ml.news
15

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ പരാമർശിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പാഠങ്ങൾ നൽകി കർദ്ദിനാൾ

"സ്നേഹവും നിയമവും പരസ്പരം ബന്ധിതമാണെന്ന്" കർദ്ദിനാൾ റോബർട്ട് സാറ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനമനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ദൈവം …
sw.news
18

Kadinali Ampa Francis Funzo - Bila Kumtaja

Kadinali Sarah amesema kwamba "mapenzi na sheria zimeshikana". Akizungumza na kituo cha Catholic Herald (Aprili 5), alisema kwamba rafiki ya Mungu huyaheshimu mafunzo ya Mungu kulingana na manen…
zh.news
44

红衣主教给了方济各上了一课,但没有提到他

红衣主教Robert Sarah指出“爱情和法律是相互联系的”。 与Catholic Herald (4月5日),他说,上帝的朋友尊重上帝的教导,根据基督的话…
nl.news
70

Kardinaal leert Franciscus een lesje - zonder hem te vermelden

Kardinaal Robert Sarah heeft erop gewezen dat "liefde en wet met elkaar verbonden zijn". In gesprekken met Catholic Herald (5 april) zei hij dat een vriend van God Gods leer respecteert volgens de …
fil.news
29

Kardinal Nagbigay ng Aral Kay Francis - Nang Hindi Ito Binabanggit

Itinuro ni Kardinal Robert Sarah na ang "pagmamahal at batas ay may kaugnayan sa isa't-isa". Sa kanyang pagsasalita sa Catholic Herald (Abril 5), sinabi niya na ang kaibigan ng Diyos ay rumerespeto …
de.news
542.7K

Kardinal erteilt Franziskus eine Lektion – ohne ihn zu nennen

Kardinal Robert Sarah unterstrich, dass „Liebe und Gesetz miteinander verbunden sind“. Sarah sagte dem Catholic Herald (5. April), dass ein Freund Gottes dessen Lehre respektiert. Das entspreche …
michael7
Wichtig, dass das in Rom jemand klar sagt: "Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote!"More

Wichtig, dass das in Rom jemand klar sagt: "Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote!"
Gestas
@Josephus Doch. Wenn er den guten katholischen Boden in seiner Amtszeit verlassen hat schon.More
@Josephus
Doch. Wenn er den guten katholischen Boden in seiner Amtszeit verlassen hat schon.
View 3 more comments.
ro.news
38

Cardinalul îi dă lecții lui Francisc - fără a-l menționa

Cardinalul Robert Sarah a subliniat că "dragostea și legea sunt legate între ele". Vorbind cu Catholic Herald (5 aprilie), el a spus că un prieten al lui Dumnezeu respectă învățătura lui Dumnezeu …
ru.news
45

Кардинал поучает Папу Франциска, не упоминая его имени

Кардинал Роберт Сара напомнил, что "любовь и закон неразрывно связаны друг с другом". 5 апреля, в ходе беседы с представителем Catholic Herald, он рассказал о том, что человек, который уважа…
lt.news
27

Kardinolas pamokslauja Pranciškui šio net nepaminėdamas

Kardinolas Robertas Sarah neseniai pabrėžė, jog „meilė ir įstatymai yra glaudžiai susiję“. Sarah bendravo su Catholic Herald redaktoriais (balandžio 5), jis teigė, jog Dievo draugai gerbia Dievo …
fr.news
521.2K

Le cardinal Sarah donne une leçon à François sans le nommer

Le cardinal Robert Sarah a souligné que "l'amour et la loi sont liés l'un avec l'autre". Il a déclaré le 5 avril au Catholic Herald qu'un ami de Dieu respecte l'enseignement de Dieu selon les mots …
avecrux.avemaria
Nos cardinaux ne se dégonflent pas. Ils agissent avec prudence
jori1964
lisez la prophéties des 2 papes de St François d'Assise: viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t12042-la-proph…
View 3 more comments.
hi.news
14

कार्डिनल ने फ्रांसिस का जिक्र किये बिना उन्हें सबक सिखाया

कार्डिनल रॉबर्ट सारा ने बताया है कि "प्यार और कानून एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं" 5 अप्रैल को कैथोलिक हेराल्ड से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मसीह के अनुसार ईश्वर के मित्र ईश्वर की शिक्षा का सम्मान …
vi.news
23

Đức Hồng y dạy bài học cho Francis - mà không hề đề cập đến Ngài ta

Hồng y Robert Sarah đã chỉ ra rằng "tình yêu và luật pháp có liên hệ với nhau". Nói với Catholic Herald (ngày 5 tháng 4), ông nói rằng một người bạn của Thiên Chúa tôn trọng giáo huấn của Thiên …
csk.news
91831

Kardinál poučuje Františka - bez toho, aby ho spomenul

Kardinál Robert Sarah zdôraznil, že "láska a právo sú navzájom prepojené". V rozhovore s Catholic Herald (5. apríla), povedal, že Boží priateľ rešpektuje Božie učenie podľa Kristových slov: "Ak ma …
Monika G
pete 13. Chtěla jsem Vám také něco najít, když sám ani nevíte, jaké sympatie chová papež František k M. Lutherovi. Pomohla mi alica 111, za což ji …More
pete 13. Chtěla jsem Vám také něco najít, když sám ani nevíte, jaké sympatie chová papež František k M. Lutherovi. Pomohla mi alica 111, za což ji děkuji. Ono však je zbytečné Vám cokoliv posílat, protože vás papalatrijce nikdo nepřesvědčí, snad jen papež i kdyby se mýlil, nebo záměrně nemluvil pravdu.
Peter(skala)
Peter(skala) 23 Nechť je římský papež, pokud byl kanonicky zvolen, pro zásluhy svatého Petra prohlášen za posvátnou osobu." Otázka znie: Bol Bergogl…More
Peter(skala) 23 Nechť je římský papež, pokud byl kanonicky zvolen, pro zásluhy svatého Petra prohlášen za posvátnou osobu."
Otázka znie: Bol Bergoglio zvolen kanonicky? Pretože je tu ešte Benedikt XVI., ešte nezomrel.
A čo sa týka spojenia svätý otec, keď sa bude chovať Bergoglio sväto a nebude nohy bozkávať moslimom - čím jasne prezentuje podriadenosť KC islamu - potom ho bez problémov oslovím aj na verejnosti svätý otec. no problem.

ked som spravne pochopil, tak nemaš problem prijať učenie KC o tom že pravoplatný papež sa môže nazývať "svätý otec", ale ty by si ho nazvala len vtedy, ak by splnal tvoje predstavy o svätosti?!
Ak ano, tak je to tvoje rozhodnutie, ja osobne by som mal tiež problem osloviť takto papeža, ked by som videl, že nejaký papež by verejne žil hýrivým spôsobom života.
Viem, že titul "svätý otec" sa používa bez rozdielu, bez podmienok, ale vo mne to ľudske možno by bolo silnejšie a ťažko by som ho tak oslovil. To však zaleží na konkretnej situacii, čo …More
View 7 more comments.
pl.news
522K

Kardynał poucza Franciszka – nawet o nim nie wspominając

Kardynał Robert Sarah podkreślił, że "miłość i prawo są ze sobą związane". Sarah powiedział Catholic Herald 5 kwietnia, że przyjaciel Boga respektuje Jego nauczanie, ponieważ Chrystus mówi: "jeśli …
Chrystus mówi: "jeśli mnie kochasz, postępujesz zgodnie z moimi przykazaniami".More
Chrystus mówi:
"jeśli mnie kochasz, postępujesz zgodnie z moimi przykazaniami".
View 3 more comments.
pt.news
48

Cardeal dá lições a Francisco - sem mencioná-lo

O cardeal Robert Sarah ressaltou que "amor e lei estão ligados um ao outro". Falando a Catholic Herald (5 de abril), ele disse que um amigo de Deus respeita o ensinamento de Deus segundo as palavras…
hu.news
11290

A bíboros leckét ad Ferenc pápának - anélkül, hogy megemlítené

Robert Sarah bíboros a következőt mondta: "A szeretet és a törvény kéz a kézben járnak". A Catholic Herald lapnak beszélve azt mondta, hogy Isten barátai tisztelik Isten tanait, Krisztus szavaival …
Gratia copiosa
Isten szeretet es Jezus Krisztusban teremtett mindent. Ha mindent benne teremtett, akkor O maga a Torveny. Nincs semmi a teremtesben ami kivul van. …More
Isten szeretet es Jezus Krisztusban teremtett mindent. Ha mindent benne teremtett, akkor O maga a Torveny. Nincs semmi a teremtesben ami kivul van. A Tora benne van O maga a Tora, amit sajat testeben beteljesitett, ugy hogy egy jotta sem maradt el, a szeretet nem irt semmit at es felul, hanem belul szolgal alazatban. Az egesz Bibliat a Szenlelek sugalmazta, ez alol nem kivetel a Torveny. Izrael orult a Torvenynek es unnepelte, senki mas neppel nem bant igy, nem szerette igy a Mindenhato, enekeltek. Orul÷e a Katolikus Egyhaz nepe a Torvenynek, aki hordozza Izraelt ketezreden at ? Ha nem kerdeznek tudom, ha kerdeznek nem tudom , Szent Agostont plagizalva, mert mas kerdesre valaszolta. Legalabb ugy tenne mintha.... gondolom szemet modon, mert faj, hogy nem tudok hatarozott igent mondani, pedig Isten igent mond rank.
paro likes this.
ig.news
34

Kadịnal akụzierela Francis ihe - na-akpọghị ya aha

Kadịnal Robert Sarah egosipụ́tala na "ịhụnanya na iwu jikọrọ ọnụ" Mgbe ọ na-agwa Catholic Herald (April 5), ọ dịrị na enyi Chukwu na-asọpụrụ nkụzi Chukwu n'usoro okwu Kraịst: “ọ bụrụ na ịdị hụ m n'…
it.news
531.6K

Cardinale dà lezione a Francesco - Senza citarlo

Il Cardinale Robert Sarah ha precisato che "amore e legge sono legati l'uno all'altra". Parlando a Catholic Herald (5 aprile), Sarah ha detto che un amico di Dio rispetta l'insegnamento di Dio in …
antiprogressista
Nessuna lezione: se non lo cita ha solo dimostrato di avere PAURA di lui! Avesse almeno detto che chi nega l'esistenza dell'Inferno è eretico: e NON …More
Nessuna lezione: se non lo cita ha solo dimostrato di avere PAURA di lui!
Avesse almeno detto che chi nega l'esistenza dell'Inferno è eretico: e NON sarebbe stato ancora un atto di coraggio...il coraggio (anzi: l'adempimento del proprio DOVERE) ci sarebbe stato soltanto dicendo che le risposte a quell'intervista, così come sono state riportate da Scalfari, sono eretiche ed incompatibili con il fatto di essere (o di continuare ad essere) Papa e se avesse richiesto UFFICIALMENTE la riconferma della dottrina cattolica sull'Inferno e se poi fosse stato disposto ad andare fino in fondo (dichiarazione di sede vacante) nel caso la riconferma non ci fosse stata.
Inutile dire che si dovrebbe fare lo stesso, e subito, anche sulle dottrine eterodosse del CVII, sull'amoris laetitia, e su parecchio magistero (o pseudomagistero) postconciliare.
luca78
Tanto Francesco ormai va dritto verso il fosso insieme a tutti quelli che lo adulano!
View 3 more comments.
es.news
33835

Cardenal Sarah da lecciones a Francisco – sin mencionarlo

El cardenal Robert Sarah señaló que “el amor y la ley se vinculan mutuamente”. Al hablar el 5 de abril en Catholic Herald, dijo que un amigo de Dios respeta la enseñanza de Dios, según las palabras …
bear
Muy bien Cardenal Sarah
apostolesdemaria
No se dan cuenta que la teología de Bergoglio no es católica...?
View one more comment.
uk.news
29

Кардинал дав урок Франциску – та навіть не згадав про нього

Кардинал Роберт Сара зазначив, що «любов і право пов'язані один з одним». Під час інтерв’ю Catholic Herald 5 квітня, він сказав, що друг Бога поважає Боже вчення, адже за словами Христа: «…
ko.news
13

추기경 Francis를 가르침 - 그를 언급하지 않고

추기경 Robert Sarah는 "사랑과 법이 서로 연결돼 있다"고 지적했다. Catholic Herald에게 얘기하면서 (4월 5일), 그는 그리스도의 말에 의하면 …
ar.news
21

كاردينال يلقن فرانسيس درسا دون الاشارة له باسمه

أشار الكاردينال روبرت سارا إلى أن "الحب والقانون مرتبطان ببعضهما البعض". وقال خلال حديثه مع Catholic Herald (5 أبريل/نيسان)، إن صديق الرب يحترم تعاليم الرب وفقا لكلمات المسيح: "…
en.news
142.5K

Cardinal Gives Lesson to Francis - Without Mentioning Him

Cardinal Robert Sarah has pointed out that "love and law are linked to each other". Talking to Catholic Herald (April 5), he said that a friend of God respects God's teaching according to Christ's …
Apostolos12
Integrity of doctrine and sanctity of life; for, if either of these should be wanting to the Church, it might then be justly said, that she had been …More
Integrity of doctrine and sanctity of life; for, if either of these should be wanting to the Church, it might then be justly said, that she had been left and abandoned by Christ, her Spouse. (Estius)
pw and 3 more users like this.