Clicks330
Stylita
42

Boží slovo na den 29.11. A.D. 2019

Ježíš pověděl (svým učedníkům) toto přirovnání: „Podívejte se na fíkovník a všechny ostatní stromy: když vidíte, že už pučí, sami poznáváte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“
Lk 21,29-33
Anton Čulen
J. Ch. Korec: Domov a domovina: alianciazanedelu.sk/archiv/4782
Joske
Pro tyto verše skeptici útočili na Ježíše, že se mýlil.
„Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“
Nepochopili rozdíl mezi příchodem Božího království a koncem světa. Pokolení, ke kterému mluvil Ježíš, skutečně nepominulo, dokud se vše nestalo. Pouze ti, kterým bylo dáno, poznali blízkost Božího království. Zevní lidé …More
Pro tyto verše skeptici útočili na Ježíše, že se mýlil.
„Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“
Nepochopili rozdíl mezi příchodem Božího království a koncem světa. Pokolení, ke kterému mluvil Ježíš, skutečně nepominulo, dokud se vše nestalo. Pouze ti, kterým bylo dáno, poznali blízkost Božího království. Zevní lidé však vnímají pouze zevní věci tohoto světa.
Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten Zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci; to je ten, který byl zaset podél cesty. Mt 13:19
(Kdo je zaset podél cesty, není na cestě.)
Theodorá-Máriá likes this.
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel se ujal slova a řekl: Viděl jsem v nočním vidění, a hle – čtyři větry nebes rozbouřily veliké moře. A z moře vystupovaly čtyři veliké šelmy, navzájem se lišící. První byla jako lev a měla orlí křídla; viděl jsem, že křídla jí byla vytržena, (šelma) byla zdvižena od země, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel se ujal slova a řekl: Viděl jsem v nočním vidění, a hle – čtyři větry nebes rozbouřily veliké moře. A z moře vystupovaly čtyři veliké šelmy, navzájem se lišící. První byla jako lev a měla orlí křídla; viděl jsem, že křídla jí byla vytržena, (šelma) byla zdvižena od země, postavena na nohy jako člověk a bylo jí dáno lidské srdce. A hle – jiná šelma, druhá, podobná medvědu, byla vzpřímena na jedné straně, měla mezi zuby ve své tlamě tři žebra a říkali jí: „Vstaň, jez mnoho masa!“ Díval jsem se dále, a hle – jiná šelma jako levhart, měla na zádech čtyři ptačí křídla, čtyři hlavy měla ta šelma a byla jí dána moc. Potom jsem se díval v nočním vidění, a hle – čtvrtá šelma, strašlivá, děsná a mimořádně silná; měla veliké zuby ze železa, žrala a drtila, a co zbylo, rozdupala nohama. Lišila se od všech dřívějších šelem a měla deset rohů. Pozoroval jsem rohy, a hle – jiný malý roh vyrostl mezi nimi. Tři z dřívějších rohů byly před ním vytrženy, a hle – v onom rohu byly oči jako lidské a ústa, která mluvila zpupně. Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola – žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se: tu pro zpupná slova, která roh mluvil, byla šelma zabita, její tělo zničeno, byla vydána napospas ohni. Také ostatním šelmám byla odňata moc a byla jim vyměřena doba života na čas a dobu. Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království, a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.
Dan 7,2-14

Žalm:
Hory a vrchy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Vše, co na zemi roste, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.

Prameny, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Moře a řeky, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Velké i malé ryby, které plují ve vodě, velebete Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všichni nebeští ptáci, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Dan 3

Evangelium:
Lk 21,29-33

Církevní kalendář:
sv. Saturnin (+ asi 250)
V Toulouse, na jihu dnešní Francie, kam přišel jako misionář a biskup, byl za císaře Decia na Kapitolu města pro svou horlivost při šíření evangelia od pohanů zabit krutým způsobem, jak o jeho mučednictví informuje martyrologium. Uvázán za býka byl sražen na schodech, o které mu byla roztříštěna lebka a zdivočelý býk jím pak smýkal ulicemi města. Ve 4. století byl v těch místech postaven chrám.
catholica.cz
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.