Savonarola: Nadcházející obnova Církve (1494)

Ps: Veľa ľudí prekrúca pravdu a sa nechce obrátiť a ešte sa tomu pyšne rúha, je mimo pravej Svätej RKC, nemá katolícku vieru a nechce zachovávať tradičné hodnoty a svätú tradíciu. Dotyční nechcú mať Matku Božiu Pannu Máriu a Svätú Trojicu a potom,že Božie tresty vísia nad zatvrdlívymi hriešníkmi ako napríklad tu na gloria.tv čo útočia na Cirkev,zverejnenú pravdu,katolícku vieru,katolíkov,kresťanstvo.
Takýto ľudia len robia peklo na zemi s ich sektárskými bludmi a herezami a nechcú zotrvavať v Ježišovej Cirkvi,ale idú cestou záhuby a ničoty. Taký ľudia len iných ľudí klamú vedome aby išli cestou temnoty ako viď. nick otčenáš čo vedome prekrúca všetko a tak druhých napadá na jeho stranu aby išli s ním tam kde je plač a škrípanie zubami čiže zatratenia. Samozrejme je to o každom prípade ako sa chová či v Cirkvi,ale hlavne mimo nej. Lebo mimo pravej Svätej RKC niet spásy.

Savonarola: Nadcházející obnova Církve (1494)


Poznámka REX!: Následující text je výňatkem z kázání Girolama Savonaroly z roku 1494. Předkládá v něm deset znamení Boží nelibosti s Církví, která naznačují její nadcházející obnovu. V jeho době se jednalo o prorocké kázání vzhledem k pozdější protireformaci, která následovala po trestu, jímž byla protestantská revoluce. Ta byla přitom reakcí na úpadkové období tzv. renesance. Zdá se však, že toto kázání má nadčasovou platnost a snad ještě více koresponduje s naší dobou než s dobou tehdejší.

***

13. ledna 1494Začněme nyní deseti důvody, jež jsem citoval během mnoha minulých let, a které názorně ukazují a prokazují [nadcházející] obnovu Církve. Některé tyto důvody jsou jen pravděpodobné a lze je tedy rozporovat. Jiné jsou prokazatelné a nelze je tedy rozporovat, protože se zakládají na Písmu svatém. Ty, které vám řeknu, jsou všechny prokazatelné, všechny se zakládají na Písmu svatém.

První je propter pollutionem praelatorum [kvůli mravní nečistotě prelátů]. Když vidíte dobrou hlavu, řeknete, že i tělo je dobré. Když je hlava špatná, běda i tělu. Když tedy Bůh dopustí žádostivost, chlípnost a jiné neřesti u hlavy vlády, věřte, že Boží trest je blízko. Dokážu vám to – jděte a přečtěte si 2. Knihu královskou o Sedekjášově konci, kde se říká: Hospodin se hněval na Jerusalem [2. Královská 24:20]. Rovněž v 1. Knize královské, kde se píše, že Bůh dopustil, aby David [sic, Saul?] hřešil, aby potrestal lid. Totéž čteme o Manasesovi. Když tedy vidíte, že Bůh dopouští, že hlavy Církve překypují špatností a svatokupectvím, řeknete si, že potrestání lidu se blíží. Neříkám, že to u hlav Církve nastalo nyní, říkám „až to uvidíte“.

Druhý je propter absumptionem [kvůli odstranění] dobrých a spravedlivých. Kdykoliv Bůh odebere pryč svaté a dobré, řekněte si, že trest je blízko. To lze prokázat: Když chtěl Bůh seslat potopu, odstranil Noeho a jeho rodinu [Genesis 6]. Rovněž zachránil Lota ze Sodomy, když ji chtěl sežehnout [Genesis 19]. Zamyslete se nad tím, kolik lze dnes nalézt těch, které můžete nazvat spravedlivými a dobrými, a řeknete si tedy, že trest je blízko a že hněv a meč Boží se pohnuly.

Třetím je propter exclusionem iustorum [kvůli vyloučení spravedlivých]. Když vidíte, že pán či vůdce vlády nechce u sebe dobré a spravedlivé, ale vyhání je, protože nechce, aby se říkala pravda, řeknete si, že Boží trest je blízko.

Čtvrtý je propter desiderum iustorum [kvůli touze spravedlivých]. Když uvidíte, že všichni lidé dobrého života touží po trestu a volají po něm, věřte, že musí brzy přijít. Podívejte se dnes a uvidíte, jestli všichni nevolají po trestu. Věř mi, Florencie, tvé potrestání by již přišlo, kdyby nebylo modliteb a pobožností ze strany dobrých. Věř mi, že bys dnes byla pustinou.

Pátým je propter obstinationem peccatorum [kvůli zatvrzelosti hříšníků]. Když jsou hříšníci zatvrzelí a nechtějí se obrátit k Bohu a necení si a neváží těch, kteří je volají na dobrou cestu, ale neustále jdou od desíti k pěti a jsou zatvrzelí ve svých neřestech, řeknete si, že Bůh je rozhněvaný. Tento důvod a dva předcházející důvody lze prokázat tím, co Bůh učinil Jeruzalému, když poslal tolik proroků a svatých mužů, aby se pokusili obrátit lid, ale on zůstal zatvrzelý a chytal je a kamenoval, přičemž se zdálo, že všichni dobří volají po trestu. Podobně bylo sesláno mnoho zázraků faraónovi, ale on zůstal zatvrzelý [Ex. 7–10]. A tak, Florencie, očekávej trest, protože víš, jak dlouho se ti říká, aby ses obrátila, a ty přesto zůstáváš zatvrzelá. A ty, Říme, Říme! Tobě to bylo také řečeno, a přesto zůstáváš ve své zatvrzelosti. Očekávej tedy hněv Boží.

Šestý je propter multitudinem peccatorum [kvůli velkému počtu hříšníků]. Kvůli Davidově pýše byl poslán mor. Zamyslete se nad tím, zda je Řím plný pýchy, chtíče, chamtivosti a svatokupectví! Zamyslete se nad tím, zda se jeho hříchy neustále znásobují, a řeknete si proto, že trest je blízko a i obnova Církve je blízko.

Sedmý je propter exclusionem virtutum primarum, scilicet charitatis et fidei [kvůli přehlížení základních ctností, tj. lásky a víry]. V době prvotní Církve nežil nikdo bez úplné víry a úplné lásky. Zamyslete se nad tím, kolik z nich je dnes ve světě. Ty, Florencie, se chceš namísto toho starat o svou ctižádost. A každý prosazuje jen sám sebe. Věř, že nemáš žádný jiný nápravný prostředek než pokání, protože trest Boží je blízko.

Osmý je propter negationem credendorum [kvůli popírání víry]. Zamyslete se nad tím, že se dnes zdá, že nikdo nevěří a nemá už žádnou víru a všichni v podstatě říkají: „No a co?“ Když toto vidíte, řeknete si, že trest je blízko.

Devátý je propter perditum cultum divinum [kvůli úpadku bohoslužby]. Běžte a podívejte se, co se děje v Božích chrámech a s jakou zbožností je lidé navštěvují. Bohoslužba je dnes zruinovaná! Řeknete si: „Ó, je zde tolik řeholníků a tolik kněží, víc, než zde kdy bylo předtím! Kéž bychom jich měli méně!“ Ó, kněží, kněží, propter te ora est haec tempestas! [Kvůli vám povstala tato bouře!] Vy jste příčinou vší této špatnosti! A přesto si každý myslí, že je požehnaný, jestliže má v domě kněze. Já vám však říkám, že přijde doba – a to brzy – kdy budou říkat: „Požehnaný je ten dům bez tonzury v něm!“

Desátý je propter universalem opinionem [kvůli všeobecnému názoru]. Podívejte, všichni se zdají kázat o trestu a souženích a očekávají je, a všichni, jak se zdá, cítí, že by bylo spravedlivé, že by měl přijít trest za tak velikou nepravost. Opat Jáchym [z Fiore] a mnozí další hlásají a ohlašují, že tento trest musí v takové době přijít.

Toto jsou důvody, proč jsem vám kázal o obnově Církve.

...
Zdroj: The Selected Writings of Girolamo Savonarola, Yale University Press, New Haven and London, 2006, str. 62–64

Překlad: D. Grof
Public domain
U.S.C.A.E.
ohlasujeme, vyslovujeme a ustanovujeme, že od Boha je zjavené učenie, podľa ktorého blahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola zvláštnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, nedotknute uchránená od všetkej poškvrny dedičnej viny; tak sa má od všetkých veriacich pevne a stále veriť. Preto, keby sa niektorí opovážili v srdci…More
ohlasujeme, vyslovujeme a ustanovujeme, že od Boha je zjavené učenie, podľa ktorého blahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola zvláštnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, nedotknute uchránená od všetkej poškvrny dedičnej viny; tak sa má od všetkých veriacich pevne a stále veriť. Preto, keby sa niektorí opovážili v srdci inak cítiť, ako je to od nás rozsúdené, čo nech Boh odvráti, nech tí iste vedia, že tým sami na seba súd vyniesli, vieru utratili a od jednoty Cirkvi odpadli. Okrem toho, keby sa opovážili slovom, alebo písmom, alebo akýmkoľvek iným zovnútorným spôsobom vyjaviť to, čo v srdci cítia, skrze tento svoj skutok hneď upadajú pod pokuty právom ustanovené.“
----

Vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie

možno sa čuduješ prečo to sem dávam ale táto časť platí o každej jednej Dogme keď už si ten papagáj 😊 myslím toto:

Preto, keby sa niektorí opovážili v srdci inak cítiť, ako je to od nás rozsúdené, čo nech Boh odvráti, nech tí iste vedia, že tým sami na seba súd vyniesli, vieru utratili a od jednoty Cirkvi odpadli. Okrem toho, keby sa opovážili slovom, alebo písmom, alebo akýmkoľvek iným zovnútorným spôsobom vyjaviť to, čo v srdci cítia, skrze tento svoj skutok hneď upadajú pod pokuty právom ustanovené.“
U.S.C.A.E.
počúval som piatkovú infovojnu ale to ma odrovnalo čo tam za bludy potil schizmatik že do polovice jedenásteho storočia povoľoval dokonca Pápež rozvody čo je klamstvo a že až štyri a že toto je pôvodná viera že izlovanosť a nemisie to je vlastne dobro lebo dnes by sa cez misie šírilo zlo a ako obhájil konkrétne cudzoložstvo to ma odpálilo že z bokovky sa počal veľmi múdry cisár čiže prípad ako …More
počúval som piatkovú infovojnu ale to ma odrovnalo čo tam za bludy potil schizmatik že do polovice jedenásteho storočia povoľoval dokonca Pápež rozvody čo je klamstvo a že až štyri a že toto je pôvodná viera že izlovanosť a nemisie to je vlastne dobro lebo dnes by sa cez misie šírilo zlo a ako obhájil konkrétne cudzoložstvo to ma odpálilo že z bokovky sa počal veľmi múdry cisár čiže prípad ako dávid a betsabe a to ma odrovnalo a taký detial že prvé dieťa s betsabe zomrelo za trest to samozrejme nespomenul

to je ti pôvodná viera a vernosť evanjeliu obhajovať cudzložstvo a ešte aj klamať ale jasne vidno že neporušiteľnosť v učení má iba RKC aj keby sám Pápež chcel niečo iné Evanjelium v čistote zachováva iba RKC
U.S.C.A.E.
anglikánsku schizmu nazval kráľovou reformou ale to sa dalo čakať