Coburg
774K
29:41
Úpenlivá prosba. Adresované pápežovi Františkovi.More
Úpenlivá prosba.
Adresované pápežovi Františkovi.
Peter(skala)
TomasSmolenak
to že sa mýliš, keď vravíš že je to zlepenina a nie je to cirkevne vyjadrenie, tak ti tu dávam ešte raz odkaz. Ked ho porovnáš s tým čo som tu uverejnil, tak čakám tvoju na reakciu?
rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/
😲
Tomáš, ale to je odkaz z "medialneho smetiska"
🥴
alino
Tomasi kde máš Ex Cathedra? To mi tam chýba
Pepík
Konečně přišel kněz, který to tady dá do latě. 👍
TomasSmolenak
a ešte jeden postreh hodný komentára: vidím, že sa tu zjavil ďalší neomylný peter-skala II., tak to beriem späť, lebo na rozdiel od petra-skaly, ktorý tu dáva väčšinou argumenty z mediálneho smetiska. Ty si tu dal hodnoverný dokument a preto, rešpekt! Kiež by tu bolo viacej takých, ktorí sa snažia aby informácia bola kóšer. 👍
TomasSmolenak
to že sa mýliš, keď vravíš že je to zlepenina a nie je to cirkevne vyjadrenie, tak ti tu dávam ešte raz odkaz. Ked ho porovnáš s tým čo som tu uverejnil, tak čakám tvoju na reakciu?
rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/
3 more comments from TomasSmolenak
TomasSmolenak
vidím, že sa tu zjavil ďalší neomylný peter-skala II. Ak si si nevšimol, tak na konci príspevku som nechal odkaz. Keby si si to všimol, tak sa tu nehráš na Kolumba :))
TomasSmolenak
asi si mike084 nepostrehol, že to čo som tu zverejnil, je cirkevné vyjadrenie.A to tvoje vyjadrenie je dobré pre teba,ľubicu, petra-skalu a podobne mysliacim. Nikto vás nenúti žiť čo Cirkev káže, lebo to je len pre tých, čo sa nielen nazývajú kresťania ale aj robia čo učí sv.Cirkev. (Jednu nedeľu, keď som vychádzal z chrámu sa jedna pani sťažovala, že znova bolo v oznamoch vyhlásene že bude …More
asi si mike084 nepostrehol, že to čo som tu zverejnil, je cirkevné vyjadrenie.A to tvoje vyjadrenie je dobré pre teba,ľubicu, petra-skalu a podobne mysliacim. Nikto vás nenúti žiť čo Cirkev káže, lebo to je len pre tých, čo sa nielen nazývajú kresťania ale aj robia čo učí sv.Cirkev. (Jednu nedeľu, keď som vychádzal z chrámu sa jedna pani sťažovala, že znova bolo v oznamoch vyhlásene že bude zbierka, stále len zbierky, to už nemá konca, atď. Myslel som si, že ona to asi chápe ako povinnosť a aj by chcela dať, ale už asi dala všetko. Bolo mi jej ľúto a tak som sa rozhodol,že takej dobrej duši pomôžem, kedže som mal výplatu pri sebe,tak som podišiel a spýtal som sa jej koľko už dala na všetky zbierky čo sa tu vyhlasovali? Pevne som sa rozhodol,že jej dám koľko povie,hoci by som mal aj celú výplatu odovzdať. Bol som šokovaný jej odpoveďou. Ja nedávam nič! Ja na také nikdy nedávam-dodala.) a tak ten čo tak kritizuje cirkev, že káže dodržať to a to, pravdepodobne nedodržuje asi ani Boží zákon. Ten čo najviac kričí, najmenej, alebo nič nerobí.
Na tebe postavím svoju Cirkev,.... kto vás počúva, ten Mňa počúva a kto vami pohŕda, ten Mnou pohŕda. Môžete aj neprijímať čo vám Cirkev káže, ale je od vás podle, že keď nedodržujete čo káže, tak namiesto hanbi ešte aj ústa otvárate!
TomasSmolenak
O neomylném učitelství Římského Velekněze.
„Nuže My, věrně se držíce tradice od počátku víry křesťanské přejaté, k slávě Boha Spasitele našeho, k vyvýšení náboženství katolického a k spáse národů křesťanských, za souhlasu posvátného Sněmu učíme a jakožto dogma Bohem zjevené vyhlašujeme:
Velekněz Římský, když mluví se stolce, to jest když vykonávaje úřad Pastýře a Učitele všech křesťanů …More
O neomylném učitelství Římského Velekněze.

„Nuže My, věrně se držíce tradice od počátku víry křesťanské přejaté, k slávě Boha Spasitele našeho, k vyvýšení náboženství katolického a k spáse národů křesťanských, za souhlasu posvátného Sněmu učíme a jakožto dogma Bohem zjevené vyhlašujeme:

Velekněz Římský, když mluví se stolce, to jest když vykonávaje úřad Pastýře a Učitele všech křesťanů ze své nejvyšší autority apoštolské prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož veškera Církev povinna jest se držeti, přispěním Božím, jemu v blaženém Petru slíbeným, požívá té neomylnosti, jíž božský Vykupitel Církev svou při prohlašování nauky o víře nebo mravech obdařenu míti chtěl; proto takováto prohlášení Římského Velekněze jsou sama sebou, bez ohledu na souhlas Církve, neopravitelna.

Kdo by pak tomuto Našemu prohlášení opovážil se, což Bůh odvrátiž, odporovati; proklet buď.

Dáno v Římě, ve veřejném slavnostním sezení v basilice vatikánské, roku Vtělení Páně tisícího osmistého sedmdesátého, dne osmnáctého července, pontifikátu Našeho roku dvacátého pátého.

Když Konstituce byla z kazatelny přečtena a všichni Otcové odhlasovali, Nejvyšší Velekněz vstav, potvrdil slavně dekrety a kanony, v Konstituci této obsažené, těmito slovy:

“Rozhodnutí a kanony, které v Konstituci právě přečtené jsou obsaženy, zlíbily se všem Otcům, až na dva, i My tedy s úchvalou posvátného Sněmu je tak, jak čteny byly, prohlašujeme a Apoštolskou autoritou stvrzujeme.”

II.Vatikánsky Koncil / dokument Lumen Gentium (LG) schválený pápežom Pavlom VI. ako aj jeho nástupcami: Ján Pavol I., bl.Ján Pavol II., Benedikt XVI.

Učiteľský úrad biskupov


25. „…Keď biskupi učia v spoločenstve s rímskym veľkňazom, nech im všetci prejavujú úctu ako svedkom Božej a katolíckej pravdy. Veriaci majú prijímať rozhodnutie svojho biskupa vynesené v Kristovom mene vo veciach viery a mravov a pridŕžať sa ho s nábožnou ochotou. Nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho veľkňaza, aj keď nehovorí slávnostne (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú najmä z povahy dokumentov, z častého predkladania toho istého učenia, ako aj zo spôsobu vyjadrovania.

Hoci jednotliví biskupi nemajú výsadu neomylnosti a sú rozptýlení po celom svete, ak sú spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a s Petrovým nástupcom –, ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu zhodujú vo veciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú Kristovo učenie.76 A to je ešte zjavnejšie, keď zhromaždení na všeobecnom cirkevnom sneme, sú pre celú Cirkev učiteľmi a rozhodujú vo veciach viery a mravov, a preto ich definície treba prijať s poslušnosťou viery.77

Táto neomylnosť pri definovaní učenia vo veciach viery alebo mravov, ktorou božský Spasiteľ obdaril svoju Cirkev, má taký rozsah, aký je rozsah pokladu Božieho zjavenia, ktorý treba svedomite opatrovať a verne vykladať.Túto neomylnosť má na základe svojho úradu rímsky veľkňaz, hlava kolégia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich v Krista, posilňujúci svojich bratov vo viere (porov. Lk 22, 32), s definitívnou platnosťou vyhlasuje učenie týkajúce sa viery alebo mravov.78 Preto sa jeho definície právom označujú za nepozmeniteľné samy osebe, a nie vďaka súhlasu Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pod vedením Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe svätého Petra, a tak nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu. Lebo vtedy rímsky veľkňaz nevynáša výrok ako súkromná osoba, ale vykladá alebo bráni katolícke učenie ako najvyšší učiteľ všeobecnej Cirkvi,osobitne vyznačený charizmou neomylnosti samej Cirkvi.“

Kódex kanonického práva (schválený pápežmi: bl.Ján Pavol II. a Benedikt XVI.)


Kán. 749 – § 1. Najvyšší veľkňaz je na základe svojho úradu neomylný v magistériu, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich, ktorý má za úlohu posilňovať svojich bratov vo viere, definitívnym úkonom vyhlasuje náuku o viere alebo mravoch za záväznú.
§ 2. Neomylnosť v magistériu má aj kolégium biskupov, keď magistérium vykonávajú biskupi zhromaždení na ekumenickom koncile, ktorí ako doktori a sudcovia viery a mravov vyhlasujú pre celú Cirkev náuku o viere alebo mravoch za takú, ktorej sa treba definitívne držať; alebo keď rozídení po svete, zachovávajúc spojenie spoločenstva medzi sebou a s nástupcom Petra, spolu s tým istým Rímskym veľkňazom hodnoverne učiac veci viery alebo mravov, zhodnú sa na jednej mienke, ktorej sa treba ako definitívnej držať.
§ 3. Nijaká náuka sa nechápe ako neomylne definovaná, ak to nie je zjavne zaistené

Kán. 750 – Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú s nimi v rozpore.

Kán. 752 – Aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu a vôle treba prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, alebo kolégium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú hodnoverné magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlasiť definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať tomu, čo sa s ňou nezhoduje.

Kán. 754 – Všetci veriaci sú povinní zachovávať konštitúcie a dekréty, ktoré s cieľom predkladať náuku a odsudzovať mylné názory vydáva zákonná cirkevná vrchnosť, zo zvláštneho dôvodu však tie, ktoré vydáva Rímsky veľkňaz alebo kolégium biskupov.

ENCYKLIKY (pápežské dokumenty)

Vízia Ida Peerdeman s Pannou Máriou (15.8.1950 / Matka všetkých národov / Amsterdam)

„Ideme ďalej!“ – hovorí Pani (Panna Mária)

I.P.: „Teraz vidím horné Taliansko a musím ho objjať. Potom vidím južné Taliansko a palcom si pridržujem pätu Talianska a pritom kladiem ostatné štyri prsty na južnú časť Talianska. Musím to urobiť. Počujem Pani:

„Nie, tam to naisto nie je v poriadku. Kde sú Encykliky ?

I.P: „Musím prekrížiť zvednuté paže. Stále vidím prázdne ruky. Vidím Dóm Svätého Petra. Počujem Pani hovoriť:

„Poznáš vôbec svoju moc ? Poznáš vôbec svoje učenie ?

Teraz píše slovo „Encykliky“ a hovorí:

„To je dobré. Uveď ich do praxe, rozšír to do všetkých strán, naľavo, napravo, nahore i dole. Vieš predsa…“


DEKRÉTY (pápežské dokumenty)

25.1.1951


„Pozeraj sa,“ – povedala Pani.

„Zo začiatku pristupovalo k svätému prijímaniu len málo ľudí.“

I.P: „Potom som počula hlas, ktorý prichádzal z vonku a vyhlasoval nový dekrét.Potom som uvidela, ako ľudia prúdia k sv.prijímaniu.“


„Tak sa to musí stať a tak sa to stane.“, povedala Pani. „Vidíš ten rozdiel?“

“Najpevnejším základom
nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy, ktoré Boh zjavil vo svojej svätej Cirkvi.

Pán,
ako najzručnejší Staviteľ, postavil svoju Cirkev na skale, aby búrky a prívaly, ktoré na ňu prídu počas jej pozemského trvania, zistili, že je absolútne nepohnuteľná (Lk 6,48).

Takto múdro zaistená
pevnými základmi, svojimi článkami viery, Cirkev Evanjelia je nepremožiteľne založená ako jedine pravá,

Rímsko-katolícka Cirkev.

Jedine v nej nájdeme jednotu viery, nádeje a lásky ; jedine táto Cirkev nie je rozštiepená rôznosťou mienok a nezrovnalostí, aká panuje v synagóge satana. Sekty a kacírstva sú plné tmy a bludov a vedú boj nielen medzi sebou a proti správnym dôvodom, ale každý bojuje aj sám so sebou, lebo v tej istej dobe, alebo v rôznych dobách pridržiava sa nezrovnávajúcich a bludných náuk. Proti všetkým takým bude naša viera vždy víťaziť a brány pekelné ju nepremôžu (Mt 16,18), ani v najmenšom bode, napriek tomu, že podľa proroctva Pána života ju ustavične mlátia a presievajú ako obilie, ako sa to stalo Jeho nástupcovi, svätému Petrovi.”

Vízie a proroctvá viz. ct.sr.Márie z Agredy (Španielsko) diktované

P.Ježišom Kristom a Pannou Máriou

- z knihy : “Tajomné (Mystické) mesto Božie” / III.zv./ I. kn. / 9.kap./ č.96)

Imprimatur : cirkev.schválenie pápež: Innocent XI.


Viac tu: rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/
alino
Pokánie je dôležité aj pre vegetariána, nielen pre masožravcov.
Lubica viem o čom píšeš.
TomasSmolenak
nie alino, pre teba to neplatí, lebo podla fotky tvojho profilu si vegetarián, si od toho oslobodený. Môžeš sa spokojne vrátiť späť na strom :)))
ľubica
toto audio hovorí o tom že vžd viac a viac ľudí spoznáva skutočný charakter rotariána Františka a to je dobré... je to v nemčine z rádia...
alino
Ďakujem, platí to to aj pre mňa
TomasSmolenak
nikde netvrdím, že doktorát je potrebný pre spásu duše. To hovoríš ty alino, tak ti prajem rýchle uzdravenie :)))
alino
Pre spásu duše nie sú doktoráty dôležité, teda sú naprd. To je diagnoza Tomas, treba to liečiť.
TomasSmolenak
Exhortacia je dokument Cirkvi podpísane Pápežom a teda záväzný pre všetkých členov KC. Zabúdate že nad takýmto dokumentom sa nediskutuje v zmysle prijať ho alebo neprijať. Dokument Cirkvi ma prijať každý,kto chce ostať v jednote z Cirkvou. 😇
TomasSmolenak
ľubica len privykaj k plaču lebo taký bude tvoj údel aj po smrti, 🙏 ak sa nespamätáš.
ľubica
Takže sa pýtam ešte raz: kto sú títo ľudia, čo verejne napomínajú p. F.? odpoved bola už daná, ano, novodobí mučeníci, pretože ich to určite zaťažuje ako každého kto kára, napomína....ved to robili správni veriaci vo všetkých dobách KC a stalo ich to život, ...a týchto to stojí miesto, lebo Bergoglio robí čistky tých verných, ktorí boli nazvaní argesívnimi fanatikmi, medzi ktorých patria:More
Takže sa pýtam ešte raz: kto sú títo ľudia, čo verejne napomínajú p. F.? odpoved bola už daná, ano, novodobí mučeníci, pretože ich to určite zaťažuje ako každého kto kára, napomína....ved to robili správni veriaci vo všetkých dobách KC a stalo ich to život, ...a týchto to stojí miesto, lebo Bergoglio robí čistky tých verných, ktorí boli nazvaní argesívnimi fanatikmi, medzi ktorých patria: kardinal J.Em. Burke,kardinal Gerhard Ludwig Müller, Bischof Atamasius Schneider
Takze suma sumárum:
Katolíci majú mravnú povinnosť odporovať ap. exhortácii Amoris laetitia, ktorá ohrozuje vieru a …
Papežovy výroky o „fundamentalistech“ mohou pomáhat dláždit cestu k aktivnímu pronásledování
.....si otvore konečne oči a uši..... 👌 !!!!!
ľubica
pre papolatrijcov I. : vKontexte (34) EXHORTÁCIA O RODINE AMORIS LAETITIA - TV Lux
pre papolatrijcov II. : EXHORTACIA AMORIS LAETITIA o rodine.
......................................................................................................................
ste veľmi úbohí.... pretože ste slepí a hluchí 🙏 .... si nenájdete čas na prehodnotenie pohľadu, ktorý som mala aj ja.... ale po šoku …More
pre papolatrijcov I. : vKontexte (34) EXHORTÁCIA O RODINE AMORIS LAETITIA - TV Lux
pre papolatrijcov II. : EXHORTACIA AMORIS LAETITIA o rodine.
......................................................................................................................
ste veľmi úbohí.... pretože ste slepí a hluchí 🙏 .... si nenájdete čas na prehodnotenie pohľadu, ktorý som mala aj ja.... ale po šoku, plaču, som oslobodená od vyhlásení Bergoglia...., len ma mrzí že tieto rozbušky= domumenty hádže veselo ďalej a spôsobuje chaos v KC!
vot što takóe papolatria??? PAPOLATRIA !!!!!!!!!!- posoborowy zabobon, który powoduje odejścia katolików z Kościoła
One more comment from ľubica
ľubica
TomasS plus jemu podobní verklíci: vy si kedy ráčite uvedomiť, že ked toľko odborníkov či z radov duch.hierarchie alebo z radov laikov / lekárov, profesorov apod./ protestuje proti niečomu čo pápež schválil, alebo napísal, dal súhlas k tomu.... a na druhej strane je veľká odozva v podobe námietok, tak musite mat klapky na očiach a štuplaky v ušiach..!!!
DEO GRATIAS 1000x za ľudí z duch. …More
TomasS plus jemu podobní verklíci: vy si kedy ráčite uvedomiť, že ked toľko odborníkov či z radov duch.hierarchie alebo z radov laikov / lekárov, profesorov apod./ protestuje proti niečomu čo pápež schválil, alebo napísal, dal súhlas k tomu.... a na druhej strane je veľká odozva v podobe námietok, tak musite mat klapky na očiach a štuplaky v ušiach..!!!
DEO GRATIAS 1000x za ľudí z duch. hierarchie ako 45 statočných! Myslíte si že títo nemajú čo iné robiť??? Myslíte si, že ich to nebolí kam kráča dnešný rímsky biskup Bergoglio aj so svojou modernistickou, liberálnou gardou, ktorou sa obklopil?
Papež přímo jmenoval liberální účastníky synody: Kasper, Dannels,Schönborn, Cupich , Wuerl, Maradiago
.... kardinál Kasper a Marx - demolatori viery, Arcibiskup Cupich- priekopník prijímania pre homosexuálne páry,arcibiskup Victor Manuel Fernández a pod .ktorí páchajú a páchali záškodnícku činnosť na synode o rodine 2014/2015?Arcibiskup Victor Manuel Fernández (alias Tucho, ako je všeobecne známy), sa okrem iného preslávil svojimi výrokmi v súvislosti so synodou o rodine 2014, :„Byla zde pouze skupina šesti či sedmi poněkud agresivních fanatiků,kteří ale nepředstavují ani pět procent ze všech [synodních otců].“
Ste to vy , TomasS , Hebel a spol. , ktorí ste doteraz nespoznali, kto sú to tí siedmi ´agresívni fanatici´! Sú to novodobí nekrvaví mučeníci podobní Jánovi Krstiteľovi alebo laikovi Tomášovi Morusovi, ktorí sa správajú podľa DESATORA, podľa EVANJELIA a keď vidia, že niekto ide proti BOŽIM PRAVIDLAM A ROBI SI SRANDU ZO SVATEHO PISMA CIZE HO PREKRUCA, tak nevahaju a napomenu ho. A JE IM UPLNE JEDNO ci je to kolega alebo šéf!!!! JE TO PREJAV LASKY SPOJENEJ S PRAVDOU Z ICH STRANY! keby im to bolo ukradnute, tak by mávli rukou a povedali by si pre seba: Pápež zle hovoríš, zavádzaš, ja si budem robiť ale svoju prácu ďalej , kašlem na teba, nech ta Boh za to súdi...a pod. LENZE ONI STRACAJU CAS S TYMTO VEREJNYM POHORSOVATELOM=BERGOGLIOM, slušne , jasne, pravdivo mu X- krat dohovaraju, vypisuju listy, články, blogy voiceofthefamily.com/,
KEY DOCTRINAL ERRORS AND AMBIGUITIES OF AMORIS LAETITIA
EROTIC OR HERETIC JOY?
CATHOLICS CANNOT ACCEPT ELEMENTS OF APOSTOLIC EXHORTATION THAT THREATEN FAITH AND FAMILY April 8, …
a niektore z nich su aj prekladane TU:
Dr. Anna M. Silvas: V ohlušujícím mlčení se slovo „cizoložství“ ve slovníku Amoris laetitia vůbec …
Není "Amoris laetitia" pohárem obsahujícím „smilné víno“? - analýza AL
Pane, proč spíš? Je bouře...! : V nauce se nic nemění, ale zcela se mění praxe!!!
Exhortácia Amoris Laetitia mení učenie Cirkvi , a bodka!
Takže sa pýtam ešte raz: kto sú títo ľudia, čo verejne napomínajú p. F.? odpoved bola už daná, ano, novodobí mučeníci, pretože ich to určite zaťažuje ako každého kto kára, napomína....ved to robili správni veriaci vo všetkých dobách KC a stalo ich to život, ...a týchto to stojí miesto, lebo Bergoglio robí čistky tých verných, ktorí boli nazvaní argesívnimi fanatikmi, medzi ktorých patria: kardinal J.Em. Burke,kardinal Gerhard Ludwig Müller, Bischof Atamasius Schneider
Takze suma sumárum:
Katolíci majú mravnú povinnosť odporovať ap. exhortácii Amoris laetitia, ktorá ohrozuje vieru a …
Papežovy výroky o „fundamentalistech“ mohou pomáhat dláždit cestu k aktivnímu pronásledování
.....si otvore konečne oči a uši..... 👌 !!!!!
TomasSmolenak
Coburg tu niektorým nepomáha ani najvyššia autorita, lebo práve ona je tu kritizovaná. Tebe to nedošlo? Takže ani ja si nerobím ilúzie že tu zaváži to, že mám titul z teológie aj filozofie dosiahnutý na Pápežskej Univerzite Teologickej Jana Pavla II. Tu to ale nepomáha, lebo duch ktorého tu niektorý delikventi vniesli (Peter-skala,ľubica, a im podobný nevzdelaný"vodcovia") je vzatý z ulice,…More
Coburg tu niektorým nepomáha ani najvyššia autorita, lebo práve ona je tu kritizovaná. Tebe to nedošlo? Takže ani ja si nerobím ilúzie že tu zaváži to, že mám titul z teológie aj filozofie dosiahnutý na Pápežskej Univerzite Teologickej Jana Pavla II. Tu to ale nepomáha, lebo duch ktorého tu niektorý delikventi vniesli (Peter-skala,ľubica, a im podobný nevzdelaný"vodcovia") je vzatý z ulice,tak sa človek niekedy aj trochu rozčúli :))) ale pohoda píšeme ďalej ✍️ lebo možno si niečo z toho prečíta aj niekto kto úprimne hľadá Krista 😇