Clicks2K
Anton Čulen
135

Video – Zázrak na Slovensku: Patény po roku a pol v kostoloch a sv. prijímanie na kolenách a do úst

Video – Zázrak na Slovensku: Patény po roku a pol v kostoloch a sv. prijímanie na kolenách a do úst TU:
alianciazanedelu.sk/archiv/10202

Neuveriteľné sa na Slovensku opäť stáva realitou… Vďaka Pánu Bohu.
V niektorých kostoloch kňazi konečne odvážne opäť rozdávajú Najsvätejšie Telo nášho Pána Ježiša Krista veriacim tak, ako to bolo zaužívané podľa tradície Cirkvi od nepamätina kolenách a do úst.

Deje sa tak po obrovských útokoch extrémistických zástancov bojového ateizmu na Boha a Katolícku Cirkev prostredníctvom nezmyselných pseudopandemických opatrení, ktoré zanechávajú za sebou oveľa viac obetí na ľudských životoch, ako samotný vírus. Sústredili sa predovšetkým na vynucovanie znesväcovania Eucharistického Krista, z kostolov odstránili svätenú vodu a veriacim tvrdo bránia k prístupu k sviatostiam.

Najprísnejšie opatrenia antikristoví služobníci zavádzajú najmä v kostoloch a to počas sviatkov Narodenia nášho Pána Ježiša Krista ale aj počas Veľkej noci, sviatkov umučenia a zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista. Už viac ako rok a pol sme svedkami znesväcovania Eucharistického Ježiša Krista rozdávaním sv. prijímania do rúk, bez možnosti použitia patény, ktorá by zabránila padaniu častí premenenej hostie na zem.

Pán Ježiš Kristus je totiž prítomný aj v tej najmenšej čiastočke premenej hostie, ktorá môže padnúť na špinavú zem. A to boľševici veľmi dobre vedia. Množia sa aj krádeže hostií, čo dosvedčujú aj kňazi, ale ako zaznamenali aj kameramani v Šaštíne počas svätej omše s pápežom Františkom.

Je zaujímavé, že v reštauráciach môžu návštevníci sedieť vedľa seba a konzumovať jedlo a nápoje bez väčších problémov a často tam sedia viacerí za jedným stolom aj niekoľko hodín bez rúšok, na rozdiel od veriacich v kostoloch, ktorý musia mať zahalené dýchacie cesty rúškom, alebo respirátorom a dodržiavať rozostupy aj v laviciach.

Prvé, čo bolo na Slovensku pozatvárané, boli práve kostoly; školy a obchody prišli na rad až oveľa neskôr. Vírus sa nešíri ani v supermarketoch, kde nie sú na rozdiel od kostolov až na prekrytie dýchacích ciest, žiadne obmedzenia. Nemusíte tam vypisovať osobné údaje a kontakt na zákazníka, tak, ako je to v kostoloch. V kostoloch sa nesmie používať svätená voda, hoci v kombinácii so soľou je to vlastne tiež dezinfekčný prostriedok. Diabol a jeho spojenci sa svätenej vody boja.

Všetky tieto opatrenia porušujúce základné ľudské práva a úplnú náboženskú slobodu, sú v rozpore s Ústavou SR, medzinárodnými dohovormi o ľudských právach a náboženskej slobode, ale aj s medzinárodnou zmluvou so Svätou stolicou a boli zavedené so súhlasom väčšiny biskupov združených v KBS, ktorá sa de facto práv veriacich na náboženský kult a prijímanie sviatostí až na malé výnimky takmer nijako nezastala. Mnoho biskupov a kňazov (česť výnimkám) naopak kolaboruje s antikristovou vládou a veriacich neraz terorizujú ešte viac ako štátna moc.

Toto ich správanie neospravedlňuje ani tá skutočnosť, že po kostoloch sa pohybujú neokomunistické, štb-ácko pacistické štruktúry, ktoré udávajú kňazov za porušovanie tzv. pandemických opatrení, ktoré nemajú nijakú oporu v Ústave a v zákonoch SR a dostávajú za to mastné pokuty. Odvážne to pomenoval už dávnejšie arcibiskup Ján Orosch.

Neviem prečo zabúdame na odprosujúce pobožnosti za urážky Božieho majestátu, ktoré sa zo strany hierarchie a veriacich Pánu Bohu na Slovensku dostáva, nekonáme odprosujúce pobožnosti a procesie ani na pútnické miesta k Panne Márii, a tak sa, žiaľ, žiadne zlepšenie situácie nedostavuje. Zmena nastane až vtedy, až si naozaj a úprimne uvedomíme, že Boha treba viac počúvať ako ľudí. Mali by sme na tom a to čím skôr poriadne zapracovať, pokiaľ nám ešte Pán Boh na to dáva čas. Využívajte čas, lebo dni sú zlé (Ef 5, 16).

Boh žehnaj Slovensko
Anton Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/10202
Metod
Boh žehnaj Slovensko! Patrónka Slovenska, oroduj za nás!
Otčenáš
Trepifajksl - Teď vážně, čistě hypoteticky. Opravdu si někdo myslí, že Pán Ježíš pošle někoho do pekla za to, že ten někdo miloval matku Pána Ježíše Krista proto, že nám porodila Spasitele??? Takhle si představujete lásku a milosrdenství?

Tvá představa o lásce a milosrdenství je příliš tělesná. Uvažuješ jako tělesný člověk, jinak ani nemůžeš.
Nevstoupil jsi těsnou branou na Cestu, proto nerozum…More
Trepifajksl - Teď vážně, čistě hypoteticky. Opravdu si někdo myslí, že Pán Ježíš pošle někoho do pekla za to, že ten někdo miloval matku Pána Ježíše Krista proto, že nám porodila Spasitele??? Takhle si představujete lásku a milosrdenství?

Tvá představa o lásce a milosrdenství je příliš tělesná. Uvažuješ jako tělesný člověk, jinak ani nemůžeš.
Nevstoupil jsi těsnou branou na Cestu, proto nerozumíš slovům Ježíše Krista
Pán Ježíš naprosto jednoznačně Marii postavil do roviny všech lidí, kteří plní vůli Boží.
47Kdosi mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ 48On však tomu, kdo mu to říkal, odpověděl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ 49Ukázal rukou na své učedníky a řekl: „Hle, má matka a moji bratři. 50Neboť každý, kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“ Mt 12:47-50
Tyto věci jsou naopak dobře srozumitelné těm, kteří se narodili znovu z vody a Ducha. Takoví myslí duchovně, ne tělesně. Proto žádný učedník nemá problém s tím, aby opustil své blízké pro Krista.

Mám s tebou zkušenost, Trepifajksle, že neodpovídáš, když nechápeš. Nepotřebuji tvé odpovědi. Nepotřebuji od tebe odpověď ani tuto mou otázku, formulovanou podle tvého tělesného myšlení.
Takhle si představuje Pán Ježíš lásku a milosrdenství? -
Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Lk 14:26
Otčenáš
Hermenegild - DME: Diabol nenávidí rodičku Ježiša Krista a preto útočí! Per Mariam ad Jesum je najistejšia a najkratšia cesta k Bohu, ale mnohí to ešte nevedia.

Od počátku až na věky platí, že je pouze jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Termín prostřednice je konstrukt římského spolku.
5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal …More
Hermenegild - DME: Diabol nenávidí rodičku Ježiša Krista a preto útočí! Per Mariam ad Jesum je najistejšia a najkratšia cesta k Bohu, ale mnohí to ešte nevedia.

Od počátku až na věky platí, že je pouze jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Termín prostřednice je konstrukt římského spolku.
5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 1Tim 2:5-6
Proč neberete Boží Slovo vážně? K Bohu se nechodí oklikou od Marie k Ježíši a od Ježíše k Bohu. Cesta je přímá.
Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne". J 14:6
Že vaše Per Mariam ad Jesum je slepá ulička, svědčí zvláště to, že neděláte, co Ježíš přikazuje. K Ježíši, jedinému prostředníkovi mezi lidmi a Bohem, jste dosud nedošli.
Hermenegild
Prijímame ho každý deň v Eucharistii a prosíme Matku Božiu, aby nás doprevadila k jej Synovi, a pomohla nám ho čo najdôstojnejšie prijať do srdca.. Toto je katolícky web a protestantovi to nevysvetlíš, lebo má iný "katechizmus".
Otčenáš
Nemám v úmyslu protestantům něco vysvětlovat. Protestanté i katolíci jsou v moci Satana, který je staví proti sobě navzájem.
Představa, že někdo přijímá Krista, je založena na ďáblově lži. Nikdo nepřijímá Krista v hostii. Lidé ve světských spolcích jsou podvedení. Je to proto, že nenaslouchají Kristu a když slyší nebo i čtou v Písmu, Kristu nevěří.
Ježíš neřekl, že v chlebu a vínu je On sám. Mluv…More
Nemám v úmyslu protestantům něco vysvětlovat. Protestanté i katolíci jsou v moci Satana, který je staví proti sobě navzájem.
Představa, že někdo přijímá Krista, je založena na ďáblově lži. Nikdo nepřijímá Krista v hostii. Lidé ve světských spolcích jsou podvedení. Je to proto, že nenaslouchají Kristu a když slyší nebo i čtou v Písmu, Kristu nevěří.
Ježíš neřekl, že v chlebu a vínu je On sám. Mluvil pouze o těle a krvi. Vím, že to nedokážete přijmout, protože uvažujete tělesně. Už to slyším - To se církev dva tisíce let mýlila a čekala na tebe, až to vysvětlíš? Odpovídám rovnou - Ne Církev se nemýlila, ale světské spolky oklamal Satan.
Těžko najít společnou řeč s těmi, kteří nezemřeli tomuto světu a nenarodili se znovu z vody a Ducha, aby se stali duchem. Proto nemůžete ani chápat, když píšu, že náš Pán je duch. Nyní můžete namítat, že se zjevil učedníkům a dokazoval, že je z masa a kostí. No ano, je v těle, jako každý jeho učedník na tomto světě, přitom jako každý skutečný učedník je duch. Lámejte si hlavy.
1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. 2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh.“ 3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. “ 4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.“ 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. 7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 8Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. “ J 3:1-8
Hermenegild
Čo je božie dielo, pretrvá naveky. Svetské spolky a svetské uvažovanie nad Písmom sa samy rozpadnú, nezasahujú do večnosti!
Hermenegild
Je to až nepochopiteľné, keď kňaz otriasa odrobinky z prstov do kalicha po svojom sv. prijímaní ešte pred purifikáciou kalicha a potom ide dávať do rúk.
ekans
PRETOŽE BLOKUJEME SVOJICH BRATOV @Libor Halik
Libor Halik
Neviem prečo zabúdame na odprosujúce pobožnosti za urážky Božieho majestátu, ktoré sa zo strany hierarchie a veriacich Pánu Bohu na Slovensku dostáva, nekonáme odprosujúce pobožnosti a procesie ani na pútnické miesta k Panne Márii, a tak sa, žiaľ, žiadne zlepšenie situácie nedostavuje. Zmena nastane až vtedy, až si naozaj a úprimne uvedomíme, že Boha treba viac počúvať ako ľudí.
David Michael Emeth
Proč k "Panně Márii"? Nebo snad Bůh tak miloval svět, že dal"Pannu Márii", aby každý, kdo věří v Ní, nebyl zatracen, ale měl život věčný? 😐

Budete hořet v pekle, modláři, a ta "Panna Mária" bude hořet s vámi... 😬‼️
Hermenegild
DME: Diabol nenávidí rodičku Ježiša Krista a preto útočí! Per Mariam ad Jesum je najistejšia a najkratšia cesta k Bohu, ale mnohí to ešte nevedia.
David Michael Emeth
2K 11:14-15:
"A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti; jejich konec bude podle jejich skutků."

Snad největší úspěch Satana je to, že se nakonec převlékl za Ježíšovu matku, a miliony lidí mu to sežraly i s navijákem! Protože pověrčivost nastupuje všude tam, kde je málo víry. 😐
Martina Bohumila Lutherová
Matka Kristova není mýtus. Ale lidová tvořivot
ji připodobnila ke kundolíně /hiduistická, královna
se sloním nosem a obrprsy/ a jiných pohanských
soškách ženských.A pohanskému římu to bylo
po chutil
Miluji Matku Ježíšovu a ve svém srdci se k ní
často obracím. Její fiat a Magnifikat by měl
naplňovat nitro každé ženy,křesťanské.
Ovšem sošky a atd je modloslužba.
Hermenegild
Lenže DME úplne popiera Rodičku Ježiša Krista, aj slová z kríža Jánovi:"Hľa tvoja matka, hľa tvoj syn".
Zedad Z
David Michael Emeth přestaň urážet Pannu Marii. Jsi na katolickém webu
Trepifajksl
Teď vážně, čistě hypoteticky. Opravdu si někdo myslí, že Pán Ježíš pošle někoho do pekla za to, že ten někdo miloval matku Pána Ježíše Krista proto, že nám porodila Spasitele??? Takhle si představujete lásku a milosrdenství?
Martina Bohumila Lutherová
Dyť vy katolíčci slavní samospasitelní jste
mi představu korunované královny zprotivily
nenávratně . A jestli si někdo ve své samolibosti
myslí,že není pravda,že satan se přvléká za anděla
světla zvláště v mariánských zjeveních, tak se velmi
mýlí.
Trepifajksl
Souhlasím s tebou Bohumilo. Opravdu se někdy satan vydává třeba za matku Pána Ježíše Krista. Pak říká takové věci, jako že všechny víry jsou bohumilé, katolíci, protestanté, všechno jedno. Už neplatí jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Martina Bohumila Lutherová
Je dobré se držet Slov Krista Pána:
"Kdo je má Matka......? Každý kdo plní vůli Boží je má Matka, můj brat...."
Nosme v sobě Krista a nebudeme potřebovat , to je cíl.
Zedad Z
Martina Bohumila Lutherová Martinko ty máš pravdu a je to i v Písmu svatém - je mnoho matek. Víš v čem tkví tajemství, ke kterému jsi ještě nedošla? - Ani ty nejsi matkou našeho Vykupitele Ježíše Krista.
Je jenom jedna Matka, kterou budou blahoslavit všechna pokolení, a to je Panna Maria.
Martina Bohumila Lutherová
Synku zlatý, na tom to stojí, každá duše má především ve svém životě
rodit Krista , druhým duším-svědčit Duchem Pravdy: V tom je také to tajemství:
Je to zásadní problém Božího Slova, proto k zamyšlení všem kdo hledají Pravdu.....
zde:

Boží slovo na den 16.11. A.D. 2021
Martina Bohumila Lutherová
Jistě mám na mysli to co píše :Otčenáš

ne ten chaoz od U.S,C.F.A
ľubica
Mnoho biskupov a kňazov (česť výnimkám) naopak kolaboruje s antikristovou vládou a veriacich neraz terorizujú ešte viac ako štátna moc.
..................
ano tym kolaborantom v RKC sa hovorí DEEP CHURCH /temná cirkev, cirkev temnôt/ Video: Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Zmluva medzi temným štátom a temnou cirkvou
dominikguzman shares this
165
ekans
pane Čulen, vy jste naivní jak malé děcko
Peter(skala)
Odiť satan, nemáš zmysel pre Božie zaujmy
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
ekans
ty si dobrý satan
Hermenegild
A ďalšie súvislosti: Prešiel som starkých medzi 70-80 r., ktorí prestali chodiť do kostola /10 farníkov/ a deti ich dali zaočkovať, aby neochoreli. Všetci majú nové zdravotné ťažkosti, niektorí skončili aj v nemocnici, ale dôvody ťažkosti nenašli. Pýtal som sa, či ich mám nahlásiť p. farárovi na prvé piatky. povedali mi: "Netreba, ja už nemám žiaden hriech !!!" A to mi povedali všetci !!! P. …More
A ďalšie súvislosti: Prešiel som starkých medzi 70-80 r., ktorí prestali chodiť do kostola /10 farníkov/ a deti ich dali zaočkovať, aby neochoreli. Všetci majú nové zdravotné ťažkosti, niektorí skončili aj v nemocnici, ale dôvody ťažkosti nenašli. Pýtal som sa, či ich mám nahlásiť p. farárovi na prvé piatky. povedali mi: "Netreba, ja už nemám žiaden hriech !!!" A to mi povedali všetci !!! P. farár nemá čas zisťovať, čo sa deje s jednotlivými farníkmi a všetko sa pripisuje dobe a strachu z covidu.
apredsasatoci
Pozerame sa Pravde do očí! 😭
dominikguzman
Podobne ako mi hovorí brat, ktorý pracuje v nemocnici na internom, pribúda pacientov so zdravotnými ťažkosťami nevedno prečo, ktorí boli donedávna celkom zdraví, ale všetci sa dali zaočkovať, lekári to však s vakcínami nedávajú do súvislosti, a žiaľ ani tí pacienti, lebo vakcíny sú predsa bezpečné, a stále budú šíriť vakcinačnú propagandu. Ale ak človek predsa nejak zásadne nezmení životný štýl, …More
Podobne ako mi hovorí brat, ktorý pracuje v nemocnici na internom, pribúda pacientov so zdravotnými ťažkosťami nevedno prečo, ktorí boli donedávna celkom zdraví, ale všetci sa dali zaočkovať, lekári to však s vakcínami nedávajú do súvislosti, a žiaľ ani tí pacienti, lebo vakcíny sú predsa bezpečné, a stále budú šíriť vakcinačnú propagandu. Ale ak človek predsa nejak zásadne nezmení životný štýl, dá sa zaočkovať, a zrazu má zdravotné problémy, z čoho to tak asi môže byť? Keď má človek natoľko vymytý mozog propagandou, že bude popierať očividnú príčinu svojich problémov.
ekans
to je problém vás modernistů a charismatiků Čonko
Hermenegild
Nie Ekans, to je problém zaočkovaných ľudí, ktorí majú odrazu neurologické problémy, gastroproblémy, vyskakujúce kĺby, úrputné bolesti bez príčiny, nespavosť, atď. atď., teda ochorie celý zaočkovaný národ ako jedna nemocnica.
ekans
a kto im hovoril sa nechat očkovat?
Freddy Gargamel
starý človek najviac dôveruje 1. svojmu farárovi, 2. svojmu lekárovi 😊
nuž a keď obaja mu radia to isté, tak...
Hermenegild
Tých ľudí tam odviezli ich vlastné deti, lebo tie deti im chcú najvyššie dobro, totiž aby neochoreli na svetskú nákazu. Toto zabíja náš národ.