Clicks1.2K

Mimoriadna výzva k modlitbe sedembolestného ruženca na zastavenie zabíjania nenarodených detí na Slovensku a na osobnú účasť pred NR SR 12. 6. na podporu Vdp. M. Kuffu

Anton Čulen
44
Priatelia, duchovní otcovia a veriaci, od dnes do 12. júna sa o 21.00 hodine budeme spájať v modlitbe sedembolestného ruženca za poslancov NR SR, ktorí rokujú o potratovom zákone. Vás duchovní otcovi…More
Priatelia, duchovní otcovia a veriaci, od dnes do 12. júna sa o 21.00 hodine budeme spájať v modlitbe sedembolestného ruženca za poslancov NR SR, ktorí rokujú o potratovom zákone.
Vás duchovní otcovia prosíme o pozvanie veriacich k modlitbe posvätného ruženca v tomto čase.

Vyzývame veriacich na Slovensku a všetkých ľudí dobrej vôle na zjednotenie sa v modlitbe Sedembolestného sv. Ruženca, do ktorej sa už zapojili viaceré organizácie z Bratislavy, Trnavy, Žiliny, Michaloviec a Humenného.

Dôležité je aj vaše osobné svedectvo ale aj priama účast a podpora pre Vdp. Mariana Kuffu na tichej demonštrácii „Nemý výkrik“ pred NR SR dňa 12. 6. 2018 o 12:45 hod, kedy sa bude znovu rokovať v NR SR o „potratovom zákone“. Pred NR SR by sa malo prísť modliť pokiaľ možno čo najviac občanov Slovenska. Čas upresníme.

Je dôležité, aby sa modlilo pokiaľ možno celé Slovensko. Prosme Boha o odpustenie a toľko potrebnú milosť pre Slovenský národ. Postavme sa s pomocou Božou a Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska na stranu života. Zastavme šírenie kultúry smrti.

Boh žehnaj Slovensko!

Proliferi

Kontakt:

Margita Potocká
tel.: 0908 576 285

Lucia Žužová
tel: 0905 299 144

Katechizmus Katolíckej Církvi o potrate

„Nezabiješ zárodok potratom ani neusmrtíš novonarodené dieťa.“49 (Didaché)

2272 -Formálna (vedomá a dobrovoľná, a nie iba materiálna) spolupráca pri potrate je ťažký hriech. Cirkev trestá tento zločin proti ľudskému životu kánonickým trestom exkomunikácie. „Kto zapríčiní potrat, ktorý skutočne nastane, upadne do exkomunikácie uloženej vopred vyneseným rozsudkom (excommunicatio latae sententiae)“, 51 „samým činom spáchania deliktu“ 52 a za podmienok stanoveným právom. 53 Cirkev tým nemieni zužovať oblasť milosrdenstva. Zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu a nenapraviteľnú škodu spôsobenú usmrtenému neviniatku, jeho rodičom a celej spoločnosti.

Video: Pochvala Vdp. M. Kuffu pre poslankyňu ĽSNS N. Grausovú, ktorej tim pripravil zákon na ochranu nenarodených detí

TU: alianciazanedelu.sk/archiv/1751


2273 Neodňateľné právo každého nevinného ľudského jednotlivca na život je konštitutívnym prvkom občianskej spoločnosti a jej zákonodárstva:

„Občianska spoločnosť i politická moc musia uznať a rešpektovať neodňateľné právo osoby. Práva človeka nezávisia ani od jednotlivcov, ani od rodičov a nie sú ani koncesiou spoločnosti a štátu. Patria k ľudskej prirodzenosti a sú vlastné ľudskej osobe vďaka stvoriteľskému činu, v ktorom má osoba svoj pôvod. Medzi týmito základnými právami treba v tomto ohľade pripomenúť právo na život a telesnu neporušitelnost každej ľudskej osoby od chvíle počatia až po smrť.“ 54

Vo chvíli, keď pozitívny zákon zbavuje nejakú skupinu ľudských bytostí ochrany, ktorú im má občianske zákonodárstvo poskytnúť, štát popiera rovnosť všetkých pred zákonom. Keď štát nedáva svoju moc do služeb práv všetkých občanov a najmä tých nejslabších,, sú tým ohrozené samotné základy právního štátu…Ako dôsledok rešpektovania a ochrany, ktoré treba priznať ešte nenarodenému dieťaťu už od chvíle jeho počatia, má zákon stanoviť primerané trestné sankcie za každé úmyslné porušenie jeho práv:“ 55

2274 Keďže sa s embryom má už od počatia zaobchádzať ako s osobou, treba ho chrániť v jeho neporušiteľnosti, liečiť ho a uzdraviť, pokiaľ je to možné, ako každú inú ľudskú bytosť.

TU: alianciazanedelu.sk/archiv/1751
One more comment from Anton Čulen
dáždik likes this.
amarillo
extraordinary call to the prayer of the Rosary to stop the killing of unborn children on ... Friends, spiritual fathers and believers, from 12 of june at 9pm we will be joined in the prayer of the rosary as MPs of the Slovak Republic who are talking about the abortion law. we ask the believers to invite believers to pray for the sacred rosary at this time. We call the faithful in Slovakia and …More
extraordinary call to the prayer of the Rosary to stop the killing of unborn children on ... Friends, spiritual fathers and believers, from 12 of june at 9pm we will be joined in the prayer of the rosary as MPs of the Slovak Republic who are talking about the abortion law. we ask the believers to invite believers to pray for the sacred rosary at this time. We call the faithful in Slovakia and all people of good will to unite in the prayer of the St. Rosary
Anton Čulen likes this.
amarillo shares this.
Nadzwyczajne wezwanie do Bolesnej modlitwy różańcowej, aby powstrzymać zabijanie nienarodzonych dzieci na ... Przyjaciele, ojców duchowych i wiernych, od dziś do 12 czerwca o godzinie 21.00 godzinę łączymy się w modlitwie Różańcowej Bolesnej dla członków Parlamentu, który negocjuje ojców duchowych aborcji zákone.Vás z proszę zapraszając wiernych do modlitwy Różańca świętego w tym čase.Vyzývame …More
Nadzwyczajne wezwanie do Bolesnej modlitwy różańcowej, aby powstrzymać zabijanie nienarodzonych dzieci na ... Przyjaciele, ojców duchowych i wiernych, od dziś do 12 czerwca o godzinie 21.00 godzinę łączymy się w modlitwie Różańcowej Bolesnej dla członków Parlamentu, który negocjuje ojców duchowych aborcji zákone.Vás z proszę zapraszając wiernych do modlitwy Różańca świętego w tym čase.Vyzývame wierzących w Słowacji i wszystkich ludzi dobrej woli, aby zjednoczyć się w modlitwie Bolesnej St. różaniec
majina1 and one more user like this.
majina1 likes this.
Peter(skala) likes this.