Clicks32

Anne Catherine Emmerick thấy một nề Công giáo hoàn toàn suy đồi

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRycyrkiyft