TerezaK
3130

uveřejněno na: I messaggi della Madonna nel Mondo 23 h

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO A GLYNDA LOMAX DELL'11 MAGGIO 2022

CONFUSIONE

"I Miei figli sono circondati dalla confusione nel mondo. Figli, non date importanza ala confusione che vi circonda e non preoccupatevi. È solo una prova per quelli intorno a voi non Mi conoscono. Il vostro mondo è assediato da peccati di vario genere e il loro peso presto accartoccerà la terra ma voi non ci sarete, sarete qui a casa con Me.

La confusione è il risultato quando l'uomo sceglie i suoi piaceri peccaminosi al di sopra di Me. Confusione e mancanza di direzione. Non sanno cosa inseguiranno e lo inseguiranno ancora quando arriverà la fine. Ho dato loro molto tempo per pentirsi, ma non si pentono, bensi si burlano e deridono. Raccoglieranno le loro giuste ricompense.

Non abbiate pietà di loro, Miei preziosi. Preparatevi per il vostro ritorno a casa da Me. Siate pronti. Finite le vostre opere perché verrò da voi all'improvviso per riportarvi a casa."

Isaia 41:29
Ecco, tutti quanti costoro non sono che vanità;
le loro opere non sono nulla,
i loro idoli non sono che vento e cose da niente.

Geremia 3:25
Noi abbiamo la nostra vergogna come giaciglio
e la nostra infamia come coperta,
poiché abbiamo peccato contro il SIGNORE, il nostro Dio: noi e i nostri padri, dalla nostra infanzia sino a questo giorno; non abbiamo dato ascolto alla voce del SIGNORE, il nostro Dio».

1Corinzi 14:33
perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace.
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě
23 h -
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA GLYNDĚ LOMAX ZE DNE 11. KVĚTNA 2022
CONFUSION
"Mé děti jsou ve světě obklopeny zmatkem. Děti moje, nedbejte na zmatek, který vás obklopuje, a nedělejte si starosti. Je to jen zkouška pro ty, kteří mě neznají. Tvůj svět je obtěžkán hříchy nejrůznějšího druhu a jejich tíha brzy zřítí zemi, ale ty tam nebudeš, budeš …More
Poselství Panny Marie ve světě
23 h -
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA GLYNDĚ LOMAX ZE DNE 11. KVĚTNA 2022
CONFUSION
"Mé děti jsou ve světě obklopeny zmatkem. Děti moje, nedbejte na zmatek, který vás obklopuje, a nedělejte si starosti. Je to jen zkouška pro ty, kteří mě neznají. Tvůj svět je obtěžkán hříchy nejrůznějšího druhu a jejich tíha brzy zřítí zemi, ale ty tam nebudeš, budeš zde doma se Mnou.
Výsledkem je zmatek, když člověk dává přednost svým hříšným rozkoším přede Mnou. Zmatek a nedostatek orientace. Nevědí, za čím se budou honit, a až přijde konec, budou se za tím honit znovu. Dal jsem jim mnoho času, aby se káceli, ale oni se nekájí, nýbrž se posmívají a vysmívají. Sklízejí spravedlivou odměnu.
Nelitujte jich, moji drazí. Připravte se na návrat domů ke Mně. Buďte připraveni. Dokonči své dílo, neboť k tobě náhle přijdu, abych tě přivedl domů."
Izajáš 41:29
Hle, to všechno je jen marnost;
jejich díla jsou nicotná,
jejich modly jsou jen vítr a nicotné věci.
Jeremiáš 3:25
Za postel se stydíme
a naše neslavná pověst pro deku,
Vždyť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové, od dětství až dodnes; neposlouchali jsme hlas Hospodina, svého Boha.
1 Korintským 14:33
Bůh totiž není Bohem zmatku, ale pokoje.

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)
TerezaK