Jazyk

Viděli, nerozuměli, nevěřili

5Jeho učedníci přišli na druhou stranu a zapomněli vzít chleby. 6Ježíš jim pověděl: „ Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!“ 7Oni se pak mezi sebou dohadovali a říkali: „To proto, …
Zedad
Přítel a jenom tak mimochodem, co založil Pán Ježíš?
Přítel
Ježíš římskokatolickou církev nezakládal.

Těm, kterým se dostalo stejného pokladu víry

1Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kterým se dostalo stejného pokladu víry jako nám spravedlností našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. 2Milost vám a pokoj kéž se rozhojní poznáním…
menhir
Láska Boží. Kinder
menhir
5A proto se věnujte s celou horlivostí tomu, abyste dospěli vírou k řádnému životu, řádným životem k poznání, 6poznáním k sebeovládání, sebeovládání… Více
2 147

Ty znáš tento lid, že je nakloněn ke zlu

15Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory, v rukou dvě desky svědectví, desky psané po obou stranách, na jedné i na druhé straně. 16A ty desky byly Božím dílem a to písmo vyryté na deskách bylo Písmem …
menhir
Udělali si boha ze zlata. Neměli na mysli božské věci, ale lidské. Udělali stejnou chybu jako Petr, kterému Pán řekl: »Jdi mi z očí, satane! Pohoršu… Více
menhir
30Když nastal příští den, řekl Mojžíš lidu: „Dopustili jste se velikého hříchu. Nyní ale vystoupím k Hospodinu, snad ho usmířím za váš hřích.“… Více

Ovládněte svůj jazyk i myšlenky

1Moji bratři, nechtějte být všichni učiteli. Víte přece, že my budeme souzeni přísněji. 2Vždyť každý z nás často chybuje. Jestliže někdo nechybuje v řeči, to už je člověk dokonalý, schopný držet na …
menhir
1Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. 2Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a … Více
menhir
Neklamte sami sebe! 10Z jedněch a týchž úst vychází dobrořečení i zlořečení. Moji bratři, tak to být nemá! 11Copak vydává pramen z téhož otvoru … Více

O tom, jak Židé modlářsky postavili Mojžíše mezi Boha a člověka

1Potom byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. 2V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. 3V nich lehávalo množství nemocných, slepých, …
pebu
Ježíš též učí: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ (Mt 7,3).
menhir
Sobota, ani Mojžíš nejsou více, než Bůh. Proto nás Ježíš učí, že mezi Boha a člověka nesmí být nic kladeno. Ježíš nás naučil modlit. Se všemi svými… Více
4 156

Svědectví o Marii, služebnici Páně

26V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. 28Anděl…
menhir
Maria ve svém chvalozpěvu zmiňuje Abrahama, otce izraelského národa. Jako kdyby si Maria s Abrahamem v čase, přesto však na věčnosti, podávali ruce, … Více
menhir
Středobodem první kapitoly Lukášova evangelia není Maria, ale Bůh. Celé Písmo svědčí o Bohu. Stejně tak svědčí i Maria: 46Maria řekla: »Velebí má … Více
2 185

Cesta k Bohu je od počátku bojem proti modlám

1Slyšte slovo, které k vám promluvil Hospodin, dome izraelský. 2Toto praví Hospodin: Neučte se cestě pohanských národů a nebeských znamení se neděste, ačkoliv se jich děsí pohanské národy. 3Vždyť …
Ladislav Bajza
Kresťania a dialog s falošnými náboženstvami? Dnes sa všetci predstavitelia katolíckej cirkvi snažia presvedčiť veriacich ,že po IIVatikánskom koncil… Více
menhir
Jejich bohové jsou jako strašák v okurkovém poli; nemluví, musejí se nosit, protože neumějí chodit. Nebojte se jich, protože nic zlého nedělají a … Více

Povzbuzení pro ty, kteří mají na mysli věci božské

1Žádného tedy zavržení není již pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, kteří nežijí podle těla. 2Neboť zákon ducha oživujícího osvobodil mě v Kristu Ježíši od zákona hříchu a smrti. 3Co totiž nemožno …
Zedad
15Neboť nepřijali jste ducha služebnosti, abyste se zase strachovali, nýbrž přijali jste ducha synovství, ve kterém voláme: „Abba, Otče!“
menhir
Příteli, především musím poznamenat, že člověk, který chtěl argumentovat proti sobotě, vybral nejméně vhodné verše. Citát z R 14:5-6a preferuje … Více
2 218

Kdo činí hřích, je z Ďábla

1Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi; a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. 2Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. …
menhir
19Vždyť já jsem skrze Zákon umřel Zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován: 20Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. (Ga 2:19-20a) Nežiji už … Více
menhir
6Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. Každý, kdo zůstává v Božím Synu, nehřeší. Každý hříšník je lhář. Nikdy… Více
3 166

Pavlovo rozhodnutí

1Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. 2Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižova…
menhir
Někteří lidé by rádi viděli Pavla jako neomylného. Pavel však neomylný nebyl. V tom je svědectví Písma svatého nádherné a cenné, že ukazuje člověka … Více
Přítel
To je úžasné, vidět, jak uvažoval člověk před tolika lety.

Jdi mi z očí, satane!

13Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: »Za koho lidé pokládají Syna člověka?« 14Odpověděli: »Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za …
menhir
Ano, Ježíš vyčítá zástupu, že se odmítá pozdvihnout nad své lidství (maří tak Boží plán s člověkem = satanismus), když se zajímá pouze o chléb, … Více
menhir
Segal 13. úno Proč nepřemýšlíte o tomhle. PROČ Ježíš nazývá lidské satanským? Proč člověk, který má na mysli jenom lidské, je satan? xxxxx Jistě, … Více
1 101

Vyšel rozsévač

5„Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno, a nebeští ptáci je sezobali. 6A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu. 7A jiné …
menhir
Tolik let je z kazatelen rozséváno SLOVO. Lidé poslouchají, ale pak stejně jdou dál svou cestou, dusí je jejich zájmy, bohatství a rozkoše života a … Více
7 1 499

Proroctví svatého Simeona

25Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. 26Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt,…
Samson1
Marie je pokorná služebnice, ale Bůh je dárce. Bůh povolal za krále Davida též od stád a učinil ho prorokem a králem. Ona též byla kdysi Marií.
Samson1
Právě Menhire i Panna Maria. Oni oba jsou znamením. P. Maria je Spoluvykupitelka.
5 142

Narození Ježíše Krista

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. 19Protože její muž Josef byl spravedli…
menhir
1I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:2Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.3Nebudeš míti bohů jiných … Více
menhir
4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 6Ať jsou … Více
11 3 282

Apoštolové prosili Pána: »Dej nám více víry!«

31Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn 32a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. …
Samson1
Největší dar je láska. sulnadzlato před 5 hodinami Samson je blbej honič. Co to je soli. Více
Samson1
Jo, jednou na to dojedete. Soli Samson je Boží miláček a s tím nic nenaděláš i kdyby ses podělala. Jedno vyznání viny je v úvodu a před … Více
10 178

V Kristu pohané získali israelské občanství

1Také vás, když jste byli mrtvi poklesky a hříchy svými, 2v nichž jste druhdy žili podle ducha světa tohoto, podle knížete mocnosti ovzdušní, duchů to, kteří působí nyní v neposlušnících, 3mezi nimiž…
menhir
Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém. Více
menhir
Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli, je spojen s Kristem. Je spojen s Kristem, aniž by tato skutečnost nutně musela být vědomá. Každý, … Více
21 1 259

Spása je z víry

Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. (Mk 16:16) 17Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, …
menhir
Ježíš od nás vyžaduje skutky víry: 31Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno. 32Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo… Více
miňocraft
V Cirkvi Svätej boli vždy verní svätí,ktorí pripomínali že bez živej viery sú všetky skutky mŕtve,vrátane siahodlhých pobožností,ďalekých pútí na … Více
10 1 163

Definice víry

Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. (Žd 11:1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 Ó, nerozumní Galaťané, …
menhir
Poučení pro ty, kteří jsou způsobilí k učení. Stejné jako je tomu v případě skutků z víry, je to i v případě tohoto výroku: 1Co se týká duchovních … Více
snakee
Evičko, chápeš to v duchu Antonína Eliáše Dohnala
41 3 162

Ježíšovy příkazy

Z Lukášova Evangelia 9. kapitoly 49Jan se ujal slova a řekl: »Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu a bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem jako my.«50Ježíš mu však …
menhir
mike084 před 2 hodinami Paralýza katolíků po DVK ohrožuje samotné základy Církve neděle 28. října 2018 Královský majestát Krista Krále (2009) Plini… Více
Segal
Beno dobře psal že lidé stále volí Barabáše. Je to projev lidské přirozenosti. Starý člověk v nich nezemřel. ©🛐⚠
11 1 298

Z Janova listu

1Miláčkové, nevěřte duchu každému, nýbrž zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť mnoho nepravých proroků vyšlo na svět.2Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista …
menhir
Tím jsme se dostali mírnou oklikou opět k mému zadání: Poproste Boha, aby vám osvětlil toto slovo: Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, … Více
menhir
Jak jsme se snadno přesvědčili, význam příkazu NEZABIJEŠ je NEZABIJEŠ. Je známo, že v minulosti často docházelo k záměně významů slov, aby se obhájil… Více