ភាសា
412

ត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក

05:26
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។ Ap.vik.: Phnom… ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
2 151

A (Very) Lonely Catholic Priest in Kerch

A lonely Monsignor Kasimir Tomasik, parish-priest in Kerch, participates at the October 19 Russian-Orthodox obsequies for the victims of the October 17 shooting in Kerch Polytechnic College, Crimea/…
សរសេរយោបល់
3 1 91

Fifty years ago, Pope Paul VI first celebrated Mass in a language other than Latin

01:39
Click here to receive the latest news: www.youtube.com/channel/UCxshhzR907v2w6… Visit or website to learn more: www.romereports.com On Saturday, Pope Francis will celebrate Mass in honor … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
VRS
Actually, it was almost 54 years ago. He could not have waited even for the end of the Council.
Don Reto Nay
Great! And now look at the wonderful fruits this wonderful tree has born. Catholic Church wake up!
1 1 46
01:16

Blessed Contardo Ferrini - October 17

breski1 Born •4 April 1859 at Milan, Italy Died •17 October 1902 at Suna, Verbano-Cusio-Ossola, Italy of a heart lesion •buried in Verbano •re-interred in the chapel of the Catholic University in … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Irapuato
1 1 86

Pope Francis Canonizes 7 Saints | Catholic Newsbreak 10-16-18

06:51
catholictv on Oct 16, 2018 -Pope Francis canonized 7 new saints this weekend. -The Diocese of Pensacola-Tallahassee asks for continued prayers for the victims of Hurricane Michael. -Pope Francis held… ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Irapuato
2 1 202

Disciple of the Apostles, Ignatius, on the Real Presence

05:13
Sobieski Celebrated The October 17 SAINT IGNATIUS OF ANTIOCH Bishop and Martyr († c. 107) St. Ignatius, Bishop of Antioch, was the disciple of St. John. When Domitian persecuted the Church, St. … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Irapuato
Irapuato
2 102

Winged Ox

"Luke, the saintly evangelist, achieved well-merited glory in the Church by telling of the gentle nature of Christ." – Magnificat antiphon for the feast of St Luke. The winged ox is the symbol for … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
7 495

Female cyclist who lost to trans ‘woman’ blasts ‘definitely’ unfair competition

The bronze medalist in last weekend’s female cycling championship isn’t pleased she lost to a biological male who identifies as a woman, Jennifer Wagner revealed this week. Wagner placed third in … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Prayhard
To quote a film character: 'that's a man baby.' A mentally ill man.
Ivan Tomas
"Evil is Good, Good is Evil",... let's call it - "Equality"!
1
blogspot.com

Il Sismografo

Israele Assembly of Catholic Ordinaries condemns desecration of Salesian Cemetery in Beit Jamal LPJ The cemetery of the Salesian Monastery at Beit …
http://ilsismografo.blogspot.com/2018/10/israele-assembly-of-catholic-ordinaries.html
សរសេរយោបល់
3 491

Twitter CEO, "Free Speech Not Our Mission, A Joke"

00:58
"This quote around free speech was never a mission of the company, it was a joke." - Jack Dorsey
សរសេរយោបល់
tbswv
No, your mission is censorship just like Nazi Germany and Soviet Russia under Stalin.
alex j
These Social Media types have gotten to big for their boots!!!!
lifenews.com

NIH Spends $13.5 Million on Aborted Baby Parts to Transplant Their Brain Tissue Into Mice

A new government contract uncovered by CNS News shows the federal government continues to spend taxpayer dollars on research using aborted baby …
https://www.lifenews.com/2018/10/17/nih-spends-13-5-million-on-aborted-baby-parts-to-transplant-their-brain-tissue-into-mice/
សរសេរយោបល់
5 1 2,5ពាន់

Rambling Archbishop Advocates "Different" Church

Bolognas pro-gay Archbishop Mateo Zuppi repeated during a Youth Synod press conference (October 18) the myth that Pope Francis [allegedly] fosters an attitude of "speaking with everyone" and of "…
សរសេរយោបល់
Prayhard
All this gibberish can be translated as 'more sodomy, more blasphemy.'
Joseph a' Christian
False priest James Martin, is an exceptionally destructive deceiiver. His full time job is promoting perverse, degrading homosexual ways. . And Jesus… ច្រើនទៀត
10 3,6ពាន់

Cardinal Schönborn Turns His Cathedral into Disco

Vienna Cathedral was on October 5 the scene of a crude disco spectacle - officially labeled an "ecumenical prayer" - with musicians jumping up and down in the presbytery (video below). The English-…
សរសេរយោបល់
Joseph a' Christian
These subversive homosexuals, are taunting the faithful. They hate our Lord Jesus, they are vain, . Jesus Is Holy. ច្រើនទៀត
angry bob
Don't know how much of this I can take. Christ certainly isn't here
1
Bishop Egan of Portsmouth asks his priests to wear purple vestments of penance this Sunday and say silent offertory prayers in reparation for abortion.

23 October

The admirable Lord Bishop of the diocese in which I am domiciled (although, of course, I am incardinated in the Ordinariate) has asked his priests …
http://liturgicalnotes.blogspot.com/2018/10/23-october.html
សរសេរយោបល់
4 3 254

Feast of St. Luke The Evangelist - October 18

01:16
Catholic Archdiocese Of Sydney (d. c. 84) Luke wrote one of the major portions of the New Testament, a two-volume work comprising the third Gospel and Acts of the Apostles. In the two books he … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Irapuato
Irapuato
3 3 341

Promises of the Sacred Heart of Jesus to Saint Margaret Mary Alacoque

Prayer in Adoration of the Sacred Heart Jesus Christ, my Lord and my God, Whom I believe to be really present in the Blessed Sacrament of the Altar, receive this most profound act of adoration to … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Irapuato
Irapuato
2 1 335

Pope Francis Meets With Polish President Andrzej Duda

01:17
currentsnews on Oct 16, 2018 Polish President, Andrzej Duda, visited the Vatican to celebrate the 40th anniversary of the election of John Paul II. It was the second time he had met the pope.
សរសេរយោបល់
Irapuato
Pacocatolic
Qué diferencia, como recuerdo a Juan Pablo II.