Clicks75

"Người suy đồi không nhận ra rằng họ suy đồi!" (Francis, ngày 1 tháng 2 năm 2016)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsCqmtsitqgy