ml.news
103

പൂർണ്ണമായും പഴയ കുർബ്ബാനയിലേക്ക് മാറി ഇംഗ്ലീഷ് കർമ്മലീത്ത മഠം

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലിവർപൂളിലുള്ള ബ്രിക്കൻഹെഡ് കർമ്മലീത്ത മഠം നോവുസ് ഓർദോയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും റോമൻ ക്രമത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള പ്രക്രിയയിലാണ്. 1918-ലാണ് …
ro.news
28

Călugărițele carmelite engleze trec pe deplin la vechiul rit

Călugărițele carmelite din Birkenhead, lângă Liverpool, Anglia, sunt pe punctul de a face o tranziție completă de la Novus Ordo la Ritul Roman. Ordinul carmelitan a fost înființat în 1918. Surorile …
uk.news
24

Англійські кармелітки обирають Старий обряд

Сестри Ордена кармеліток з міста Беркенгед, розташованого недалеко від Ліверпуля, збираються повністю перейти до римського обряду, та тим самим відмовитися від Нового обряду. Орден кармелі…
zh.news
25

英国的卡梅尔进行完全古老的仪式

英格兰利物浦附近伯肯黑德卡梅尔(Birkenhead Carmel)的修女们正准备进行一次从Novus Ordo 到罗马仪式的彻底转变。 卡梅尔出…
hr.news
11257

Engleske karmelićanke u potpunosti prešle na Stari obred

Časne sestre Karmela iz Birkenheada u blizini Liverpoola u Engleskoj, uskoro će prijeći s Novus Orda na rimski obred. Karmel je osnovan 1918. godine. Sestre nose punu karmelsku odoru i slijede ustave…
Bogu hvala i slava!
Legio Mariae likes this.
vi.news
142

Carmel ở Anh hoàn toàn theo cổ lễ

Các nữ tu của Birkenhead Carmel, gần Liverpool, Anh, sắp sửa chuyển từ Novus Ordo sang Nghi thức La Mã. Carmel được thành lập vào năm 1918. Chị em mặc theo lễ phục Carmelite và tuân theo hiến pháp …
Léon Trương likes this.
ko.news
19

영국 가르멜, 완전히 고대 전례로 바꿔

영국 Liverpool 근처 Birkenhead 가르멜의 수녀들은 Novus Ordo에서 로만 전례로 완전히 바꿀 참이다. 이 Carmel은 1918년 설립되었다. 이 수녀들은…

Englischer Karmel kehrt ganz zum Alten Ritus zurück

Die Nonnen des Karmels im englischen Birkenhead bei Liverpool sind dabei, vollständig von der Neuen Messe auf den römischen Ritus umzustellen. Der Karmel wurde 1918 gegründet. Die Schwestern tragen …
Und wozu steht hier noch dieser Waschtisch?
Ach wie schön! Da lacht das Herz.
View 12 more comments.
fr.news
3882

Des carmélites anglaises passent au vieux rite

Les religieuses du Carmel de Birkenhead, près de Liverpool, en Angleterre, sont sur le point de passer complètement du Novus Ordo au rite romain. Ce Carmel a été fondé en 1918. Les sœurs portent tous…
DDFG5
"Le Vieux Rite", quel dédain !
AveMaria44
Il n'y a pas de "vieux" rite et puis c'est le prêtre qui célèbre la Sainte Messe, encore faut-il qu'il soit ordonné validement.
tr.news
87

İngiliz Carmel, Tamamen Eski Ayine Geçiyor

İngiltere'nin Liverpool kenti yakınlarındaki Birkenhead Carmel rahibeleri, Novus Ordo'dan Roma Ayinine tam geçiş yapmak üzere. Carmel 1918'de kuruldu. Rahibeler tüm Carmelite giysilerini giyiyor ve …
hu.news
2318

Az angol kármeliták a régi rítust követik

A Liverpool közeli Birkenhead kármelita apácái elhagyják a Novus Ordót a római rítusért. Az itteni kármelitákat 1918-ban alapították. Az apácák a teljes kármelita ruházatot viselik és az 1990-es …
Gratia copiosa and one more user like this.
ru.news
47

Английские кармелиты выбирают Старый Обряд

Сестры ордена кармелиток из города Беркенхед, расположенного недалеко от Ливерпуля, собираются полностью перейти к Римскому Обряду, отказавшись от Нового Обряда. Орден кармелиток …
lt.news
30

Anglų karmelitai pilnai perėjo prie senųjų mišių

Birkenhedo Karmelio vienuolės iš Anglijos, Liverpulio miesto, atliko visišką perėjimą nuo Novus Ordo mišių prie senųjų Romos ritualų. Karmelio tikinčiųjų ordinas įkurtas buvo 1918-aisiais. Vienuolės …
ar.news
17

كرمل الإنجليزية تتبع الطقوس القديمة بالكامل

أصبحت راهبات كرمل بيركينهيد، قرب ليفربول، إنجلترا، على وشك الانتقال الكامل من نوفوس أوردو إلى الطقوس الرومانية. وقد تأسست الكرمل في عام 1918. وتكتسي الأخوات عادة الكرمليت الكا…
es.news
12340

Carmelo inglés celebra plenamente el Viejo Rito

Las monjas del Carmelo de Birkenhead, cerca de Liverpool (Inglaterra), están a punto de hacer una transición completa del Novus Ordo al Rito Romano [Antiguo]. El Carmelo fue fundado en 1918. Las herm…
Muy bien, y que quiten la mesa protestante...
DEFENSA DE LA FE and one more user like this.
lv.news
31

Angļu karmelīti pievēršas vecajiem rituāliem

Birkenhedas Karmelītu mūķenes, kuras kalpo netālu no Liverpūles, Anglijā, gatavojas pilnībā pāriet no Novus Ordo uz Romas senajiem rituāliem. Karmelītu ordenis tika dibināts 1918. gadā. Māsas bija …
it.news
3113K

Carmelo inglese passa tutto al Vecchio Rito

Le suore del Carmelo di Birkenhead, vicino a Liverpool (Inghilterra) stanno per fare una transizione totale dal Novus Ordo al Rito Romano. Il Carmelo è stato fondato nel 1918. Le suore indossano l'…
TommasoG
Splendido!!! 💖 Preghiamo affinché sempre più ragazze vi entrino.
G.Anna and 10 more users like this.

Angielskie karmelitanki przechodzą na Ryt Trydencki

Karmelitanki z Birkenhead pod Liverpoolem (Anglia) zamierzają przejść z Novus Ordo na Ryt Trydencki. Ich dom założono w 1918. Siostry służą w pełnych karmelitańskich habitach i żyją zgodnie z instruk…
Zaraz Franciszek wyśle do nich ojca inspektora, który otworzy je na świat
ELOHIM.
Pl. News= Lesław Maleszka i gazeta wyborcza
View 2 more comments.

English Carmel Goes Fully Old Rite

The nuns of Birkenhead Carmel, near Liverpool, England, are about to make a full transition away from the Novus Ordo to the Roman Rite. The Carmel was founded in 1918. The sisters wear the full Carme…
lancs1
How wonderful. So many good things are happening in the NW of England.
HerzMariae
We need to pray for them more than they for us. There are many who will resist.
View 5 more comments.