Clicks533
Otčenáš
9

Neučení a neupevnění lidé překrucují Písma

9Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny.
11Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy,
12kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví.
13Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
14Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jím byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony.
15A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána,
16a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě.
17Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bludem bezuzdných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu.
18Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Amen.
2. Petr 3:9-18
Otčenáš
A znovu se tu nepokrytě lže -
U.S.C.A.E. -lenže to nie je ľudská neomylnosť to je charizma úradu a nie osoby však svätý Peter najprv vyslovil Dogmu že Ježiš Kristus je Boh Syn

Apoštol Petr nikdy o člověku Pánu Ježíši Kristu neřekl, že je Bohem. Nepodléhejte našeptávání Satana, který způsobuje, že v Písmu svatém nevidíte to, co tam je, ale to, co tam není.

13Když Ježíš přišel do okolí Cesareje …More
A znovu se tu nepokrytě lže -
U.S.C.A.E. -lenže to nie je ľudská neomylnosť to je charizma úradu a nie osoby však svätý Peter najprv vyslovil Dogmu že Ježiš Kristus je Boh Syn

Apoštol Petr nikdy o člověku Pánu Ježíši Kristu neřekl, že je Bohem. Nepodléhejte našeptávání Satana, který způsobuje, že v Písmu svatém nevidíte to, co tam je, ale to, co tam není.

13Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mě, Syna člověka, mají lidé?"14Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků."15"A za koho mě máte vy?" zeptal se. 16"Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. 17Ježíš mu na to řekl: "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Mt 16:13-17
Syn živého Boha není Bůh. Petr neřekl, že Ježíš je Bůh, to jen obelhaní budou stále dokola opakovat Satanovy lži. Synem živého Boha je každý učedník znovu narozený z vody a Ducha.
Satanem obelhaní modláři nemají od knížete tohoto světa dovoleno chápat smysl textů Božího Slova. Římský konstrukt je žalář, kde jsou obelhaní vězněni.
Otčenáš
Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž jest v lůně Otcově, ten to zjevil. J 1:18
Překlad římskokatolický teolog, kněz, novozákonní biblista, překladatel Nového zákona, vysokoškolský pedagog a rektor Univerzity Karlovy Jan Ladislav Sýkora
Otčenáš
Apoštol Petr varuje před těmi, kteří překrucují Písmo.
Například zde apoštol Pavel zcela jasně píše, že Ježíš je člověk.
Je totiž jenom jediný Bůh, stejně tak jen jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš. 1.Tim 2:5 Překlad O.M. Petrů.
Nebojte se přijmout pravdu, kdo je ten, který překrucuje Písma? Kdo je ten, který vypracoval falešný konstrukt a troufale přizpůsobuje své …More
Apoštol Petr varuje před těmi, kteří překrucují Písmo.
Například zde apoštol Pavel zcela jasně píše, že Ježíš je člověk.
Je totiž jenom jediný Bůh, stejně tak jen jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš. 1.Tim 2:5 Překlad O.M. Petrů.
Nebojte se přijmout pravdu, kdo je ten, který překrucuje Písma? Kdo je ten, který vypracoval falešný konstrukt a troufale přizpůsobuje své překlady Písma?
Boží Slovo má dostatek síly na to, aby obhájilo samo sebe - Pravdu.
David Michael Emeth
Žd 1:7-9:
"O andělech sice říká: ‚On činí své anděly závany větru a své služebníky plamenem ohně,‘ avšak o Synovi: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘" 🙂
Otčenáš
David Michael Emeth, děkuji za další příklad špatného překladu. Správný český text zní -
7O andělích žalmista mluví takto:8ale o Synovi říká:9Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost; proto tě pomazal Bůh, tvůj Bůh, olejem radosti před tvými druhy.' Zd 1:7-9 (Katolický liturgický překlad)
Člověka Ježíše Nazaretského pomazal Bůh -
38Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak …More
David Michael Emeth, děkuji za další příklad špatného překladu. Správný český text zní -
7O andělích žalmista mluví takto:8ale o Synovi říká:9Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost; proto tě pomazal Bůh, tvůj Bůh, olejem radosti před tvými druhy.' Zd 1:7-9 (Katolický liturgický překlad)
Člověka Ježíše Nazaretského pomazal Bůh -
38Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. Sk 10:38
Člověk Duchem svatým pomazaný a Bůh byl s ním.
Nikdy nezapomeňte na Pravdu, kterou přináší Boží Slovo -
Boha nikdy nikdo neviděl. J 1:18a
Člověka Ježíše Nazaretského však viděly zástupy. Pravda si nikdy neodporuje, Pravda není vnitřně rozdělená. Pouze neučení a neupevnění lidé se pokouší svádět učedníky z Cesty překrucováním Písma. Apoštol Petr nás před nimi varuje.
David Michael Emeth
J 1:18:
"Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl."
Otčenáš
Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávu. J 1:18
Překlad dominikán Ondřej Maria Petrů.
Otčenáš
Apoštol Petr varoval před neučenými a neupevněnými, kteří překrucují Písmo. Překlady neučených a neupevněných proto bývají tendenční. Jsou to spíše výklady, než překlady. Text bývá upraven podle osobního názoru překladatelů. Chraňte se takových "překladatelů".
Otčenáš
Apoštol Petr, kterého mylně římský spolek představuje jako prvního papeže, varuje před neučenými a neupevněnými v Kristu. Tito jmenovaní překrucují v Písmech, co je napadne. Tak například apoštol Pavel správně píše o Ježíši, že je člověk. (1Tim 2:5) Pro překrucovače je to však asi málo vznešené, tak z něho dělají poloboha, bohočlověka, dokonce samotného Boha.
Apoštol Petr před těmito lháři varuje…More
Apoštol Petr, kterého mylně římský spolek představuje jako prvního papeže, varuje před neučenými a neupevněnými v Kristu. Tito jmenovaní překrucují v Písmech, co je napadne. Tak například apoštol Pavel správně píše o Ježíši, že je člověk. (1Tim 2:5) Pro překrucovače je to však asi málo vznešené, tak z něho dělají poloboha, bohočlověka, dokonce samotného Boha.
Apoštol Petr před těmito lháři varuje a naléhá, abyste se před takovými chránili, abyste neodpadli od vlastního pevného základu. (2.Petr 3:17)
Na mnohých diskutujících zde vidíme, že nemají ve svých srdcích bratrskou lásku. Jsou bez pevného základu. Základem všech následovníků Páně je Láska.
Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. 1J 3:10