„Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...“ 2Tim 4,3

A ten čas je tu. Tie časy, o ktorých hovorí Slovo Božie, už prišli, žijeme v nich. V dejinách sveta boli stále udalosti, keď sa našli buriči, bludári, fanatici, sektári, odporcovia Boží a oni podnecovali spory a nezniesli zdravé učenie.
Milý čitateľ, milý veriaci v Krista. Drahí Kristom vykúpení kresťania! Čo je to vlastne, to zdravé učenie?
Aké učenie má na mysli sv. apoštol Pavol? O učení Ježiša Krista na prvom mieste, ktoré máme v Písme. Lenže na svete je mnoho spoločenstiev, mnoho protichodných učení, mnoho odlišných výkladov Písma. Tak ako je to možné, keď máme iba jednu Bibliu, máme iba jedného Pána Ježiša Krista, jeden Krst, jednu vieru a toľko protichodných výkladov?
Zdravé učenie je dnes tak chýbajúce vo svete, ako chýba voda na púšti. Zdravé učenie je tou cestou, po ktorej ak budeš kráčať, tak kráčaš po ceste, ktorou je sám Ježiš Kristus – tvoj Spasiteľ.
A nakoľko je vo svete mnoho výkladov, nemusíš súhlasiť so mnou. Lenže ja som presvedčený, že tým zdravým učením je: 1.všetko, čo povedal Ježiš a apoštoli v Písme svätom! Súhlasíš? 2. všetko, čo zanechala v minulosti v tradícii a dogmách jediná pravoverná Rímsko – katolícka Cirkev, do II Vatikánskeho koncilu! Súhlasíš? Nemusíš. Ak chceš, pozri si články: Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista! Znamenia posledných čias..
Zdravé učenie, sú aj proroctvá v Písme a tiež v Zjavení apoštola Jána. Zdravým učením je aj správna úcta k Márii „Raduj sa Milosti plná - Χαῖρε, κεχαριτωμένη“ Lk 1,28 Ježišovej Matke.
Keď sa tak dívam na ten chaos vo svete, tak vidím, že Boh posiela silu bludu 2Sol 2,11, pre tie milióny ľudí vo svete, aby verili lži, lebo neprijali lásku k Pravde. A nakoľko mnohí, milióny ľudí, neprijali lásku k Pravde, nechápu ani zdravé učenie. A ani ho nemôžu pochopiť. Ale podstatné je, aby som ja, a aj ty, k ním nepatril!
Nakoľko odpadla hierarchia cirkvi, čiže pápeži počnúc Jánom XXIII, Pavlom VI, J.P. II, Benediktom XVI, Frantom Bergoghlio, následne biskupi, ktorí sú zjednotení s nimi, potom kňazi, ktorí sú zjednotení s nimi, diakoni, rehoľníci, preláti, a na nich naviazaní Boží ľud, tak nemôže byť reči o zdravom učení, lebo už nemá kto hlásať v odpadnutej neviestke to jediné zdravé učenie!!!
Ekumenická Vatikánska neviestka antikrista bude spálená ohňom, a za svoje smilnenie s pohanstvom je už od falošného II. Vatikánskeho koncilu odsúdená Ježišom Zjv 17,16. Ostáva teraz iba „malé stádo“ Lk 12, 32, ktoré dostáva zadarmo Kráľovstvo Božie. Tým malým stádom sú tí kresťania, ktorí prijali lásku k Pravde, znesú zdravé učenie, aj keď je nepríjemné, ktorí robia pokánie, ktorí očakávajú Ježiša keď sa zjaví, ktorí bdejú a hlavne, ktorí majú v srdci Ježišove Božie Slovo nezriedené!!!
Zdravé učenie musí uzdravovať, zdravé učenie musí privádzať k Bohu, ku skutočnej jednej Pravde. Zdravé učenie odhaľuje a usvedčuje bludy, sekty, herézy. Zdravé učenie musí vnútorne potešovať, dáva radosť, prináša pokoj, dáva istotu spásy! A tým zdravým učením je sám Ježiš, Ježiš, môj Ježiš Kristus Alleluja tebe Ježišu! Nemôže existovať viac právd. Je iba jedna Pravda. Treba si vyprosiť u Ježiša Milosť, prijať iba tú jednu Pravdu.
„Ježišu Kriste, prosím ťa, ponor ma do svojho nádherného Slova. Daj mi milosť, aby som pochopil -a, to učenie, ktoré je správne len jedno a to je to ,zdravé učenie,. Nedaj mi Ježišu, aby ma zasiahol Zlý v tom, žeby som bol-a, ochotný-á prijímať aj učenie, ktoré je v protive s Pravdou v Písme. Ježišu, posväť ma Pravdou, tvoje Slovo je Pravda! (Jn 17,17).
Ježišu, nedaj, aby som padol-la do bludu, zlého pochopenia a výkladu Písma a sektárstva. Tvoj svätý Duch nech ma vedie v Pravde a zjavuje mi, čo má prísť. Nedaj, aby som bral-la ohľady na ľudí. Aj keby slúžili prázdne a bezduché obrady v talároch. Ježišu, chcem patriť do toho malého stáda. Ježišu, túžim byť s Tebou na veky-vekov. Amen“
Lenka Morana Moranova
Je mi líto, budou má slova tvrdá, ale nesouhlasím. Odpadnutí nastalo již po smrti apostolů.
28Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
29Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
30I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou …More
Je mi líto, budou má slova tvrdá, ale nesouhlasím. Odpadnutí nastalo již po smrti apostolů.
28Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
29Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
30I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.
Rozcházíme se tedy v tom, kdy nastalo odpadnutí. A také v tom, jestli je tradice nad Písmo. Pokud je v rozporu, zůstávám u Božího slova.
Jaroslava Schweinerova shares this
3
Amen🙏