Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks935
Varovanie
2

NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Poselství Matky Spásy ze dne 30. 7. 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/%E2%80%A6/julio.html

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Jsem Matka lidstva, ochraňuji vás a volám vás k obrácení. Jako Matka vám oznamuji čas, ve kterém žijete.
Jsem Královna a Matka posledních časů …
a nepřestávám vás vést k mému Synu, abyste se neztratily a mohly být věrné naplňování přikázání a učení mého Syna.
Milované děti, vyzývám vás, abyste se modlily …

PO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY ODE MNE OBDRŽÍTE

† Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás štěstí být Božím dítětem.
† Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás Můj Syn opustil. Kdokoli požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je.
† Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako děti, které vidí Poslání, které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány.
† Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.
† Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla.
† Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.

MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI, DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ.

Miluji vás.

NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Novéna ke Královně a Matce konce časů.🇨🇿

Novéna ku Kráľovnej a Matke posledných časov.🇸🇰

NOVÉNA KU KRÁĽOVNEJ A MATKE POSLEDNÝCH ČASOV
28.august, Deň "Kráľovnej a Matky posledných časov" - biskup Nikaraguy pozýva na slávenie sviatku Panny Márie. IMPRIMATUR † Juan Abelardo Mata, biskup diecézy Estelí.
Ako všetky moje deti vedia, počas dní Novény je potrebné zúčastniť sa na sv. omši a prijať Eucharistiu.
Dané prostredníctvom LUZ DE MARÍA
Úvodná modlitba:

Nebeský Otče, Večný a Všemohúci, Presvätý Syn, Slovo, ktoré sa stalo telom, Svätý Tešiteľ, Duch Boží, Tri osoby v jednom Pravom Bohu. Vylej svoje sväté požehnanie na mňa, stvorenie, ktoré prosí pred Tvojím božským Majestátom. Vezmi moju ruku, aby som sa neodlúčil od Tvojej ochrany. Udeľ mi neochvejnú nádej v stretnutie s Tvojou Slávou. Nech je moja duša formovaná Tvojím Svätým Duchom, aby som rozpoznal rozlíšenie, ktoré ma povedie k pravde Tvojho Slova, a nech nezídem z cesty svätosti. Najsvätejšia Trojica, udelila si svojmu ľudu požehnanie v podobe Kráľovnej a Matky posledných časov, aby orodovala a ochránila Tvoj ľud. Prijímam takú vznešenú Kráľovnú a Matku, držím sa Jej požehnanej ruky, a odovzdávam sa jej materinskému vedeniu, aby som spolu s ňou, plnil Tvoju vôľu.

Matka, ktorá vedieš, Matka, ktorá oroduješ, Matka, ktorá chrániš toto bezcieľne ľudstvo, buď mojou Vodkyňou v tejto chvíli, aby moja duša pred pazúrmi zla nepodľahla slabosti. Daj mi silu vôle, aby som nemal strach z čakania, ale skôr aby som sa obával podľahnúť útokom Zla; nedovoľ mi stratiť svoju dušu v temnotách zla. Kráľovná a Matka posledných časov, príď, prijmi ma a uč ma čakať na okamih Trojice, nech to nie som ja, kto by chcel predstihnúť túto hodinu, ale, pod ochranou Tvojej vernosti môžem byť Tvojím odleskom a nevystraší ma žiaden okamih, v ktorom by sa už - už zdalo, že podľahnem. Kráľovná a Matka posledných časov, daj nech sa vo mne znovuzrodí Viera, Nádej, Láska a odvaha, aby som žil ako Ty a živil sa Vôľou Svätej Trojice a napredoval v živej viere, že ma povedieš k túžobnému stretnutiu s Otcom, Synom a Duchom Svätým a k znovuzrodeniu do nového života spolu s Najsvätejšou Trojicou. Amen.

PRVÝ DEŇ: Modliť sa za obrátenie ľudstva – Úvodná modlitba + modlitba dňa:
Kráľovná a Matka, zhliadni na mňa, žijem v samote, príď ku mne, potrebujem tvoju lásku. Prijmi do svojho srdca túto moju žiadosť o ktorú prosím (prednesie sa osobná prosba). Osvieť ma lúčmi tvojej poslušnosti, viery, nádeje a lásky k blížnemu. Želám si pomôcť svojím bratom a sestrám prostredníctvom tvojej poslušnosti, aby sme spoločne mohli spoznať tvojho milovaného Syna. Amen.
Obetovanie: Pozývam vás, aby ste obetovali môjmu Synovi svoju poslušnosť.
DRUHÝ DEŇ: Modliť sa za tých, čo nepoznajú Najsvätejšiu Trojicu – Úvodná modlitba + modlitba dňa:
Nech je tvoje srdce pokladom, kde budem môcť objaviť nekonečnosť trojičnej lásky. Aby som nebol nevďačným synom, ktorý popiera svojho Tvorcu, aby som nebol slepým stvorením, ktoré popiera vykúpenie, aby som nebol taký naivný, aby som si myslel, že bez Ducha Svätého môže byť moje svedomie osvietené tak, aby som vedel rozlíšiť čo je od Boha a čo nie je od Boha. Kráľovná a Matka, prosím ťa, aby som bol nástrojom pre dobro mojich bratov a sestier. Amen.
Obetovanie: V dnešný deň vás žiadam, aby ste konali skutky lásky voči tým, ktorí to potrebujú.
TRETÍ DEŇ: Modliť sa, aby boli rozohnaní nepriatelia a tí, čo prenasledujú ľud môjho Syna – Úvodná modlitba + modlitba dňa:
Kráľovná a Matka tých, čo sú vyčerpaní, zhliadni na mňa, lebo ťa volám celými svojimi silami. Nedovoľ, aby môj rozum prevládol nad mojím srdcom, zažni vo mne odvahu, aby som sa dal na cestu obrátenia. A keď ma budú prenasledovať kvôli láske k tvojmu Synovi, príď so svojimi anjelmi a sprevádzaj ma, príď a nauč ma odolávať, vzhliadajúc ku tvojej materinskej tvári, nech tvoj pohľad prenikne moje myšlienky a nech sa od teba neodlúčim, keď mi bude svet ponúkať ovocie, ktoré by ma viedlo ku hriechu. Prijmi, Kráľovná a Matka, moje túžby a daj nech sa naplnia. Amen.
Obetovanie: Pozývam vás, aby ste sa klaňali môjmu Synovi.
ŠTVRTÝ DEŇ: Obetujte tento deň za osobné obrátenie – Úvodná modlitba + modlitba dňa:
Nech ma radosť z pohľadu na teba vedie k tomu, aby som pokračoval na tejto ceste, aby som odovzdával každý deň to najlepšie zo mňa. Ponúkam sa ti, aby si ma zdokonalila, nechcem sa stratiť, zlo ma mätie a svet ma vyčerpáva, prežívam ťažké okamihy, moja ľudská podstata ochabuje. Kráľovná a Matka, naplň moje srdce svojou silou a moju myseľ svojou poslušnosťou a stálosťou. Želám si napredovať smerom k večnému životu. Túžim, aby moje ľudské ego bolo nástrojom duchovného rastu. Kráľovná a Matka, naplň ma svojimi darmi, pomôž mi, aby som dokázal odolávať pokušeniu byť tým najlepším a obdivovaným. Príď, Nebeská Kráľovná a Matka ľudu tvojho Syna, urob zo mňa nového človeka, skláňam sa ku tvojim nohám, aby som mohol rásť pod záštitou tvojej čistoty. Amen.
Obetovanie: Podeľte sa o jedlo s tými, ktorí to potrebujú. Dnešný deň vás pozývam, aby ste milovali svojich bratov a sestry a nepohŕdali nimi – Úvodná modlitba + modlitba dňa:
PIATY DEŇ: Ježiš môj, nauč ma vidieť Tvoju tvár vo svojich blížnych. Chcem, aby moje oči neboli také telesné, ale aby boli viac duchovné, a tak budú môcť hľadieť tvojou láskou. Kráľovná a Matka, podeľ sa so mnou o svetlo tvojho pohľadu, ktorý je darom Ducha Svätého. Príď, prosím, aby sa môj rozum, moje myšlienky a moje srdce pripodobňovali Bohu, aby sa odo mňa oddelila pýcha, predsudky, pocit, že som zachránený a povýšenosť nad mojimi blížnymi. Ježiš môj, želám si mať plnosť vedomia toho, čo znamená byť Tvojim synom a členom Tvojho ľudu. Želám si mať vedomie necítiť sa zachránený len preto, že vyznávam, že ťa milujem, ale aby som si bol vedomý toho, že ten, kto Teba miluje, miluje svojich blížnych bez rozdielu. Amen.
Obetovanie: Pozývam vás, aby ste obetovali sväte prijímanie za svojich bratov a sestry, za tých, ktorých nemilujete tak, ako by ste mali.
ŠIESTY DEŇ: V dnešný deň budete požehnávať všetkých svojich bratov a sestry na ktorých sa pozriete, požehnáte ich svojou mysľou, myšlienkami a svojím srdcom: všetkých – Úvod. modlitba + modlitba dňa:
Kráľovná a Matka posledných časov, príď a vezmi moju myseľ, moje myšlienky a moje srdce, aby si to bola ty, kto bude požehnávať vo mne mojich bratov a sestry. Keďže nie som schopný požehnávať bez rozdielu, a keďže dostatočne neplním prvé prikázanie, prosím ťa o tvoju materinskú pomoc, aby som bol poslušný prikázaniu lásky. Kráľovná a Matka, príď, obnov moje srdce, aby som miloval svojich bratov a sestry tak, ako miluje tvoj Syn: bez rozdielu. Daj mi, prosím, novú myseľ a nové myšlienky, aby som nevytváral vo svojom srdci prekážky, a aby som si tak neodopieral večnú spásu. Amen.
Obetovanie: V dnešný deň si dajte predsavzatie byť láskou vo vzťahu k vašim blížnym, aby vymizla žiarlivosť, závisť, márnosť, túžba vlastniť, neláska a materializmus.
SIEDMY DEŇ: Obetujte tento deň, aby ste rástli vo vernosti a aby ste neklesali vo vážnych okamihoch – Úvodná modlitba + modlitba dňa:
Láskavý Otče, milosrdný Synu, Duchu Svätý Tešiteľu, nech si velebený Ty, Tvoja Najsvätejšia Trojica na každom mieste. Všemohúci a večný Otče, zošli na mňa svojho Svätého Ducha, padám na kolená pred Tvojou Velebnosťou, pokorne prosím o dar sily, aby som neklesal v skúškach, nech by boli akokoľvek silné. Svätá Trojica, Tebe sa odovzdávam, aby som precitol v tejto chvíli a môj zrak nebol zakalený modernizmom. Daj mi silu, aby som zostal verný Tvojmu slovu a plnil Tvoje príkazy, presvedčený, že toto je to, čo je potrebné na moju záchranu a na záchranu mojich blížnych. Daj mi svätú múdrosť, aby som pochopil, že na to, aby som Ťa mohol milovať, musím preniknúť hlboko do Tvojho slova. Kráľovná a Matka posledných časov, pod tvoju ochranu sa utiekam, aby si bola majákom, ktorý osvetľuje moje putovanie. Amen.
Obetovanie: Deti, v tento deň rozjímajte o tom, ako ďaleko sa nachádza človek od Boha.
OSMY DEŇ: Obetujte tento deň za opätovné zblíženie človeka so svojím Stvoriteľom a obnovenie viery v Jeho Slovo – Úvodná modlitba + modlitba dňa:
Kráľovná môjho života, príď, ujmi sa mojich zmyslov a daj, aby rozoznali zlo, ktoré nás obklopuje tak, aby ma nezviedli konať nevhodné a nedovolené. Ponúkam ti moju ľudskú vôľu. Vezmi ju do svojich rúk a drž ju, aby som nebol ľahostajný voči božskej láske ani láske k blížnemu. Odovzdávam sa tvojmu materinskému vedeniu, ako tvoj syn, ktorý nechce ísť zlou cestou a zatratiť sa. Amen.
Obetovanie: V dnešný deň vykonajte skutok milosrdenstva.
DEVIATY DEŇ: Pozývam vás k zasväteniu – Úvodná modlitba + modlitba dňa:
Kráľovná a Matka posledných časov, som tvoj syn, prijmi ma, do tvojich rúk odovzdávam svoj život a svoju vôľu, všetko čo mám a všetko čo som, moje túžby, želania a úmysly.
Odožeň odo mňa pripútanosť k materiálnym veciam, aby som hľadal len duchovné bohatstvo. Zasväcujem Ti dnes svoj život, Kráľovná a Matka, a dobrovoľne sa odovzdávam do tvojej ochrany v týchto ťažkých chvíľach, ktoré prežívam. Buď Archou, ktorá ma prevezie cez útrapy očisťovania. Nech lúče, ktoré vyžarujú z Tvojich rúk, osvetľujú môj rozum, moje myšlienky a moje spomienky tak, aby boli uzdravené, moje bolesti, aby som ich vedel obetovať, a moje pády, aby si ma mohla zodvihnúť. Osvieť môj rozum tak, aby nesúperil s mojou vierou, ale aby si moja viera a môj rozum boli vzájomným svetlom. Ako slobodne Božie dieťa sa ti zasväcujem a odovzdávam. Amen.

KEĎ VYKONÁTE TÚTO NOVÉNU, DOSTANETE ODO MŇA:

- Cnosť nádeje, aby ste sa nevzdávali vo chvíľach, kedy sa vám cesta bude zdať veľmi ďaleká a aby vás neopúšťala radosť z toho, že ste Božími deťmi.
- Nedovolím, aby vás uväznilo zúfalstvo, ani aby ste sa cítili opustení mojím Synom. Ten, kto s odovzdaným srdcom požiada o milosrdenstvo, všetko dostane.
- Dostanete dar múdrosti, aby ste boli deťmi naviazanými na Božie Slovo, a aby vás nič nezmiatlo, lebo ste deťmi, ktoré sa starajú o poslanie, ktoré im Boh zveril.
- Dostanete dar sily a odvahy, aby bola vaša viera pevná, silná a vytrvalá, a aby vás riadila Láska.
- Vaše rodiny budú viac zjednotené, a láska medzi súrodencami bude zábranou proti zlu. - Dodám lásku medzi manželov tak, aby rástla. Moje požehnanie bude s vami vždy, keď budete konať dobro.
Peter(skala)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna
www.fatym.com/view.php
Peter(skala)
28.8. Deň "Kráľovny a Matky posledných čias" - biskup Nikaragui pozýva na slávenie sviatku Panny Márie
katolicka-cirkev-vosvete.webnode.sk/…/a25-8-den-matky…