Clicks59

"Ngay cả trong các phương tiện truyền thông Công giáo, cũng có sự tố cáo dị giáo" (tháng 1 năm 2019)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAbimdpudwf