EON
161.7K

Benedykt XVI: przyćmienie Boga w liturgii przyczyną kryzysu w Kościele

Benedykt XVI z Metropolitą Hilarionem z Wołokolamska, Przewodniczącym Stosunków Zewnętrznych w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, /26 września 2017 r. (Facebook)
W rzadkich publicznych wypowiedziach Benedykt XVI opłakuje „ukrywanie” Boga w liturgii, co — jak mówi, — jest przyczyną obecnego kryzysu w Kościele.
Benedykt XVI w napisanej przez siebie przedmowie do rosyjskiego wydania książki „Teologia liturgii” / stwierdza, że niezrozumienie reformy liturgicznej stało się zagrożeniem dla Kościoła — doprowadziło do tego, że człowiek umieścił „swoją własną aktywność i kreatywność w centrum kultu„.
Dodaje, że Kościół żyje z „prawidłowego celebrowania liturgii„, — jeśli dominacja Boga nie jest już widoczna w liturgii i w życiu, — to sam Kościół jest „zagrożony”, /La Stampa. Oct. 4 in La Stampa./ paź

Benedykt pisze dalej:

„Nic nie może mieć pierwszeństwa przed Bożym kultem. Tymi słowami Benedykt XVI w swojej Regule (43.3) ustanowił absolutny priorytet kultu Bożego nad jakimkolwiek innym zadaniem życia kapłańskiego”.

— „W godzinie Brewiarza, jak tylko usłyszysz dzwonek, — zostaw wszystko, co robisz — przestrzega”,

pisze przypominając Regułę.

— Ale dziś — dodaje — „sprawy Boże, a zatem liturgia — w ogóle wydają się być nie ważne”.

— „Można powiedzieć, że życie monastyczne jest w każdym razie czymś innym niż życie ludzi na świecie, i to jest słuszne”

mówi

— „A zapomnieliśmy to, co ważne [jest] dla każdego, że — przecież to Bóg ma pierwszeństwo”.

____________________________
m.jasińska
EMJOT
ŹRÓDŁO: Benedict XVI: Obscuring God in the Liturgy Is Root Cause of Crisis/Edward Pentin /Blogs | Oct. 5, 2017
EON
@Lionel L. Andrades The courage of bp.Bernard Fellaya FSSPX has a completely different character and is on a different level. I know that after the SVII the doctrine has been changed and distorted, this environment can no longer be contained. Even more so today is the appreciation of the position of Polish bishops in such an important case!
aseret2
Prawowity !!!!!!!!!! wciąż papież Benedykt XVI i oficjalnie prawnie jaki i w oczach Pan BOGA
Młot na posoborowe aberracje
To prawda. Przyczyną kryzysu jest wypaczenie LITURGII, która jest "sercem katolicyzmu". A na to złożyło się trzy posoborowe błędy: EKUMENIZM z protestantami, WOLNOŚĆ RELIGIJNA I KOLEGIALIZM, oparte na hasłach masońskich REWOLUCJI FRANCUSKIEJ - Wolność, Równość, Braterstwo
Quas Primas
Papież mówi tu o liturgii Mszy świętej. Eucharystia, jest Jej bardzo ważnym elementem, czyli dziękczynieniem. Niestety posoborowcy , przybliżając się do protestantyzmu, ZAMIENILI (!!!) przez nazwę, (a tym samym wyobrażenie i praktykowanie) Ofiarę Jezusa Chrystusa, czyli Mszę świętą na Eucharystię, czyli dziękczynienie. Niektórzy, bardziej postępowi księża uważają ( nie rozróżniając), że wszystko …More
Papież mówi tu o liturgii Mszy świętej. Eucharystia, jest Jej bardzo ważnym elementem, czyli dziękczynieniem. Niestety posoborowcy , przybliżając się do protestantyzmu, ZAMIENILI (!!!) przez nazwę, (a tym samym wyobrażenie i praktykowanie) Ofiarę Jezusa Chrystusa, czyli Mszę świętą na Eucharystię, czyli dziękczynienie. Niektórzy, bardziej postępowi księża uważają ( nie rozróżniając), że wszystko jest UCZTĄ. Mówią bowiem: Zapraszamy na ucztę.. Różnica jest znacząca panie kovanecky! Nie chcę być niegrzeczna, ale w którymś z komentarzy poradziłam tobie, abyś zaczął uczyć się katolickiej wiary (doktryny), bo po tym komentarzu widać, że pachniesz posoborowiem na odległość. Zresztą nie tylko po tym komentarzu.

A teraz popatrz, jaka jest różnica między Mszą świętą a Eucharystią.

Katechizm Gaspariego:

Art. 3
O Eucharystii


371. Co to jest Eucharystia?
Eucharystia, oznaczająca mniej więcej tyle co dobra łaska czy dziękczynienie, jest najbardziej Boskim darem Zbawiciela i tajemnicą wiary; pod postaciami chleba i wina w Eucharystii jest sam Jezus Chrystus, ofiaruje się i jest ofiarą, daje siebie na pożywienie. Jest to zarazem ofiara i Sakrament Nowego Zakonu.

A. O rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii

Jezus Chrystus ustanowił Najśw. Eucharystię przy ostatniej wieczerzy przed swoją męką, gdy wziął chleb i błogosławił i dawał uczniom swoim, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie; to jest ciało moje”. A wziąwszy kielich, dał im, rzekąc: „Pijcie, to jest bowiem krew moja” i dodał: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

373. Co się stało, kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne nad chlebem i winem?
Kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne nad chlebem i winem, dokonała się cudowna i osobliwa przemiana całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew Jezusa Chrystusa, a pozostały tylko postacie chleba i wina.

374. Jak się nazywa ta przemiana?
Ta przemiana nazywa się transsubstancjacją czyli przeistoczeniem.

375. Co należy rozumieć przez postacie chleba i wina?
Przez postacie chleba i wina należy rozumieć wielkość, kształt, zapach, barwę, smak i to wszystko, co w chlebie i winie podpada pod zmysły.

376. Co postanowił Jezus Chrystus, gdy dodał słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?
Jezus Chrystus przez dodanie słów: „To czyńcie na moją pamiątkę” ustanowił Apostołów kapłanami Nowego Przymierza i rozkazał im oraz ich następcom w kapłaństwie, żeby również konsekrowali, sprawowali ofiarę i rozdawali Jego Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

377. Kiedy kapłani wykonują te władzę i spełniają to przykazania?
Kapłani wykonują tę władzę i spełniają to przykazanie wtedy, gdy biorąc na siebie osobę Jezusa Chrystusa, odprawiają ofiarę Mszy św.

378. Cóż się tedy dzieje, gdy kapłan we Mszy św. nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji?
Gdy kapłan we Mszy św. nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji, wówczas pod postaciami chleba i wina staje się obecne prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, razem z Jego duszą i Bóstwem.

379. Czy po konsekracji pod postacią chleba jest tylko Ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina tylko Krew Jego?
Po konsekracji pod postacią chleba jest nie tylko samo Ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina nie tylko sama Krew Jego, lecz pod każdą postacią i pod wszystkimi częściami każdej z nich jest utajony cały i nie podzielony Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek.

380. Czy Jezus Chrystus, gdy jest utajony pod postaciami sakramentalnymi, przestaje być w niebie?
Jezus Chrystus, utajony pod postaciami sakramentalnymi, nie przestaje być w niebie, lecz jest obecny równocześnie w niebie i pod postaciami sakramentalnymi.

381. Jak długo trwa obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami sakramentalnymi?
Obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami sakramentalnymi trwa nie tylko w chwili pożywania, lecz dopóty, aż postacie ulegną zepsuciu.

382. Co jest materią, zdatną do sporządzenia Najświętszej Eucharystii?
Materią, zdatną do sporządzenia Najświętszej Eucharystii, jest chleb pszenny i wino z winorośli.
383. Które są słowa, potrzebne do sporządzenia Eucharystii?
Słowami, potrzebnymi do sporządzenia Eucharystii, są te same, które wymówił Chrystus Pan przy ostatniej wieczerzy na d chlebem i winem, a które powtarza we Mszy św. kapłan w zastępstwie Chrystusa.

B. O Ofierze Mszy świętej

384. Co to jest ofiara?
Ofiara jest to dar widzialny, który składamy ku czci Boga przez zniszczenie lub przemianę, żeby Go uznać najwyższym Panem, stworzycielem i ostatecznym celem naszym.

385. Czy Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu?
Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu, bo Jezus Chrystus, zastąpiony przez kapłana, ofiaruje w niej Bogu w sposób bezkrwawy i tajemniczy swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

386. Po co Jezus Chrystus ustanowił tę cudowną ofiarę?
Jezus Chrystus ustanowił tę cudowną ofiarę, żeby Kościołowi zostawić widzialną ofiarę, jak tego wymaga ludzka natura; Msza święta ma przedstawiać ową ofiarę krwawą, którą Jezus Chrystus miał złożyć raz na Krzyżu; przez Mszę świętą ma aż do końca świata trwać Jego pamiątka, zbawcza moc owej ofiary ma się nam poprzez Mszę świętą udzielać na odpuszczenie grzechów, które popełniamy codziennie.

387. Jakim sposobem Msza święta przedstawia ofiarę krzyżową?
Msza święta przedstawia ofiarę krzyżową przez to, że osobna konsekracja chleba i osobna konsekracja wina mocą słów przedstawia owo rzeczywiste rozdzielenie Ciała od Krwi, które Pan nasz Jezus Chrystus wycierpiał w chwili krwawej śmierci na Krzyżu.

388. Czy Msza święta jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej?
Msza święta nie jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, lecz jest samą ofiarą krzyżową, która się podczas Mszy świętej ponawia, skoro tu i tam jest ten sam dar, składany Bogu Ojcu w ofierze, i ten sam ofiarujący się za pośrednictwem kapłanów, a tylko sposób ofiarowania jest inny.

389. W jaki sposób przez ofiarę Mszy świętej przydzielają nam się owoce ofiary krzyżowej?
Przez ofiarę Mszy św. przydzielają nam się owoce ofiary krzyżowej w ten sposób, że Bóg, przejednany tą ofiarą, użycza łask, które nam wysłużył Jezus Chrystus za cenę Krwi swojej.

390. W jakim celu odprawia się ofiara Mszy świętej?
Ofiara Mszy św. odprawia się w następujących celach:
żeby Bogu oddać należną cześć i dlatego jest to ofiara latreutyczna, czyli pochwalna;
żeby Bogu składać dzięki za Jego wielką chwałę i za wyświadczone nam dobrodziejstwa, i dlatego jest to ofiara eucharystyczna, czyli dziękczynna;
żeby sobie uprosić łaski i dobrodziejstwa, a dlatego jest to ofiara błagalna;
żeby od Boga uzyskać pojednanie, to jest przebłagać Go za grzechy, popełniane przez żyjących, i uprosić darowanie kar, na jakie oni zasłużyli, oraz wyprosić zmiłowanie duszom w czyśćcu cierpiącym, i dlatego jest ona ofiarą przebłagalną.

391. Komu składa się ofiara Mszy świętej?
Ofiara Mszy świętej składa się tylko Bogu, bo tylko Bóg jest naszym najwyższym Panem, co właśnie wyraża ofiara.

392. A dlaczego Kościół zwykł odprawiać Mszę świętą także ku czci Najśw.Maryi Panny i Świętych Pańskich?
Mimo, iż Kościół zwykł odprawiać Mszę świętą także ku czci Najśw. Maryi Panny i Świętych Pańskich, to jednak nie składa on ofiary ani Matce Bożej ani Świętym Pańskim, lecz tylko samemu Bogu, dziękując Mu za to, że łaską swoją pomógł im do takich zwycięstw i takiej im użyczył chwały w niebie, oraz prosząc ich o wstawiennictwo do Boga.

93. Za kogo odprawia się Msza święta?
Każda Msza święta, ponieważ jest ofiarą Kościoła powszechnego, składana przez publicznego tego Kościoła sługę, odprawia się nie tylko za samego odprawiającego ją, lecz za wspólny pożytek wiernych, bądź żywych, bądź też zmarłych, głównie zaś za tych, których kapłan we Mszy świętej wymienia.

394. Czy kapłan może ofiarować Mszę świętą za jakąś poszczególną osobę lub jakiś cel szczególny?
Kapłan może ofiarować Mszę świętą za poszczególne osoby, bądź żyjące, bądź zmarłe, lub na jakiś cel poszczególny; Msza św. w ten sposób ofiarowana, wychodzi na szczególny pożytek danej osobie, lub przyczynia się w szczególny sposób do osiągnięcia celu, na który była ofiarowana, o ile oczywiście spełnione zostaną warunki skądinąd wymagane, i przy zachowaniu wszystkiego, co należy zachować.

395. Jaki jest najlepszy sposób słuchania Mszy świętej?
Najlepszy sposób słuchania Mszy świętej jest ten, żeby wierni, obecni na Mszy świętej, łączyli się z kapłanem odprawiającym ją i razem z nim składali Bogu tę ofiarę; żeby rozpamiętywali w sercu ofiarę na krzyżu, i łączyli się z Panem Jezusem w sakramentalnej, albo przynajmniej w duchowej Komunii świętej.

C. O Sakramencie Eucharystii

396. Co to jest Sakrament Eucharystii?
Sakrament Eucharystii jest to sakrament, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa; pod postaciami chleba i wina jest w nim prawdziwie, rzeczywiście i istotnie obecny sam Jezus Chrystus, dawca łaski, na pokarm duchowny duszom naszym.

397. Po co Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii?
Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii:
żeby w nieskończonej miłości ku nam ustawicznie mieszkać między nami, i byśmy Go wzajemnie miłowali i oddawali Mu cześć;
żeby się jednoczyć z nami przez Komunię świętą; być niebieskim pokarmem duszy naszej, żebyśmy tym pokarmem mogli pielęgnować życie duchowne i zachowywać je, a na końcu życia naszego żeby był nam posiłkiem na drogę wieczności.

398. Czym się różni Sakrament Eucharystii od ofiary?
Sakrament Eucharystii różni się tym, że:
Sakrament dokonuje się przez konsekrację i trwa, ofiara zaś wyczerpuje się i kończy z chwilą dokonania aktu ofiarowania; i dlatego Przensjśw. Hostia, którą się przechowuje w puszce lub niesie do chorego, ma znaczenie Sakramentu, nie ofiary;
Sakrament tym, którzy przyjmują Hostie Przenajświętszą, staje się źródłem zasług i pożytków duchowych; ofiara natomiast ma ten skutek, że nie tylko daje możność zbierania zasług, lecz także zadośćuczynienia.
------------------------------------
kovanecky 43 minuty temu

a co z przyćmieniem Boga w Eucharystii?
Zwyczajny Katolik
Słyszysz dzwonek zostaw wszystko!