Covid 2022: Opravdu je díky očkování vše za námi? Proč vlády tak trvaly na "dobrovolnosti" vakcinace? Nelze sloužit dvěma pánům. Kam zmizela víra, která uzdravuje? Před námi radostný svět, nebo předpovězená apokalypsa?

PS: Veľmi prorocké do budúcnosti čo sa týka všetkého aj toho, že aj vlastná rodina teba môže zradiť nie len najlepší kamarát alebo kolegovia v práci.

Covid 2022: Opravdu je díky očkování vše za námi? Proč vlády tak trvaly na "dobrovolnosti" vakcinace? Nelze sloužit dvěma pánům. Kam zmizela víra, která uzdravuje? Před námi radostný svět, nebo předpovězená apokalypsa?


ERIC MONTANA předestírá značně temnou vizi budoucnosti, podle níž jsme se skrze covidovou operaci ocitli na hraně zániku

Všichni se radují, jak díky očkování covidová epidemie mizí. Opakují nám to táž média, která předtím smyšlenými čísly a manipulací se statistikou vystrašila lidi natolik, že přestali přemýšlet. Neznáme Boží záměry. Možná se Pán smiluje. Měli bychom však vzít v úvahu, že je možná i takováto budoucnost:

Je úterý 13. prosince 2022. Svět je v chaosu. Bakteriologická zbraň vymyšlená zločinci a nazvaná neutralisticky "očkování" má své účinky...
Ve všech západních zemích se mrtví počítají na miliony. Lidé ztratili důvěru v ty, kdo je vedou, a násilí se stalo každodenní rutinou. Velká světová města ztratila svůj lesk a krásu. Vyděšený a ztracený člověk už neví, kam se obrátit o pomoc, protože láska mnohých ochladla a každý myslí jen na své vlastní přežití...

Vše začalo falešnou pandemií. Relativně neškodný virus využily zkorumpované vlády mnoha zemí k nastolení atmosféry úzkosti a strachu. Zpochybnily a zakázaly léky, které nakažené bezpečně vyléčí, aby vnutili veřejnosti očkovací kampaň neznámým jedem, který nikdy předtím člověk neviděl a nikdy si ho nedokázal představit od doby, co žije na zemi.
Tento jed vpravovaný do lidských těl, údajně na ochranu před virem, vyvinutým lidmi, kteří slíbili věrnost temným silám a mocnostem, zničil veškerou přirozenou imunitní obranu, a nahradil ji umělými protilátkami.
Vlády lhaly, chtějíce, aby přesvědčily ty, kteří toto falešné očkování přijali, že budou smět opět žít normální život, že mohou najít sami sebe, cestovat, žít klidně a spokojeně pod ochranou nevyzkoušeného medikamantu. Tlak byl veliký a hodně lidí tomu uvěřilo. Miliony se hrnuly do očkovacích center, aby si nechaly píchnout tento báječný jed, vyrobený v laboratořích farmaceutických gigantů, kterým se vlády postaraly o beztrestnost vůči tragickým následkům.
Protože nikdo nemohl tušit, co nevyzkoušené preparáty skutečně způsobí, nemohly vzít vlády na sebe odpovědnost za následky. Proto nenařídily - tak, jako v řadě předchozích případů - očkování za povinné. Je dobrovolné, takže zaždý musí vyslovit či podepsat "informovaný souhlas" - tedy vzít odpovědnost sám na sebe. Tento kruciální detail však zmanipulovaní lidi nezaznamenali.
Příliš pozdě zjistili, že falešná vakcína je neochránila. Očkovaní se naopak proměnili v továrny na viry, nakazili své rodiny, příbuzné, sousedy, přátele. Falešná pandemie se tím změnila ve skutečnou epidemii, která postihla devět z deseti lidí. V prosunci 2022 již západní města připomínají obraz Triumf smrti, který namaloval Pieter Bruegel starší v roce 1562, nebo pochmurné malby na stěnách letiště v Denveru v Coloradu. Dusivá atmosféra konce světa...
Lidé byli zrazeni těmi, jimž nejvíce věřili. Ztratili své rodiny a blízké a obávajíce se o vlastní život, bloudili a hledali trochu lidskosti. Strach z nákazy byl však takový, že ti, kteří si zkřížili cestu, se před sebou schovávali, aby se vyhnuli jakémukoli kontaktu, který by mohl představovat nebezpečí...
A když byli svědky této obrovské tragédie, vybavila se teprve teď mnohým věta z apoštola Lukáše: "Říkám vám, že té noci ze dvou lidí, kteří jsou na jednom lůžku, bude jeden vzat a druhý ponechán..." (Lukáš 17:34)
Nepřítel člověka byl v jeho vlastním domě, protože tento vakcinací zesílený virus dokázal rozdělit nejen lidi a národy, ale i rodiny. Ti, kteří varovali, aby se lidé nenechali očkovat, nebyli v propagandistickém rachotu slyšet a ani vyslyšeni, protože zmanipulovaní se zdáli být hluší, posedlí a zaujatí injekcí, o níž věřili, že je vysvobodí. A mnozí se tehdy opět rozvzpomenou na Písmo:
Tehdy Pán přišel, postavil se a zavolal na mě jako jindy: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, neboť tvůj služebník naslouchá. (Samuelova 3:10)...
Řekni jim znovu: "Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům současně. Neboť buď bude jedno nenávidět a druhé milovat, nebo se bude držet jednoho a druhým pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu."
"Protože popřeli i Mé jméno, protože nechtěli naslouchat Mým kázáním, protože nedbali Mých varování, protože raději poslouchali zákony mamonu než zákony, které jsem jim dal, aby je chránily před nimi samými, protože zanedbali víru, která uzdravuje a obnovuje, řekni těm, kteří zůstali, že mrtví se vracejí do prachu a že jen Já mám moc je přivést zpět k životu.
Ať je to řečeno a ať je to napsáno..."


Nesmysl? Hloupé strašení? Odpověď dá relativně blízká budoucnost. Zatím je červen 2021. Všichni se radují, a místo Písma listují v katalozích cestovních kanceláří...
Zdroj. Překlad: Alexej Dobrynin.

Public domain