Clicks101
EON

Dlaczego Biblia nie jest „żydowską” księgą

Zamieszczamy tu homilię Bertranda Compareta „Biblia nie jest żydowską księgą”, jako kontynuację homilii „Kim są Goje
Jak ze wszystkimi tymi prezentowanymi przez nas homiliami – Compareta, Sheldona Emry czy innych – to nie jest po to żeby popierać każde słowo i ideę jaką głoszą, a raczej oczekujemy, że to pomoże wygenerować dialektykę, która pomoże nam zbliżyć się do prawdy.
Choć Comparet jest bardzo skuteczny w pokazywaniu fałszywych doktryn wyznawanych przez ogromną większość tzw. „judeochrześcijan”, wiele z jego doktryn, które stały się ostoją Tożsamości Chrześcijan / Identity Christians, tez wymaga dokładnego zbadania – zwłaszcza dotyczące jego założeń o rasowej tożsamości niektórych grup.
Np. Comparet wydaje się sugerować, że wszyscy którzy odrzucili Chrystusa byli nie Izraelitami – i że tylko nieizraeliccy „Żydzi” wyznawali „tradycje mędrców”, okultystyczną żydowską religię Babilonu – co nie jest prawdą. Naród izraelski ustanowił długą historię wyznawania pogańskich religii, wpadając w bałwochwalstwo – łamiąc pierwsze przykazanie – to na pewno nie tylko rasowi Żydzi oddawali się tym praktykom.
Dzisiaj ogromna większość anglosaskich Izraelitów w Europie odrzuca Chrystusa i popadła w apostazję, przyjmując żydowski liberalizm, który jest jedynie świecką wersją „tradycji starszych” – i wyraźnie nie słyszą Jego głosu pomimo bycia Jego owcami. Zasadniczo większość naszego narodu wyznaje świecki judaizm, nie wiedząc o tym.
Poniżej tekst homilii Compareta „Biblia nie jest żydowską księgą”:
Powszechnie mówi się – nawet ci którzy powinni wiedzieć lepiej – że my, chrześcijanie, mamy dług wobec Żydów, ponieważ od nich otrzymaliśmy naszą Biblię i naszą religię. Choć wielu zostało oszukanych by w to uwierzyli, jest to absolutne kłamstwo. Część naszego błędu pochodzi z całkowitego pomieszania w umysłach niemal wszystkich ludzi co do tego co rozumieją przez słowo „Żyd”.
Czy odnoszą się do ludzi pewnej rasy – albo ludzi pewnej religii – bo to nie jest to samo. Są w Afryce dzisiaj, pewni pełnej krwi Murzyni którzy są Żydami z uwagi na religię, i są dziś w Chinach pełnej krwi Mongołowie którzy są Żydami przez religię. I podobnie są dziś ludzie z rasy Żydów, ale przeszli na inne religie – tacy jak np. David Ben Gurion, od lat premier narodu żydowskiego w Palestynie, który według religii jest buddystą.
Najpierw przemyślmy twierdzenie, że Biblię i religię dostaliśmy od Żydów – od Żydów przez religię. Teraz jest pewne, że nie dostaliśmy od nich Nowego Testamentu – bo on potępia żydowską religię.
Ale czy dostaliśmy od nich Stary Testament? Nie – z kliku powodów. Pierwszy – żaden Żyd według religii nie istniał przed powrotem z niewoli babilońskiej – krótko po 536 pne. Ich wielki historyk Josephus – mówiąc o czasach kiedy zaczęli budować Jerozolimę po powrocie z Babilonu – tak mówi:
Więc Żydzi przygotowali się do pracy. Tak nazywali się od dnia kiedy wrócili z Babilonu.
Jedynymi księgami Starego Testamentu napisanymi po powrocie z Babilonu są części Królewskiej i Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza – wszystkie cztery są raczej historyczne a nie doktrynalne, i Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. W żadnej z tych ksiąg Żydzi nie dostają nic oprócz upomnień za ich niegodziwość – za ich apostazję od religii Starego Testamentu.
Nieżyjący rabin Stephen S. Wise, były główny rabin USA, powiedział:
Powrót z Babilonu – i wprowadzenie Talmudu Babilońskiego – oznaczają koniec hebraizmu i początek judaizmu.
Mądry rabin miał rację w rozróżnieniu prawdziwej religii Starego Testamentu jako „hebraizmu” – by była to religia prawdziwych Hebrajczyków, którzy w ogóle nie byli Żydami.
Judaizm – religia Żydów – jest – jak mówi mądry rabin – oparta na Talmudzie Babilońskim, który zawiera rzekome „prawo ustne”, którego nigdy nie spisano jako część Biblii – i które stopniowo zdobywało większą siłę wśród Żydów niż napisane prawo w Biblii, z którym często było w konflikcie.
W czasach Jezusa, Talmud Babiloński był znany jako „Tradycja Starszych/Mędrców”. To dlatego Jezus Chrystus powiedział Żydom w Marek 7:6-13:
Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali.

I w Mateuszu 22:29 mówi im:
Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej.

W Mateuszu 23:23 powiedział im:
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.
To była religia Żydów. Jak powiedział mądry rabin Stephen S. Wise, to judaizm, w odróżnieniu od hebraizmu, był prawdziwą religią Starego Testamentu.
Na pewno chrześcijaństwo nie wzięło nic z żadnej żydowskiej religii, bo nigdy nie wzięliśmy żadnej części chrześcijaństwa z Talmudu. Oczywiście, Żydzi nie dali nam żadnej części Nowego Testamentu, bo on całkowicie potępia i odrzuca żydowską religię Talmudu.
Cóż, więc czy można powiedzieć, że naszą Biblię czy religię chrześcijańską dostaliśmy od ludzi z żydowskiej rasy? Nie, nie można. To można wyraźnie udowodnić – z obu historycznych ksiąg Biblii i z jedynej w historii z tamtych czasów napisanych przez jednego żyjącego, kiedy fakty jeszcze nie były znane, którą jest Starożytności żydowskie, że Żydzi byli narodem innym i oddzielonym od narodu Bożego Izraela, choć żyli pośród nich.
Żydzi byli ludem kananejskim, który mieszkał w Palestynie, zanim Izrael wszedł do Ziemi Obiecanej, i których nie wypędzono, a zezwolono im zostać na ziemi płacąc duże podatki daninowe, i mieszańcom z małżeństw między Kananejczykami i Izraelitami. Również część Żydów była kananejską mieszanką pn. Edomici.
Natomiast prorocy którzy napisali księgi Starego Testamentu wszyscy byli rasowo czystymi Izraelitami, z tego czy innego z 12 plemion Izraela. Np. Mojżesz, Jeremiasz, Ezechiel, Habakuk, Aggeusz i Zachariasz byli z plemienia Leviego; Jozue i Samuel z plemienia Efraima; Izajasz, Daniel i Sofoniasz z domu Dawida z plemienia Judy; Jonasz z plemienia Zabulona, i Ozeasz z plemienia Issachara.
Kiedy Asyryjczycy podbili i deportowali ludy z 10 północnych plemion, które nazywały się Izraelem, Biblia pisze, że Asyryjczycy sprowadzili inne ludy z Imperium Asyryjskiego by osiedlić je w Samarii, miejscu skąd deportowali Izraelitów. Ale Samaria to tylko połowa terytorium zajmowana przez tych 10 północnych plemion. Północną połowę ich terytorium – Galileę – ją pozostawili pustą.
Kiedy królestwo Judy później deportowano na 70-letnią niewolę do Babilonu, na ich ziemi pozostało bardzo mało ludności. I kiedy ich tam nie było, Edomitów, którzy byli potomkami Ezawa wymieszanymi z ludem kananejskim – wypędzono z ich własnej ziemi pod naciskiem dokonujących inwazji plemion arabskich – i oni przenieśli się na zachód na puste tereny Judy, zajmując południową połowę byłego królestwa Judy.
Dlatego kiedy część 2 plemion Judy i Benjamina wróciła z babilońskiej niewoli, było ich zbyt mało by wypędzić wojowniczych Edomitów, i musieli próbować wcisnąć się na bardzo mały obszar jaki zostawili. Był dla nich za mały, więc pozostali z plemienia Judy zajęli mały teren pozostały wokół Jerozolimy, i plemię Benjamina wypchnęli na północ. Nie mogli przenieść się do sąsiadującej Samarii, bo zajmowali ją osiedleni tam Asyryjczycy. Dlatego Benjamin musiał przeskoczyć nad nimi na pusty teren Galilei.
Nie dziwi to, że apostołowie i większość chrześcijańskich konwertytów pochodziła z Benjamitów z Galilei. Bo kiedy królestwo podzielono na dwie części po śmierci Salomona, Bóg powiedział, że zostawi Benjamina z Judą, żeby dom Dawida miał przed nimi światło. I w czasach Chrystusa lud Benjamina dalej był nosicielem światła.
W Nowym Testamencie wszyscy apostołowie byli z plemienia Benjamina oprócz Judasza Iskarioty – jedynego Żyda pośród nich, który pochodził z wioski Kerioth w płd. Judei. Iskariot to zepsucie z hebrajskiego “Ish Kerioth” – człowiek z Kerioth. Paweł mówi, że on – Paweł – był z plemienia Benjamina, i wszyscy pozostali apostołowie poza Judaszem Escariot Em byli z Galilei, gdzie osiedliło się plemię Benjamina po powrocie z Babilonu.

To potwierdził sam Jezus Chrystus – w Mat 15:24: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela.
U Jana 10:14,26-27 Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają… Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną.

Z własnych ust Zbawiciela mamy dowód, że Żydzi nie są z żadnych plemion Izraela. Zauważmy, że On nie mówi, że ich niewiara powstrzymuje ich od bycia Jego owcami. Mówi odwrotnie – że powodem ich niewiary jest to, że nie są Jego owcami – nie z domu Izraela.

Chrześcijaństwo i judaizm są całkowicie i nie do pogodzenia ze sobą niespójne. Skoro jeden ma rację, to drugi jej nie ma – bo oni wzajemnie się odrzucają.
Wielka część zapisanych słów Jezusa Chrystusa to Jego potępienie Żydów za ich religię, która, mówi, nie jest ze Starego Testamentu. U Jana 5:46 Jezus powiedział Żydom: Gdybyście uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał.

I w Łuk 16:31 Jezus powiedział: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.
On miał rację – On powstał z martwych, a do dnia dzisiejszego nie są przekonani. Dlatego jasne jest, że ani naszej Biblii, ani naszej religii chrześcijańskiej – ani w całości ani po części – nie dostaliśmy od tych którzy byli Żydami według albo religii, albo rasy.
christiansfortruth.com/…he-bible-is-not-a-jewish-book/