Clicks50

Francis cảm ơn Greta Thunberg vì đã chống lại sự thay đổi khí hậu "nhân tạo"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsBdrcmujdls