sl.news
56

Drugi poskus: Josef Seifert opozarja na grozne posledice deklaracije iz Abu Dhabija

Deklaracija papeža Frančiška iz Abu Dhabija pomeni »konec krščanstva« in je »krivoverstvo vseh herezij«, je za Gloria.tv povedal filozof Josef Seifert (nemški video spodaj). Deklaracija trdi, da …
ml.news
16

എസ്. എസ്. പി. എക്സ് സുപ്പീരിയർ: അബുദാബി പ്രഖ്യാപനം “മണലിൽ പണിത വീടാണ്“

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ അബുദാബി പ്രഖ്യാപനം “മണലിൽ പണിത വീടാണെന്ന്“, വിശുദ്ധ പത്താം പിയൂസിൻ്റെ സഭയുടെ (എസ്. എസ്. പി. എക്സ്) സുപ്പീരിയർ ജനറൽ ഫാ. …
nl.news
83

SSPX-superior: Abu Dhabi-verklaring is "een huis gebouwd op zand"

Franciscus' Abu Dhabi-verklaring is een "huis gebouwd op zand", zo schreef de Superior Generaal van de Priesterbroederschap St Pius X (SSPX), Vader Davide Pagliarani, in een verklaring van 24 …
ko.news
17

SSPX 상관: Abu Dhabi 선언은 "모래위 집"

Francis의 Abu Dhabi 선언은 "모래위 집"이라고 Society of St Pius X (SSPX)의 상부장관인 신부 Davide Pagliarani가 2월 24일 성명에서 적었다. 이 문서는 …
tr.news
80

SSPX Lideri: Abu Dabi Deklerasyonu Bir "Kumdan Kale"

Aziz Pius X Cemaati (SSPX) Lideri, Peder Davide Pagliarani 24 Şubat'ta, Francis'in Abu Dabi Deklarasyonunun, "bir kumdan kale" olduğu şeklinde bir açıklama yaptı. Metin, asistanları Piskopos Alfons…
ml.news
353

കർദ്ദിനാൾ ബർക്ക്: ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ വ്യാജ അബുദാബി വാദങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്…

“മതവൈവിധ്യങ്ങൾ ദൈവേഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന്“ വാദം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ അബുദാബി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കാരണം “അത് ശരിയല…
zh.news
28

方济各说,他的不同宗教间的异端来自“第二次梵蒂冈会议”

教皇方济各在2月5日从阿拉伯联合酋长国飞往罗马的航班上为他的Abu Dhabi声明 的“人类博爱”上进行了辩护。他在声明中称…
ko.news
15

추기경 Burke: Francis의 거짓 Abu-Dhabi 주장은 없어져야 해 [하지만 …

"종교들의 다양성은 신의 뜻"이라는 주장은 반드시 Francis의 Abu Dhabi 선언으로 부터 삭제되야 한다, 왜냐면 이는 "정확"하지 않기 …
tr.news
81

Kardinal Burke: "Francis'in Yanlış Abu Dabi Açıklaması Kaldırılmalı" [Fakat Kaldırılmayacak]

Kardinal Raymond Burke, 16 Şubat tarihinde, NCRegister.com internet sitesinde, “dinlerin çeşitliliğinin Tanrı tarafından istenmiş” olduğu iddiasının, "doğru olmadığı" için Francis'in Abu Dabi Deklar…
ml.news
3.4K

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയെ തിരുത്തി ബിഷപ്പ് സ്നൈഡർ

വിവിധ മതങ്ങൾ ദൈവേഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ വാദം ഖസാഖ്സ്ഥാൻ ബിഷപ്പ് അത്തനേഷ്യസ് സ്നൈഡർ തിരുത്തി. ക്രിസ്തുമതം മാത്രമാണ് …
nl.news
149

Josef Seifert: Franciscus heeft "het christendom verworpen", veranderde God in een "relativist"

De beroemde Oostenrijkse filosoof Josef Seifert heeft scherpe kritiek geuit op de Abu Dhabi claim van paus Franciscus dat pluralisme en diversiteit van religies "gewild door God" zijn. In een artike…
ml.news
22

തൻ്റെ മതാന്തര പാഷണ്ഡതകൾ “രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ നിന്നാണെന്ന്“ …

യു.എ.ഈയിൽ നിന്ന് റോമിലേക്കുള്ള തൻ്റെ മടക്കയാത്രയിൽ (ഫെബ്രുവരി 5), “മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള“ തൻ്റെ അബുദാബി പ്രസ്താവനയെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ…
ko.news
17

Francis, 그의 종교간 이단은 "2번째 바티칸회"에서 온다고 말해

UAE에서 로마로의 비행기에서 (2/5) 교황 Francis "모든 종교들이 "신의 뜻"이라고 주장한, "인간 부족"에 대한 자신의 Abu Dhabi 성명을 …
sl.news
35

Frančišek pravi, da njegove medverske herezije izhajajo "iz drugega vatikanskega koncila"

Med letom iz Združenih arabskih emiratov v Rim (5. februarja) je papež Frančišek branil svojo izjavo iz Abu Dhabija o „človeškem bratstvu“, v kateri je zatrdil, da so vse vere "željene s strani …
vi.news
69

Đa nguyên tôn giáo "là ý chí của Thiên Chúa" - Giáo hoàng Francis

"Sự đa nguyên và sự đa dạng của các tôn giáo, màu sắc, giới tính, chủng tộc và ngôn ngữ là ý chí của Thiên Chúa trong sự tuệ năng của Ngài." Khiếu nại này là một phần của một tài liệu liên tôn ngày …
hr.news
317

Pluralizam religija "je Božja volja" - Papa Franjo

"Pluralizam i raznolikost religija, boja, spola, rase i jezika je Božja volja u njegovoj mudrosti." Ova tvrdnja dio je međureligijskog dokumenta od 4. veljače koji su potpisali papa Franjo i veliki …

Pluralismo de religiões "vontade de Deus" - Papa Francisco

"O pluralismo e a diversidade das religiões, cores, sexos, raças e línguas são vontades de Deus em Sua sabedoria." Essa afirmação é parte de um documento interreligioso de 4 de fevereiro, assinado …
O mundo está perdido. E nosso Papa caduco.
Um axioma católico antigo diz que "extra Ecclesiam nulla salus – fora da Igreja não há salvação".
View one more comment.
lv.news
29

"Reliģiju plurālisms "atspoguļojas Dievā"," saka pāvests Francisks

„Dievs savā gudrībā gādās par reliģiju, krāsu, dzimuma, rases un valodas plurālismu un daudzveidību.” Šis apgalvojums ir daļa no 4. februāra starpdisciplīnu dokumenta, ko parakstījuši pāvests Francis…
uk.news
64

Папа Франциск впевнений, що плюралізм релігій - це "бажання Господа"

"Плюралізм і різноманітність релігій, кольорів шкіри, статі, рас і мов - це бажання Господа і прояв його мудрості". Дана заява була зроблена в рамках міжрелігійного документа, який був підписаний…
ru.news
83

Папа Франциск уверен, что плюрализм религий - это "желание Господа"

"Плюрализм и разнообразие религий, цветов кожи, полов, рас и языков - это желание Господа и проявление его мудрости". Данное заявление было сделано в рамках межрелигиозного документа, …

La pluralité des religions est "voulue par Dieu" selon le pape François

"La pluralité et la diversité des religions, des couleurs, des sexes, des races et des langues sont voulus par Dieu dans sa sagesse." Cette affirmation fait partie d'un document interreligieux daté …
Ci-dessous (en italique) le texte de François dans son intégralité. Nombre de fois où le Nom de Jésus apparait = ZERO ! Nombre de fois où le mot Chri…More
Ci-dessous (en italique) le texte de François dans son intégralité.

Nombre de fois où le Nom de Jésus apparait = ZERO !
Nombre de fois où le mot Christ apparait = ZERO !
Nombre de fois où le mot Evangile apparait = ZERO !


"VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

(3-5 FÉVRIER 2019)

DOCUMENT SUR
LA FRATERNITÉ HUMAINE
POUR LA PAIX MONDIALE ET LA COEXISTENCE COMMUNE

AVANT-PROPOS

La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa Miséricorde –, le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout l’univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres.
Partant de cette valeur transcendante, en diverses rencontres dans une atmosphère de fraternité et d’amitié, nous avons partagé les joies, les tristesses et les problèmes du monde contemporain, au niveau du progrès scientifique et technique, des conquêtes thérapeutiques, de l’époque digitale, des mass media, des communications ; au niveau de la pauvreté, des guerres et des malheurs de nombreux frères et sœurs en diverses parties du monde, à cause de la course aux armements, des injustices sociales, de la corruption, des inégalités, de la dégradation morale, du terrorisme, de la discrimination, de l’extrémisme et de tant d’autres motifs.

De ces échanges fraternels et sincères, que nous avons eus, et de la rencontre pleine d’espérance en un avenir lumineux pour tous les êtres humains, est née l’idée de ce « Document sur la Fraternité humaine ». Un document raisonné avec sincérité et sérieux pour être une déclaration commune de bonne et loyale volonté, destinée à inviter toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, à s’unir et à travailler ensemble, afin que ce Document devienne un guide pour les nouvelles générations envers la culture du respect réciproque, dans la compréhension de la grande grâce divine qui rend frères tous les êtres humains.

DOCUMENT
Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix.

(NON !
Dieu, Jésus-Christ, a appelé ses fidèles à faire de tous les hommes des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et à leur enseigner à observer tout ce qu'Il nous a prescrit.)


Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que quiconque en sauve une est comme s’il avait sauvé l’humanité entière.
(Référence : coran, sourate 5:32
François à l'évidence connait très mal (ou feint de connaitre très mal) son sujet, car cette phrase, extraite du coran (comme si l'Evangile de Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ avait besoin d'être "enrichi" de la parole de Satan !) ne concerne que les seuls innocents du sang ! Par ailleurs le contexte immédiat montre, BIEN AU CONTRAIRE, comme Allah (et non Dieu !) aime ceux qui tuent pour lui :

"C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption(***) sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre.

La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager (Mahomet), et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment,
excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir: sachez qu'alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (sourate 5:32 à 34)

(***) Les Chrétiens sont considérés comme corrompus, corrupteurs et "qu'impureté" (sourate 9:28 et 30) et Allah demande de les anéantir TOUS !)

Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et, d’une manière particulière, à tout homme fortuné et aisé.
Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers et de leurs pays ; de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices ; des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, sans aucune distinction.
Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres.
Au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux.

(FRATERNITE DE SATAN !
Seule la Fraternité en Jésus-Christ importe, or cette fraternité là ne regarde que ceux qui font la volonté de Notre Père au Ciel.
La "fraternité" du monde est une fraternité maçonnique, diabolique !)


Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme et de division, et par les systèmes de profit effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui manipulent les actions et les destins des hommes.
Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elle.
Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi.
Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre.
Au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et d’Occident –, conjointement avec l’Eglise catholique – avec les catholiques d’Orient et d’Occident –, déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère.

(François se fait encore berner par la TAKKIYA de Satan !
"Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, SEUL"." (Sourate 60:4)

Nous – croyants en Dieu, dans la rencontre finale avec Lui et dans Son Jugement –, partant de notre responsabilité religieuse et morale, et par ce Document, nous demandons à nous-mêmes et aux Leaders du monde, aux artisans de la politique internationale et de l’économie mondiale, de s’engager sérieusement pour répandre la culture de la tolérance, de la coexistence et de la paix; d’intervenir, dès que possible, pour arrêter l’effusion de sang innocent, et de mettre fin aux guerres, aux conflits, à la dégradation environnementale et au déclin culturel et moral que le monde vit actuellement.
(NON !
Les musulmans ne croient pas en Dieu, -sinon ils feraient les oeuvres de Dieu qui sont déjà de croire en son Fils Jésus-Christ-, mais en Allah, qui n'est que l'image, l'avatar du Diable.)


Nous nous adressons aux intellectuels, aux philosophes, aux hommes de religion, aux artistes, aux opérateurs des médias et aux hommes de culture en toute partie du monde, afin qu’ils retrouvent les valeurs de la paix, de la justice, du bien, de la beauté, de la fraternité humaine et de la coexistence commune, pour confirmer l’importance de ces valeurs comme ancre de salut pour tous et chercher à les répandre partout.
Cette Déclaration, partant d’une réflexion profonde sur notre réalité contemporaine, appréciant ses réussites et partageant ses souffrances, ses malheurs et ses calamités, croit fermement que parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se trouvent une conscience humaine anesthésiée et l’éloignement des valeurs religieuses, ainsi que la prépondérance de l’individualisme et des philosophies matérialistes qui divinisent l’homme et mettent les valeurs mondaines et matérielles à la place des principes suprêmes et transcendants.
Nous, reconnaissant aussi les pas positifs que notre civilisation moderne a accomplis dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l’industrie et du bien-être, en particulier dans les pays développés, nous soulignons que, avec ces progrès historiques, grands et appréciés, se vérifient une détérioration de l’éthique, qui conditionne l’agir international, et un affaiblissement des valeurs spirituelles et du sens de la responsabilité. Tout cela contribue à répandre un sentiment général de frustration, de solitude et de désespoir, conduisant beaucoup à tomber dans le tourbillon de l’extrémisme athée et agnostique, ou bien dans l’intégrisme religieux

(Quel "intégrisme religieux" ???
Celui qui consiste à recevoir le Seigneur à genoux, à prier pour la repentance et la conversion de ses ennemis, et donc des musulmans, pour leur Salut éternel dans le SEUL Chemin qui est le Christ ?
Celui qui refuse les hystéries humanistes de Vatican II dont ce texte hérétique n'en est qu'un des nombreux fruits pourris ?)


, dans l’extrémisme et dans le fondamentalisme aveugle, poussant ainsi d’autres personnes à céder à des formes de dépendance et d’autodestruction individuelle et collective.
L’histoire affirme que l’extrémisme religieux et national, ainsi que l’intolérance, ont produit dans le monde, aussi bien en Occident qu’en Orient, ce que l’on pourrait appeler les signaux d’une « troisième guerre mondiale par morceaux », signaux qui, en diverses parties du monde et en diverses conditions tragiques, ont commencé à montrer leur visage cruel ; situations dont on ne connaît pas avec précision combien de victimes, de veuves et d’orphelins elles ont générés. En outre, il y a d’autres régions qui se préparent à devenir le théâtre de nouveaux conflits, où naissent des foyers de tension et s’accumulent des armes et des munitions, dans une situation mondiale dominée par l’incertitude, par la déception et par la peur de l’avenir et contrôlée par des intérêts économiques aveugles.

Nous affirmons aussi que les fortes crises politiques, l’injustice et l’absence d’une distribution équitable des ressources naturelles – dont bénéficie seulement une minorité de riches, au détriment de la majorité des peuples de la terre – ont provoqué, et continuent à le faire, d’énormes quantité de malades, de personnes dans le besoin et de morts, causant des crises létales dont sont victimes divers pays, malgré les richesses naturelles et les ressources des jeunes générations qui les caractérisent. A l’égard de ces crises qui laissent mourir de faim des millions d’enfants, déjà réduits à des squelettes humains – en raison de la pauvreté et de la faim –, règne un silence international inacceptable.

Il apparaît clairement à ce propos combien la famille est essentielle, en tant que noyau fondamental de la société et de l’humanité, pour donner le jour à des enfants, les élever, les éduquer, leur fournir une solide morale et la protection familiale. Attaquer l’institution familiale, en la méprisant ou en doutant de l’importance de son rôle, représente l’un des maux les plus dangereux de notre époque.

Nous témoignons aussi de l’importance du réveil du sens religieux et de la nécessité de le raviver dans les cœurs des nouvelles générations, par l’éducation saine et l’adhésion aux valeurs morales et aux justes enseignements religieux, pour faire face aux tendances individualistes, égoïstes, conflictuelles, au radicalisme et à l’extrémisme aveugle sous toutes ses formes et ses manifestations.
Le premier et le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu, de l’honorer et d’appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d’un Dieu qui le gouverne, qu’il est le Créateur qui nous a modelés avec Sa Sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver.

("Objectif DES religions" ?????????????
Mais il est quoi l'objectif de l'islam, sinon que de s'opposer à l'Evangile de Jésus-Christ, à Le nier, à réfuter son Sacrifice, à appeler à la destruction de l'Eglise en ce qu'elle professe que Jésus est Fils de Dieu et Dieu Lui-même avec le Saint-Esprit ?)


Un don que personne n’a le droit d’enlever, de menacer ou de manipuler à son gré; au contraire, tous doivent préserver ce don de la vie depuis son commencement jusqu’à sa mort naturelle. C’est pourquoi nous condamnons toutes les pratiques qui menacent la vie comme les génocides, les actes terroristes, les déplacements forcés, le trafic d’organes humains, l’avortement et l’euthanasie et les politiques qui soutiennent tout cela.

De même nous déclarons – fermement – que les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang.

(??????????????????
Et sinon, François, tu l'as lu le coran qui en appelle à l'anéantissement de tous les chrétiens ???)


Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l’usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d’hommes de religion qui ont abusé – à certaines phases de l’histoire – de l’influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n’a rien à voir avec la vérité de la religion, à des fins politiques et économiques mondaines et aveugles.
(NON !
L'islam appelle clairement et sans détour à combattre en "dar al-harb" (="domaine de guerre"); c'est à dire partout où l'homme ne s'est pas encore soumis à Allah.
L'islam en appelle clairement à tuer, à crucifier ou à couper la main et la jambe opposée de tous ceux qui, comme moi en ce moment, s'opposent aux mensonges de l'islam et du coran !)


C’est pourquoi nous demandons à tous de cesser d’instrumentaliser les religions pour inciter à la haine, à la violence, à l’extrémisme et au fanatisme aveugle et de cesser d’utiliser le nom de Dieu
(Allah n'est pas Dieu !
Jésus-Christ n'est pas Allah !
Prétendre le contraire fait de Notre Sauveur un menteur et donc un fils du diable, et du coup marque un blasphème à l'Esprit-Saint !
Les tueurs de l'islam n'instrumentalisent rien, se faisant à l'imitation de leur "modèle parfait" (Mahomet) ils appliquent la loi d'Allah, point.)


pour justifier des actes d’homicide, d’exil, de terrorisme et d’oppression. Nous le demandons par notre foi commune en Dieu, qui n’a pas créé les hommes pour être tués ou pour s’affronter entre eux et ni non plus pour être torturés ou humiliés dans leurs vies et dans leurs existences.
(Dieu en effet !
Mais Satan/Allah, lui, ne veut que la destruction, la division, les larmes, le malheur, le sang, et amener avec lui le plus grand nombre d'âmes dans le feu et le soufre.)


En effet, Dieu, le Tout-Puissant, n’a besoin d’être défendu par personne et ne veut pas que Son nom soit utilisé pour terroriser les gens.
Ce Document, en accord avec les précédents Documents Internationaux qui ont souligné l’importance du rôle des religions dans la construction de la paix mondiale, certifie ce qui suit :
- La forte conviction que les vrais enseignements des religions invitent à demeurer ancrés dans les valeurs de la paix

(La "paix" musulmane n'arrivera que lorsque TOUTE la terre sera faite "dar al-islam", c'est à dire convertie à Allah/Satan :

"J’ai reçu ordre de mener la guerre contre les hommes jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’est pas d’autre dieu qu’Allah, que Muhammad est l’envoyé d’Allah, qu’ils accomplissent la prière et qu’ils versent l’aumône. S’ils le font ils sont quittes de leur sang et de leurs biens, sauf en ce qui revient de droit à l’islam. Ils en rendront compte à Allah." (Islam, Hadith dit "fiable" et "authentique" Bukhari, Sahih 2/17)

; à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque, de la fraternité humaine et de la coexistence commune ; à rétablir la sagesse, la justice et la charité et à réveiller le sens de la religiosité chez les jeunes, pour défendre les nouvelles générations de la domination de la pensée matérialiste, du danger des politiques de l’avidité du profit effréné et de l’indifférence, basée sur la loi de la force et non sur la force de la loi.

- La liberté est un droit de toute personne : chacune jouit de la liberté de croyance, de pensée, d’expression et d’action. Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les êtres humains.

("LES DIVERSITES DE RELIGIONS SONT SAGE VOLONTE DIVINE" ???
Evangile nouveau, différent, anathème et donc hérétique !)


Cette Sagesse divine est l’origine dont découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d’être différents. C’est pourquoi on condamne le fait de contraindre les gens à adhérer à une certaine religion ou à une certaine culture, comme aussi le fait d’imposer un style de civilisation que les autres n’acceptent pas.

- La justice basée sur la miséricorde est le chemin à parcourir pour atteindre une vie décente à laquelle a droit tout être humain.

- Le dialogue, la compréhension, la diffusion de la culture de la tolérance, de l’acceptation de l’autre et de la coexistence entre les êtres humains contribueraient notablement à réduire de nombreux problèmes économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui assaillent une grande partie du genre humain.

- Le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans l’énorme espace des valeurs spirituelles, humaines et sociales communes, et à investir cela dans la diffusion des plus hautes vertus morales, réclamées par les religions ; il consiste aussi à éviter les discussions inutiles.
- La protection des lieux de culte – temples, églises et mosquées – est un devoir garanti par les religions, par les valeurs humaines, par les lois et par les conventions internationales. Toute tentative d’attaquer les lieux de culte ou de les menacer par des attentats, des explosions ou des démolitions est une déviation des enseignements des religions, ainsi qu’une claire violation du droit international.

- Le terrorisme détestable qui menace la sécurité des personnes, aussi bien en Orient qu’en Occident, au Nord ou au Sud, répandant panique, terreur ou pessimisme n’est pas dû à la religion – même si les terroristes l’instrumentalisent – mais est dû à l’accumulation d’interprétations erronées des textes religieux

(Le seul ici qui fait une lecture (criminellement) erronée de quelque chose, c'est bien François sur l'islam, car le coran a été donné aux hommes à recevoir et à lire tel quel sans sens caché, ni allégorique, ni métaphorique, ni paraboles :

"Par le Livre explicite !
Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez.

Il est auprès de Nous, dans l'Ecriture-Mère (l'original du ciel), sublime et rempli de sagesse." (Sourate 43: 2 à 4)

, aux politiques de faim, de pauvreté, d’injustice, d’oppression, d’arrogance ; pour cela, il est nécessaire d’interrompre le soutien aux mouvements terroristes par la fourniture d’argent, d’armes, de plans ou de justifications, ainsi que par la couverture médiatique, et de considérer tout cela comme des crimes internationaux qui menacent la sécurité et la paix mondiale. Il faut condamner ce terrorisme sous toutes ses formes et ses manifestations.

- Le concept de citoyenneté se base sur l’égalité des droits et des devoirs à l’ombre de laquelle tous jouissent de la justice. C’est pourquoi il est nécessaire de s’engager à établir dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer à l’usage discriminatoire du terme minorités, qui porte avec lui les germes du sentiment d’isolement et de l’infériorité ; il prépare le terrain aux hostilités et à la discorde et prive certains citoyens des conquêtes et des droits religieux et civils, en les discriminant.

- La relation entre Occident et Orient est une indiscutable et réciproque nécessité, qui ne peut pas être substituée ni non plus délaissée, afin que tous les deux puissent s’enrichir réciproquement de la civilisation de l’autre, par l’échange et le dialogue des cultures. L’Occident pourrait trouver dans la civilisation de l’Orient des remèdes pour certaines de ses maladies spirituelles et religieuses causées par la domination du matérialisme. Et l’Orient pourrait trouver dans la civilisation de l’Occident beaucoup d’éléments qui pourraient l’aider à se sauver de la faiblesse, de la division, du conflit et du déclin scientifique, technique et culturel.

(Le Christ n'a rien à trouver dans Bélial, ni la Religion Catholique dans l'islam.)

Il est important de prêter attention aux différences religieuses, culturelles et historiques qui sont une composante essentielle dans la formation de la personnalité, de la culture et de la civilisation orientale ; et il est important de consolider les droits humains généraux et communs, pour contribuer à garantir une vie digne pour tous les hommes en Orient et en Occident, en évitant l’usage de la politique de la double mesure.

- C’est une nécessité indispensable de reconnaître le droit de la femme à l’instruction, au travail, à l’exercice de ses droits politiques. En outre, on doit travailler à la libérer des pressions historiques et sociales contraires aux principes de sa foi et de sa dignité. Il est aussi nécessaire de la protéger de l’exploitation sexuelle et du fait de la traiter comme une marchandise ou un moyen de plaisir ou de profit économique. Pour cela, on doit cesser toutes les pratiques inhumaines et les coutumes courantes qui humilient la dignité de la femme et travailler à modifier les lois qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits.

- La défense des droits fondamentaux des enfants à grandir dans un milieu familial, à l’alimentation, à l’éducation et à l’assistance est un devoir de la famille et de la société. Ces droits doivent être garantis et préservés, afin qu’ils ne manquent pas ni ne soient refusés à aucun enfant, en aucun endroit du monde. Il faut condamner toute pratique qui viole la dignité des enfants et leurs droits. Il est aussi important de veiller aux dangers auxquels ils sont exposés – spécialement dans le domaine digital – et de considérer comme un crime le trafic de leur innocence et toute violation de leur enfance.

§ La protection des droits des personnes âgées, des faibles, des handicapés et des opprimés est une exigence religieuse et sociale qui doit être garantie et protégée par des législations rigoureuses et l’application des conventions internationales à cet égard.

A cette fin, l’Eglise catholique et Al-Azhar, par leur coopération commune, déclarent et promettent de porter ce Document aux Autorités, aux Leaders influents, aux hommes de religion du monde entier, aux organisations régionales et internationales compétentes, aux organisations de la société civile, aux institutions religieuses et aux Leaders de la pensée ; et de s’engager à la diffusion des principes de cette Déclaration à tous les niveaux régionaux et internationaux, en préconisant de les traduire en politiques, en décisions, en textes législatifs, en programmes d’étude et matériaux de communication.

Al-Azhar et l’Eglise Catholique demandent que ce Document devienne objet de recherche et de réflexion dans toutes les écoles, dans les universités et dans les instituts d’éducation et de formation, afin de contribuer à créer de nouvelles générations qui portent le bien et la paix et défendent partout le droit des opprimés et des derniers.

En conclusion nous souhaitons que :

cette Déclaration soit une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants, ainsi qu’entre les croyants et les non croyants, et entre toutes les personnes de bonne volonté ;

soit un appel à toute conscience vivante qui rejette la violence aberrante et l’extrémisme aveugle ; appel à qui aime les valeurs de tolérance et de fraternité, promues et encouragées par les religions ;

soit un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève l’esprit humain ;

soit un symbole de l’accolade entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et entre tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre comme des frères qui s’aiment.

Ceci est ce que nous espérons et cherchons à réaliser, dans le but d’atteindre une paix universelle dont puissent jouir tous les hommes en cette vie.
Abou Dabi, le 4 février 2019


Sa Sainteté
Pape François

Grand Imam d’Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb
"Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun …More
"Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?
Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial ?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?
Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant."


Ci-dessous le texte dans son intégralité.

Nombre de fois où le Nom de Jésus apparait = ZERO !
Nombre de fois où le mot Christ apparait = ZERO !
Nombre de fois où le mot Evangile apparait = ZERO !


"VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

(3-5 FÉVRIER 2019)

DOCUMENT SUR
LA FRATERNITÉ HUMAINE
POUR LA PAIX MONDIALE ET LA COEXISTENCE COMMUNE

AVANT-PROPOS

La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa Miséricorde –, le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout l’univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres.
Partant de cette valeur transcendante, en diverses rencontres dans une atmosphère de fraternité et d’amitié, nous avons partagé les joies, les tristesses et les problèmes du monde contemporain, au niveau du progrès scientifique et technique, des conquêtes thérapeutiques, de l’époque digitale, des mass media, des communications ; au niveau de la pauvreté, des guerres et des malheurs de nombreux frères et sœurs en diverses parties du monde, à cause de la course aux armements, des injustices sociales, de la corruption, des inégalités, de la dégradation morale, du terrorisme, de la discrimination, de l’extrémisme et de tant d’autres motifs.

De ces échanges fraternels et sincères, que nous avons eus, et de la rencontre pleine d’espérance en un avenir lumineux pour tous les êtres humains, est née l’idée de ce « Document sur la Fraternité humaine ». Un document raisonné avec sincérité et sérieux pour être une déclaration commune de bonne et loyale volonté, destinée à inviter toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, à s’unir et à travailler ensemble, afin que ce Document devienne un guide pour les nouvelles générations envers la culture du respect réciproque, dans la compréhension de la grande grâce divine qui rend frères tous les êtres humains.

DOCUMENT
Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix.

(NON !
Dieu, Jésus-Christ, a appelé ses fidèles à faire de tous les hommes des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et à leur enseigner à observer tout ce qu'Il nous a prescrit.)


Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que quiconque en sauve une est comme s’il avait sauvé l’humanité entière.
(Référence : coran, sourate 5:32
François à l'évidence connait très mal (ou feint de connaitre très mal) son sujet, car cette phrase, extraite du coran (comme si l'Evangile de Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ avait besoin d'être "enrichi" de la parole de Satan !) ne concerne que les seuls innocents du sang ! Par ailleurs le contexte immédiat montre, BIEN AU CONTRAIRE, comme Allah (et non Dieu !) aime ceux qui tuent pour lui :

"C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption(***) sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre.

La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager (Mahomet), et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment,
excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir: sachez qu'alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (sourate 5:32 à 34)

(***) Les Chrétiens sont considérés comme corrompus, corrupteurs et "qu'impureté" (sourate 9:28 et 30) et Allah demande de les anéantir TOUS !)

Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et, d’une manière particulière, à tout homme fortuné et aisé.
Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers et de leurs pays ; de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices ; des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, sans aucune distinction.
Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres.
Au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux.

(FRATERNITE DE SATAN !
Seule la Fraternité en Jésus-Christ importe, or cette fraternité là ne regarde que ceux qui font la volonté de Notre Père au Ciel.
La "fraternité" du monde est une fraternité maçonnique, diabolique !)


Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme et de division, et par les systèmes de profit effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui manipulent les actions et les destins des hommes.
Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elle.
Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi.
Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre.
Au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et d’Occident –, conjointement avec l’Eglise catholique – avec les catholiques d’Orient et d’Occident –, déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère.

(François se fait encore berner par la TAKKIYA de Satan !
"Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, SEUL"." (Sourate 60:4)

Nous – croyants en Dieu, dans la rencontre finale avec Lui et dans Son Jugement –, partant de notre responsabilité religieuse et morale, et par ce Document, nous demandons à nous-mêmes et aux Leaders du monde, aux artisans de la politique internationale et de l’économie mondiale, de s’engager sérieusement pour répandre la culture de la tolérance, de la coexistence et de la paix; d’intervenir, dès que possible, pour arrêter l’effusion de sang innocent, et de mettre fin aux guerres, aux conflits, à la dégradation environnementale et au déclin culturel et moral que le monde vit actuellement.
(NON !
Les musulmans ne croient pas en Dieu, -sinon ils feraient les oeuvres de Dieu qui sont déjà de croire en son Fils Jésus-Christ-, mais en Allah, qui n'est que l'image, l'avatar du Diable.)


Nous nous adressons aux intellectuels, aux philosophes, aux hommes de religion, aux artistes, aux opérateurs des médias et aux hommes de culture en toute partie du monde, afin qu’ils retrouvent les valeurs de la paix, de la justice, du bien, de la beauté, de la fraternité humaine et de la coexistence commune, pour confirmer l’importance de ces valeurs comme ancre de salut pour tous et chercher à les répandre partout.
Cette Déclaration, partant d’une réflexion profonde sur notre réalité contemporaine, appréciant ses réussites et partageant ses souffrances, ses malheurs et ses calamités, croit fermement que parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se trouvent une conscience humaine anesthésiée et l’éloignement des valeurs religieuses, ainsi que la prépondérance de l’individualisme et des philosophies matérialistes qui divinisent l’homme et mettent les valeurs mondaines et matérielles à la place des principes suprêmes et transcendants.
Nous, reconnaissant aussi les pas positifs que notre civilisation moderne a accomplis dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l’industrie et du bien-être, en particulier dans les pays développés, nous soulignons que, avec ces progrès historiques, grands et appréciés, se vérifient une détérioration de l’éthique, qui conditionne l’agir international, et un affaiblissement des valeurs spirituelles et du sens de la responsabilité. Tout cela contribue à répandre un sentiment général de frustration, de solitude et de désespoir, conduisant beaucoup à tomber dans le tourbillon de l’extrémisme athée et agnostique, ou bien dans l’intégrisme religieux

(Quel "intégrisme religieux" ???
Celui qui consiste à recevoir le Seigneur à genoux, à prier pour la repentance et la conversion de ses ennemis, et donc des musulmans, pour leur Salut éternel dans le SEUL Chemin qui est le Christ ?
Celui qui refuse les hystéries humanistes de Vatican II dont ce texte hérétique n'en est qu'un des nombreux fruits pourris ?)


, dans l’extrémisme et dans le fondamentalisme aveugle, poussant ainsi d’autres personnes à céder à des formes de dépendance et d’autodestruction individuelle et collective.
L’histoire affirme que l’extrémisme religieux et national, ainsi que l’intolérance, ont produit dans le monde, aussi bien en Occident qu’en Orient, ce que l’on pourrait appeler les signaux d’une « troisième guerre mondiale par morceaux », signaux qui, en diverses parties du monde et en diverses conditions tragiques, ont commencé à montrer leur visage cruel ; situations dont on ne connaît pas avec précision combien de victimes, de veuves et d’orphelins elles ont générés. En outre, il y a d’autres régions qui se préparent à devenir le théâtre de nouveaux conflits, où naissent des foyers de tension et s’accumulent des armes et des munitions, dans une situation mondiale dominée par l’incertitude, par la déception et par la peur de l’avenir et contrôlée par des intérêts économiques aveugles.

Nous affirmons aussi que les fortes crises politiques, l’injustice et l’absence d’une distribution équitable des ressources naturelles – dont bénéficie seulement une minorité de riches, au détriment de la majorité des peuples de la terre – ont provoqué, et continuent à le faire, d’énormes quantité de malades, de personnes dans le besoin et de morts, causant des crises létales dont sont victimes divers pays, malgré les richesses naturelles et les ressources des jeunes générations qui les caractérisent. A l’égard de ces crises qui laissent mourir de faim des millions d’enfants, déjà réduits à des squelettes humains – en raison de la pauvreté et de la faim –, règne un silence international inacceptable.

Il apparaît clairement à ce propos combien la famille est essentielle, en tant que noyau fondamental de la société et de l’humanité, pour donner le jour à des enfants, les élever, les éduquer, leur fournir une solide morale et la protection familiale. Attaquer l’institution familiale, en la méprisant ou en doutant de l’importance de son rôle, représente l’un des maux les plus dangereux de notre époque.

Nous témoignons aussi de l’importance du réveil du sens religieux et de la nécessité de le raviver dans les cœurs des nouvelles générations, par l’éducation saine et l’adhésion aux valeurs morales et aux justes enseignements religieux, pour faire face aux tendances individualistes, égoïstes, conflictuelles, au radicalisme et à l’extrémisme aveugle sous toutes ses formes et ses manifestations.
Le premier et le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu, de l’honorer et d’appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d’un Dieu qui le gouverne, qu’il est le Créateur qui nous a modelés avec Sa Sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver.

("Objectif DES religions" ?????????????
Mais il est quoi l'objectif de l'islam, sinon que de s'opposer à l'Evangile de Jésus-Christ, à Le nier, à réfuter son Sacrifice, à appeler à la destruction de l'Eglise en ce qu'elle professe que Jésus est Fils de Dieu et Dieu Lui-même avec le Saint-Esprit ?)


Un don que personne n’a le droit d’enlever, de menacer ou de manipuler à son gré; au contraire, tous doivent préserver ce don de la vie depuis son commencement jusqu’à sa mort naturelle. C’est pourquoi nous condamnons toutes les pratiques qui menacent la vie comme les génocides, les actes terroristes, les déplacements forcés, le trafic d’organes humains, l’avortement et l’euthanasie et les politiques qui soutiennent tout cela.

De même nous déclarons – fermement – que les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang.

(??????????????????
Et sinon, François, tu l'as lu le coran qui en appelle à l'anéantissement de tous les chrétiens ???)


Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l’usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d’hommes de religion qui ont abusé – à certaines phases de l’histoire – de l’influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n’a rien à voir avec la vérité de la religion, à des fins politiques et économiques mondaines et aveugles.
(NON !
L'islam appelle clairement et sans détour à combattre en "dar al-harb" (="domaine de guerre"); c'est à dire partout où l'homme ne s'est pas encore soumis à Allah.
L'islam en appelle clairement à tuer, à crucifier ou à couper la main et la jambe opposée de tous ceux qui, comme moi en ce moment, s'opposent aux mensonges de l'islam et du coran !)


C’est pourquoi nous demandons à tous de cesser d’instrumentaliser les religions pour inciter à la haine, à la violence, à l’extrémisme et au fanatisme aveugle et de cesser d’utiliser le nom de Dieu
(Allah n'est pas Dieu !
Jésus-Christ n'est pas Allah !
Prétendre le contraire fait de Notre Sauveur un menteur et donc un fils du diable, et du coup marque un blasphème à l'Esprit-Saint !
Les tueurs de l'islam n'instrumentalisent rien, se faisant à l'imitation de leur "modèle parfait" (Mahomet) ils appliquent la loi d'Allah, point.)


pour justifier des actes d’homicide, d’exil, de terrorisme et d’oppression. Nous le demandons par notre foi commune en Dieu, qui n’a pas créé les hommes pour être tués ou pour s’affronter entre eux et ni non plus pour être torturés ou humiliés dans leurs vies et dans leurs existences.
(Dieu en effet !
Mais Satan/Allah, lui, ne veut que la destruction, la division, les larmes, le malheur, le sang, et amener avec lui le plus grand nombre d'âmes dans le feu et le soufre.)


En effet, Dieu, le Tout-Puissant, n’a besoin d’être défendu par personne et ne veut pas que Son nom soit utilisé pour terroriser les gens.
Ce Document, en accord avec les précédents Documents Internationaux qui ont souligné l’importance du rôle des religions dans la construction de la paix mondiale, certifie ce qui suit :
- La forte conviction que les vrais enseignements des religions invitent à demeurer ancrés dans les valeurs de la paix

(La "paix" musulmane n'arrivera que lorsque TOUTE la terre sera faite "dar al-islam", c'est à dire convertie à Allah/Satan :

"J’ai reçu ordre de mener la guerre contre les hommes jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’est pas d’autre dieu qu’Allah, que Muhammad est l’envoyé d’Allah, qu’ils accomplissent la prière et qu’ils versent l’aumône. S’ils le font ils sont quittes de leur sang et de leurs biens, sauf en ce qui revient de droit à l’islam. Ils en rendront compte à Allah." (Islam, Hadith dit "fiable" et "authentique" Bukhari, Sahih 2/17)

; à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque, de la fraternité humaine et de la coexistence commune ; à rétablir la sagesse, la justice et la charité et à réveiller le sens de la religiosité chez les jeunes, pour défendre les nouvelles générations de la domination de la pensée matérialiste, du danger des politiques de l’avidité du profit effréné et de l’indifférence, basée sur la loi de la force et non sur la force de la loi.

- La liberté est un droit de toute personne : chacune jouit de la liberté de croyance, de pensée, d’expression et d’action. Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les êtres humains.

("LES DIVERSITES DE RELIGIONS SONT SAGE VOLONTE DIVINE" ???
Evangile nouveau, différent, anathème et donc hérétique !)


Cette Sagesse divine est l’origine dont découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d’être différents. C’est pourquoi on condamne le fait de contraindre les gens à adhérer à une certaine religion ou à une certaine culture, comme aussi le fait d’imposer un style de civilisation que les autres n’acceptent pas.

- La justice basée sur la miséricorde est le chemin à parcourir pour atteindre une vie décente à laquelle a droit tout être humain.

- Le dialogue, la compréhension, la diffusion de la culture de la tolérance, de l’acceptation de l’autre et de la coexistence entre les êtres humains contribueraient notablement à réduire de nombreux problèmes économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui assaillent une grande partie du genre humain.

- Le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans l’énorme espace des valeurs spirituelles, humaines et sociales communes, et à investir cela dans la diffusion des plus hautes vertus morales, réclamées par les religions ; il consiste aussi à éviter les discussions inutiles.
- La protection des lieux de culte – temples, églises et mosquées – est un devoir garanti par les religions, par les valeurs humaines, par les lois et par les conventions internationales. Toute tentative d’attaquer les lieux de culte ou de les menacer par des attentats, des explosions ou des démolitions est une déviation des enseignements des religions, ainsi qu’une claire violation du droit international.

- Le terrorisme détestable qui menace la sécurité des personnes, aussi bien en Orient qu’en Occident, au Nord ou au Sud, répandant panique, terreur ou pessimisme n’est pas dû à la religion – même si les terroristes l’instrumentalisent – mais est dû à l’accumulation d’interprétations erronées des textes religieux

(Le seul ici qui fait une lecture (criminellement) erronée de quelque chose, c'est bien François sur l'islam, car le coran a été donné aux hommes à recevoir et à lire tel quel sans sens caché, ni allégorique, ni métaphorique, ni paraboles :

"Par le Livre explicite !
Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez.

Il est auprès de Nous, dans l'Ecriture-Mère (l'original du ciel), sublime et rempli de sagesse." (Sourate 43: 2 à 4)

, aux politiques de faim, de pauvreté, d’injustice, d’oppression, d’arrogance ; pour cela, il est nécessaire d’interrompre le soutien aux mouvements terroristes par la fourniture d’argent, d’armes, de plans ou de justifications, ainsi que par la couverture médiatique, et de considérer tout cela comme des crimes internationaux qui menacent la sécurité et la paix mondiale. Il faut condamner ce terrorisme sous toutes ses formes et ses manifestations.

- Le concept de citoyenneté se base sur l’égalité des droits et des devoirs à l’ombre de laquelle tous jouissent de la justice. C’est pourquoi il est nécessaire de s’engager à établir dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer à l’usage discriminatoire du terme minorités, qui porte avec lui les germes du sentiment d’isolement et de l’infériorité ; il prépare le terrain aux hostilités et à la discorde et prive certains citoyens des conquêtes et des droits religieux et civils, en les discriminant.

- La relation entre Occident et Orient est une indiscutable et réciproque nécessité, qui ne peut pas être substituée ni non plus délaissée, afin que tous les deux puissent s’enrichir réciproquement de la civilisation de l’autre, par l’échange et le dialogue des cultures. L’Occident pourrait trouver dans la civilisation de l’Orient des remèdes pour certaines de ses maladies spirituelles et religieuses causées par la domination du matérialisme. Et l’Orient pourrait trouver dans la civilisation de l’Occident beaucoup d’éléments qui pourraient l’aider à se sauver de la faiblesse, de la division, du conflit et du déclin scientifique, technique et culturel.

(Le Christ n'a rien à trouver dans Bélial, ni la Religion Catholique dans l'islam.)

Il est important de prêter attention aux différences religieuses, culturelles et historiques qui sont une composante essentielle dans la formation de la personnalité, de la culture et de la civilisation orientale ; et il est important de consolider les droits humains généraux et communs, pour contribuer à garantir une vie digne pour tous les hommes en Orient et en Occident, en évitant l’usage de la politique de la double mesure.

- C’est une nécessité indispensable de reconnaître le droit de la femme à l’instruction, au travail, à l’exercice de ses droits politiques. En outre, on doit travailler à la libérer des pressions historiques et sociales contraires aux principes de sa foi et de sa dignité. Il est aussi nécessaire de la protéger de l’exploitation sexuelle et du fait de la traiter comme une marchandise ou un moyen de plaisir ou de profit économique. Pour cela, on doit cesser toutes les pratiques inhumaines et les coutumes courantes qui humilient la dignité de la femme et travailler à modifier les lois qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits.

- La défense des droits fondamentaux des enfants à grandir dans un milieu familial, à l’alimentation, à l’éducation et à l’assistance est un devoir de la famille et de la société. Ces droits doivent être garantis et préservés, afin qu’ils ne manquent pas ni ne soient refusés à aucun enfant, en aucun endroit du monde. Il faut condamner toute pratique qui viole la dignité des enfants et leurs droits. Il est aussi important de veiller aux dangers auxquels ils sont exposés – spécialement dans le domaine digital – et de considérer comme un crime le trafic de leur innocence et toute violation de leur enfance.

§ La protection des droits des personnes âgées, des faibles, des handicapés et des opprimés est une exigence religieuse et sociale qui doit être garantie et protégée par des législations rigoureuses et l’application des conventions internationales à cet égard.

A cette fin, l’Eglise catholique et Al-Azhar, par leur coopération commune, déclarent et promettent de porter ce Document aux Autorités, aux Leaders influents, aux hommes de religion du monde entier, aux organisations régionales et internationales compétentes, aux organisations de la société civile, aux institutions religieuses et aux Leaders de la pensée ; et de s’engager à la diffusion des principes de cette Déclaration à tous les niveaux régionaux et internationaux, en préconisant de les traduire en politiques, en décisions, en textes législatifs, en programmes d’étude et matériaux de communication.

Al-Azhar et l’Eglise Catholique demandent que ce Document devienne objet de recherche et de réflexion dans toutes les écoles, dans les universités et dans les instituts d’éducation et de formation, afin de contribuer à créer de nouvelles générations qui portent le bien et la paix et défendent partout le droit des opprimés et des derniers.

En conclusion nous souhaitons que :

cette Déclaration soit une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants, ainsi qu’entre les croyants et les non croyants, et entre toutes les personnes de bonne volonté ;

soit un appel à toute conscience vivante qui rejette la violence aberrante et l’extrémisme aveugle ; appel à qui aime les valeurs de tolérance et de fraternité, promues et encouragées par les religions ;

soit un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève l’esprit humain ;

soit un symbole de l’accolade entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et entre tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre comme des frères qui s’aiment.

Ceci est ce que nous espérons et cherchons à réaliser, dans le but d’atteindre une paix universelle dont puissent jouir tous les hommes en cette vie.
Abou Dabi, le 4 février 2019


Sa Sainteté
Pape François

Grand Imam d’Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb
View 20 more comments.

Papa Francisco: el pluralismo de las religiones es “querido por Dios”

“El pluralismo y la diversidad de religiones, color, sexo, raza e idiomas son queridos por Dios en Su sabiduría”. Esta afirmación es parte de un documento interreligioso firmado el 4 de febrero por …
vgg
Vg2: Desde mi punto de vista este viaje del Papa no le encuentro sentido. Se parece a los viajes que hace Sanchez a la Generalitat con la finalidad …More
Vg2: Desde mi punto de vista este viaje del Papa no le encuentro sentido. Se parece a los viajes que hace Sanchez a la Generalitat con la finalidad de "dialogar". Y el documento que han firmado todavía le encuentro menos sentido. Me parece un documento de uno que no se atreve a exponer lo esencial de su religión y admite normas socio-políticas; y de la otra parte, sin ánimo de cumplir nada, lo admite todo. ¿Qué pretendía el Papa con este viaje?
vgg
Vg2: Si en un principio,antes de que Dios decidiera realizar Su Promesa de enviarnos a Su propio Hijo, para rescatarnos y enseñarnos el Camino de ir …More
Vg2: Si en un principio,antes de que Dios decidiera realizar Su Promesa de enviarnos a Su propio Hijo, para rescatarnos y enseñarnos el Camino de ir a EL, los hombres tenían sus creencias y las seguían según su conciencia de acuerdo con seguir el Bien y evitar el Mal, Dios seguro que las admitiría. Pero después de la venida de Jesús, NO. Dios mismo dijo:"Escuchadle a El". Y Jesús mandó a Sus discípulos a predicar la Buena Nueva por todo el mundo y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Esapíritu Santo. Creo que "el pluralismo de las religiones" es una "trampa endemoniada".
View 8 more comments.

Pluralizm religijny "pożądany przez Boga" – papież Franciszek

"Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są pożądane przez Boga w jego mądrości." Tak mówi dokument spotkania międzyreligijnego z 4 lutego, podpisany przez papieża Francis…
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków. Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata, wyzwól świat …More
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny
o nawrócenie
heretyków
.

Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata,

wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze,


zdradą szatańską zwiedzione,

aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących opamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły,

za Twoim wstawieniem się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego,

który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po

wszystkie wieki wieków.
Ojciec święty Pius XI wydał encyklikę "Mortalium animos" w której uroczyście potępił ekumenizm, przestrzegając katolików przed tą śmiertelną dla …More
Ojciec święty Pius XI wydał encyklikę "Mortalium animos" w której uroczyście potępił ekumenizm, przestrzegając katolików przed tą śmiertelną dla Wiary pułapką:

"Wyznawcy tej idei (tj. ekumenizmu - przyp.ŁK) nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i stopniowo popadają w naturalizm i ateizm.

Z tego jasno wynika, że ktokolwiek popiera podobne idee lub bierze udział w ich przedsięwzięciach, odstępuje zupełnie od religii przez Boga objawionej,..
View 20 more comments.
ro.news
144

Pluralismul religiilor este "Voia lui Dumnezeu" - Papa Francisc

"Pluralismul și diversitatea religiilor, culorii, sexului, rasei și limbii sunt dorite de Dumnezeu în înțelepciunea Lui." Această afirmație face parte dintr-un document inter-religios din 4 februarie…

Ferenc pápa: "Isten akarata" a vallások sokszínűsége

"A vallások, színek, nemek, rasszok és nyelvek sokszínűsége mind Isten akarata". Ezt a február 4-ei vallásközi dokumentum tartalmazza, amelyet Ferenc pápa és Al-Azhar nagy imámja, Ahmad Muhammad Al-…
Ferenc maga hamis egyház csak az nem látja aki nem akarja látni
Orsika
Hát nem tudom eldönteni ebből a viszonylag rövid ám súlyos cikkből hogy Ferenc pápa hülyeségeket mondott, vagy az újságírók ferdítettek beszédén. Ha …More
Hát nem tudom eldönteni ebből a viszonylag rövid ám súlyos cikkből hogy Ferenc pápa hülyeségeket mondott, vagy az újságírók ferdítettek beszédén. Ha valóban ő mondta az itt leírtakat akkor rettentően szomorú vagyok.

Pluralizmus náboženstiev je "vôľa Božia" - pápež František

"Pluralita a rozmanitosť náboženstiev, farby, pohlavia, rasy a jazyka sú Božou vôľou." Toto tvrdenie je súčasťou medzináboženského dokumentu z 4. februára podpísaného pápežom Franctišekom a veľkým…
bolševik
@František69 tys mohl radit Hitlerovi, trolle
View 14 more comments.
ms.news
20

Kepelbagaian Agama "Suratan Tuhan"-Pope Francis

“Pluralisme dan kepelbagaian agama, warna, jantina, bangsa dan bahasa merupakan hasil kebijaksanaan Tuhan atas keinginan-Nya.” Tuntutan ini dibuat pada 4hb Februari dalam dokumen antara-agama yang …

Pluralismo di religioni "volontà di Dio" – Papa Francesco

"Il pluralismo e la diversità di religioni, colori, sesso, razza e lingua sono volontà di Dio nella Sua saggezza." Questa affermazione è parte di un documento inter-religioso del 4 febbraio sottoscri…
Bergoglio ha pienamente ragione: la diversità delle religioni è volontà di Dio! Bisogna solo intendersi di quale "dio" si tratta. Quello di Bergoglio…More
Bergoglio ha pienamente ragione: la diversità delle religioni è volontà di Dio!

Bisogna solo intendersi di quale "dio" si tratta. Quello di Bergoglio vuole così. Quello dei Cattolici, al contrario, vuole che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza della verità - che è Gesù Cristo - e siano battezzati nel nome della Trinità santissima, e che credano in colui che Dio ha mandato in terra - Gesù Cristo - nel nome del quale ogni ginocchio si pieghi nei cieli in terra e sotto terra, unico nome nel quale è stabilito che possiamo salvarci.

C'è una bella differenza!
E' proprio il contrario di quello che dice Francesco. Poiché a causa del peccato che Dio ci ha castigato provocando negli uomini una Babele di …More
E' proprio il contrario di quello che dice Francesco. Poiché a causa del peccato che Dio ci ha castigato provocando negli uomini una Babele di lingue, che noi dobbiamo ricercare l'unità nel vero Dio e nelle sue leggi tramandate e non nei falsi valori e regole delle sette e religioni, frutti di pensieri umani e non divini. Tra queste anche la religione di Maometto, che nelle sue sure contiene le violenze. È una sciocca illusione che i maomettani rinuncino a parti del Corano.
Questi incontri ecumenici hanno il solo scopo di far accettare a noi cristiani la loro religione e quella della altre sette per demolire quella cristiana. Andate a vedere gli ultimi documenti ecumenici. Questo è un peccato contro lo Spirito Santo perché è lo Spirito Santo che aiutò Filippo e i primi apostoli nelle conversioni, nell'evangelizzazione. Anche S. Stefano primo martire nel perdonare i suoi persecutori era ricolmo di Spirito Santo.
"Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato" (Lettura di oggi martedì 5/02/2019 - Dalla Lettera agli Ebrei 12, 3-4).
View 10 more comments.
ar.news
45

البابا فرانسيس: تعددية الأديان "من إرادة الرب"

"إن التعددية وتنوع الأديان واللون والجنس والعرق واللغة يريده الرب في حكمته". ويعتبر هذا الادعاء جزء من وثيقة دينية في 4 فبراير/شباط وقعها البابا فرانسيس والإمام الأكبر للأزهر، أحمد …

Papst Franziskus: „Der Pluralismus der Religionen ist von Gott gewollt“

„Der Pluralismus und die Vielfalt der Religionen, Hautfarben, Geschlechter, Rassen und Sprachen sind von Gott in Seiner Weisheit gewollt.“ Diese Behauptung steht in einer gemeinsamen Erklärung vom …
Waagerl
DAS WIRKEN DER FREIMAURER (Freimaurer und Islam arbeiten zusammen) von Pater Odo von Württemberg (OSB) www.jochen-roemer.de/…/Das-Wirken-der-…More
DAS WIRKEN DER FREIMAURER (Freimaurer und Islam arbeiten zusammen) von Pater Odo von Württemberg (OSB)
www.jochen-roemer.de/…/Das-Wirken-der-…
viatorem
@Franziskus, der Nichthäretiker "...Mit Verlaub! Aber Ihr Vorwurf, viatorem, jene, die mit guten Argumenten Papst Franziskus kritisierten,..." ......…More
@Franziskus, der Nichthäretiker
"...Mit Verlaub! Aber Ihr Vorwurf, viatorem, jene, die mit guten Argumenten Papst Franziskus kritisierten,..."
....................
Gute Argumente habe ich nicht angeprangert. Beleidigungen sind jedoch keine Guten Argumente .
View 129 more comments.

Pluralism of Religions "Willed By God" – Pope Francis

“The pluralism and the diversity of religions, color, sex, race and language are willed by God in His wisdom.” This claim is part of a February 4 inter-religious document signed in Abu Dhabi by Pope …
tbswv
Difficult to say but this pope is not Catholic! And I say that with sadness not bitterness.
Supporting other people's religions is called "Apostasy" It's also called "adultery" Solomon sinned so badly in the Lord's eyes by taking part in …More
Supporting other people's religions is called "Apostasy" It's also called "adultery"
Solomon sinned so badly in the Lord's eyes by taking part in the ceremonies of the child-sacrificing pagans in the Hills, that God in His Wrath sent enemies into his Kingdom to split it in two.
Solomon was concerned only with supporting the pagan religious beliefs of his wives and lead his people into occultist demon worship. This, consequently offended the Lord who became very angry with such betrayal.
View 19 more comments.