Clicks45

Đức Hồng Y Tobin gọi Giáo lý là "gây tổn thương" và "rất đáng tiếc"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsWhobbarecf