Clicks47

Nhà thờ Đức Bà mới như một thánh địa cho "Kinh Phúc Âm" về kỹ thuật sinh thái

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsDamnhlecum