ភាសា
397

ត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក

05:26
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។ Ap.vik.: Phnom… ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់…
7

Stabat Mater by James MacMillan in Sistin Chapel

00:33
Stabat Mater by contemporary composer Sir James MacMillan was performed in the Sistine Chapel (April 22), hosted by Cardinal Vincent Nichols. The first performance of the piece was in London in 2016.
សរសេរយោបល់…
155

Syrian Bishop: Better War-torn Syria Than Rotten Europe

Syrians should not emigrate as they won’t be happy in Europa, said Syrian Catholic Bishop Jano Battah. Talking to Syriana Analysis (April 12) Battah said that there is a "comfort life" in Europe. …
សរសេរយោបល់…
1 98

The Truth Is Never an “Idol”

02:32
Very Few Vocations in the Diocese of Rome Last Sunday, Pope Francis ordained in Saint Peter’s 16 priests, but only five of them belong to the diocese of Rome and were educated in Francis’ Seminary. … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់…
1
We need to read such articles...
unz.com

Each “click” brings us one step closer to the “Bang!”

Trump pulled the trigger, but instead of a “bang!” what the world heard was a demure “click”. Considering that we are talking about playing a most …
http://www.unz.com/tsaker/each-click-brings-us-one-step-closer-to-the-bang/
សរសេរយោបល់…
De Profundis
Extraordinary picture (1953, Swimmers at a Las Vegas hotel watch a mushroom cloud from an atomic test 75 miles away
3 3 787

Henry Sire LIVE WEBCAST April 23 : Pope Francis’ plan to change the Church

LIVE WEBCAST: Pope Francis’ plan to change the Church Pope Francis is on a mission to radically change the Church. We love him and pray for him, but we can’t let him harm the holy Catholic faith. …
សរសេរយោបល់…
aderito
What is Pope Francis and all cardinals and Bishops in comparison to Our Lord Jesus Christ , they are a drop in a bucket
mccallansteve
Francis plan for ,"change" is his plan to destroy.
1
On 19 August 1942, about 6,100 Allied soldiers tried to storm the beach at the port town of Dieppe, France. The operation was considered a total disaster. Troops found themselves blocked from access … ច្រើនទៀត
bbc.com

War heroine 'Angel of Dieppe' dies at 103

Sister Agnès-Marie Valois treated captured Canadians after the disastrous battle of Dieppe in 1942.
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43844090
សរសេរយោបល់…
1 2
upi.com

Catholic priest killed while hearing confessions in Mexico

April 21 (UPI) -- A Roman Catholic priest was killed Friday in the west-central Mexican state of Jalisco, the second priest murdered within one week …
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/04/21/Catholic-priest-killed-while-hearing-confessions-in-Mexico/5431524356000/
សរសេរយោបល់…
Sunamis 46
Rest in peace
2
National Catholic Reporter lauds Catholic heretics cobbling together a Sunday "Liturgy" at home.
ncronline.org

A weekend at Cape Cod shows glimpses of a future church

Once a year for the past few years, our small men's group has gathered at the home of one of our members, a cozy but plenty big place on a pond at …
https://www.ncronline.org/news/parish/weekend-cape-cod-shows-glimpses-future-church
សរសេរយោបល់…
De Profundis
"We forgot to plan a sign of peace. Vincent reminded us, and there followed 72 hugs."
Seidenspinner
The irony. is this is a group of rich white men in New England making it up as they go along.
5 1,8ពាន់

Cardinal Müller Unjustly Slams Pro-Lifers Who Criticise Francis' Pro-Abortion Bias

Pro-life activists worldwide criticise Pope Francis for relativizing abortion by equating it with social-justice issues like migration and poverty. In his Apostolic Exhortation Gaudete et Exsultate…
សរសេរយោបល់…
Anne T.
If we stick to God ALONE surely we will be excomunicated soon.........this is the "mercy" of a heretic pope and his heretic followers.
Sunamis 46
I just say Let's shift again by Laurence England
6 4 1ពាន់

Actor Mark Wahlberg and his wife Celebrate Daughter’s 1st Communion on Instagram

3

Actor Mark Wahlberg and his wife Rhea have been very public about their Catholic faith, posting Ash Wednesday greetings and calling for more priestly vocations. A few weeks ago, they shared pictures … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់…
Holy Cannoli
The following has been lifted from somewhere else. --------------------------------------- Dear Hollywood celebrities, You exist for my entertainment… ច្រើនទៀត
Holy Cannoli
J It gets better... Mark Wahlberg Thinks Celebrities Need to Shut Up About Politics “A lot of celebrities did, do, and shouldn’t,” he told Task & … ច្រើនទៀត