Clicks1K

Dzisiejsi wrogowie Kościoła

Nie mam zamiaru w tym krótkim referacie mówić o wrogach Kościoła wewnętrznych, ale pragnąłbym tylko zwrócić uwagę na nieprzyjaciół z zewnątrz.

Jesteśmy świadkami gorączkowej akcji zwróconej przeciw Kościołowi Bożemu i to, niestety, nie bezowocnej. Apostołów bez liku.

W rejestrze Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zapisano aż 15 ich grup: badacze Pisma św., baptyści, zwolennicy nauki pierwszych chrześcijan, adwentyści, adwentyści siódmego dnia, joannici, metodyści, Kościół Boży, Wolny Kościół ewangelicki, ewangeliczni chrześcijanie, sztundyści karaimi, duchoborcy, mesjaniści, staroobrzędowcy (starowiercy-starokatolicy) i czesko-bracki Kościół. Nie ograniczają się oni do głoszenia fałszu słowem, ale też, i to bardzo obficie, zasypują nasze miasta i wioski najróżnorodniejszymi drukami w postaci czasopism, broszur, kartek ulotnych, a nawet książek. Różne „Ameryka-Echo”, „Strażnice”, „Nowe Drogi”, „Ewangelie Myśli”, „Zwiastuny Ewangeliczne”, „Polski Odrodzone” itp. przechodzą z rąk do rąk i zatruwają serca wiernych.

Cała ta robota to tylko wstęp.

Za tymi strażami przednimi idzie dopiero gros armii nieprzyjaciela. Kto nim jest? Może na pierwszy rzut oka zda się przesadzone, jeżeli powiem, że pierwszorzędnym, największym i najpotężniejszym wrogiem Kościoła to – masoneria.

Że powódź sekt protestanckich jest rzeczywiście awangardą masonerii, to wyraźnie wyznaje organ masoński „Wolna Myśl”. Mówi on: „Zastrzegając sobie całkowitą niezależność sądu o wewnętrznej wartości nauki kościoła narodowego, możemy jednak poprzeć jego walkę jak i każdej innej sekty protestanckiej z supremacją Kościoła rzymskiego”.

Kto to są masoni?

Ocenę ich podali już papieże, a najpierw w r. 1738 dnia 27 kwietnia Ojciec św. Klemens XII bullą In eminneti zarzuca im, że „pod zmyślonym jakimś poczciwości naturalnej pozorem i pod ścisłym, jak tajemnym przymierzem” działają. Potępia też masonerię i zabrania styczności z masonami pod karą ekskomuniki ipso facto [1], zarezerwowanej papieżowi.

A w 13 lat potem Benedykt XIV bullą z dnia 18 marca 1751 r. Providas Romanorum Pontificum ponawia potępienie Klemensa XII i jako powody podaje między innymi, że do masonerii „przypuszczani bywają ludzie wszystkich religii i sekt, i że, wedle opinii ludzi rozumnych i uczciwych, sekta ta jest zła i zepsuta”.

Papież Pius VII wydał dwie bulle, w roku 1813 (dnia 13 sierpnia) i 1821 (dnia 13 września), w których mówi: „Nikomu nie tajno, co za mnóstwo złośliwych ludzi spiknęło się w tych trudnych czasach naprzeciw Bogu i Jego Namiestnikowi, którzy do tego szczególniej zmierzają celu, ażeby pod płaszczem filozofii, przez czcze omamianie uwiódłszy wiernych i od nauki Kościoła ich oderwawszy, sam Kościół, choć nadaremny usiłowaniem, osłabili i obalili. Co ażeby tym łacniej osiągnęli, natworzyli zgromadzeń tajnych i sekt ukrytych, za których z pomocą spodziewali się łatwiej pociągnąć wielu do swych towarzystw spiskowych i zbrodniczych”. I dążą do tego, „aby każdemu nadać rozległą wolność według własnego wymysłu i fantazji sądzenia o religii, którą wyznaje, obojętność zaś zaprowadziwszy względem religii, nad co nie ma nic zgubniejszego, ażeby Jezusa Chrystusa mękę niegodziwymi jakimiś obrzędami zbezcześcili i znieważyli, żeby kościelnymi sakramentami i samymi religii katolickiej tajemnicami gardzili i obalili tę św. Stolicę Apostolską, przeciw której, jako dzierżącej zawsze apostolskiej katedry prymat, osobliwszą jakąś pałają nienawiścią i zdradliwym sposobem zgubę jej knują. Zbrodnicze są ich moralności zasady. Sprzyja ona rozkoszom lubieżności, pozwala zabić każdego, kto nie dochował sekretu, naucza, że wolno jest podniósłszy rozkosz, wyzuć z władzy królów i wszystkich władców, których z wielką ich zniewagą zowią pospolicie tyranami”.

To jednak nie przeszkadzało im bynajmniej zjednywać dla siebie władców. Dlatego też papież Leon XII w bulli Quo graviora z dnia 13 marca 1825 r., ponawiając dawniejsze potępienia papieży, dodaje słowa przestrogi dla władców: „To jest ich najchytrzejsza zdrada, że gdy zdają się być zajęci rozszerzaniem waszej władzy, wtenczas najbardziej do obalenia jej dążą. Bardzo się starają wmówić panującym, aby i innych biskupów władzę ścieśniali i osłabiali i powoli przywłaszczali sobie prawa papieskie i biskupie. Czynią to nie tylko z nienawiści do papieża, ale ażeby i ludy podległe berłu panujących książąt po obaleniu kościelnej władzy, do odmiany i obalenia politycznej formy rządu przywieść mogli”.

Podobnie potępili masonerię papieże Pius VIII bullą Traditi (24 maja 1829 r.), Grzegorz XVI bullą Mirari (15 sierpnia 1832) i kilkakrotnie Pius IX (9 listop. 1846 r., 20 kwiet. 1849, 9 grudnia 1854 r., 8 grudnia 1864, 25 września 1865 i 21 list. 1873 r.).

Wreszcie papież Leon XIII obszernie omawia sprawę masonerii i potępia ją bullą Humanum genus 20 kwietnia 1884 r. W niej też papież konstatuje, że „od półtora wieku masoneria stała się niezmiernie liczną, a posługując się zuchwalstwem i chytrością, opanowała wszystkie stopnie hierarchii społecznej i zajęła w łonie państw nowoczesnych władzę prawie równą monarszej”.

I nie przesadzali papieże!

Masoneria, zorganizowana przez wolnomyślicieli angielskich w Londynie w r. 1717, już w 6 lat potem w Konstytucjach Generalnych wytknęła sobie jasno cel, któremu nikomu zmienić nie wolno. „Każda z wielkich lóż – mówi ona – ma prawo ulepszać starsze przepisy i ustanawiać nowe, lecz nigdy nie zmieniać punktów zasadniczych, które mają pozostać na zawsze i gorliwie być wypełnianie”. Jakież są te punkty zasadnicze? Oto zupełne przekreślenie świat nadnaturalnego. Oczywiście, że wtedy nie ma mowy o religii ani o moralności.

Dążenie do tego celu widzimy na każdym kroku. Sztuka, literatura i prasa periodyczna, teatry, kina, wychowanie młodzieży i ustawodawstwo szybkim krokiem zdążają do usunięcia świata nadnaturalnego i dogodzenia ciału.

Nic dziwnego, bo też i masoneria rozgałęziła się bardzo; wedle spisu z roku 1907 stan masonerii w tym roku był następujący: [2]

* * *

W Polsce już w roku 1810 znanych było 12 lóż:

1. Wielka loża matka, Gwiazda wschodnia na wschodzie Warszawy
2. Loża Świątynia Irys na wschodzie Warszawy
3. Loża Bogini Eleuzis na wschodzie Warszawy
4. Loża Tarcza północna na wschodzie Warszawy
5. Loża Świątynia stałości na wschodzie Warszawy
6. Loża Braci Polaków zjednoczonych na wschodzie Warszawy
7. Loża Przesąd zwyciężony na wschodzie Krakowa
8. Loża Braci Francuzów i Polaków połączonych na wschodzie Poznania
9. Loża Hesperus na wschodzie Płocka
10. Loża Wolność odzyskam na wschodzie Lublina
11. Loża Krzyż rycerski na wschodzie Bydgoszczy
12. Loża Jutrzenka wschodząca na wschodzie Radomia

Na liście członków widnieją ministrowie, generałowie i inni dygnitarze tak wojskowi jak i cywilni w państwie.

Uwzględniając naszą połać kraju podam kilka nazwisk z tych stron: i tam między latami 1820-1821 członkami masonerii byli między innymi: [3]

Wszyscy ci należą wprawdzie do masonerii i dużo szkodzą, ale nie są częścią jej prawdziwej głowy. Są to tzw. masoni niebiescy, podczas gdy tzw. czerwona masoneria zacieśnia się do niewielkiej liczby osób, przeważnie Żydów, którzy w pełni świadomi swych celów, kierują całą liczną rzeszą mniej więcej „oświeconych” w sprawach organizacji masonów. Głowa ta jest nieznana i działa zawsze w ukryciu, by uniemożliwić przeciwdziałanie. Oni to układają plany roboty. Z ich warsztatu wyszła rewolucja francuska, szereg rewolucji w 1789 do 1815 roku, a także… wojna światowa. Wedle ich wskazania pracował Voltaire, d’Alembert, Rosseau, Diderot, Choiseul, Pombal, Aranda, Tanucci, Hangwitz, Byron, Mazzini, Palmerston, Garibaldi i inni. – Nazwisk obecnych członków nie znamy, ale na pewno do masonerii należy u nas Piłsudski. Oto dowód: Na dziesięć dni przed obaleniem gabinetu Ponikowskiego rozeszła się po Rzymie pogłoska, że ten gabinet upadnie, bo tak masoneria rozkazała Piłsudskiemu. Słyszałem o tym z ust wiarygodnych, bo sekretarza ks. biskupa Teodorowicza, ks. Bogdanowicza, który właśnie wtedy (o ile pamiętam) nawet był w Rzymie.

Masoneria wynosi na piedestał osoby, które chce, i strąca, kiedy one zapragną działać na własną rękę. Tego bardzo dotkliwie doświadczył na sobie Napoleon.

Jak możemy przeciwdziałać tej zarazie, tej armii antychrysta?

Niepokalana, Pośredniczka wszelkich łask, może i chce dopomóc. Bo na cóż objawienie w Lourdes, objawienie Cudownego Medalika, przez które tylu i tylu się już nawróciło Dusza, przejęta miłością ku Niej, na pewno stawi opór demoralizacji, tej walnej broni masońskiej. „My rozumowaniem Kościoła nie zwyciężymy – decydowali oni na jednym ze zjazdów – ale korupcją obyczajów”.

Zastanowienia też godne są przepowiednie Wandy Malczewskiej spisane przez ks. Grzegorza Augustynika, który ją osobiście znał, a które w części rzeczywiście się wypełniły. W nich Pan Jezus poleca: „Niech się potworzą stowarzyszenia niewiast – a osobne mężczyzn – różnych stanów, ale jednego ducha, pod opieka Matki mojej Niepokalanie Poczętej w celu tępienia rozpusty, a krzewienia cnoty czystości i bronienia jej. Kto Boga i ojczyznę kocha, zaklinam go na moje okrutne biczowanie i cierniem koronowaniem, niech się stanie członkiem tego stowarzyszenia – niech sam strzeże cnoty czystości, a tępi rozpustę i drugich do tego zachęca”.

A o. Urban w numerze grudniowym poświęconym Niepokalanemu Poczęciu wyraża przekonanie, iż na szerzące się dziś w świecie panowanie szatana jedynym ratunkiem jest gorąca cześć i naśladowanie Niepokalanej.

Przypisy:
[1] Karę tę zaciąga się na mocy samego przepisu prawa, po popełnieniu czynu, bez specjalnego orzekania władzy kościelnej. Jeżeli jakaś ekskomunika zarezerwowana jest papieżowi, to tylko on może z niej uwolnić. Ekskomunika wyłącza ze współuczestnictwa z wiernymi i sprowadza prawem określone skutki.
[2] Wykaz, opracowany na osobnej kartce, się nie zachował.
[3] Wykaz nazwisk, który był na kolejne osobnej kartce, również się nie zachował.
Ewelina Anna
Coś o wrogach Kościoła. Także wewnętrznych, Homoseksualizm i sodomia: zastosowanie i sposoby użycia w Kościele.
@stanislawp Dzisiaj o jezuitach jasno można powiedzieć, że tkwią w modernizmie po uszy, i szkodzą Kościołowi świętemu. Zresztą można jasno znaleźć w internecie wypowiedzi głównego przełożonego zakonu jezuitów, który twierdzi m.in, że cytuje: "nie wiadomo tak naprawdę co Jezus powiedział na temat cudzołożników. W tamtych czasach nie było dyktafonów".
Natomiast papież Klemens XIV był papieżem łago…More
@stanislawp Dzisiaj o jezuitach jasno można powiedzieć, że tkwią w modernizmie po uszy, i szkodzą Kościołowi świętemu. Zresztą można jasno znaleźć w internecie wypowiedzi głównego przełożonego zakonu jezuitów, który twierdzi m.in, że cytuje: "nie wiadomo tak naprawdę co Jezus powiedział na temat cudzołożników. W tamtych czasach nie było dyktafonów".
Natomiast papież Klemens XIV był papieżem łagodnym i bojaźliwym. I wrogowie Kościoła umieli pod naciskiem gróźb (m.in. groźbą krwawej wojny) wywrzeć na papieżu decyzję o rozwiązaniu zakonu jezuitów. Bo papież ten w tamtych czasach popierał zakon Jezuitów jako "dobry i godny pochwały". Ale tak jak pisałem wyżej wrogowie potrafili wywierać wpływ na tego papieża pod groźbą krwawej wojny. A papież nie chciał do tego dopuścić. I dlatego rozwiązał zakon jezuitów. Dopiero papież Pius VII przywrócił zakon w 1814 r.
Więc twierdzenie, że zakon jezuitów został założony po to, żeby rozwalać Kościół od środka jest nie prawdziwe bo zakon ten owy taki kiedyś nie był. Dziś można śmiało powiedzieć, że jezuici po SW II szkodzą Kościołowi, bo jak pisałem oni najbardziej weszli w modernizm i promują modernizm.
A tu umieszczam link do artykułu "Papież Klemens XIV i jezuici" z gazety górnoślązak: www.sbc.org.pl/…/iv4417-1913-42-…
@stanislawp Może nie jezuitów bo nie należał do tego zgromadzenia. Ale na na pewno też w dzisiejszych czasach za głoszenie takiej nauki zostałby uciszony przez swoich przełożonych, ale on by i tak dostosowałby się do tego zakazu, bo św. Maksymilian bardzo podkreślał jak ważna jest cnota posłuszeństwa wobec przełożonych.
One more comment from Pascendis Dominicis Gregis
@Weronika....S W nie długim czasie mam zamiar te artykuły, które wrzuciłem na moim koncie wysyłać znajomym i rodzinie i przekonać ich, aby rozsyłali to kolejnym znajomym. Proszę o modlitwę, aby te artykuły wydały dobre owoce i przyciągło te dusze przez Niepokalaną do Boga, tak jak robił to św. Maksymilian Maria Kolbe. Polecam ten artykuł, który właśnie przed chwilą wrzuciłem: Grożące niebezpiecz…More
@Weronika....S W nie długim czasie mam zamiar te artykuły, które wrzuciłem na moim koncie wysyłać znajomym i rodzinie i przekonać ich, aby rozsyłali to kolejnym znajomym. Proszę o modlitwę, aby te artykuły wydały dobre owoce i przyciągło te dusze przez Niepokalaną do Boga, tak jak robił to św. Maksymilian Maria Kolbe. Polecam ten artykuł, który właśnie przed chwilą wrzuciłem: Grożące niebezpieczeństwo
Weronika....S likes this.
Weronika....S likes this.
Weronika....S
Dobrze, że o tym piszesz, aby to co ukryte, stało się jawne. Myślę jednak, że gdyby wszystko ,,to co ukryte,, stało się w jakiś sposób jawne, niektórzy wcale by w to nie uwierzyli oskarżając o fałsz i prowokację, a inni; mocno zaskoczeni i zasmuceni.
@Quas Primas Dlatego trzeba mocno mówić o działaniu masonerii w Kościele, nawet jak ludzie będą nie dowierzać. Znam wielu księży, którzy nie zaprzeczają tej prawdzie, ale... niestety boją się o tym mówić na ambonach, a to jest wielki błąd. I niestety papieże też po SW II przestali też o tym mówić, a to z racji, że sama masoneria w Watykanie nalała im wody do ust. Ale bł. Katarzyna Emmerich w …More
@Quas Primas Dlatego trzeba mocno mówić o działaniu masonerii w Kościele, nawet jak ludzie będą nie dowierzać. Znam wielu księży, którzy nie zaprzeczają tej prawdzie, ale... niestety boją się o tym mówić na ambonach, a to jest wielki błąd. I niestety papieże też po SW II przestali też o tym mówić, a to z racji, że sama masoneria w Watykanie nalała im wody do ust. Ale bł. Katarzyna Emmerich w swych mistycznych wizjach o czasach ostatecznych powiedziała m.in, że prawdziwy Kościół zjedzie do podziemia, a masoneria stworzy fałszywy Kościół, gdzie wielu ludzi zwiedzie, ale też dała pocieszające słowa, że w końcu będzie papież, który przegoni masonerię z Watykanu i prawdziwy Kościół odzyska swoje miejsce na Stolicy Piotrowej. I tym słowami się pocieszajmy.
wacula25@wp.pl and one more user like this.
wacula25@wp.pl likes this.
Weronika....S likes this.
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
yuitrel likes this.
Ewelina Anna
Lektury posoborowych papieży. www.youtube.com/watch
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
Ewelina Anna
Skoro ratunkiem cześć Niepokalanej, nauczmy się wszyscy śpiewająco: Każdy może się nauczyć Ave Maria.
Pascendis Dominicis Gregis and one more user like this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
Weronika....S likes this.
3 more comments from Ewelina Anna
Ewelina Anna
A także tacy. Sami na to wpadli, czy im zewnętrzni wrogowie byli natchnieniem i inspiracją?

„Sługa ołtarza” depczący po ołtarzu.
Ewelina Anna
To ja uzupełnię nieco o wewnętrznych, wcale nie powiedziane, że nie powiązanych:

Oficerowie Zwodziciela.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
Ewelina Anna likes this.
@PiotrM Ok. Dzięki
PiotrM
Pascendis Dominicius Gregis, no właśnie. Teraz u mnie i Iwonny Teresy na yt robimy parę audio buków trzech Zdrowaś Mario i potrzeba zrobić coś więcej. Na razie myślę ale jak już zapali się światło to do dzieła. Zajrzyj na kanał Iwonna Teresa, tam znajdziesz tylko miłość i świętych.
@PiotrM Dlatego trzeba w tych czasach szczególnie przyciągać dusze do Niepokalanej.
PiotrM
No tak, tylko Niepokalana. Coś tam o tym mówił św. Jan Bosco.