„Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať...“ Zjv 11,3

Priatelia. Na toto miesto Písma sa trochu aj zabúda. Božie slovo hovorí, že sám Boh v posledných časoch tohto viditeľného sveta, pošle dvoch προφητεύσουσιν - prorokov, μάρτυσίν – mučeníkov, svedkov. Niektorí hovoria, že to budú Henoch (Gn 5,24) a Eliáš (1Kr 2,11) , pretože oni nezomreli, ale boli unesení do neba. Ja to nechám na Ježiša, a skôr sa nechám prekvapiť, kto to bude. Ale chcem sa spolu s tebou zamyslieť nad týmto miestom Písma a rozobrať ho. Napíšem to, pre ľahšie zorientovanie, v bodoch:
1.ich misia bude trvať 1260 dní, skoro 3,5 roka. (tak isto bude trvať pôsobenie antikrista v Dan 7,24-25, 2Sol 2,8-12)
2.taký istý čas budú šliapať pohania po svätom mieste – 42 mesiacov (kde je to sväté miesto, nechám na zváženie)
3.budú to skutoční proroci, poslaní od Boha, nie falošní – samozvaní proroci. Čiže sa bude dať na nich spoľahnúť, že nebudú hlásať seba a hlúposti, ale Boha.
4.sú to dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme – (žeby nebo?)
5.nebude možné ich zabiť počas trvania misie, lebo oni budú chránení Bohom tak, že bude z ich úst šľahať oheň (môže to byť aj oheň Ducha svätého, ktorý kresťanom dáva radosť a pokoj, ale zabíja pohanov) – v.5
6.ich misia nebude postavená na hlásaní falošnej nádeje o „záchrane sveta“, ale budú svojim ohlasovaním trápiť obyvateľov zeme – v.10. Myslím, že skutoční kresťania sa budú radovať z ich príchodu a ohlasovania celej Pravdy Evanjelia a toho, čo má prísť – Ježišov druhý príchod.
7.Boh dopustí, že na konci svojej misie ich zabije šelma θηρίον, ktorá vystúpi z priepasti – v.7
8.budú ich mŕtvoly ponechané 3,5 dňa na obdiv obyvateľov zeme, ktorí sa budú ako bezbožníci, tešiť z toho, že sú zabití. Pravdepodobne cez internet a televíziu sa budú všetci dívať na ich telá – v.9
9.budú ležať na námestí veľkého mesta – pravdepodobne Jeruzalema, kde bol ukrižovaný aj ich, aj náš Pán Ježiš Kristus – v.8
10.dokonca budú biť zem všetkými ranami – v.6, čiže tu nie je ani malá zmienka o tom, že príde nejaké zachraňovanie štátov, národov, krajín... (ako to niektorí falošní proroci „prorokujú“, že Boh pre modlitby zachráni USA, V-4 ku, teraz Rusko, Ukrajinu, Bielorusko a podobne. Ak chceš, môžeš si prečítať aj iné články, ktoré sú zverejnené v mojom profile na Gloria.tv )
11.každý, kto by im chcel ublížiť „musí zahynúť“, čiže Boží nepriatelia budú musieť zomrieť. A kde po smrti pôjdu? Vari je Boh zlý a nespravodlivý, keď ich nechá zomrieť? Sú to bezbožníci, ktorí už nijakým spôsobom nebudú robiť pokánie, nebudú sa chcieť vôbec zmeniť. A možno to bude aj dôsledok očkovania a čipovania. Ich zasvätenie sa ZLU, bude tak silné a reálne, že už nebude možné, aby sa zmenili a obrátili s prosbou a v pokore na Ježiša. Ježiša budú skôr nenávidieť.
12.po 3,5 dňoch trvania ich smrti, vstúpi do nich πνεῦμα – duch života – v.11
13.tí, ktorí sa dívali na ich mŕtve telá, budú vidieť ich vzkriesenie a doľahne na nich veľký strach – v.11
14.budú vyzdvihnutí do neba v oblaku – v.12 a bude reálne počuť Boží hlas z neba. Takto budú vyzdvihnutí v oblaku aj tí kresťania, ktorí ostanú živí v čase druhého príchodu Ježiša Krista (1Kor 15,51nn, 1Sol 4,16-18)
15.aj toto vyzdvihnutie do neba, budú vidieť Boží nepriatelia – v.12
16.nastane veľké zemetrasenie – v13, (ako bolo na Golgote po smrti Ježiša krista Mt 27,54.) ale toto bude zničujúce a opäť budú zomierať ľudia.
Prečo som toto miesto Písma, takto rozobral? Mojím úmyslom bolo, aby sme si uvedomili tieto Pravdy a situácie, ktoré nastanú na konci vekov, lebo si myslím, že sme už blízko tých udalostí. Aby sme mohli ešte urobiť skutočné pokánie a nápravu, kým sa ešte dá. Tých udalostí je mnoho, ale táto zo Zjavenia sa týchto dvoch prorokov, je dôležitá. Ukazuje, akí budú obyvatelia vo svete: že budú bezbožní a nebudú chcieť počuť PRAVDU. Ohlasovanie Pravdy bude pre nich ako TRÁPENIE. Už teraz sú mnohí, ktorí nechcú počuť Pravdu, zapchávajú si uši a obracajú sa k bájkam. Ľudia tohto sveta budú žiť v STRACHU! Kresťania sú vyzývaní, aby sa radovali a potešovali Božím Slovom 1Sol 4,18. Taktiež ukazuje predzvesť Božieho súdu, na skazenosť ľudí, ktorí budú na strane šelmy a nie na strane Boha. Dôležité je, že skutoční Boží proroci nedávajú falošné nádeje o záchrane ľudí a tohto sveta. Práve naopak, ohlasujú Boží trest! Skús si to porovnať s „proroctvami“, ktoré sa prorokujú dnes. Zachránených bude na konci sveta málo, lebo Ježiš hovorí: „Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu Otcovi zapáčilo sa dať vám kráľovstvo“ Lk 12,32. „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ Lk 18,8.
Asi nenájde.
„Ježišu Kriste, prosím ťa, zmiluj sa nado mnou a zachráň ma. Nedopusť, aby som ja patril tomuto svetu. Nedovoľ, aby som odpadol od Teba v čase skúšok, od skutočnej pravej a jedinej spásonosnej Viery v Teba. Ak aj v niečom blúdim, tak mi to odpusť a daj mi poznať môj hriech, moje zblúdenie od Pravdy Evanjelia. Na príhovor Panny Márie, daj mne aj mojím blízkym, silu odolávať nástrahám bludárov, heretikov, falošných prorokov a tých, ktorí majú iba výzor nábožnosti. Chcem ostať ako ratolesť na tebe - Viniči, lebo len tak budem mať milosť prinášať ovocie. Ďakujem Ti, Ježišu, že ma počuješ. Príď Duchu Svätý do môjho srdca opäť a sprav v mojom živote nové Turíce. Amen“.
Lukáš Evanjelista and one more user link to this post
Unam Sanctam SK
Ja rozmýšľam, že o dvoch svedkoch raz napíšem článok, lebo som pevne presvedčený, že viem, kto sú... a ako spĺňajú prakticky všetky tie proroctvá, ktoré sú o nich napísané... nielen v Biblii.
dalila
@Unam Sanctam SK @Unam Sanctam SK ženská zvedavosť, môžeš dať tie mená?
Unam Sanctam SK
Pozrite si webstránku vatikankatolicky.com a vaticancatholic.com, ak viete po anglicky.
dalila
Neviem ang
Peter(skala)
keby každý katolík prijal učenie a Tradiciu Cirkvi, ktoru učí aj cez svojich svätých kresťanov a prorokov, tak by už dávno nemuseli hladať odpoved na to, kým sú 2ja svedkovia z Apokalypsy, pretože už dávno Cirkev učí, že nimi sú Henoch a Eliáš, ktorí maju prísť pred kocom sveta - presnejšie 3 a 1/2 roka pred koncom sveta
Dokonca už vieme, že Antikrist ich zabije 1/2 roka pred koncom svojej …More
keby každý katolík prijal učenie a Tradiciu Cirkvi, ktoru učí aj cez svojich svätých kresťanov a prorokov, tak by už dávno nemuseli hladať odpoved na to, kým sú 2ja svedkovia z Apokalypsy, pretože už dávno Cirkev učí, že nimi sú Henoch a Eliáš, ktorí maju prísť pred kocom sveta - presnejšie 3 a 1/2 roka pred koncom sveta

Dokonca už vieme, že Antikrist ich zabije 1/2 roka pred koncom svojej vlády, ale na to, aby človek uveril, najprv musí prijať s pokorou, že nie je mudrejší ako Svätá Cirkev, ako svätí proroci a kresťania s poväsťou svätosti
Unam Sanctam SK
Hoci je podľa mňa docela jasné, kto sú dvaja svedkovia, človek to nepotrebuje k spáse ani k tomu ani dospel k správnym postojom nielen čo sa týka doktrinálnych postojov odmietnutia sekty 2VK a jej antipápežov, ale aj čo sa týka apokalyptických proroctiev. Dvaja svedkovia sú iba dodatočným dôkazom a potvrdením pre tých, ktorí sú otvorení pravde a milujú pravdu, no tým, ktorí majú oči a nevidia …More
Hoci je podľa mňa docela jasné, kto sú dvaja svedkovia, človek to nepotrebuje k spáse ani k tomu ani dospel k správnym postojom nielen čo sa týka doktrinálnych postojov odmietnutia sekty 2VK a jej antipápežov, ale aj čo sa týka apokalyptických proroctiev. Dvaja svedkovia sú iba dodatočným dôkazom a potvrdením pre tých, ktorí sú otvorení pravde a milujú pravdu, no tým, ktorí majú oči a nevidia, nič neotvorí oči, keď ich oni ustavične zatvárajú.

vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/

vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Peter(skala)
... to je typicka otrepana fraza, na ktoru doplacaju katolici tvrdiac: k spase nepotrebujem proroctva
🤭
... jasnéééé, potom ked pride Henoch a Eliaš, tak takí ludia ich ani nerozlíšia a ešte budu proti nim bojovať, tvrdiac že su falošní proroci a pod.
Ked teraz v nich neveria, tak ťažko potom
To je ako s fatymskými proroctvami - tiež nimi pohrdaju - nezasväcuju Rusko - tvrdiac že proroctva …More
... to je typicka otrepana fraza, na ktoru doplacaju katolici tvrdiac: k spase nepotrebujem proroctva
🤭
... jasnéééé, potom ked pride Henoch a Eliaš, tak takí ludia ich ani nerozlíšia a ešte budu proti nim bojovať, tvrdiac že su falošní proroci a pod.

Ked teraz v nich neveria, tak ťažko potom

To je ako s fatymskými proroctvami - tiež nimi pohrdaju - nezasväcuju Rusko - tvrdiac že proroctva nepotrebuju a kde su teraz?
Či už su v Rusku alebo mimo... všetci doplacaju na to, že su otrokmi, ktorých postupne zaočkuju, začipuju atd...

Kto pohrda alebo nerozlišuje proroctva, ten nežije podla Božieho Slova (Slová sv.Pavla), ktorý vyzýva kresťanov, aby "nepohrdali proroctvami, ale ich ROZLIŠOVALI a ŽILI podla nich".

Ako kresťan-katolik môže byť spasení, ked nie lenže nechce žiť podla proroctiev, ale dokonca sa mu nechce ich ani rozlišovať?

TU platí, čo povedal Ježiš: keby ste skutočne žili podla Zákona a prorokov (Biblia-Stary Zakon), tak by ste uverili aj vo Mňa (Nový Zákon-Biblia)

Dnes, katolik, ktorý odmieta proroctvá, odmieta Božie Slovo, lebo Ono vychádza z Jeho úst, kde chce a kedy chce. Nie je viazané len na Bibliu - to len pochabí ludia by tak chceli, aby nemuseli sa riadiť Božím Slovom ale len tým, ktoré im vyhovuje.
Unam Sanctam SK
Ide o to, že dnes je prakticky každý, kto sa verejne vydáva za proroka, falošným prorokom. Máte pravdu, pravé katolícke proroctvá sa nemajú odmietať. Som zvedavý, čo budete robiť a čo robíte teraz, keď tu tie proroctvá sú... a neveríte im alebo im nerozumiete. Proroctvá nikdy nemôžu byť v rozpore s učením Katolíckej Cirkvi.
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/babylon …More
Ide o to, že dnes je prakticky každý, kto sa verejne vydáva za proroka, falošným prorokom. Máte pravdu, pravé katolícke proroctvá sa nemajú odmietať. Som zvedavý, čo budete robiť a čo robíte teraz, keď tu tie proroctvá sú... a neveríte im alebo im nerozumiete. Proroctvá nikdy nemôžu byť v rozpore s učením Katolíckej Cirkvi.
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Peter(skala)
aké proroctvá máš na mysli, ked hovoríš, že "prakticky su všetky falošné" a tiež: "ked tu tie proroctvá su ... a neveríte im..."
🤔
Unam Sanctam SK
Zaslepenosť najväčšieho druhu v priamom prenose...
Peter(skala)
probem schizmatikov vždy bol, je a bude, že sa pohoršuju nad hriechmi kresťanov, ale ked niekto poukaže ich hriechy, tak zrazu ako keby pohoršenie neexistovalo.
Chcu od kresťanov aby sa zaujímali o vieru, cnosti, herezy... ale ked niekto od nich to isté vyžaduje, tak zrazu ako keby nič z toho neexistovalo alebo nebolo podstatné
Tým však len ukazuju, že pre nich naozaj to nie je podstatné, ale …More
probem schizmatikov vždy bol, je a bude, že sa pohoršuju nad hriechmi kresťanov, ale ked niekto poukaže ich hriechy, tak zrazu ako keby pohoršenie neexistovalo.

Chcu od kresťanov aby sa zaujímali o vieru, cnosti, herezy... ale ked niekto od nich to isté vyžaduje, tak zrazu ako keby nič z toho neexistovalo alebo nebolo podstatné

Tým však len ukazuju, že pre nich naozaj to nie je podstatné, ale navlada-moc-uznanie-rešpekt-urad-rozhodovanie-vedenie...
apredsasatoci
2. Prenasledovanie kresťanov.
7. Cirkev pribita na kríž. Tak ako bol JK pribity na kríž. Po 3,5 dňa Cirkev vstane z mŕtvych - 2. príchod JK.