Clicks652

2019 značí 50. výročie liturgickej "reformy" Pavla VI.

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsQvgsevrioa
Zedad
Hoki a vysvětli, čím tě tak naplňují pochody pražské pýchy. Je to normální? Neměli by ti, co nás vedou říci jasné slovo k sodomii? Neznáme snad fatimské poselství a jiná proroctví, že lidstvo samo sebe potrestá?
Monika G likes this.
Zedad
Hoki ty tu hýříš urážkami a nadávkami, no tak vysvětli, proč je gender, homosexualita a pedofílie. Tím, že budeš útočit na Libora Halíka to nevysvětlíš.
Samson1
Ta reforma se projevila všude i v zásvětných modlitbách. Budiž králem všech těch, kteří dosud pohříženi v temnotách modloslužby nebo islámu, a nezdráhej se přivésti je do svého světla a království. Shlédni konečně milosrdnýma očima na dítky národa, jenž tak dlouho byl lidem vyvoleným; a krev, která kdysi na ně byla svolávána, sestoupiž nyní i na ně jakožto čistý proud vykoupení a života. …More
Ta reforma se projevila všude i v zásvětných modlitbách. Budiž králem všech těch, kteří dosud pohříženi v temnotách modloslužby nebo islámu, a nezdráhej se přivésti je do svého světla a království. Shlédni konečně milosrdnýma očima na dítky národa, jenž tak dlouho byl lidem vyvoleným; a krev, která kdysi na ně byla svolávána, sestoupiž nyní i na ně jakožto čistý proud vykoupení a života. Uchovej, ó Pane, Církev svou všeliké pohromy a uděl jí bezpečné svobody; dopřej všem národům nerušeného pokoje a řádu;
Tradiční - doslovná verze používaná do roku 1962 a v současnosti modlená při tradičních mších.

Více zde: bratrstvo-ziveho-ruzence-brno8.webnode.cz/…/zasvetna-modlit….

Nejsladší Ježíši, Vykupiteli pokolení lidského, shlédni na nás, před oltářem Tvým přepokorně klečící. Tvoji jsme, Tvoji býti chceme; abychom však s Tebou pevněji byli spojeni, hle, dnes každý z nás dobrovolně se zasvěcuje Tvému Nejsvětějšímu Srdci. Mnozí ovšem Tebe dosud nepoznali; mnozí pohrdnuvše Tvými příkazy, Tebe od sebe zapudili. Smiluj se nad obojími, nejdobrotivější Ježíši, a k Svatému Srdci svému všechny uchvať. Budiž Králem, Pane, netoliko věřících, kteří nikdy od Tebe neodstoupili, nýbrž i synů marnotratných, kteří Tě opustili; učiň, aby se rychle vrátili do domu otcovského, aby nezhynuli bídou a hladem. Budiž králem těch, kteří buď klamy bludů se dali svésti, nebo rozkolem se odtrhli; zavolej je zpět k přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Budiž králem všech těch, kteří dosud pohříženi v temnotách modloslužby nebo islámu, a nezdráhej se přivésti je do svého světla a království. Shlédni konečně milosrdnýma očima na dítky národa, jenž tak dlouho byl lidem vyvoleným; a krev, která kdysi na ně byla svolávána, sestoupiž nyní i na ně jakožto čistý proud vykoupení a života. Uchovej, ó Pane, Církev svou všeliké pohromy a uděl jí bezpečné svobody; dopřej všem národům nerušeného pokoje a řádu; učiň, ať ode všech končin země zaznívá jediný hlas: Buď chvála božskému Srdci, skrze něž nám vzešla spása; jemu sláva a čest na věky. Amen.

Modlitba pro ty, co používají katolický zpěvník Dědictví otců

Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, kteří v hluboké pokoře před Tvým oltářem klečíme. Tvoji jsme, Tvoji chceme zůstati; abychom se však s Tebou ještě vroucněji mohli spojiti, hle, dnes se ochotně každý z nás zasvěcuje Tvému Nejsvětějšímu Srdci. Mnozí Tě ovšem nikdy nepoznali; mnozí pohrdli Tvými přikázáními a Tebe se zřekli. Nejsladší Ježíši, smiluj se nade všemi a přiviň je k svému svatému Srdci. Budiž, Pane, králem věřících, kteří se od Tebe nikdy neodloučili. Ale budiž také králem marnotratných synů, kteří Tě opustili: dej jim rychle se navrátiti do domu otcovského, aby bídou a hladem nezhynuli. Budiž králem těch, které buď klamné nauky v bludu udržují, nebo rozkol od Tebe odděluje a povolej je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Budiž králem všech těch, kteří dosud vězí v temnotách pohanství nebo islámu. Vysvoboď je z temnot bludu a přiveď je do světla svého království. Shlédni konečně milosrdnýma očima také na syny národa, který byl tak dlouho národem Tvým vyvoleným, a krev, kterou kdysi na sebe svolávali, ať nyní na ně také splyne jako očistný pramen spásy a života. Uděl, Pane, své Církvi plnou a bezpečnou svobodu, dej všem národům mír pravého řádu společenského; dej, ať celým okrskem zemským zaznívá jeden hlas: Pochváleno budiž božské Srdce, skrze které se nám dostalo spásy. Jemu budiž čest a sláva na věky. Amen.
warez and one more user like this.
warez likes this.
Monika G likes this.
ľubica
Ten obrázok je pravdivý, vid text:
»Intronizace Lucifera, padlého anděla, se uskutečnila v lůně Pevnosti Římské katolické církve 29. června 1963; je to ideální datum pro tuto historickou událost, která měla být první a pak nadále zachovávána. Jak dobře věděli hlavní strůjci tohoto obřadu, satanská tradice vždy předpovídala, že Chrám knížete temnot bude inaugurován v době, kdy papež přijme …More
Ten obrázok je pravdivý, vid text:
»Intronizace Lucifera, padlého anděla, se uskutečnila v lůně Pevnosti Římské katolické církve 29. června 1963; je to ideální datum pro tuto historickou událost, která měla být první a pak nadále zachovávána. Jak dobře věděli hlavní strůjci tohoto obřadu, satanská tradice vždy předpovídala, že Chrám knížete temnot bude inaugurován v době, kdy papež přijme jméno apoštola Pavla.
viac P.G.Amorth: Také v církvi máme adepty satanských sítí.

------------------
PS: Pravda vás oslobodí
Homosexuální satanista Pavel VI., Bohu žel. Papežem Lvem XIII. předpovězených 100 let ničení Katolické církve satanem, Pavel VI. spolurealizoval. Zamaskoval se protipotratovou encyklikou Humanae vitae, aby nevypadal tak nekatolicky, a dal se do boření církve z jiného konce, od liturgie, mše až po změkčení pravidel prakticky všech řeholí.
warez likes this.
Zedad
Dívejme se s úžasem na všechno, co pro nás Bůh stvořil. Dívejme se s úžasem na teď právě narozeného Spasitele, malého Ježíška v jesličkách. Za všechno mu děkujme a říkejme všem lidem, že teď právě se narodil v Betlémě Boží Syn.
Zedad
Kněz je knězem, i když hřeší a král je králem, i když hřeší a člověk je člověkem, i když hřeší. Tady se Mistr Jan, zapálený kazatel, spletl.
Zedad
No, Boha se bojme a jeho přikázání zachovávejme.
Libor Halik likes this.
Monika G and 2 more users like this.
Monika G likes this.
apredsasatoci likes this.
+Joseph+ likes this.
Caesar
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
ľubica likes this.