Clicks1.3K

Tragédia celibátu - mŕtva manželka

amarillo
128
Cieľom tejto publikácie je analýza koreňov znevažovania manželstva v histórii Rímskokatolíckej cirkvi a pomenovanie zásadných negatívnych faktorov, ktoré prispeli k dnešnému stavu absolutizácie …More
Cieľom tejto publikácie je analýza koreňov znevažovania manželstva v histórii Rímskokatolíckej cirkvi a pomenovanie zásadných negatívnych faktorov, ktoré prispeli k dnešnému stavu absolutizácie celibátu.

Cieľom tejto publikácie je vyzdvihnutie manželstva a rodiny v spojitosti so sviatosťou kňazstva, analýza koreňov znevažovania manželstva v histórii Rímskokatolíckej cirkvi a pomenovanie zásadných negatívnych faktorov, ktoré prispeli k dnešnému stavu odstavenia ženatých od možnosti prijať presbyterát alebo episkopát. Žijúce manželky týchto mužov sú k prijatiu svätenia zásadnou prekážkou. Medzi apoštolmi a neskôr v klére boli ženatí a celibátni. Kňazská služba je kompatibilná s rodinným životom aj v Rímskokatolíckej cirkvi. Hlavný dôvod pre svätenie ženatých mužov je ontologický, nie praktický.

Tragédie celibátu – mrtvá manželka má ambíciu stimulovať diskusiu o svätení ženatých mužov vo vnútri Cirkvi a dosiahnuť rovnocennosť ženatých kňazov s celibátnymi. Začatý proces dekontaminácie sexuality bude zavŕšený, až keď sa aj ženatý kňaz bude môcť stať biskupom. Ženatí muži prijímali kňazstvo za života svojich manželiek a slúžili ako kňazi miestnej kresťanskej komunite. Od 12. storočia je ženatý rímskokatolík túžiaci po kňazstve „čakateľom“ na smrť svojej manželky, ktorá ho diskvalifikuje a robí ho nevhodným kandidátom. Ježiš volal do radov apoštolov aj ženatých mužov milujúcich svoje zákonité manželky. Kresťanstvo sa „narodilo“ do systému rozlišovania čistého – nečistého v rámci manželskej intímnej lásky. Negatívna teológia manželskej sexuality prenikala do kresťanstva z antických filozofií, dobových náboženstiev alebo zo starozákonných predpisov o kultovej čistote. Kresťanstvo negatívne ovplyvnil Platón, stoicizmus, novoplatonizmus, novopytagorejizmus, kynizmus, manicheizmus a gnosticizmus. Ak sa k problematike manželskej intímnej lásky negatívne nevyjadroval Starý zákon, tak sa prísne morálne normy preberali z antického prostredia a naopak. Platónsky dualizmus slávi v kresťanstve svoj úspech.

Kresťanstvo sa formovalo v nepriaznivej atmosfére voči manželskej láske. Absorbovalo predkresťanský odvrat od tela. V snahe byť akceptované sa prispôsobuje grécko-rímskemu svetu v rešpektovanej askéze, súperí o prestíž, ktorú samo podstatne spoluvytvára. Súťaženie medzi pohanstvom a kresťanstvom núti kresťanov k askéze, ktorá bola prioritou a identifikačným znakom. Olympiacum – preteky „kto z koho“ vyhrávajú celibátnici nad manželským stavom. Dejiny kresťanskej fascinácie askézou sú dejinami umierajúcej manželskej erotiky. Platonizujúcu líniu kresťanskej teológie predstavujú Tertulián, Origenes, kapadócki otcovia, Ambróz, Augustín, Hieronym, Gregor Veľký, Peter Damiani a ďalší. Platónova negatívna telológiaprojektovala kresťanskú teológiu manželstva. Kresťanský stredovek devalváciu tela a defraudáciu manželstva završuje zamedzením prístupu k sviatosti kňazstva. Sexualita kontaminuje. Rozkoš je hriech. Manželské sebadarovanie je morálnym poškvrnením. Kresťanský hérós začal byť mimo manželstva žijúci askéta. Poškvrnenie trpené v rámci manželstva je dobré akurát tak pre jednoduchých veriacich, ale nie pre vyššiu triedu klerikov. Kategória čistýchklerikov vládla kategórii nečistých. Kastu čistých bolo treba stoj čo stoj zachovať. Proti manželstvu diakonov, kňazov a biskupov sa v ranom a začiatkom vrcholného stredoveku viedol boj, aby si celibátni klerici voči mocným veľmožským rodom udržali výsady, monopol a imunitu. Zamedzenie prijatia presbyterátu alebo episkopátu ženatým mužom počas života ich manželiek bolo súčasťou veľkého boja 11. a prvej polovice 12. storočia: Kto je viac − biskup alebo knieža? Znevažovanie manželstva a praktické odmietnutie spájania tejto sviatosti s kňazstvom bolo súčasťou veľkej psychickej revolúcie. Existuje lepšia bariéra, ktorá by mohla byť postavená medzi klérus a laikov, ako sexualita?

Židovský model otca a manžela vykonávajúceho kult sa v kresťanstve úplne stratil vplyvom antickej mentality vyvyšovania celibátnika. Pre stredovekých mníšskych reformátorov je najväčším hriechom telesná rozkoš. Popiera sa sakramentálna povaha manželstva. Staroveké a stredoveké cirkevné autority sa pozerali na manželskú sexualitu pohrdlivo. Genitálie a telo sú svätými a čistými len vtedy, keď sa manželsky nepoužívajú.

Antický svet by kresťanmi pohŕdal pre ich prvotné autority, keby boli apoštoli kontaminovaní slasťou v manželskom intímnom sebadarovaní, preto boli ideologicky potrebnejší čisto celibátni vodcovia kresťanských komunít. Ženatí apoštoli ako manželia a otcovia doteraz striktne nie sú vyzdvihovaní ako vzory v týchto rolách. Potláčanie manželskej kňazskej, biskupskej, či pápežskej lásky v umení alebo v prácach historikov jestvuje v Cirkvi dodnes. Ježiš však nemohol pokladať prípadné deti z manželstiev apoštolov za deti hriechu. Zablokovanie sa pre hĺbku krásy spojenia sviatostí manželstva a kňazstva je dôsledkom negatívnej teológiemanželskej sexuality. Manželská intimita ako nečistota je hlboko zakorenená paradigma, ktorú definitívne prekoná až svätenie ženatých mužov. Princíp radikálneho rozporu medzi láskou Boha a láskou človeka, princíp negatívnej teológie tela dostáva definitívny smrteľný úder encyklikou Benedikta XVI. Deus caritas est. Praktickým naplnením bude až svätenie ženatých mužov za kňazov a biskupov Rímskokatolíckej cirkvi.

Promiskuitné a pedofilné aféry kléru ako dôsledok monopolu celibátu (svätá arogancia) a nesvätenia ženatých sú katastrofou pre Cirkev od čias Gregora VII. Vylúčenie otcov rodín a manželov z radov kňazstva prinieslo Rímskokatolíckej cirkvi mnoho bolestí, okrem iného v podobe odpornej pedofílie. Predsedajúca v láske má výlučne celibátnych členov duchovenstva, ktorí sa dopúšťajú zneužívania detí a pritom celibátne vedenie Rímskokatolíckej cirkvi stále odmieta svätenie ženatých mužov za kňazov a biskupo
v, ktoré by prečistilo vzduch.

Kňazstvo je jediná sviatosť v dejinách, ktorej vysluhovanie sa pre istú skupinu veriacich zastavilo a odmietlo. Cirkev radšej nechá ľudí bez nedeľného slávenia Eucharistie, akoby mala vysvätiť ženatých mužov. Rímskokatolícka cirkev by sa mala učiť spiritualitu Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá ostala otvorená pre ženatých mužov, teda otvorená Ježišovmu modelu konania pri výbere apoštolov. Muž prežívajúci manželskú lásku nevysluhuje inú Eucharistiu ako celibátnik. Ak je celibátnik kňazom vyššej kvality, ide o relikt stredovekej dualistickej mentality. Ježišovi bola monopolizácia celibátu cudzia, jeho klérus bol pestrý. Peter nebol pre Ježiša kvôli manželstvu špinavý, ani apoštolom druhej kategórie. Kristus celibátnika Jána miloval, ale Cirkev zveril ženatému Petrovi. Ak by mali ženatí apoštoli v deň Poslednej večere manželské splynutie, odmietol by im Ježiš dať seba samého v Eucharistii?

Rímskokatolíckych kňazov a biskupov čaká veľká úloha: v radosti sa identifikovať so svojím celibátom po boku ženatých kňazov a biskupov, ako dokladá tradícia Cirkvi. Ich ženatí kolegovia budú prežívať plnosť manželskej lásky, ktorá sa nebude brať ako mravné poškvrnenie. Podľa súčasného Kódexu kánonického práva Latinskej cirkvi (can. 1047) Boží projekt manželstva je iregularitou a manželka jednoduchou prekážkou (can. 1042). Pre Ježiša a Cirkev prvého tisícročia to bolo inak. Elitarizmus rímskokatolíckych duchovných niekedy znamená pohodlné užívanie si na celibátnom tróne, ktorý je mimoriadne, až nekristovsky ďaleko od obyčajných ľudí. Ženatý kňaz nebude alter Christus v menšej miere ako celibátny. Napodobní Učiteľa znížením sa k laikom.

Prvotné kresťanské spisy (biblické aj mimobiblické) neobsahujú polaritu medzi manželskou intímnou láskou a Eucharistiou. Polarita sa objavuje až v neskorších textoch, ktoré už boli poznačené stoicizmom, či návratom k starozákonnej kultovej nečistote. Najsvätejšia čistota a špina manželskej sexuality sú nekompatibilné. Z prijímania Eucharistie vylučovala aj menštruácia. Legitímne ženatý kňaz, ktorý má manželské intímne sebadarovanie, sa stáva nehodným svojho stavu. Manželská intímna láska nie je hodná Boha, nie je hodná Eucharistie, nie je hodná kňaza.

Stredovekej panovníckej moci a systémuríšskej cirkvi v Rímsko-nemeckej ríši špeciálne vyhovovala monopolizácia celibátneho stavu v klére na úkor ženatých. Panovník potreboval sakralizovať svoju pozíciu. Cez kňazstvo sa mohol ženatý muž dostať k slobodnému stavu. Mnohí kňazi – otcovia rodín sa snažili zabezpečiť slobodný stav aj pre svojich potomkov, čo narážalo na tvrdý odpor vtedajšej šľachtickej a celibátno-klerickej moci. Vylúčenie ženatých mužov z radov duchovenstva vyhovovalo aj svetskej spoločnosti, ktorá sa bála konkurencie klerikálnych dynastií. Člen katedrálnej kapituly nemohol splodiť legitímneho potomka, aby sa obmedzilo rozrastanie dynastických rodín. Boj šľachty a kléru sa končí víťazstvom kléru. Ženatí muži boli z kléru odstránení. Kandidáti na vyššie svätenia boli vyberaní výlučne takí, ktorí podporovali klerickú stranu proti šľachte. Systém veľmožských rodov bol nastavený tak, že dedil len jeden člen rodu, pre ostatných ostávala povinná neženatosť. Povinnosť svetského celibátu pre mladších členov rodov bola v čase zápasu o zamedzenie svätenia ženatých samozrejmosťou. Majetok rodu musí zostať celistvý, nesmie sa deliť. Odopieranie sobáša mladším členom rodov bolo vzorom pre Latinskú cirkev pri odopieraní svätenia ženatým.

Písmo pozýva ženatých mužov túžiť po biskupskej službe v Cirkvi, no my sme z informatívnej Ježišovej vety o celibátnom stave (Mt 19, 12) urobili diktatúru na bránenie spájania sviatostí manželstva a kňazstva a monopol na vykonávanie bohoslužobnej eucharistickej činnosti výlučne pre celibátnikov, čo zariadila ľudská túžba po moci, hmote a elitarizme.

Publikácia písaná z lásky k Cirkvi a z úcty k pravde ďalej analyzuje 3. kánon Nicejského koncilu, ordo cluniacensis, vovedené ženy do domácnosti klerika (subintroductae), manželku ako sestru vo viere (adelfén gynaika), postoje cirkevných otcov 2. – 5. storočia k teológii manželskej …
miňocraft
Ak by som 20 rokov nechodil ku grekokatolikom,tak by som to netvrdil.
Peter(skala)
miňocraft pred 1 minútou

A ja by som nechcel byť kňazom a zároveň manželom,preto som iba jedno,vidím však,že to funguje u tých grekokatolikov úplne normálne.


to znie taK SLNIEčKáRSKY a "sebaisto" ako ked nieto povie: neviem ako to je naisto...ale určite sa mýliš
Peter(skala)
miňocraft pred 2 hodinami
3 x zle.

hovorí sa: celé zle
miňocraft
U grekokatolikov,ak sa “neudá” 🙂,tak adept na vysviacku ju môže prijať len vtedy,ak cíti povolanie žiť v celibáte,inak nie a potom prijíma okrem kňazskej vysviacky aj mníšske sľuby a stáva sa z neho kňaz-mních,alebo starosloviensky:
Jeromonach.
Mimochodom- sviatosť knazstva nevylučuje lásku 🙂
A ja by som nechcel byť kňazom a zároveň manželom,preto som iba jedno,vidím však,že to funguje u tých …More
U grekokatolikov,ak sa “neudá” 🙂,tak adept na vysviacku ju môže prijať len vtedy,ak cíti povolanie žiť v celibáte,inak nie a potom prijíma okrem kňazskej vysviacky aj mníšske sľuby a stáva sa z neho kňaz-mních,alebo starosloviensky:
Jeromonach.
Mimochodom- sviatosť knazstva nevylučuje lásku 🙂
A ja by som nechcel byť kňazom a zároveň manželom,preto som iba jedno,vidím však,že to funguje u tých grekokatolikov úplne normálne.
dalila
naozaj celibát nie je dogma
v GKC majú pred vysviackou čas na ženbu, ale čo keď sa neudá? ako to potom je, neviete?
a len tak na okraj, nechcela by som byť manželkou sviatostného kňaza
miňocraft
3 x zle.
1.Katolícka Cirkev má rovnakú platnosť dogiem v každej jej časti,bez ohľadu či i de o rímskych katolíkov alebo gréckych,koptských,malabarských a ešte neviem akých KATOLÍKOV.
Každý katolík totiž musí prijímať a veriť VŠETKY dogmy,bez ohľadu v ktorom cirkevnom spoločenstve katolíckej Cirkvi je.Ak by to tak nebolo,tak by aj naši grécki katolíci ak by existovala katolícka dogma o povinnom …More
3 x zle.
1.Katolícka Cirkev má rovnakú platnosť dogiem v každej jej časti,bez ohľadu či i de o rímskych katolíkov alebo gréckych,koptských,malabarských a ešte neviem akých KATOLÍKOV.
Každý katolík totiž musí prijímať a veriť VŠETKY dogmy,bez ohľadu v ktorom cirkevnom spoločenstve katolíckej Cirkvi je.Ak by to tak nebolo,tak by aj naši grécki katolíci ak by existovala katolícka dogma o povinnom celibáte, boli heretici,čo je samozrejme blbosť.
Dogma je vždy záväzná pre CELÚ Katolícku Cirkev bez výnimky.
Zo správneho pochopenia tejto základnej otázky vyplývajú aj ostatné odpovede
dalila likes this.
Peter(skala)
miňocraft pred 17 minútami

1.Môže Cirkev a pápeži akceptovať ,že určitá časť Katolíckej Cirkvi neprijíma niektorú DOGMU?

2.Môžeš s oficiálneho zoznamu katolíckych dogiem doložiť tú DOGMU,ktorá definuje celibát ako povinnosť pre kňazov?

A ešte jedna pomocná otázka:
Môže byť disciplinárna záležitosť v Cirkvi predmetom dogmy a vzťahuje sa na ňu aj neomylnosť?

1.môže ale nie časť RKC. …More
miňocraft pred 17 minútami

1.Môže Cirkev a pápeži akceptovať ,že určitá časť Katolíckej Cirkvi neprijíma niektorú DOGMU?

2.Môžeš s oficiálneho zoznamu katolíckych dogiem doložiť tú DOGMU,ktorá definuje celibát ako povinnosť pre kňazov?

A ešte jedna pomocná otázka:
Môže byť disciplinárna záležitosť v Cirkvi predmetom dogmy a vzťahuje sa na ňu aj neomylnosť?

1.môže ale nie časť RKC. Takí sa stávaju heretikmi
GKC nie je RKC
2.Nemôžem, pretože zoznam nie je uplný, nakolko je vždy otvorený pre dalšie dogmy.
3.neomylnosť áno, ale celibat nie je LEN zaležitosťou discipliny

Ked to zhrniem, človek sa nesmie striktne upjať len na samotný zakon, ktorý nie je dokončený, ale práve naopak na ten zákon, ktorý definitivne ustanovuje príkaz celibatu
Peter(skala)
miňocraft pred 16 minútami
Peter(skala),nevšimol si si,že v tej dogmatickej konštitúcii sa píše o celibáte v trvalom diakonáte pre latinskú Cirkev a teda nemá všeobecnú platnosť ale iba na jeden obrad v katolíckej Cirkvi?

A ešte o zasvätenom mníšskom živote v rozličných rehoľných rádoch, ktorý som nikdy nespochybnil?

a nevšimol si si, že celý čas sa bavime o RKC celibate, o čom je aj …More
miňocraft pred 16 minútami
Peter(skala),nevšimol si si,že v tej dogmatickej konštitúcii sa píše o celibáte v trvalom diakonáte pre latinskú Cirkev a teda nemá všeobecnú platnosť ale iba na jeden obrad v katolíckej Cirkvi?

A ešte o zasvätenom mníšskom živote v rozličných rehoľných rádoch, ktorý som nikdy nespochybnil?

a nevšimol si si, že celý čas sa bavime o RKC celibate, o čom je aj téma?
Alebo to sme už tak daleko zašli ?
miňocraft
Peter(skala),nevšimol si si,že v tej dogmatickej konštitúcii sa píše o celibáte v trvalom diakonáte pre latinskú Cirkev a teda nemá všeobecnú platnosť ale iba na jeden obrad v katolíckej Cirkvi?
A ešte o zasvätenom mníšskom živote v rozličných rehoľných rádoch, ktorý som nikdy nespochybnil?Tento sposob prežívania viery skutočne dobrovoľného celibátu bol vždy otvorený pre mužov i ženy,pre …More
Peter(skala),nevšimol si si,že v tej dogmatickej konštitúcii sa píše o celibáte v trvalom diakonáte pre latinskú Cirkev a teda nemá všeobecnú platnosť ale iba na jeden obrad v katolíckej Cirkvi?
A ešte o zasvätenom mníšskom živote v rozličných rehoľných rádoch, ktorý som nikdy nespochybnil?Tento sposob prežívania viery skutočne dobrovoľného celibátu bol vždy otvorený pre mužov i ženy,pre duchovenstvo i laikov.
Predmetom našej debaty je,či je povinný celibát u nerehoľnych stavov dogma.A keďže vo východných katolíckych cirkvách je necelibátne kňazstvo tradičné už po 2 tisícročia a pápeži ho akceptujú,je jasne,že to žiadna dogma nemôže byť.V oficiálnom zozname katolíckych dogiem,ktorý som ti tu poskytol,takej dogmy niet.
Skôr než budeš chcieť kopiť písmenká,skús poctivo odpovedať na tieto 2 otázky:
1.Môže Cirkev a pápeži akceptovať ,že určitá časť Katolíckej Cirkvi neprijíma niektorú DOGMU?
2.Môžeš s oficiálneho zoznamu katolíckych dogiem doložiť tú DOGMU,ktorá definuje celibát ako povinnosť pre kňazov?
A ešte jedna pomocná otázka:
Môže byť disciplinárna záležitosť v Cirkvi predmetom dogmy a vzťahuje sa na ňu aj neomylnosť?
Peter(skala)
LUMEN GENTIUM
www.kbs.sk/…/lumen-gentium
DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA O CIRKVI


Keďže však tieto pre život Cirkvi prepotrebné úlohy sa vo viacerých krajinách môžu iba ťažko plniť podľa súčasnej disciplíny latinskej Cirkvi, bude sa môcť diakonát obnoviť ako osobitný a trvalý stupeň hierarchie. Spadá do pôsobnosti kompetentných územných biskupských konferencií rozličného druhu so schválením …More
LUMEN GENTIUM
www.kbs.sk/…/lumen-gentium
DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA O CIRKVI


Keďže však tieto pre život Cirkvi prepotrebné úlohy sa vo viacerých krajinách môžu iba ťažko plniť podľa súčasnej disciplíny latinskej Cirkvi, bude sa môcť diakonát obnoviť ako osobitný a trvalý stupeň hierarchie. Spadá do pôsobnosti kompetentných územných biskupských konferencií rozličného druhu so schválením pápeža rozhodnúť, či a kde je pre pastoračnú činnosť vhodné ustanoviť takýchto diakonov. So súhlasom rímskeho veľkňaza možno tento diakonát udeliť mužom zrelého veku, a to aj žijúcim v manželstve, a takisto vhodným mladíkom, pre ktorých však musí zostať v platnosti zákon celibátu.

Svätosť Cirkvi osobitne napomáhajú aj rozmanité rady, ktoré Pán predkladá v evanjeliu svojim učeníkom, aby ich zachovávali.133 Medzi nimi vyniká vzácny dar Božej milosti, ktorý Otec poniektorým udeľuje (porov. Mt 19, 11, 1 Kor 7, 7), aby sa s nerozdeleným srdcom (porov. 1 Kor 7, 32 – 34) ľahšie zasvätili jedine Bohu v panenstve alebo celibáte.134 Túto dokonalú zdržanlivosť pre Božie kráľovstvo Cirkev vždy mala v mimoriadnej úcte ako znak a podnet lásky a ako význačný zdroj duchovnej plodnosti vo svete.
dalila likes this.
Peter(skala)
miňocraft pred 2 hodinami
Veru,vidí nielen brvno ale dokonca anticirkev s antipápežom s homosexuálmi,pedofilmi a zoofilmi,že Peter(skala).
Tú dogmu o povinnom celibáte si už našiel?


skôr ako ti dám link, najprv si prečitaj zaujimavé slová kard.Mulera:

K svojej novej funkcii niekdajší regensburgský ordinár podotkol, že poslanie autenticky interpretovať Zjavenie bolo zverené Cirkvi, …More
miňocraft pred 2 hodinami
Veru,vidí nielen brvno ale dokonca anticirkev s antipápežom s homosexuálmi,pedofilmi a zoofilmi,že Peter(skala).
Tú dogmu o povinnom celibáte si už našiel?


skôr ako ti dám link, najprv si prečitaj zaujimavé slová kard.Mulera:

K svojej novej funkcii niekdajší regensburgský ordinár podotkol, že poslanie autenticky interpretovať Zjavenie bolo zverené Cirkvi, pápežovi a biskupom, ktorí sú s ním v jednote. Nemôžu si ho osobovať žiadne iné cirkevné skupiny, ako napríklad združenie amerických rehoľníčiek, ktoré už od roku 1977 požaduje kňazstvo žien. Arcibiskup Müller pripomína, že v skutočnosti ide o otázku dogmatickú. V spore medzi týmito rehoľníčkami a Kongregáciou pre náuku viery ide o to, kto je Zjavený a jeho zásadným prvkom, hovorí prefekt kongregácie pre taliansky denník Il Foglio.
www.tkkbs.sk/view.php

tieto heretičky tiež si myslia, že celibat a knazstvo nie je dogmatickou zaležitosťou ale akousi disciplinarnou a tak volaju po zmene, ktorá je rovnako "nahlavu" ako zmena dobrovolneho celibatu
miňocraft
Veru,vidí nielen brvno ale dokonca anticirkev s antipápežom s homosexuálmi,pedofilmi a zoofilmi,že Peter(skala).
Tú dogmu o povinnom celibáte si už našiel?
Peter(skala)
dobra otazka, lebo človek zvykne vidieť skôr smietko v oku druheho ako brvno vo svojom oku
snakee
a ty budeš s čeho vydávat počet? leklá rybo
Peter(skala)
dalila pred 21 minútami
Luciferiani sú zas kto, slobodomurári komunisti ja to považujem za jedno,jaký čert taký diabol

jedno je koleso na voze, a predsa su 4:) ale to maš ako s predatormi-všetci ti zjedia škrečka ked su hladní a predsa má každý iný apetít:)
dalila likes this.
dalila
Luciferiani sú zas kto, slobodomurári komunisti ja to považujem za jedno,jaký čert taký diabol
Peter(skala)
ako vieš, že slobodomurari dali pokyn komunistom...?
neboli to skôr Luciferiani?
miňocraft
GKC je slobodomurárom ukradnutá???
Veď práve cez nich (oni tu komunistickú ideológiu priviedli ku nám) chceli zničiť greckokatolicku cirkev!
Peter(skala)
miňocraft pred 4 minútami
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.

lebo GKC je slobodomurarom ukradnuta, Ju niči prostrednictvom Pravoslavnych a komunistami

RKC niči nastrčenými pedofilmi a homosexualmi, ktorí sa infiltruju do cirkvi a potom vyjdu napovrch, až ked dostanu pokyn.

Takže to nie ej celibatom ale riadenými …More
miňocraft pred 4 minútami
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.

lebo GKC je slobodomurarom ukradnuta, Ju niči prostrednictvom Pravoslavnych a komunistami

RKC niči nastrčenými pedofilmi a homosexualmi, ktorí sa infiltruju do cirkvi a potom vyjdu napovrch, až ked dostanu pokyn.

Takže to nie ej celibatom ale riadenými pokynmi
Treba mať objektivny pohlad na cirkev
Peter(skala)
miňocraft pred 2 minútami
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.To píšem ako fakt,pretože Peter(skala) podsúva,že kde je zrušený povinný celibát tak toto nebezpečenstvo hrozí.A to im ešte tento frustrovaný človiečik podsúva zoofiliu.

že jakými podsuvačkami ty trpíš... ?
to je zaujimave, ako si domyšľaš...lenže to je tým,…More
miňocraft pred 2 minútami
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.To píšem ako fakt,pretože Peter(skala) podsúva,že kde je zrušený povinný celibát tak toto nebezpečenstvo hrozí.A to im ešte tento frustrovaný človiečik podsúva zoofiliu.

že jakými podsuvačkami ty trpíš... ?
to je zaujimave, ako si domyšľaš...lenže to je tým, že si nechceš priznať chybu a hraješ na dva strany-schizo... človek potom trpí tak, že má pocit ako keby každá diskusia s nim bola cielená proti jeho osobe.

Neboj, aj tak si zabiiiiiiiiiiiil
Přítel
Mám jiný názor, ale to snad není důvod k urážkám.
miňocraft
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.To píšem ako fakt,pretože Peter(skala) podsúva,že kde je zrušený povinný celibát tak toto nebezpečenstvo hrozí.A to im ešte tento frustrovaný človiečik podsúva zoofiliu.
Sexuálne škandály sa naopak vyskytujú v prostredí kde povinný celibát zavedený je.A to je neodškriepiteľný fakt.Ludia totižto…More
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.To píšem ako fakt,pretože Peter(skala) podsúva,že kde je zrušený povinný celibát tak toto nebezpečenstvo hrozí.A to im ešte tento frustrovaný človiečik podsúva zoofiliu.
Sexuálne škandály sa naopak vyskytujú v prostredí kde povinný celibát zavedený je.A to je neodškriepiteľný fakt.Ludia totižto nie sú anjeli a ani keď sa stanu kňazmi,neprestávajú byt ľudia aj so sexuálnou stránkou ich prirodzenosti.A skutočný celibát je dar zhora,ti si proste sám sebe človek rozkázať nemôže,
Samson1
Ježíš je správně ženich, ale trochu jinak jak manželství světské, protože vzkříšení mrtvých je o tom, že už se nežení a ani nevdávají, jsou už jak andělé. Ano, jde o srdce člověka a Boží, o vztah, ale není v něm sexualita. Je to vztah tvora ke Stvořiteli, čistě duchovní. Svatební smlouva je uzavřena v eucharistii, kterou Kristus potvrdil svou krví. Jde o věčnou svatební hostinu. Svatební šat …More
Ježíš je správně ženich, ale trochu jinak jak manželství světské, protože vzkříšení mrtvých je o tom, že už se nežení a ani nevdávají, jsou už jak andělé. Ano, jde o srdce člověka a Boží, o vztah, ale není v něm sexualita. Je to vztah tvora ke Stvořiteli, čistě duchovní. Svatební smlouva je uzavřena v eucharistii, kterou Kristus potvrdil svou krví. Jde o věčnou svatební hostinu. Svatební šat nevěsty jsou spravedlivé skutky svatých viz. Zj. sv Jana. ceskoslo tu správně poukázal na 144000 vyvolených, kteří se neposkvrnili ženami a následují Beránka kamkoli jde, což je zdělení i o tom, že Ježíš je panic. Dokonalý vzor celibátu a kněží. Když někdo cítí, že je volán ke kněžství, musí ho inspirovat především láska vyšší a to že je to celé sebevydání pro službu a své otcovství musí žít ke svěřeným duším.
dalila and one more user like this.
dalila likes this.
Peter(skala) likes this.
Peter(skala)
ceskoslo pred 19 minútami

Nemá pravdu ani Přítel a ani Segal. Jsou to "oba" blázni.

Oba trolove-multinicky
Samson1
ceskoslo, volnost, rovnost, bratrství to je zednářské a se zednáři nejedu.
Segal
Podle mne je to lumpárna nutit mladé a zdravé muže, aby se zřekli manželství. Křesťanství je o svobodné vůli. Tečka.👫©
Segal
Přítel má pravdu a kdo tvrdí opak, je blázen. JEŽÍŠ NENI CELIBÁTNÍK, ALE ŽENICH. ©⚜🛃
Peter(skala)
miňocraft pred 1 minútou

Tak gréckokatolíci sú liberálna anticirkev ?
😂
Na Slovensku je to naša pôvodná Cirkev od čias sv.Cyrila a Metoda,veľa si vytrpeli od latinizujúcich hierarchov od ľudáckych fašistov od komunistov,ktorí ich dokonca zrušili,väznili a prenasledovali a nejaké tie jedovaté virtuálne útoky od samozvaných teológov ,ktorí o grekokatolikov iba Sk niečo čítali alebo ich spoznali …More
miňocraft pred 1 minútou

Tak gréckokatolíci sú liberálna anticirkev ?
😂
Na Slovensku je to naša pôvodná Cirkev od čias sv.Cyrila a Metoda,veľa si vytrpeli od latinizujúcich hierarchov od ľudáckych fašistov od komunistov,ktorí ich dokonca zrušili,väznili a prenasledovali a nejaké tie jedovaté virtuálne útoky od samozvaných teológov ,ktorí o grekokatolikov iba Sk niečo čítali alebo ich spoznali z rýchlika,na GTV v pohode zvládnu 😇čo mysliš, prečo Zidia trpeli od počiatku sveta až dodnes?

len pre hriechy iných...? a nie vari aj pre svoje vlastne hriechy?
miňocraft
Tak gréckokatolíci sú liberálna anticirkev ?
😂
Na Slovensku je to naša pôvodná Cirkev od čias sv.Cyrila a Metoda,veľa si vytrpeli od latinizujúcich hierarchov od ľudáckych fašistov od komunistov,ktorí ich dokonca zrušili,väznili a prenasledovali a nejaké tie jedovaté virtuálne útoky od samozvaných teológov ,ktorí o grekokatolikov iba Sk niečo čítali alebo ich spoznali z rýchlika,na GTV v …More
Tak gréckokatolíci sú liberálna anticirkev ?
😂
Na Slovensku je to naša pôvodná Cirkev od čias sv.Cyrila a Metoda,veľa si vytrpeli od latinizujúcich hierarchov od ľudáckych fašistov od komunistov,ktorí ich dokonca zrušili,väznili a prenasledovali a nejaké tie jedovaté virtuálne útoky od samozvaných teológov ,ktorí o grekokatolikov iba Sk niečo čítali alebo ich spoznali z rýchlika,na GTV v pohode zvládnu 😇
Segal likes this.
Peter(skala)
ceskoslo pred 5 minútami

Pokud chcete volnost, rovnost bratrství, udělejte si vlastní barikády.

šak si urobia, vlastnu anti-cirkev - liberalnu s vlastným anti-papežom a potom celibat nielenže vymyzne z cirkvi, ale dokonca aj homosexuali a pedofili, či zoofili budu akože knazmi

Peter(skala)
miňocraft pred 12 minútami

Navštívte reálne greckokatolicke farnosti a spoznajte naživo ako to je.Ja som tak urobil prvý krát pred 20 timi rokmi a chodím medzi nich stále.Drvivá väčšina je ženatých knazov s rodinami a ich farnosti sú živé,je medzi nimi cítiť veľkú spolupatričnosť i nadšenie pre Krista,milujú svoje duchovne dedičstvo a nemajú problém s povolaniami,častokrát deti knazov študujú v …More
miňocraft pred 12 minútami

Navštívte reálne greckokatolicke farnosti a spoznajte naživo ako to je.Ja som tak urobil prvý krát pred 20 timi rokmi a chodím medzi nich stále.Drvivá väčšina je ženatých knazov s rodinami a ich farnosti sú živé,je medzi nimi cítiť veľkú spolupatričnosť i nadšenie pre Krista,milujú svoje duchovne dedičstvo a nemajú problém s povolaniami,častokrát deti knazov študujú v seminároch.No a na ženatých knazov si nedajú dopustiť.jasne že ti nepovedia ako museli od detstva si vybrať knazske manželstvo, šak tradicia, néééééééééé?!
4 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Přítel pred 5 minútami

Kdepak, od počátku je ploďte se a množte se, naplňte zemi. Celibát je vynález ďáblův.ty si diabol, odstup satan-troll..chod šmejdiť do Pekla
Peter(skala)
miňocraft pred 5 minútami

Ešte šťastie,že gréckokatolíci rady samozvaných teológov o nutnosti celibátu počúvať nemusia,majú na to garanciu od pápežov 😉a preto tí mudrejší radšej idu za biskupov alebo reholnikov, však?!
Peter(skala)
miňocraft pred 5 minútami

Ty sa o stupeň nebeskej slávy u sv.Augustina nemusíš báť Peter(skala).Bol kanonizovaný ako svätý.potom by si mal vedieť, či je v 6 alebo 7 stupni slávy.

alebo si mysliš, že Pavol zo srandy hovoril o stupnoch nebeských?
Peter(skala)
bl.Pavol VI: "Zarmucuje ma, že... niekto môže blúzniť o vôli katolíckej Cirkvi a vhodnosti zrieknuť sa toho, čo po stáročia bolo a zostane jednou z najvznešenejších a najčistejších ozdôb jej kňazstva. Zákon o cirkevnom celibáte a starostlivosť o to, aby si zachoval vážnosť, zostáva stálou pripomienkou na zápasy z hrdinských čias, keď Cirkev musela bojovať a bola úspešná vďaka jej slávnemu …More
bl.Pavol VI: "Zarmucuje ma, že... niekto môže blúzniť o vôli katolíckej Cirkvi a vhodnosti zrieknuť sa toho, čo po stáročia bolo a zostane jednou z najvznešenejších a najčistejších ozdôb jej kňazstva. Zákon o cirkevnom celibáte a starostlivosť o to, aby si zachoval vážnosť, zostáva stálou pripomienkou na zápasy z hrdinských čias, keď Cirkev musela bojovať a bola úspešná vďaka jej slávnemu trinomu, ktorý je vždy symbolom víťazstva: Kristova Cirkev slobodná, čistá a katolícka"76.
miňocraft
Ešte šťastie,že gréckokatolíci rady samozvaných teológov o nutnosti celibátu počúvať nemusia,majú na to garanciu od pápežov 😉
Segal likes this.
miňocraft
Ty sa o stupeň nebeskej slávy u sv.Augustina nemusíš báť Peter(skala).Bol kanonizovaný ako svätý.
One more comment from miňocraft
miňocraft
Navštívte reálne greckokatolicke farnosti a spoznajte naživo ako to je.Ja som tak urobil prvý krát pred 20 timi rokmi a chodím medzi nich stále.Drvivá väčšina je ženatých knazov s rodinami a ich farnosti sú živé,je medzi nimi cítiť veľkú spolupatričnosť i nadšenie pre Krista,milujú svoje duchovne dedičstvo a nemajú problém s povolaniami,častokrát deti knazov študujú v seminároch.No a na ženatých …More
Navštívte reálne greckokatolicke farnosti a spoznajte naživo ako to je.Ja som tak urobil prvý krát pred 20 timi rokmi a chodím medzi nich stále.Drvivá väčšina je ženatých knazov s rodinami a ich farnosti sú živé,je medzi nimi cítiť veľkú spolupatričnosť i nadšenie pre Krista,milujú svoje duchovne dedičstvo a nemajú problém s povolaniami,častokrát deti knazov študujú v seminároch.No a na ženatých knazov si nedajú dopustiť.
Peter(skala)
Potvrdenie platnosti celibátu

14. Ja preto súdim, že jestvujúci zákon o posvätnom celibáte má aj dnes, a to nemeniteľne, sprevádzať cirkevný úrad; posvätnému služobníkovi má pomáhať v jeho výlučnej, trvalej a úplnej voľbe jedinej a najvyššej lásky ku Kristovi a účasti na Božom kulte a na službe Cirkvi a má charakterizovať jeho životný stav v spoločenstve veriacich alebo v profánnej …More
Potvrdenie platnosti celibátu

14. Ja preto súdim, že jestvujúci zákon o posvätnom celibáte má aj dnes, a to nemeniteľne, sprevádzať cirkevný úrad; posvätnému služobníkovi má pomáhať v jeho výlučnej, trvalej a úplnej voľbe jedinej a najvyššej lásky ku Kristovi a účasti na Božom kulte a na službe Cirkvi a má charakterizovať jeho životný stav v spoločenstve veriacich alebo v profánnej spoločnosti.

bl.Pavol VI.
www.kbs.sk/…/sacerdotalis-ca…
snakee
to by musel mít katolickou víru, troubo skalní
Peter(skala)
ceskoslo pred 20 minútami

1 A uviděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy. 3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými …More
ceskoslo pred 20 minútami

1 A uviděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy. 3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze země. 4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. 5 V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony.Veľmi výstižné slová, ktore dokazuju hodnotu celibatu
Přítel
Na začátku to nebylo. Byla svoboda a to všichni respektovali.
Peter(skala)
miňocraft pred 18 minútami

A iba 144000 panicov mohlo ísť do neba,či? 😆
A chudák sv.Augustin horko zaplakal,veď tých žien bolo...Augustina to už netrapi, lebo v Nebi netrapia hriechy minulosti, ale mohol by si mu vymodliť vyšší stupen nebeskej slavy, čo ty na to?
Peter(skala)
ceskoslo pred 7 minútami

Celibát u řeckokatolíků je trpěný, aby nedošlo k schizmě. Sami řeckokatolíci považují celibát za dokonalejší a přiznávají problémy s manželkami.
GRÉCKOKATOLÍCKI BOHOSLOVCI O CELIBÁTE..si vystihol... "trpený", pokial nepride jednota učenia aj v celibate, tak GKC sa bude trpieť, ale vedel by som si predstaviť, žeby niektorí z nich požiadali papeža o More
ceskoslo pred 7 minútami

Celibát u řeckokatolíků je trpěný, aby nedošlo k schizmě. Sami řeckokatolíci považují celibát za dokonalejší a přiznávají problémy s manželkami.
GRÉCKOKATOLÍCKI BOHOSLOVCI O CELIBÁTE..si vystihol... "trpený", pokial nepride jednota učenia aj v celibate, tak GKC sa bude trpieť, ale vedel by som si predstaviť, žeby niektorí z nich požiadali papeža o vytvorenie osobitneho spoločenstva (ako Bratstvo Pia X., Bratstvo sv.Petra, Komitet Panny Márie z Wilsheldu..) ktorí by si ponechali grecko-katolicky obrad, tradicie... len by celibat bol povinný pre knazov.

miňocraft
A iba 144000 panicov mohlo ísť do neba,či? 😆
A chudák sv.Augustin horko zaplakal,veď tých žien bolo...
miňocraft
Miešať hrušky s jablkami pri dokazovaní tak jednoduchej veci🙂
V katolíckej Cirkvi máme živý a reálny dôkaz o tom,že katolícki kňazi môžu byť ženatí a aj sú a celibát nemusia dodržiavať.A mame to tu doma,pod nosom,na Slovensku.A funguje to dobre👍
Peter(skala)
Svedectvo minulosti a prítomnosti

13. Zdalo by sa, že tento súhrn námietok prehluší odveký slávnostný hlas pastierov Cirkvi, majstrov ducha, žitého svedectva nespočetnej légie svätých a verných Božích služobníkov, ktorí z posvätného celibátu urobili vnútorný predmet a vonkajší znak svojho úplného a radostného darovania sa Kristovej službe.


Nie, tento hlas je aj dnes silný a …More
Svedectvo minulosti a prítomnosti

13. Zdalo by sa, že tento súhrn námietok prehluší odveký slávnostný hlas pastierov Cirkvi, majstrov ducha, žitého svedectva nespočetnej légie svätých a verných Božích služobníkov, ktorí z posvätného celibátu urobili vnútorný predmet a vonkajší znak svojho úplného a radostného darovania sa Kristovej službe.


Nie, tento hlas je aj dnes silný a pokojný; neprichádza len z minulosti, počuť ho aj v prítomnosti.
www.kbs.sk/…/sacerdotalis-ca…
Peter(skala)
Námietky voči povinnemu celibatu (mylné názory-herezy)

Prvá, ako sa zdá, pochádza z najzávažnejšieho prameňa.
Podľa nej Nový zákon, v ktorom sa uchováva učenie Krista a apoštolov, nevyžaduje celibát posvätných služobníkov, ale ho skôr predkladá ako dobrovoľnú poslušnosť osobitnému povolaniu alebo osobitnej charizme


2. Kristus nemal pri voľbe Dvanástich takúto výhradu, a podobne …More
Námietky voči povinnemu celibatu (mylné názory-herezy)

Prvá, ako sa zdá, pochádza z najzávažnejšieho prameňa.
Podľa nej Nový zákon, v ktorom sa uchováva učenie Krista a apoštolov, nevyžaduje celibát posvätných služobníkov, ale ho skôr predkladá ako dobrovoľnú poslušnosť osobitnému povolaniu alebo osobitnej charizme


2. Kristus nemal pri voľbe Dvanástich takúto výhradu, a podobne ani apoštoli nepožadovali celibát od tých, ktorých postavili na čelo prvých kresťanských spoločenstiev.
dalila likes this.
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
3. Veľký problém, týkajúci sa posvätného celibátu cirkevného kléru mi dlho prebiehal mysľou v celej jeho šírke a závažnosti: Má aj dnes platiť tento prísny a vznešený záväzok pre tých, čo chcú prijať kňazskú vysviacku? Je dnes možné a vhodné zachovávať takýto záväzok? Nedozrel čas na to, aby sa zrušilo puto, ktoré v Cirkvi spája celibát s kňazstvom? Nemohlo by byť toto ťažké zachovávanie dobro…More
3. Veľký problém, týkajúci sa posvätného celibátu cirkevného kléru mi dlho prebiehal mysľou v celej jeho šírke a závažnosti: Má aj dnes platiť tento prísny a vznešený záväzok pre tých, čo chcú prijať kňazskú vysviacku? Je dnes možné a vhodné zachovávať takýto záväzok? Nedozrel čas na to, aby sa zrušilo puto, ktoré v Cirkvi spája celibát s kňazstvom? Nemohlo by byť toto ťažké zachovávanie dobrovoľné? Nepomohlo by to kňazskej službe, neuľahčilo ekumenické zblíženie? A ak má zlaté pravidlo posvätného celibátu zostať, akými dôvodmi možno dnes dokázať túto jeho posvätnosť a vhodnosť? Akými prostriedkami ho možno zachovať a ako ho z bremena zmeniť na pomoc pre kňazský život?

bl.Pavol VI. odpoveda:
www.kbs.sk/…/sacerdotalis-ca…
Peter(skala)
miňocraft pred 11 minútami

Stále sa tu točíme Dalila v kruhu okolo toho čo pápež povedal či nepovedal a VI je povinný celibát dogma.
Pápež zaviedol v 12.storočí povinný celibát pre knazov rímskej cirkvi.Ale pre východne cirkvi to nie je povinnosť.Z toho vyplýva,že 12 storočí bolo bežné,že aj rímskokatolícki kňazi boli ženatí.podla logiky niektorých..to tak len vyzera, že RKC knazi …More
miňocraft pred 11 minútami

Stále sa tu točíme Dalila v kruhu okolo toho čo pápež povedal či nepovedal a VI je povinný celibát dogma.
Pápež zaviedol v 12.storočí povinný celibát pre knazov rímskej cirkvi.Ale pre východne cirkvi to nie je povinnosť.Z toho vyplýva,že 12 storočí bolo bežné,že aj rímskokatolícki kňazi boli ženatí.podla logiky niektorých..to tak len vyzera, že RKC knazi boli ženatí, ale to je len domnienka a mylná predstava. Máš dôkaz, že boli knazi ženetí a so schvalením biskupa, či pápeža?

Skôr to mohlo byť naopak: v skrytosti...

a další problem je v tom ako si predstavuješ jednotlivé pojmy: "Rimska Cirkev" a "Východna Cirkev"...

Podla tvojho vykladu to tak vyzera ako keby na Východe nebola RKCalebo ako keby RKC bola len v Ríme alebo len na Západeto su pomýlene predstavy.

Rímsko katolicka cirkev bola aj v Japonsku a Japonsko nie na Zapade, ale na uplnom Východe.

Čína takisto, India atd... ak už hovoríš o cirkvi ako takej, ktorá nezachovava prisny celibat, tak treba konkretizovať nie len štat ale dokonca lokalitu, pretože RKC je prakticky v každom štate.