ml.news
21

യുവജനസൂനഹദോസിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ - സംഗീതജ്ഞ…

ഒരുപാടുപേർക്ക് ഇതറിയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ, ഞാൻ മുമ്പ് നിരവധി തവണ വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഞാനൊരിക്കലും സൂനഹദോസ് പിതാവ…
hi.news
28

युवाओं की धर्मसभा में तीन बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा - मेस्ट्रो ऑरेलियो पोर्फिरी द्वारा

बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं, लेकिन अतीत में, मैंने कई वैटिकन धर्मसभाओं में भाग लिया है। नहीं, मैं कभी एक धर्मसभा का फादर नहीं था लेकिन मैं वह अरगनिस्ट था जो होरा टर्टिया के दौरान धर्मसभा के फादर …
pt.news
99

Três coisas que eu gostaria de dizer no Sínodo da Juventude - por Maestro Aurelio Porfiri

Talvez muitos não saibam disso, mas no passado participei de muitos sínodos do Vaticano. Não, nunca fui um padre sinodal, mas fui o organista que acompanhou os padres sinodais durante a Hora Tércia. …
nl.news
97

Drie dingen die ik graag zou zeggen op de Jeugdsynode - door Maestro Aurelio Porfiri

Velen weten dit misschien niet, maar in het verleden heb ik aan veel Vaticaanse synoden deelgenomen. Nee, ik was nooit een synodevader maar ik was de organist die de synodevaders begeleidde tijdens …
ko.news
19

젊은 이 시노드에서 내가 말하고 싶은 3가지 - Maestro Aurelio Porfiri

별로 많은 사람들이 이 알지못하지만, 과거에, 나는 많은 바티칸 시노드에 참석했다. 아니, 나는 시노드 신부가 아니였지만 Hora Tertia 도중 시노드 신부들과 동행하는 …
fil.news
31

Tatlong Bagay na Gusto Kong Sabihin sa Sinodo ng Kabataan - Ni Maestro Aurelio Porfiri

Hindi marami ang nakakaalam nito ngunit, sa mga nakaraan, lumahok ako sa maraming sinodo ng Vatican. Hindi ako kailanman naging pari ng sinodo ngunit ako ang organista na sumasama sa mga Pari ng …
zh.news
639

在青年会议上我想说的三件事——Maestro Aurelio Porfiri

也许没有多少人知道这一点,但在过去,我曾参加过许多梵蒂冈会议。 不,我从来都不是会议神父,但我是在Hora Tertia期间陪伴神父的风琴师。我从来没有机…
hr.news
264

Tri stvari koje bih želio reći na Sinodi mladeži - maestro Aurelio Porfiri

Mnogi to ne znaju, ali u prošlosti sam sudjelovao na mnogim vatikanskim sinodama. Ne, nikada nisam bio otac sinode, ali bio sam orguljaš koji je pratio druge tijekom Hora Tertia. Nikad nisam imao …
uk.news
27

Три тези, якими я хочу поділитися з Синодом у справах молоді, - маестро Ауреліо Порфірі

Не думаю, що багато хто знає про це, але в минулому я приймав участь у великій кількості синодів Ватикану. Ні, я ніколи не був священиком, але виступав на органі, акомпануючи святим отцям під …
ru.news
58

Три тезиса о Синоде по делам молодежи, которыми я хочу поделиться - маэстро Аурелио Порфири

Не думаю, что многие знают об этом, но в прошлом я принимал участие в большом количестве синодов Ватикана. Нет, я никогда не был священником, но выступал на органе, аккомпанируя святым…
fr.news
2474

Maestro Aurelio Porfiri : Trois choses que j'aimerais dire au Synode de la jeunesse

Peu de gens le savent mais j'ai participé à de nombreux synodes du Vatican par le passé. Non, je n'ai jamais été un père synodal mais j'étais l'organiste qui accompagnait les pères synodaux pendant …
Ne nous laissez pas sucomber
je suis en total communion avec vous et je suis dans ma vie en hiver cela doit être le mois de décembre vers la semaine du 20 et il m'est très …More
je suis en total communion avec vous et je suis dans ma vie en hiver cela doit être le mois de décembre vers la semaine du 20 et il m'est très triste de voir ce qu'ils ont fait de l'Église de notre Seigneur ,je reste accrocher à la tradition ,qui est et était une lumière en se monde dépraver et pas que d'aujourd'hui ,mais il n"y à plu de lumière ils l'ont éteinte en 1959,il gèles dans les cœurs aujourd'hui .
GChevalier
Voilà un organiste qui en a ras-le bol et on le comprend facilement : je parle en connaisseur.
pl.news
12.2K

Trzy rzeczy, które chcę powiedzieć o Synodzie Młodych - Maestro Aurelio Porfiri

Niewiele osób wie, ale w przeszłości brałem udział w wielu synodach. Nie, nigdy nie byłem duchownym, ale organistą, który Ojcom Synodu akompaniował przy Hora Tertia. nigdy nie miałem okazji, by …
Weronika..S
Dominujący Kościół jest raczej Kościołem modernistów niż tych, którzy uznają tradycyjną i niezmienną naukę Kościoła Katolickiego, a świadczą o tym …More
Dominujący Kościół jest raczej Kościołem modernistów niż tych, którzy uznają tradycyjną i niezmienną naukę Kościoła Katolickiego, a świadczą o tym jednoznacznie aktualne wydarzenia, a szczególnie związane Watykanem, episkopatem Niemiec, Irlandii czy innymi episkopatami.
ms.news
16

Tiga Benda yang Akan Saya Perkatakan Semasa Synod Pemuda-Oleh Maestro Aurelio Porfiri

Tidak banyak yang tahu, tetapi pada zaman dahulu, saya telah menyertai banyak synod Vatican. Tidak, saya bukan father synod walau sekalipun, namun saya merupakan salah seorang ahli yang berada di …
vi.news
32

Ba điều tôi muốn nói ở Hội đồng Thanh niên - bởi Maestro Aurelio Porfiri

Không nhiều người có thể biết điều này nhưng, trong quá khứ, tôi đã tham gia vào nhiều hội thánh Vatican. Không, tôi chưa bao giờ là một người cha của hội đồng nhưng tôi là người đã đi cùng với những…
es.news
820

Tres cosas que me gustaría decir al Sínodo de la Juventud – por el maestro Aurelio Porfiri

No son muchos los que puede saber esto, pero en el pasado he participado en muchos sínodos vaticanos. No, nunca fue un padre sinodal, pero fui el organista que acompañó a los Padres sinodales durante…
hu.news
442

Maestro Aurelio Porfiri: Három dolog, amit ki szeretnék mondani a fiatalok szinódusán

Nem sokan tudják ezt rólam, de a múltban több vatikáni szinóduson is részt vettem. Nem, soha nem voltam szinódus atya, azonban én voltam az orgonista, aki a szinóduson résztvevő atyákat kísérte a …
lv.news
27

Maestro Aurelio Porfiri: "Ir trīs lietas, ko es vēlētos teikt jauniešu sanāksmē"

Daudzi to nezina, bet pagātnē esmu piedalījies daudzās Vatikāna rīkotajās sanāksmēs. Nē, es nekad neesmu bijis šõ sanāksmju vadītājs, bet es pavadīju tēvus, kuri vadīja sanāksmes, to laikā. Man …
ar.news
52

ثلاثة أشياء أود أن أقولها في مجمع الشباب- بقلم المايسترو أوريليو بورفيري

قد لا يعرف الكثيرون هذا، لكنني شاركت في الماضي في العديد من المجامع في الفاتيكان. لا، لم أكن أبًا للمجمع الكنسي أبداً، لكنني كنت عازف الأرغن الذي رافق آباء المجمع أثناء Hora Tertia.…
tr.news
25

Maestro Aurelio Porfiri: Gençlik Sinodu'nda Söylemek İstediğim Üç Şey

Çokları bilmiyor olabilir, ama geçmişte pek çok Vatikan sinoduna katıldım. Hayır, hiç sinod pederliği yapmadım, fakat Hora Tertia sırasında Sinod Pederlerine eşlik eden orgcuydum. Bu toplantılara …
csk.news
511

Tri veci, ktoré by som chcel povedať o Synode Mladých - maestro Aurelio Porfiri

Málokto to môže vedieť, ale v minulosti som sa zúčastnil mnohých Vatikánskych Synod. Nie, nikdy som nebol synodským otcom, ale ja bol som organistom, ktorý sprevádzal otcov Synody počas Hora Tertia. …