jamacor
562

ត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក

05:26
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។ Ap.vik.: Phnom…ច្រើនទៀត
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។
Ap.vik.: Phnom-Penh pp.catholiccambodia.org
Ap.pref.: Battambang; www.battambang.net
Catholic church in Cambodia catholiccambodia.org
en.news
19

Francis’ Ceremony Was "Pagan" And "Primitive" – Cardinal

The October 4 “pagan” Pachamama ceremony with Francis in the Vatican gardens should have been “avoided entirely” according to retired Caracas Cardinal Jorge Urosa Savino. He told AciPrensa.com (…
De Profundis
But the Vatican wants us to think that prostrating before Pachamas is a perfectly Catholic act. If you disagree, you don't want dialogue.
Eva
1
”It was also not exactly in “the spirit of dialogue” to install indisputably pagan images in churches in the central city of Christianity. And to conduct pagan rituals in the very gardens of the …ច្រើនទៀត
”It was also not exactly in “the spirit of dialogue” to install indisputably pagan images in churches in the central city of Christianity. And to conduct pagan rituals in the very gardens of the Vatican.”
thecatholicthing.org

Pachamama Sleeps with the Fishes - The Catholic Thing

So. . . . The greatest headline from yesterday: “Pachamama sleeps with the fishes.” A reference, for those who do not already know the history of …
Jungerheld
If someone could dig deeper and get more of an explanation of why the Vatican thinks this "property" is no big deal to have all over a Catholic …ច្រើនទៀត
If someone could dig deeper and get more of an explanation of why the Vatican thinks this "property" is no big deal to have all over a Catholic church or present at Vatican-sponsored events, with honor, dance, ceremony, etc., I think you would find a greater insult to the Amazonians than throwing Pachamama in the river. What do the Amazonians think of the Tiber incident, I wonder...
Tesa
31181

Defeated at the battle of the Tiber

R.I.P. Pachamamas. Won by special Catholic forces.ច្រើនទៀត
R.I.P. Pachamamas.
Won by special Catholic forces.
De Profundis
The statues were sent to the paripheries.
Eva
"Don’t expect to be recompensed for your goodness [by the Vatican].”
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
HerzMariae
disrn.com

Chinese authorities demolish megachurch, arrest pastors – Disrn

Chinese authorities destroyed a 3,000-seat megachurch in Anhui province and detained its pastors over the weekend, ChinaAid reports. No legal papers…
Tesa
256

What's the problem?

Credit: Robert Hoover
en.news
276

“No Default” in the Vatican – APSA President

“There is no default in the Vatican,” Bishop Nunzio Galantino, the president of the Administration of the Patrimony of the Apostolic See (APSA), told Avvenire.it (October 22). “We only need a spendin…
AlexBKaiser
blogspot.com

Meet Kyle J Baker SJ, the Stalinist Hippy Trying to Get Catholics Banned from Twitter

Yes, Kyle J Baker is a Jesuit. Or, perhaps I should say, of course he is. I know what you're thinking, and you're right. He also has been called a …
Tesa
“shocking” dispute over Asia’s largest Church news agency.
mattersindia.com

Asia’s largest Church news agency divided, readers baffled

By Jose Kavi New Delhi, October 19, 2019: Readers and associates of Union of Catholic Asian News (UCA News) seem confused and shocked after two …
en.news
682

Vatican's "Pachamama Is not Pachamama" Sham Fails

So far, speakers for the Amazon Synod tried hard pretending that the omnipresent idol Pachamama was not "Pachamama" but a "female statue" or a "symbol of life, fertility and Mother Earth." However, …
Gesù è con noi
12192

Headlines — October 21, 2019

02:59
Go to our website to watch thousands of hours of Catholic content. www.churchmilitant.com Sign up for a Premium account. www.churchmilitant.com/gopremium Follow us on Social Media! CM Twitter …ច្រើនទៀត
Go to our website to watch thousands of hours of Catholic content. www.churchmilitant.com Sign up for a Premium account. www.churchmilitant.com/gopremium Follow us on Social Media! CM Twitter – twitter.com/church_militant (@Church_Militant) Michael Voris — twitter.com/michael_voris Christine Niles — twitter.com/christineniles1 Facebook – www.facebook.com/ChurchMilitantcom/ (ChurchMilitantcom) Instagram – www.instagram.com/churchmilitantcom/ (@churchmilitantcom) Write to us! Questions? questions@churchmilitant.com Got a news tip? tips@churchmilitant.com General inquiries: contact@churchmilitant.com
DEFENSA DE LA FE
CHURCH MILLITANT IS A REAL CATHOLIC MEDIA THANKS GOD.
advoluntas@aol.com និង 1 អ្នកប្រើច្រើននាក់ចូលចិត្តមួយនេះ។.
Remnant newspaper
11310

AMAZON WOMEN...PRIESTS? (Synod Spokesman Jumps the Gun)

02:34
This is a clip from the RTV video from Rome -- The Sham Is On: Women Priests and Global Warming. We're releasing it as a stand-alone because we believe is a fairly serious synodal "slip up". Michael …ច្រើនទៀត
This is a clip from the RTV video from Rome -- The Sham Is On: Women Priests and Global Warming. We're releasing it as a stand-alone because we believe is a fairly serious synodal "slip up". Michael Matt filmed Edward Pentin asking one of the drafters of the Instrumentum Laboris--Archbishop Erwin Krautler--about women priests. Incredibly, the Archbishop straight up admitted he's in favor of women priests, just before a Vatican press handler managed to whisk him away. For more Remnant coverage of the Amazon Synod don't forget to subscribe to this channel and also to visit our website every day: remnantnewspaper.com/web/index.php
laurelmarycecilia
"...the wheels are coming off this machine..." The 'Catholic wheels' are coming off - clearly. However, the 'pagan wheels' are being put on. The vehi…ច្រើនទៀត
"...the wheels are coming off this machine..." The 'Catholic wheels' are coming off - clearly. However, the 'pagan wheels' are being put on.
The vehicle is planned to cart the economic, political, and organizational assets of the Church into the enthusiastic service of the NWO which includes a one World Religion serving the Masonic/Illumaniti/Marxist Ideal
advoluntas@aol.com ចូលចិត្តមួយនេះ។.
Sensus Fidelium
12259

Take Courage, Son, Your Sins are Forgiven You

11:16
Go to confession. For more please visit www.institute-christ-king.org/wausau-sermons & remember to say 3 Hail Marys for the priest The website sensusfidelium.us Paypal, Bitcoin, Anedot, Stripe, …ច្រើនទៀត
Go to confession.
For more please visit www.institute-christ-king.org/wausau-sermons & remember to say 3 Hail Marys for the priest
The website sensusfidelium.us
Paypal, Bitcoin, Anedot, Stripe, Square & PO Box donations - sensusfidelium.us/donate-support/
Patreon -- www.patreon.com/SensusFidelium
BitChute --- www.bitchute.com/channel/2DfNS9O91Ms0/
Donations to Sensus Fidelium is 501(c)3 tax deductible
Seidenspinner
“There is no obstacle for a man who wants to be saved other than negligence and laziness of soul.” St. Anthony the Great
pmfji និង 1 អ្នកប្រើច្រើននាក់ចូលចិត្តមួយនេះ។.
Knights Of Christendom
53597

Throwing the Pachamama idols in the River Tiber part 2

01:56
Pachamama idols thrown into the Tiber river! Subscribe KOC Youtube: www.youtube.com/channel/UCkjQo2xfk85Or2… MAKE KOC your homepage today. We have LINKS to all of the CATHOLIC NEWS agencies …ច្រើនទៀត
Pachamama idols thrown into the Tiber river!
Subscribe KOC Youtube: www.youtube.com/channel/UCkjQo2xfk85Or2…
MAKE KOC your homepage today. We have LINKS to all of the CATHOLIC NEWS agencies you need to stay in the loop!: knightsofchristendomblog.blogspot.com
Donate for our healthcare needs, family expenses, and to help the KOC message of Christendom against the godless liberty grow:
www.givinggrid.com/KnightsOfChristendom/
mystic
mmmm. Pachamamas were converted into poohsticks.
la verdad prevalece
These are the precepts and judgments, that you must do in the land, which the Lord the God of thy fathers will give thee, to possess it all the days …ច្រើនទៀត
These are the precepts and judgments, that you must do in the land, which the Lord the God of thy fathers will give thee, to possess it all the days that thou shalt walk upon the earth. Destroy all the places in which the nations, that you shall possess, worshipped their gods upon high mountains, and hills, and under every shady tree: Overthrow their altars, and break down their statues, burn their groves with fire, and break their idols in pieces: destroy their names out of those places. (Deuteronomy 12)
មើល 3 យោបល់ច្រើនទៀត។
Jungerheld
2500
Novella Nurney និង 1 អ្នកប្រើច្រើននាក់ចូលចិត្តមួយនេះ។.
Sepp Benedikt
34645

The Idols of Pachamama in Rome Are Destroyed and Cast Into the Tiber River

22:43
Dr Taylor Marshall explains how the Pachamama idols were thrown into the Tiber River and the history of Elijah, Saint Benedict, and Saint Boniface in destroying pagan idols. He also examines the …ច្រើនទៀត
Dr Taylor Marshall explains how the Pachamama idols were thrown into the Tiber River and the history of Elijah, Saint Benedict, and Saint Boniface in destroying pagan idols. He also examines the history of the tomb of Romulus and its connection with the Church of St Maria Traspontina, which was polluted by these idols. Here is the original video of the Pachamama's being thrown into the Tiber River: www.youtube.com/watch
CarolineA03
"Therefore when you shall see the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the Prophet, standing in the holy place (he that readeth, …ច្រើនទៀត
"Therefore when you shall see the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the Prophet, standing in the holy place (he that readeth, let him understand) then they that are in Jewry, let them flee to the mountains, and he that is on the house-top, let him not come down to take anything out of his house; and he that is in the field, let him not go back to take his coat. And woe to them that are with child, and that give suck in those days. But pray that your flight be not in the winter or on the Sabbath. For there shall be then great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, neither shall be. And unless those days had been shortened, no flesh should be saved: but for the elect, the days shall be shortened. Then if any man shall say unto you Lo, here is Christ, or there; do not believe him. For there shall rise false Christs and false Prophets, and shall shew great signs and wonders, so that the elect also (if it be possible) may be …ច្រើនទៀត
Susi 47
Great job And now the other garbage inside the vatican And the garden of the vaticanច្រើនទៀត
Great job
And now the other garbage inside the vatican
And the garden of the vatican
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
Tesa
811,4ពាន់

"Young people accuse Francis of heresy" - journalist asks. Answer from Schönborn

02:18
Philip Pullella, journalist of Reuters, says that "the criticism Paul VI received was from very qualified people" but "today young people barely beyond puberty, following people in the Church …ច្រើនទៀត
Philip Pullella, journalist of Reuters, says that "the criticism Paul VI received was from very qualified people" but "today young people barely beyond puberty, following people in the Church accusing Pope Francis of heresy". Fluffy answer about the loved pope by Vienna Cardinal Christoph Schönborn
CarolineA03
It's YOU who aren't qualified - you vain people . Dare to say the children and adults are incorrect to say that Francis is an Antipope. Any person …ច្រើនទៀត
It's YOU who aren't qualified - you vain people . Dare to say the children and adults are incorrect to say that Francis is an Antipope. Any person with the Holy Ghost spots it a mile away.
Your apostate group of base people are hardly qualified to discuss matters pertaining to Holiness. The whole lot of you are destined to be chained up together in Hell.
Dare to pretend the Saints have not foretold this time in great detail. AND that Christ HIMSELF spoke of how your whole agenda is Satanic. According to Our Lord's accepted Visionaries, you have superimposed a false ediface over His true Church which you seek to convince others has His authority. According to Our Lord's Saints, you perish! as satanically driven apostates in line with the New World Order out to disestablish the Church of Christ's faithful, hoping to link us all with your ridiculous outrage!
The immoral Usurption of Our Lord's Holiest See is so obvious to anyone - Atheists, not only children are able to judge you all to …ច្រើនទៀត
Positano
Messed up
មើល 6 យោបល់ច្រើនទៀត។
Eva
314,2ពាន់

Synod Speaker Admits - Idol Is "Pachamama"

00:03
At the press conference on October 21, someone on the panel refers to the Amazonian fertility idols as "la Pachamama". Full video here, Vaticano: lezione di tuffo per Pachamama un "furto" (cut scene…ច្រើនទៀត
At the press conference on October 21, someone on the panel refers to the Amazonian fertility idols as "la Pachamama". Full video here, Vaticano: lezione di tuffo per Pachamama un "furto" (cut scene, sound amplified from second 30)
Angie W.
Bergoglio is a public and stubborn heretic, who can no longer be called by any Catholic 'pope'. Much less this heresiarch can be called a Christian. …ច្រើនទៀត
Bergoglio is a public and stubborn heretic, who can no longer be called by any Catholic 'pope'. Much less this heresiarch can be called a Christian. St. Robert Bellarmine: "A manifest heretic is not a Christian, as is clearly taught by St. Cyprian, St. Athanasius, St. Augustine, St. Jerome, and others."
Ultraviolet
...meaning, all ceremonies and rituals involving said idol are pagan and everyone involved was blaspheming The Almighty --certain high placed clergy …ច្រើនទៀត
...meaning, all ceremonies and rituals involving said idol are pagan and everyone involved was blaspheming The Almighty --certain high placed clergy included.
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
asdew
1494

Pope Francis-Holy Mass to mark the World Mission Day 2019-10-20

01:28:22
Ultraviolet
Gotta love the eco-themed vestments, probably for a one-time use. :p
Susi 47
101528

Roth and Le Roi perform "Papagena / Papageno!"

03:22
Detlef Roth and Gaële Le Roi perform the Papagena/Papageno duet from "Die Zauberflöte." Also includes the last few lines of Roth's solo before the duet. Paris 2001.
St. Andreas
Die beste Königin der Nacht www.youtube.com/watchច្រើនទៀត
Die beste Königin der Nacht
www.youtube.com/watch
St. Andreas
Die schönste Papagena die ich kenne.
មើល 8 យោបល់ច្រើនទៀត។