et le Ciel commanda au cléricalisme post Vatican II : " Dénonce-toi aux yeux de tous ! "
Ou avez vous vu que notre Sainte Mère Marie vienne donner des avertissements à un protestant de sur plus anti-Catholique , ceci est un un envoie du …More
Ou avez vous vu que notre Sainte Mère Marie vienne donner des avertissements à un protestant de sur plus anti-Catholique , ceci est un un envoie du malin qui à inonder de ses messages depuis 1959 Réfléchissez .
View 2 more comments.
hu.news
1374

Exkluzív: A Vatikán elismeri Bruno Cornacchiolát?

Az Apostoli Penitenciária március 12-én kiadott egy rendeletet, ami hét évig minden április 12-én plenáris bűnbocsánatot ad azoknak, akik meglátogatják a római három szökőkutat, ahol a Kinyilatkoztat…
Atosz80 likes this.

Exklusiv: Ist der Vatikan dabei, Bruno Cornacchiola anzuerkennen?

Die Apostolische Pönitentiarie hat am 12. März ein Dekret erlassen, das für jeden 12. April der nächsten sieben Jahren jedem einen vollkommen Ablass gewährt, der die Grotte der drei Brunnen (Tre …
@Ministrant1961 Ich mache mir Sorgen um Sie. Als Sie anfingen hier zu schreiben, habe ich Ihre Texte und Kommentare als vernünftig und gemäßigt …More
@Ministrant1961
Ich mache mir Sorgen um Sie. Als Sie anfingen hier zu schreiben, habe ich Ihre Texte und Kommentare als vernünftig und gemäßigt empfunden. Mittlerweile driften Sie leider immer öfter ins Sektierertum ab. Wie können Sie nur einem Text Ihre Zustimmung geben, wo behauptet wird Wir hatten 1988 schon einen häretischen Papst? Tatsache ist: wir hatten 1988 einen heiligmäßigen Papst.
View 22 more comments.
lv.news
16

Ekskluzīvs: Vai Vatikāns atzīs Bruno Kornačiolu?

Apustuliskais cietums ir izdevis 12. marta dekrētu, ar kuru katru12. aprīlis septiņu gadu laikā apņemas organizēt plenārsēdi tiem, kas apmeklē trīs strūklakas, Romā, kur 1947. gadā parādījās …

Esclusiva: Vaticano sta per riconoscere Bruno Cornacchiola?

La Penitenzieria Apostolica ha emanato un decreto (12 marzo) che concede ogni 12 aprile durante sette anni l'indulgenza plenaria per chi si reca alla Grotta delle Tre Fontane, Roma, dove apparse nel …
Non vedo l'ora che sia stra-riconosciuta (in verità pensavo lo fosse già). Ma se il Vaticano approva questa apparizione e il suo messaggio tanto …More
Non vedo l'ora che sia stra-riconosciuta (in verità pensavo lo fosse già). Ma se il Vaticano approva questa apparizione e il suo messaggio tanto devastante per i vertici della Chiesa, come è possibile che nessuno, proprio nessuno vi si riconosca?
c'è da dire però che per la diocesi di Roma Pio XII l'aveva già approvata e lo stesso Giovanni Paolo II affermando per altro che la Vergine della …More
c'è da dire però che per la diocesi di Roma Pio XII l'aveva già approvata e lo stesso Giovanni Paolo II affermando per altro che la Vergine della Rivelazione delle Tre Fontane, sarebbe stata Lei ad introdurre la Chiesa nel terzo millennio comunque è un'ottima notizia, l'indulgenza e il futuro riconoscimento ufficiale....
View 3 more comments.
en.news
142K

Exclusive: Is Vatican About to Recognize Bruno Cornacchiola?

The Apostolic Penitentiary has issued a March 12 decree granting each April 12 during seven years a plenary indulgence to those visiting the cave of the Three Fountains, Rome, where the Virgin of …
Fischl
Convincing
Alex A and 3 more users like this.